ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 105 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 77 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.33
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 56
12 21.43
12 21.43
18 32.14
4 7.14
10 17.86
0 0.00
56 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 85
28 32.94
11 12.94
10 11.76
11 12.94
5 5.88
20 23.53
65 76.47%
3  โรงเรียนบ้านนาเมย 79
25 31.65
21 26.58
0 0.00
8 10.13
1 1.27
24 30.38
55 69.62%
4  โรงเรียนบ้านโพนทัน 23
5 21.74
3 13.04
2 8.70
3 13.04
0 0.00
10 43.48
13 56.52%
5  โรงเรียนบ้านบัว 239
14 5.86
15 6.28
21 8.79
29 12.13
29 12.13
131 54.81
108 45.19%
6  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 192
21 10.94
33 17.19
13 6.77
4 2.08
2 1.04
119 61.98
73 38.02%
7  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 74
8 10.81
10 13.51
7 9.46
3 4.05
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
8  โรงเรียนบ้านผือ 391
34 8.70
33 8.44
36 9.21
19 4.86
15 3.84
254 64.96
137 35.04%
9  โรงเรียนบ้านเซิม 363
29 7.99
16 4.41
64 17.63
10 2.75
3 0.83
241 66.39
122 33.61%
10  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 159
3 1.89
16 10.06
20 12.58
8 5.03
6 3.77
106 66.67
53 33.33%
11  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 77
0 0.00
3 3.90
8 10.39
12 15.58
2 2.60
52 67.53
25 32.47%
12  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1067
140 13.12
70 6.56
134 12.56
1 0.09
1 0.09
721 67.57
346 32.43%
13  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 99
21 21.21
4 4.04
7 7.07
0 0.00
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
14  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 319
54 16.93
27 8.46
10 3.13
10 3.13
0 0.00
218 68.34
101 31.66%
15  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 161
15 9.32
7 4.35
10 6.21
7 4.35
6 3.73
116 72.05
45 27.95%
16  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 47
4 8.51
0 0.00
6 12.77
3 6.38
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
17  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 29
3 10.34
3 10.34
2 6.90
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
18  โรงเรียนบ้านแป้น 164
4 2.44
6 3.66
11 6.71
10 6.10
14 8.54
119 72.56
45 27.44%
19  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 112
0 0.00
4 3.57
11 9.82
4 3.57
11 9.82
82 73.21
30 26.79%
20  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 90
0 0.00
2 2.22
22 24.44
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
21  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 132
7 5.30
4 3.03
17 12.88
2 1.52
5 3.79
97 73.48
35 26.52%
22  โรงเรียนบ้านโพนแพง 57
1 1.75
0 0.00
13 22.81
1 1.75
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
23  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 70
7 10.00
4 5.71
2 2.86
3 4.29
2 2.86
52 74.29
18 25.71%
24  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 98
5 5.10
4 4.08
15 15.31
1 1.02
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
25  โรงเรียนบ้านดงดาล 104
14 13.46
1 0.96
11 10.58
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
26  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 69
12 17.39
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
27  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 68
5 7.35
1 1.47
9 13.24
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
28  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 129
16 12.40
0 0.00
13 10.08
0 0.00
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
29  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 96
5 5.21
2 2.08
11 11.46
3 3.13
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
30  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 250
15 6.00
9 3.60
17 6.80
7 2.80
6 2.40
196 78.40
54 21.60%
31  โรงเรียนบ้านแบง 212
18 8.49
8 3.77
13 6.13
0 0.00
5 2.36
168 79.25
44 20.75%
32  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 176
10 5.68
15 8.52
6 3.41
4 2.27
0 0.00
141 80.11
35 19.89%
33  โรงเรียนบ้านจับไม้ 67
4 5.97
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
34  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 127
4 3.15
3 2.36
11 8.66
3 2.36
1 0.79
105 82.68
22 17.32%
35  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 58
4 6.90
0 0.00
5 8.62
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
36  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 170
7 4.12
2 1.18
20 11.76
0 0.00
0 0.00
141 82.94
29 17.06%
37  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 50
2 4.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
38  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 63
5 7.94
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
39  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 161
12 7.45
2 1.24
6 3.73
4 2.48
0 0.00
137 85.09
24 14.91%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 220
9 4.09
11 5.00
11 5.00
1 0.45
0 0.00
188 85.45
32 14.55%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 83
0 0.00
1 1.20
11 13.25
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
42  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 366
14 3.83
4 1.09
24 6.56
10 2.73
0 0.00
314 85.79
52 14.21%
43  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 126
14 11.11
0 0.00
2 1.59
0 0.00
1 0.79
109 86.51
17 13.49%
44  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 62
5 8.06
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
45  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 87
1 1.15
1 1.15
9 10.34
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
46  โรงเรียนบ้านหนองหอย 167
9 5.39
2 1.20
9 5.39
1 0.60
0 0.00
146 87.43
21 12.57%
47  โรงเรียนบ้านนาหนัง 233
9 3.86
14 6.01
3 1.29
3 1.29
0 0.00
204 87.55
29 12.45%
48  โรงเรียนบ้านคำจำปา 98
1 1.02
2 2.04
9 9.18
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
49  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 83
0 0.00
8 9.64
2 2.41
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
50  โรงเรียนบ้านนายาง 221
10 4.52
3 1.36
13 5.88
0 0.00
0 0.00
195 88.24
26 11.76%
51  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 78
0 0.00
6 7.69
3 3.85
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
52  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 657
32 4.87
19 2.89
15 2.28
7 1.07
0 0.00
584 88.89
73 11.11%
53  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 146
6 4.11
0 0.00
7 4.79
2 1.37
1 0.68
130 89.04
16 10.96%
54  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 167
4 2.40
11 6.59
3 1.80
0 0.00
0 0.00
149 89.22
18 10.78%
55  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 140
5 3.57
5 3.57
5 3.57
0 0.00
0 0.00
125 89.29
15 10.71%
56  โรงเรียนบ้านกุดบง 76
5 6.58
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
57  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 176
3 1.70
0 0.00
15 8.52
0 0.00
0 0.00
158 89.77
18 10.23%
58  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 137
4 2.92
5 3.65
5 3.65
0 0.00
0 0.00
123 89.78
14 10.22%
59  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 61
0 0.00
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
60  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 72
3 4.17
2 2.78
2 2.78
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
61  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 231
8 3.46
6 2.60
8 3.46
0 0.00
0 0.00
209 90.48
22 9.52%
62  โรงเรียนบ้านหนองคอน 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
1 4.76
19 90.48
2 9.52%
63  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 130
1 0.77
6 4.62
5 3.85
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
64  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 155
2 1.29
3 1.94
9 5.81
0 0.00
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
65  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
66  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 71
1 1.41
0 0.00
2 2.82
2 2.82
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
67  โรงเรียนบ้านปักหมู 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
68  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 169
3 1.78
3 1.78
5 2.96
0 0.00
0 0.00
158 93.49
11 6.51%
69  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 157
5 3.18
2 1.27
3 1.91
0 0.00
0 0.00
147 93.63
10 6.37%
70  โรงเรียนบ้านนาตาล 105
2 1.90
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
71  โรงเรียนบ้านใหม่ 71
1 1.41
1 1.41
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
72  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
73  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 98
1 1.02
0 0.00
4 4.08
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
74  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
75  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 94
3 3.19
0 0.00
1 1.06
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
76  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
77  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,018 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  737 6.69
เตี้ย  470 4.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  814 7.39
ผอมและเตี้ย  202 1.83
อ้วนและเตี้ย  128 1.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,667 78.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,351 คน


21.34%


Powered By www.thaieducation.net