ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 107 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 107 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 3
1 33.33
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาแห้ว 3
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 14
11 78.57
2 14.29
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 216
8 3.70
12 5.56
24 11.11
20 9.26
25 11.57
127 58.80
89 41.20%
5  โรงเรียนด่านซ้าย 107
16 14.95
19 17.76
4 3.74
2 1.87
0 0.00
66 61.68
41 38.32%
6  โรงเรียนบ้านผึ้ง 43
4 9.30
0 0.00
10 23.26
1 2.33
1 2.33
27 62.79
16 37.21%
7  โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 77
5 6.49
5 6.49
13 16.88
5 6.49
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
8  โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 47
5 10.64
2 4.26
8 17.02
2 4.26
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
9  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 48
6 12.50
2 4.17
7 14.58
2 4.17
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
10  โรงเรียนบ้านร่องจิก 68
5 7.35
6 8.82
11 16.18
2 2.94
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
11  โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 35
5 14.29
0 0.00
6 17.14
1 2.86
0 0.00
23 65.71
12 34.29%
12  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 27
3 11.11
2 7.41
2 7.41
1 3.70
1 3.70
18 66.67
9 33.33%
13  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 119
14 11.76
0 0.00
14 11.76
11 9.24
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
14  โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 63
9 14.29
3 4.76
6 9.52
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
15  โรงเรียนบ้านหนองแซง 7
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
16  โรงเรียนบ้านแก่ง 84
11 13.10
1 1.19
11 13.10
1 1.19
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
17  โรงเรียนบ้านหนองบง 238
33 13.87
9 3.78
25 10.50
0 0.00
0 0.00
171 71.85
67 28.15%
18  โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 33
3 9.09
2 6.06
4 12.12
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 89
1 1.12
9 10.11
12 13.48
0 0.00
1 1.12
66 74.16
23 25.84%
20  โรงเรียนบ้านโคก 70
1 1.43
1 1.43
15 21.43
1 1.43
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
21  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 87
11 12.64
4 4.60
7 8.05
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
22  โรงเรียนบ้านแก่วตาว 36
3 8.33
2 5.56
3 8.33
1 2.78
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
23  โรงเรียนบ้านแสงภา 69
8 11.59
0 0.00
5 7.25
0 0.00
4 5.80
52 75.36
17 24.64%
24  โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 62
7 11.29
2 3.23
6 9.68
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
25  โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 21
1 4.76
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
26  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 75
1 1.33
2 2.67
14 18.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
27  โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 77
8 10.39
2 2.60
7 9.09
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
28  โรงเรียนชุมชนภูเรือ 326
9 2.76
10 3.07
42 12.88
0 0.00
9 2.76
256 78.53
70 21.47%
29  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 15
2 13.33
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
30  โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 115
5 4.35
5 4.35
6 5.22
6 5.22
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
31  โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
1 9.09
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
32  โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 78
4 5.13
1 1.28
5 6.41
2 2.56
2 2.56
64 82.05
14 17.95%
34  โรงเรียนบ้านโป่งชี 73
4 5.48
2 2.74
4 5.48
3 4.11
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
35  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย) 53
6 11.32
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
36  โรงเรียนบ้านด่านดู่ 12
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
37  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
38  โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
39  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
40  โรงเรียนบ้านนาเจียง 87
5 5.75
1 1.15
6 6.90
1 1.15
1 1.15
73 83.91
14 16.09%
41  โรงเรียนบ้านหนองผือ 56
1 1.79
1 1.79
2 3.57
1 1.79
4 7.14
47 83.93
9 16.07%
42  โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
43  โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
44  โรงเรียนบ้านไฮตาก 26
2 7.69
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
45  โรงเรียนบ้านกกสะตี 74
4 5.41
1 1.35
6 8.11
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
46  โรงเรียนบ้านปากแดง 108
1 0.93
3 2.78
12 11.11
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
47  โรงเรียนบ้านโคกงาม 264
4 1.52
5 1.89
30 11.36
0 0.00
0 0.00
225 85.23
39 14.77%
48  โรงเรียนบ้านวังยาว 55
2 3.64
0 0.00
5 9.09
0 0.00
1 1.82
47 85.45
8 14.55%
49  โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
6 85.71
1 14.29%
50  โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 35
2 5.71
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
51  โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 21
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
52  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย) 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
53  โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
54  โรงเรียนบ้านท่อน 22
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
19 86.36
3 13.64%
55  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 44
0 0.00
3 6.82
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
56  โรงเรียนบ้านวังเวิน 59
3 5.08
2 3.39
2 3.39
1 1.69
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
57  โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 163
5 3.07
5 3.07
12 7.36
0 0.00
0 0.00
141 86.50
22 13.50%
58  โรงเรียนบ้านวังเป่ง 30
1 3.33
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
59  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 88
3 3.41
3 3.41
4 4.55
1 1.14
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
60  โรงเรียนบ้านน้ำพุง 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
61  โรงเรียนบ้านบง 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
62  โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 25
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
63  โรงเรียนบ้านแก่งครก 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
64  โรงเรียนบ้านทับกี่ 111
2 1.80
3 2.70
6 5.41
2 1.80
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
65  โรงเรียนบ้านซำทอง 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
66  โรงเรียนบ้านป่าสะแข 45
0 0.00
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
67  โรงเรียนบ้านเครือคู้ 9
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
68  โรงเรียนบ้านนาดี 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
69  โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
70  โรงเรียนบ้านโพนหนอง 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
71  โรงเรียนบ้านห้วยทอง 51
2 3.92
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
72  โรงเรียนบ้านโพนสูง 72
3 4.17
2 2.78
2 2.78
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
73  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
74  โรงเรียนบ้านลาดค่าง 22
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
75  โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 33
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
1 3.03
30 90.91
3 9.09%
76  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
77  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
78  โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
79  โรงเรียนบ้านโคนผง 62
1 1.61
1 1.61
2 3.23
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
80  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 63
0 0.00
1 1.59
2 3.17
2 3.17
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
81  โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
82  โรงเรียนบ้านปลาบ่า 107
0 0.00
0 0.00
5 4.67
1 0.93
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
83  โรงเรียนบ้านปางคอม 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
84  โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
85  โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 34
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
86  โรงเรียนบ้านตูบค้อ 137
0 0.00
2 1.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
135 98.54
2 1.46%
87  โรงเรียนบ้านกกจาน 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
88  โรงเรียนบ้านนาข่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
89  โรงเรียนบ้านนาคูณ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
90  โรงเรียนบ้านนามาลา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
91  โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
92  โรงเรียนบ้านนาทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
94  โรงเรียนบ้านปากหมัน 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
95  โรงเรียนบ้านปากโป่ง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
96  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านวังบอน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านสองคอน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านหินสอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านโป่ง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านหินแลบ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
107  โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  5,198 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  263 5.06
เตี้ย  156 3.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  447 8.60
ผอมและเตี้ย  74 1.42
อ้วนและเตี้ย  52 1.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,206 80.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 992 คน


19.08%


Powered By www.thaieducation.net