ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 157 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 156 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.36
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านผาสะนา 46
6 13.04
6 13.04
9 19.57
3 6.52
3 6.52
19 41.30
27 58.70%
2  โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 49
7 14.29
11 22.45
8 16.33
0 0.00
2 4.08
21 42.86
28 57.14%
3  โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 102
11 10.78
16 15.69
12 11.76
13 12.75
0 0.00
50 49.02
52 50.98%
4  โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 41
2 4.88
0 0.00
17 41.46
0 0.00
0 0.00
22 53.66
19 46.34%
5  โรงเรียนบ้านขอนยาง 54
6 11.11
3 5.56
13 24.07
2 3.70
1 1.85
29 53.70
25 46.30%
6  โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 132
10 7.58
31 23.48
20 15.15
0 0.00
0 0.00
71 53.79
61 46.21%
7  โรงเรียนบ้านวังแท่น 159
41 25.79
19 11.95
5 3.14
7 4.40
0 0.00
87 54.72
72 45.28%
8  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 58
4 6.90
2 3.45
6 10.34
6 10.34
7 12.07
33 56.90
25 43.10%
9  โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 123
33 26.83
10 8.13
9 7.32
0 0.00
0 0.00
71 57.72
52 42.28%
10  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 70
13 18.57
14 20.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
41 58.57
29 41.43%
11  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 130
5 3.85
7 5.38
3 2.31
26 20.00
10 7.69
79 60.77
51 39.23%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 322
55 17.08
25 7.76
35 10.87
8 2.48
3 0.93
196 60.87
126 39.13%
13  โรงเรียนบ้านโคกมน 215
15 6.98
21 9.77
37 17.21
7 3.26
3 1.40
132 61.40
83 38.60%
14  โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 43
3 6.98
3 6.98
8 18.60
2 4.65
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
15  โรงเรียนบ้านนาซำแซง 50
6 12.00
0 0.00
12 24.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
16  โรงเรียนบ้านซำไคร้ 42
6 14.29
4 9.52
3 7.14
1 2.38
1 2.38
27 64.29
15 35.71%
17  โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
18  โรงเรียนบ้านนาวัว 141
12 8.51
17 12.06
16 11.35
2 1.42
0 0.00
94 66.67
47 33.33%
19  โรงเรียนบ้านลาด 186
21 11.29
9 4.84
12 6.45
10 5.38
10 5.38
124 66.67
62 33.33%
20  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 53
1 1.89
3 5.66
5 9.43
4 7.55
4 7.55
36 67.92
17 32.08%
21  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ 32
4 12.50
2 6.25
3 9.38
1 3.13
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
22  โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 103
11 10.68
11 10.68
6 5.83
2 1.94
2 1.94
71 68.93
32 31.07%
23  โรงเรียนบ้านปากปวน 201
5 2.49
6 2.99
25 12.44
11 5.47
15 7.46
139 69.15
62 30.85%
24  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 202
34 16.83
11 5.45
16 7.92
1 0.50
0 0.00
140 69.31
62 30.69%
25  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 72
2 2.78
3 4.17
2 2.78
5 6.94
10 13.89
50 69.44
22 30.56%
26  โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 52
4 7.69
2 3.85
8 15.38
1 1.92
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
27  โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 170
17 10.00
2 1.18
27 15.88
2 1.18
0 0.00
122 71.76
48 28.24%
28  โรงเรียนบ้านศรีรักษา 77
7 9.09
4 5.19
6 7.79
2 2.60
2 2.60
56 72.73
21 27.27%
29  โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 94
6 6.38
6 6.38
3 3.19
6 6.38
4 4.26
69 73.40
25 26.60%
30  โรงเรียนโคกสง่า 113
14 12.39
3 2.65
5 4.42
0 0.00
8 7.08
83 73.45
30 26.55%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า 161
21 13.04
0 0.00
13 8.07
5 3.11
3 1.86
119 73.91
42 26.09%
32  โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 27
3 11.11
3 11.11
1 3.70
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
33  โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง 58
6 10.34
5 8.62
3 5.17
1 1.72
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
34  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 55
2 3.64
0 0.00
12 21.82
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
35  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) 48
5 10.42
1 2.08
6 12.50
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
36  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 140
14 10.00
8 5.71
11 7.86
0 0.00
1 0.71
106 75.71
34 24.29%
37  โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 33
2 6.06
1 3.03
4 12.12
1 3.03
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
38  โรงเรียนบ้านผาขาว 178
12 6.74
8 4.49
18 10.11
5 2.81
0 0.00
135 75.84
43 24.16%
39  โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 683
69 10.10
27 3.95
56 8.20
2 0.29
10 1.46
519 75.99
164 24.01%
40  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 219
14 6.39
1 0.46
27 12.33
6 2.74
4 1.83
167 76.26
52 23.74%
41  โรงเรียนบ้านโนน 68
5 7.35
3 4.41
8 11.76
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
42  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 128
7 5.47
4 3.13
9 7.03
3 2.34
7 5.47
98 76.56
30 23.44%
43  โรงเรียนบ้านหนองนอ 82
6 7.32
5 6.10
8 9.76
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
44  โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 13
1 7.69
1 7.69
0 0.00
0 0.00
1 7.69
10 76.92
3 23.08%
45  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 78
6 7.69
2 2.56
10 12.82
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
46  โรงเรียนบ้านนาล้อม 57
8 14.04
4 7.02
1 1.75
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
47  โรงเรียนบ้านแสนสุข 57
2 3.51
5 8.77
5 8.77
0 0.00
1 1.75
44 77.19
13 22.81%
48  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 244
15 6.15
29 11.89
11 4.51
0 0.00
0 0.00
189 77.46
55 22.54%
49  โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 82
10 12.20
6 7.32
2 2.44
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
50  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 96
4 4.17
2 2.08
15 15.63
0 0.00
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
51  โรงเรียนบ้านกกบก 55
2 3.64
1 1.82
9 16.36
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
52  โรงเรียนชุมชนหนองหิน 423
40 9.46
22 5.20
12 2.84
12 2.84
6 1.42
331 78.25
92 21.75%
53  โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 23
2 8.70
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
54  โรงเรียนบ้านป่าบง 138
18 13.04
0 0.00
12 8.70
0 0.00
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
55  โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 125
17 13.60
4 3.20
6 4.80
0 0.00
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
56  โรงเรียนบ้านกกซ้อ 42
1 2.38
2 4.76
6 14.29
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
57  โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 210
16 7.62
10 4.76
17 8.10
2 0.95
0 0.00
165 78.57
45 21.43%
58  โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 112
5 4.46
10 8.93
5 4.46
4 3.57
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
59  โรงเรียนบ้านเพิ่ม 222
3 1.35
2 0.90
17 7.66
10 4.50
15 6.76
175 78.83
47 21.17%
60  โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 161
9 5.59
3 1.86
20 12.42
1 0.62
1 0.62
127 78.88
34 21.12%
61  โรงเรียนบ้านผาหวาย 119
9 7.56
3 2.52
11 9.24
2 1.68
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
62  โรงเรียนบ้านซำบุ่น 44
3 6.82
1 2.27
4 9.09
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
63  โรงเรียนบ้านน้ำทบ 69
4 5.80
3 4.35
1 1.45
0 0.00
6 8.70
55 79.71
14 20.29%
64  โรงเรียนบ้านหนองตูม 70
3 4.29
0 0.00
3 4.29
7 10.00
1 1.43
56 80.00
14 20.00%
65  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 265
13 4.91
4 1.51
26 9.81
9 3.40
1 0.38
212 80.00
53 20.00%
66  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 443
24 5.42
10 2.26
51 11.51
0 0.00
3 0.68
355 80.14
88 19.86%
67  โรงเรียนบ้านนายาง 46
3 6.52
3 6.52
0 0.00
3 6.52
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
68  โรงเรียนบ้านโพนทอง 36
0 0.00
3 8.33
4 11.11
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
69  โรงเรียนบ้านดงน้อย 110
8 7.27
5 4.55
6 5.45
2 1.82
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
70  โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 112
12 10.71
5 4.46
4 3.57
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
71  โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 203
11 5.42
9 4.43
16 7.88
1 0.49
1 0.49
165 81.28
38 18.72%
72  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 81
6 7.41
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
73  โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 92
2 2.17
5 5.43
10 10.87
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
74  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 49
0 0.00
1 2.04
8 16.33
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
75  โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 267
16 5.99
5 1.87
16 5.99
9 3.37
3 1.12
218 81.65
49 18.35%
76  โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 172
10 5.81
3 1.74
18 10.47
0 0.00
0 0.00
141 81.98
31 18.02%
77  โรงเรียนบ้านหนองบัว 273
1 0.37
6 2.20
28 10.26
8 2.93
6 2.20
224 82.05
49 17.95%
78  โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 752
22 2.93
12 1.60
91 12.10
7 0.93
0 0.00
620 82.45
132 17.55%
79  โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
2 5.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
80  โรงเรียนบ้านวังยาง 69
2 2.90
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
81  โรงเรียนบ้านปวนพุ 150
8 5.33
7 4.67
5 3.33
3 2.00
3 2.00
124 82.67
26 17.33%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 179
9 5.03
6 3.35
14 7.82
0 0.00
2 1.12
148 82.68
31 17.32%
83  โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 133
3 2.26
4 3.01
11 8.27
0 0.00
5 3.76
110 82.71
23 17.29%
84  โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 140
4 2.86
9 6.43
7 5.00
1 0.71
3 2.14
116 82.86
24 17.14%
85  โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
1 2.44
1 2.44
34 82.93
7 17.07%
86  โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 132
15 11.36
0 0.00
7 5.30
0 0.00
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
87  โรงเรียนบ้านพองหนีบ 67
3 4.48
3 4.48
5 7.46
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
88  โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 49
1 2.04
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
89  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) 98
10 10.20
1 1.02
5 5.10
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
90  โรงเรียนบ้านอุ่ม 136
2 1.47
0 0.00
16 11.76
0 0.00
4 2.94
114 83.82
22 16.18%
91  โรงเรียนบ้านวังม่วง 281
14 4.98
9 3.20
21 7.47
1 0.36
0 0.00
236 83.99
45 16.01%
92  โรงเรียนบ้านนาอุดม 57
6 10.53
0 0.00
2 3.51
0 0.00
1 1.75
48 84.21
9 15.79%
93  โรงเรียนบ้านห้วยผุก 38
2 5.26
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
94  โรงเรียนบ้านวังสะพุง 293
7 2.39
0 0.00
38 12.97
1 0.34
0 0.00
247 84.30
46 15.70%
95  โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
96  โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 78
3 3.85
3 3.85
4 5.13
2 2.56
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
97  โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 26
0 0.00
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
98  โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
2 4.35
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
99  โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 205
13 6.34
5 2.44
13 6.34
0 0.00
0 0.00
174 84.88
31 15.12%
100  โรงเรียนบ้านนาแก 120
5 4.17
3 2.50
9 7.50
0 0.00
1 0.83
102 85.00
18 15.00%
101  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 128
4 3.13
7 5.47
7 5.47
1 0.78
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
102  โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 27
3 11.11
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
103  โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1021
44 4.31
22 2.15
82 8.03
2 0.20
1 0.10
870 85.21
151 14.79%
104  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 96
1 1.04
0 0.00
13 13.54
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
105  โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 105
4 3.81
1 0.95
8 7.62
0 0.00
2 1.90
90 85.71
15 14.29%
106  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 105
0 0.00
4 3.81
11 10.48
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
107  โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 36
4 11.11
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
108  โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 51
2 3.92
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
109  โรงเรียนบ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
110  โรงเรียนบ้านซำม่วง 52
0 0.00
4 7.69
3 5.77
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
111  โรงเรียนบ้านกุดแก 128
3 2.34
5 3.91
9 7.03
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
112  โรงเรียนบ้านซำพร้าว 69
3 4.35
3 4.35
3 4.35
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
113  โรงเรียนวังน้ำพุ 23
1 4.35
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
114  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 100
2 2.00
1 1.00
9 9.00
1 1.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
115  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
2 6.45
27 87.10
4 12.90%
116  โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
117  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.33
21 87.50
3 12.50%
118  โรงเรียนบ้านนาโก 168
1 0.60
8 4.76
12 7.14
0 0.00
0 0.00
147 87.50
21 12.50%
119  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 48
6 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
120  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 97
7 7.22
1 1.03
4 4.12
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
121  โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 41
4 9.76
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
122  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 93
2 2.15
2 2.15
7 7.53
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
123  โรงเรียนบ้านซำไฮ 51
2 3.92
4 7.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
124  โรงเรียนบ้านนาแปน 179
5 2.79
0 0.00
10 5.59
3 1.68
3 1.68
158 88.27
21 11.73%
125  โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 86
5 5.81
2 2.33
3 3.49
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
126  โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 105
5 4.76
0 0.00
7 6.67
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
127  โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 92
3 3.26
2 2.17
5 5.43
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
128  โรงเรียนบ้านเล้า 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
129  โรงเรียนบ้านสวนปอ 104
3 2.88
4 3.85
3 2.88
1 0.96
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
130  โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 114
4 3.51
3 2.63
4 3.51
1 0.88
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
131  โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 20
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
132  โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 166
2 1.20
0 0.00
11 6.63
3 1.81
0 0.00
150 90.36
16 9.64%
133  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
3 4.05
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
134  โรงเรียนบ้านตาดข่า 149
4 2.68
6 4.03
4 2.68
0 0.00
0 0.00
135 90.60
14 9.40%
135  โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 98
2 2.04
0 0.00
5 5.10
1 1.02
1 1.02
89 90.82
9 9.18%
136  โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 55
1 1.82
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
137  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
138  โรงเรียนบ้านผาน้อย 67
2 2.99
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
139  โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 224
3 1.34
8 3.57
4 1.79
2 0.89
2 0.89
205 91.52
19 8.48%
140  โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
141  โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 111
0 0.00
1 0.90
8 7.21
0 0.00
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
142  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 215
6 2.79
2 0.93
6 2.79
1 0.47
2 0.93
198 92.09
17 7.91%
143  โรงเรียนบ้านหัวขัว 39
0 0.00
2 5.13
1 2.56
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
144  โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 131
2 1.53
3 2.29
5 3.82
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
145  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 68
1 1.47
0 0.00
3 4.41
1 1.47
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
146  โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 85
0 0.00
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
147  โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 93
2 2.15
1 1.08
3 3.23
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
148  โรงเรียนบ้านหนองขาม 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
149  โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 57
1 1.75
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
150  โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
151  โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 101
1 0.99
0 0.00
2 1.98
0 0.00
1 0.99
97 96.04
4 3.96%
152  โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 137
0 0.00
0 0.00
2 1.46
0 0.00
0 0.00
135 98.54
2 1.46%
153  โรงเรียนบ้านหนองตานา 139
1 0.72
0 0.00
1 0.72
0 0.00
0 0.00
137 98.56
2 1.44%
154  โรงเรียนบ้านซำบ่าง 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,285 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,096 5.99
เตี้ย  648 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,463 8.00
ผอมและเตี้ย  260 1.42
อ้วนและเตี้ย  191 1.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,627 79.99
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,658 คน


20.01%


Powered By www.thaieducation.net