ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 10
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองผือ 26
6 23.08
7 26.92
4 15.38
6 23.08
3 11.54
0 0.00
26 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
2 20.00
6 60.00
0 0.00
10 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 21
3 14.29
11 52.38
4 19.05
2 9.52
1 4.76
0 0.00
21 100.00%
5  โรงเรียนบ้านสูบ 106
15 14.15
4 3.77
11 10.38
19 17.92
30 28.30
27 25.47
79 74.53%
6  โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 88
8 9.09
9 10.23
9 10.23
17 19.32
18 20.45
27 30.68
61 69.32%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 239
22 9.21
19 7.95
31 12.97
41 17.15
51 21.34
75 31.38
164 68.62%
8  โรงเรียนบ้านนาซ่าว 233
56 24.03
41 17.60
18 7.73
29 12.45
0 0.00
89 38.20
144 61.80%
9  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 496
29 5.85
45 9.07
53 10.69
76 15.32
98 19.76
195 39.31
301 60.69%
10  โรงเรียนเพียงหลวง 18 131
24 18.32
14 10.69
16 12.21
10 7.63
11 8.40
56 42.75
75 57.25%
11  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 40
5 12.50
5 12.50
6 15.00
5 12.50
1 2.50
18 45.00
22 55.00%
12  โรงเรียนบ้านน้ำคิว 59
5 8.47
7 11.86
8 13.56
2 3.39
7 11.86
30 50.85
29 49.15%
13  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 150
22 14.67
5 3.33
9 6.00
27 18.00
10 6.67
77 51.33
73 48.67%
14  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) 100
24 24.00
9 9.00
11 11.00
2 2.00
2 2.00
52 52.00
48 48.00%
15  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 48
12 25.00
1 2.08
8 16.67
1 2.08
0 0.00
26 54.17
22 45.83%
16  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 149
11 7.38
9 6.04
12 8.05
14 9.40
18 12.08
85 57.05
64 42.95%
17  โรงเรียนบ้านโพนทอง 90
7 7.78
0 0.00
31 34.44
0 0.00
0 0.00
52 57.78
38 42.22%
18  โรงเรียนเมืองเลย 2087
27 1.29
43 2.06
343 16.44
70 3.35
386 18.50
1218 58.36
869 41.64%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 260
0 0.00
24 9.23
16 6.15
34 13.08
34 13.08
152 58.46
108 41.54%
20  โรงเรียนบ้านห้วยนา 100
15 15.00
17 17.00
6 6.00
3 3.00
0 0.00
59 59.00
41 41.00%
21  โรงเรียนบ้านวังยาว 71
21 29.58
4 5.63
4 5.63
0 0.00
0 0.00
42 59.15
29 40.85%
22  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 76
6 7.89
8 10.53
15 19.74
1 1.32
0 0.00
46 60.53
30 39.47%
23  โรงเรียนบ้านคกเลา 61
8 13.11
6 9.84
3 4.92
3 4.92
4 6.56
37 60.66
24 39.34%
24  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 167
20 11.98
10 5.99
28 16.77
7 4.19
0 0.00
102 61.08
65 38.92%
25  โรงเรียนบ้านผาแบ่น 107
6 5.61
14 13.08
10 9.35
5 4.67
4 3.74
68 63.55
39 36.45%
26  โรงเรียนบ้านคอนสา 185
19 10.27
11 5.95
21 11.35
10 5.41
6 3.24
118 63.78
67 36.22%
27  โรงเรียนบ้านคกเว้า 14
1 7.14
1 7.14
1 7.14
2 14.29
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
28  โรงเรียนบ้านหนองผำ 127
9 7.09
10 7.87
15 11.81
11 8.66
0 0.00
82 64.57
45 35.43%
29  โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 34
3 8.82
2 5.88
2 5.88
2 5.88
3 8.82
22 64.71
12 35.29%
30  โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 17
5 29.41
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 534
54 10.11
1 0.19
61 11.42
44 8.24
24 4.49
350 65.54
184 34.46%
32  โรงเรียนบ้านนาเบน 61
7 11.48
5 8.20
7 11.48
1 1.64
1 1.64
40 65.57
21 34.43%
33  โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 77
7 9.09
4 5.19
6 7.79
5 6.49
4 5.19
51 66.23
26 33.77%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 534
22 4.12
24 4.49
55 10.30
24 4.49
55 10.30
354 66.29
180 33.71%
35  โรงเรียนบ้านวังแคน 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
1 11.11
6 66.67
3 33.33%
36  โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 127
11 8.66
6 4.72
21 16.54
3 2.36
1 0.79
85 66.93
42 33.07%
37  โรงเรียนบ้านนาค้อ 271
17 6.27
25 9.23
8 2.95
39 14.39
0 0.00
182 67.16
89 32.84%
38  โรงเรียนบ้านบุฮม 138
7 5.07
10 7.25
13 9.42
9 6.52
6 4.35
93 67.39
45 32.61%
39  โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 31
2 6.45
4 12.90
2 6.45
1 3.23
1 3.23
21 67.74
10 32.26%
40  โรงเรียนอนุบาลเลย 1609
94 5.84
68 4.23
241 14.98
50 3.11
65 4.04
1091 67.81
518 32.19%
41  โรงเรียนบ้านชมน้อย 57
7 12.28
5 8.77
6 10.53
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
42  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 92
14 15.22
2 2.17
11 11.96
2 2.17
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
43  โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 235
26 11.06
26 11.06
17 7.23
3 1.28
0 0.00
163 69.36
72 30.64%
44  โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 17
3 17.65
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
45  โรงเรียนบ้านโป่ง 152
12 7.89
8 5.26
20 13.16
4 2.63
0 0.00
108 71.05
44 28.95%
46  โรงเรียนบ้านกกทอง 115
17 14.78
6 5.22
5 4.35
4 3.48
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
47  โรงเรียนบ้านคกมาด 33
4 12.12
3 9.09
2 6.06
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
48  โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 60
2 3.33
6 10.00
6 10.00
2 3.33
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
49  โรงเรียนบ้านก้างปลา 98
8 8.16
5 5.10
8 8.16
0 0.00
5 5.10
72 73.47
26 26.53%
50  โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 49
5 10.20
4 8.16
3 6.12
1 2.04
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
51  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 34
4 11.76
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
52  โรงเรียนบ้านสงเปือย 99
3 3.03
7 7.07
6 6.06
4 4.04
6 6.06
73 73.74
26 26.26%
53  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 82
6 7.32
7 8.54
3 3.66
4 4.88
1 1.22
61 74.39
21 25.61%
54  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 134
8 5.97
6 4.48
8 5.97
12 8.96
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
55  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 123
6 4.88
5 4.07
20 16.26
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
56  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 175
21 12.00
11 6.29
12 6.86
0 0.00
0 0.00
131 74.86
44 25.14%
57  โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 16
0 0.00
2 12.50
2 12.50
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
58  โรงเรียนบ้านท่าบม 69
8 11.59
2 2.90
7 10.14
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
59  โรงเรียนบ้านน้ำแคม 199
17 8.54
9 4.52
19 9.55
2 1.01
2 1.01
150 75.38
49 24.62%
60  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 33
3 9.09
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
61  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) 902
35 3.88
35 3.88
147 16.30
0 0.00
1 0.11
684 75.83
218 24.17%
62  โรงเรียนบ้านอุมุง 80
2 2.50
3 3.75
11 13.75
1 1.25
2 2.50
61 76.25
19 23.75%
63  โรงเรียนบ้านปากเนียม 38
0 0.00
5 13.16
2 5.26
2 5.26
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 237
26 10.97
6 2.53
22 9.28
0 0.00
0 0.00
183 77.22
54 22.78%
65  โรงเรียนบ้านกำพี้ 22
2 9.09
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
66  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน) 93
2 2.15
3 3.23
14 15.05
1 1.08
1 1.08
72 77.42
21 22.58%
67  โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ 18
1 5.56
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
68  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 95
5 5.26
0 0.00
16 16.84
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
69  โรงเรียนบ้านน้ำภู 190
16 8.42
7 3.68
17 8.95
1 0.53
0 0.00
149 78.42
41 21.58%
70  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
2 7.14
22 78.57
6 21.43%
71  โรงเรียนบ้านปากปัด 66
3 4.55
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
72  โรงเรียนบ้านตูบโกบ 19
0 0.00
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
73  โรงเรียนบ้านวังขาม 19
0 0.00
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
74  โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน 24
3 12.50
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
75  โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 24
3 12.50
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
76  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 323
12 3.72
8 2.48
44 13.62
1 0.31
2 0.62
256 79.26
67 20.74%
77  โรงเรียนบ้านนาแขม 88
0 0.00
7 7.95
10 11.36
1 1.14
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
78  โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 54
3 5.56
4 7.41
4 7.41
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
79  โรงเรียนบ้านนาโคก 217
10 4.61
6 2.76
1 0.46
10 4.61
17 7.83
173 79.72
44 20.28%
80  โรงเรียนบ้านคกไผ่ 45
0 0.00
1 2.22
8 17.78
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 77
6 7.79
3 3.90
6 7.79
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
82  โรงเรียนบ้านห้วยโตก 47
0 0.00
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
83  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 42
4 9.52
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
84  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 176
7 3.98
5 2.84
6 3.41
5 2.84
10 5.68
143 81.25
33 18.75%
85  โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 59
4 6.78
3 5.08
3 5.08
1 1.69
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
86  โรงเรียนบ้านปากหมาก 27
2 7.41
3 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 9.09
1 9.09
9 81.82
2 18.18%
88  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 143
13 9.09
4 2.80
7 4.90
1 0.70
1 0.70
117 81.82
26 18.18%
89  โรงเรียนบ้านห้วยพอด 83
1 1.20
0 0.00
11 13.25
3 3.61
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
90  โรงเรียนบ้านใหม่ 83
9 10.84
1 1.20
4 4.82
1 1.20
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
91  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 67
2 2.99
3 4.48
3 4.48
4 5.97
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
92  โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 56
0 0.00
3 5.36
2 3.57
5 8.93
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
93  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 95
1 1.05
0 0.00
15 15.79
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
94  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
95  โรงเรียนบ้านปางคอม 151
6 3.97
3 1.99
12 7.95
4 2.65
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
96  โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 147
5 3.40
3 2.04
7 4.76
8 5.44
1 0.68
123 83.67
24 16.33%
97  โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 37
3 8.11
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
98  โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 142
6 4.23
6 4.23
11 7.75
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
99  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 208
12 5.77
0 0.00
21 10.10
0 0.00
0 0.00
175 84.13
33 15.87%
100  โรงเรียนบ้านยาง 171
7 4.09
6 3.51
8 4.68
6 3.51
0 0.00
144 84.21
27 15.79%
101  โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 96
7 7.29
0 0.00
8 8.33
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
102  โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 79
1 1.27
0 0.00
10 12.66
1 1.27
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
103  โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 79
1 1.27
1 1.27
9 11.39
1 1.27
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
104  โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 142
0 0.00
3 2.11
16 11.27
2 1.41
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
105  โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 61
3 4.92
4 6.56
1 1.64
1 1.64
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
106  โรงเรียนบ้านวังผา 111
5 4.50
5 4.50
3 2.70
3 2.70
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
107  โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
108  โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
1 2.38
1 2.38
36 85.71
6 14.29%
109  โรงเรียนบ้านไผ่โทน 43
1 2.33
0 0.00
4 9.30
0 0.00
1 2.33
37 86.05
6 13.95%
110  โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 123
5 4.07
1 0.81
6 4.88
5 4.07
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
111  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 112
4 3.57
4 3.57
3 2.68
2 1.79
2 1.79
97 86.61
15 13.39%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 60
3 5.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
113  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
114  โรงเรียนบ้านกกดู่ 172
6 3.49
9 5.23
3 1.74
0 0.00
4 2.33
150 87.21
22 12.79%
115  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 71
2 2.82
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
116  โรงเรียนบ้านนาโม้ 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
117  โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 68
3 4.41
1 1.47
3 4.41
1 1.47
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
118  โรงเรียนบ้านปากยาง 105
3 2.86
3 2.86
5 4.76
1 0.95
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
119  โรงเรียนบ้านส้าน 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
120  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 46
1 2.17
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
121  โรงเรียนบ้านหนองปกติ 93
8 8.60
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
122  โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น 66
2 3.03
1 1.52
2 3.03
1 1.52
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
123  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
124  โรงเรียนบ้านหนองบง 40
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
-2 -5.00
37 92.50
3 7.50%
125  โรงเรียนบ้านเมี่ยง 108
2 1.85
0 0.00
5 4.63
0 0.00
1 0.93
100 92.59
8 7.41%
126  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 71
2 2.82
2 2.82
1 1.41
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
127  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
128  โรงเรียนบ้านสงาว 124
2 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.84
116 93.55
8 6.45%
129  โรงเรียนบ้านเลิง 83
2 2.41
0 0.00
0 0.00
1 1.20
2 2.41
78 93.98
5 6.02%
130  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 107
1 0.93
2 1.87
0 0.00
0 0.00
3 2.80
101 94.39
6 5.61%
131  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 72
1 1.39
2 2.78
1 1.39
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
132  โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
133  โรงเรียนบ้านไร่ทาม 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
134  โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
135  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 128
0 0.00
1 0.78
4 3.13
0 0.00
0 0.00
123 96.09
5 3.91%
136  โรงเรียนบ้านน้ำพร 139
2 1.44
2 1.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
135 97.12
4 2.88%
137  โรงเรียนบ้านน้ำมี 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
138  โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 238
4 1.68
1 0.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
233 97.90
5 2.10%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 65
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
140  โรงเรียนบ้านกลาง 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านผาพอด 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,239 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,076 5.90
เตี้ย  781 4.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,864 10.22
ผอมและเตี้ย  693 3.80
อ้วนและเตี้ย  921 5.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,904 70.75
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,335 คน


29.25%


Powered By www.thaieducation.net