ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 261
30 11.49
30 11.49
35 13.41
17 6.51
29 11.11
120 45.98
141 54.02%
2  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 45
5 11.11
8 17.78
5 11.11
3 6.67
0 0.00
24 53.33
21 46.67%
3  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 189
5 2.65
24 12.70
20 10.58
4 2.12
23 12.17
113 59.79
76 40.21%
4  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 121
2 1.65
6 4.96
17 14.05
6 4.96
15 12.40
75 61.98
46 38.02%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 171
25 14.62
7 4.09
23 13.45
7 4.09
1 0.58
108 63.16
63 36.84%
6  โรงเรียนบ้านคำด้วง 97
8 8.25
10 10.31
15 15.46
2 2.06
0 0.00
62 63.92
35 36.08%
7  โรงเรียนบ้านม่วง 72
12 16.67
4 5.56
6 8.33
2 2.78
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
8  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 232
7 3.02
12 5.17
58 25.00
0 0.00
0 0.00
155 66.81
77 33.19%
9  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 133
8 6.02
8 6.02
8 6.02
10 7.52
6 4.51
93 69.92
40 30.08%
10  โรงเรียนบ้านนายูง 171
17 9.94
21 12.28
2 1.17
10 5.85
0 0.00
121 70.76
50 29.24%
11  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 90
10 11.11
6 6.67
9 10.00
1 1.11
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
12  โรงเรียนบ้านดงน้อย 59
6 10.17
5 8.47
3 5.08
3 5.08
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
13  โรงเรียนบ้านขอนยูง 122
6 4.92
6 4.92
13 10.66
5 4.10
4 3.28
88 72.13
34 27.87%
14  โรงเรียนบ้านใหม่ 138
11 7.97
4 2.90
18 13.04
4 2.90
1 0.72
100 72.46
38 27.54%
15  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 71
7 9.86
2 2.82
2 2.82
8 11.27
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
16  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 69
8 11.59
5 7.25
4 5.80
1 1.45
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
17  โรงเรียนบ้านหยวก 253
10 3.95
6 2.37
20 7.91
14 5.53
14 5.53
189 74.70
64 25.30%
18  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 56
6 10.71
3 5.36
4 7.14
1 1.79
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
19  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 137
7 5.11
11 8.03
15 10.95
1 0.73
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
20  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 308
39 12.66
13 4.22
22 7.14
2 0.65
0 0.00
232 75.32
76 24.68%
21  โรงเรียนบ้านเทื่อม 249
15 6.02
12 4.82
7 2.81
21 8.43
6 2.41
188 75.50
61 24.50%
22  โรงเรียนบ้านภูดิน 99
3 3.03
4 4.04
4 4.04
5 5.05
8 8.08
75 75.76
24 24.24%
23  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 282
16 5.67
11 3.90
35 12.41
6 2.13
0 0.00
214 75.89
68 24.11%
24  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 182
17 9.34
5 2.75
21 11.54
0 0.00
0 0.00
139 76.37
43 23.63%
25  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 99
6 6.06
5 5.05
5 5.05
3 3.03
4 4.04
76 76.77
23 23.23%
26  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1436
49 3.41
70 4.87
77 5.36
60 4.18
65 4.53
1115 77.65
321 22.35%
27  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 177
15 8.47
7 3.95
11 6.21
1 0.56
5 2.82
138 77.97
39 22.03%
28  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 74
7 9.46
3 4.05
3 4.05
3 4.05
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
29  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 164
11 6.71
6 3.66
6 3.66
7 4.27
5 3.05
129 78.66
35 21.34%
30  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 255
19 7.45
4 1.57
30 11.76
0 0.00
0 0.00
202 79.22
53 20.78%
31  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 126
7 5.56
4 3.17
7 5.56
5 3.97
3 2.38
100 79.37
26 20.63%
32  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 74
3 4.05
2 2.70
7 9.46
3 4.05
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
33  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 89
4 4.49
11 12.36
2 2.25
1 1.12
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
34  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 45
3 6.67
0 0.00
0 0.00
6 13.33
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
35  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 86
2 2.33
6 6.98
6 6.98
3 3.49
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
36  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 213
6 2.82
14 6.57
20 9.39
0 0.00
1 0.47
172 80.75
41 19.25%
37  โรงเรียนบ้านลาน 52
0 0.00
5 9.62
5 9.62
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
38  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 52
1 1.92
1 1.92
1 1.92
7 13.46
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
39  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 79
4 5.06
6 7.59
2 2.53
3 3.80
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
40  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 123
5 4.07
6 4.88
12 9.76
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
41  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 114
10 8.77
4 3.51
7 6.14
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
42  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 142
5 3.52
6 4.23
11 7.75
3 2.11
1 0.70
116 81.69
26 18.31%
43  โรงเรียนบ้านลำภู 66
2 3.03
0 0.00
5 7.58
0 0.00
5 7.58
54 81.82
12 18.18%
44  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 55
5 9.09
2 3.64
2 3.64
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
45  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 132
7 5.30
7 5.30
10 7.58
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
46  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 743
23 3.10
12 1.62
89 11.98
11 1.48
0 0.00
608 81.83
135 18.17%
47  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 72
7 9.72
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 150
5 3.33
5 3.33
7 4.67
4 2.67
6 4.00
123 82.00
27 18.00%
49  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 540
50 9.26
10 1.85
35 6.48
2 0.37
0 0.00
443 82.04
97 17.96%
50  โรงเรียนบ้านกาลึม 151
5 3.31
4 2.65
18 11.92
0 0.00
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
51  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 342
12 3.51
8 2.34
39 11.40
1 0.29
1 0.29
281 82.16
61 17.84%
52  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 165
10 6.06
7 4.24
0 0.00
11 6.67
1 0.61
136 82.42
29 17.58%
53  โรงเรียนบ้านนาสี 80
7 8.75
3 3.75
2 2.50
1 1.25
1 1.25
66 82.50
14 17.50%
54  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
55  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 110
8 7.27
0 0.00
11 10.00
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
56  โรงเรียนบ้านข่า 59
1 1.69
4 6.78
4 6.78
1 1.69
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
57  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 207
13 6.28
5 2.42
4 1.93
7 3.38
6 2.90
172 83.09
35 16.91%
58  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 787
32 4.07
9 1.14
85 10.80
5 0.64
2 0.25
654 83.10
133 16.90%
59  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 98
3 3.06
2 2.04
11 11.22
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
60  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 185
6 3.24
10 5.41
13 7.03
1 0.54
0 0.00
155 83.78
30 16.22%
61  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 142
6 4.23
0 0.00
17 11.97
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
62  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 50
2 4.00
2 4.00
1 2.00
2 4.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
63  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 69
2 2.90
0 0.00
2 2.90
6 8.70
1 1.45
58 84.06
11 15.94%
64  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 44
1 2.27
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
65  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 724
67 9.25
19 2.62
19 2.62
4 0.55
5 0.69
610 84.25
114 15.75%
66  โรงเรียนบ้านนาไฮ 85
3 3.53
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
67  โรงเรียนบ้านโนนแดง 60
3 5.00
0 0.00
3 5.00
3 5.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
68  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 115
4 3.48
2 1.74
9 7.83
1 0.87
1 0.87
98 85.22
17 14.78%
69  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 197
8 4.06
5 2.54
7 3.55
5 2.54
4 2.03
168 85.28
29 14.72%
70  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 82
7 8.54
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
71  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 130
5 3.85
6 4.62
4 3.08
4 3.08
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
72  โรงเรียนบ้านติ้ว 83
0 0.00
1 1.20
10 12.05
1 1.20
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
73  โรงเรียนบ้านนาแค 126
5 3.97
5 3.97
3 2.38
5 3.97
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
74  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 98
5 5.10
5 5.10
2 2.04
2 2.04
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
75  โรงเรียนบ้านนางาม 106
1 0.94
6 5.66
8 7.55
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
76  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 36
2 5.56
0 0.00
1 2.78
2 5.56
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
77  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 87
3 3.45
3 3.45
3 3.45
1 1.15
2 2.30
75 86.21
12 13.79%
78  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 156
5 3.21
5 3.21
2 1.28
4 2.56
5 3.21
135 86.54
21 13.46%
79  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 149
3 2.01
4 2.68
13 8.72
0 0.00
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 246
12 4.88
4 1.63
14 5.69
2 0.81
1 0.41
213 86.59
33 13.41%
81  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 135
6 4.44
1 0.74
11 8.15
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
82  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 227
5 2.20
9 3.96
12 5.29
2 0.88
2 0.88
197 86.78
30 13.22%
83  โรงเรียนบ้านวังแข้ 84
7 8.33
0 0.00
3 3.57
1 1.19
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
84  โรงเรียนบ้านสามัคคี 249
7 2.81
2 0.80
23 9.24
0 0.00
0 0.00
217 87.15
32 12.85%
85  โรงเรียนบ้านเม็ก 148
2 1.35
3 2.03
3 2.03
5 3.38
6 4.05
129 87.16
19 12.84%
86  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 55
1 1.82
1 1.82
5 9.09
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
87  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 184
5 2.72
10 5.43
3 1.63
2 1.09
3 1.63
161 87.50
23 12.50%
88  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 184
5 2.72
5 2.72
6 3.26
4 2.17
3 1.63
161 87.50
23 12.50%
89  โรงเรียนบ้านหายโศก 73
2 2.74
2 2.74
3 4.11
1 1.37
1 1.37
64 87.67
9 12.33%
90  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 122
3 2.46
3 2.46
3 2.46
3 2.46
3 2.46
107 87.70
15 12.30%
91  โรงเรียนบ้านนาคูณ 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
92  โรงเรียนบ้านสวัสดี 184
4 2.17
3 1.63
15 8.15
0 0.00
0 0.00
162 88.04
22 11.96%
93  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
2 4.76
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
94  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 60
1 1.67
2 3.33
2 3.33
2 3.33
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
95  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 78
0 0.00
0 0.00
6 7.69
0 0.00
3 3.85
69 88.46
9 11.54%
96  โรงเรียนบ้านนาล้อม 79
0 0.00
4 5.06
3 3.80
2 2.53
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
97  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 53
2 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.55
47 88.68
6 11.32%
98  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 111
0 0.00
1 0.90
10 9.01
0 0.00
1 0.90
99 89.19
12 10.81%
99  โรงเรียนบ้านดงหวาย 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
100  โรงเรียนบ้านดงบัง 105
0 0.00
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
101  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 48
2 4.17
2 4.17
0 0.00
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
102  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 221
3 1.36
9 4.07
8 3.62
1 0.45
2 0.90
198 89.59
23 10.41%
103  โรงเรียนบ้านนางัว 308
6 1.95
6 1.95
18 5.84
1 0.32
1 0.32
276 89.61
32 10.39%
104  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 29
0 0.00
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
105  โรงเรียนบ้านวังบง 59
0 0.00
2 3.39
4 6.78
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
106  โรงเรียนบ้านนาเตย 135
3 2.22
4 2.96
6 4.44
0 0.00
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
107  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 130
5 3.85
1 0.77
5 3.85
1 0.77
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
108  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 136
0 0.00
5 3.68
6 4.41
1 0.74
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
109  โรงเรียนบ้านถิ่น 82
3 3.66
2 2.44
2 2.44
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
110  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 157
3 1.91
3 1.91
7 4.46
0 0.00
0 0.00
144 91.72
13 8.28%
111  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 147
1 0.68
2 1.36
7 4.76
0 0.00
2 1.36
135 91.84
12 8.16%
112  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 50
2 4.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
113  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
2 3.17
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
114  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 140
3 2.14
2 1.43
6 4.29
0 0.00
0 0.00
129 92.14
11 7.86%
115  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 128
1 0.78
1 0.78
4 3.13
3 2.34
1 0.78
118 92.19
10 7.81%
116  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
117  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 124
3 2.42
3 2.42
3 2.42
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
118  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 127
3 2.36
1 0.79
4 3.15
0 0.00
0 0.00
119 93.70
8 6.30%
119  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 146
5 3.42
0 0.00
4 2.74
0 0.00
0 0.00
137 93.84
9 6.16%
120  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 98
2 2.04
1 1.02
3 3.06
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
121  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 150
2 1.33
5 3.33
2 1.33
0 0.00
0 0.00
141 94.00
9 6.00%
122  โรงเรียนบ้านกุดจับ 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
123  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 52
1 1.92
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
124  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 252
3 1.19
3 1.19
4 1.59
4 1.59
0 0.00
238 94.44
14 5.56%
125  โรงเรียนบ้านนาหลวง 91
1 1.10
1 1.10
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
126  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 111
0 0.00
0 0.00
3 2.70
2 1.80
1 0.90
105 94.59
6 5.41%
127  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 150
2 1.33
0 0.00
6 4.00
0 0.00
0 0.00
142 94.67
8 5.33%
128  โรงเรียนบ้านนาคำ 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
129  โรงเรียนบ้านแดง 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
130  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
131  โรงเรียนบ้านนาตูม 76
2 2.63
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
132  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 103
2 1.94
2 1.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
133  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
134  โรงเรียนบ้านหัวขัว 103
1 0.97
0 0.00
0 0.00
1 0.97
1 0.97
100 97.09
3 2.91%
135  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 121
0 0.00
0 0.00
3 2.48
0 0.00
0 0.00
118 97.52
3 2.48%
136  โรงเรียนบ้านนาเก็น 137
0 0.00
1 0.73
2 1.46
0 0.00
0 0.00
134 97.81
3 2.19%
137  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
138  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
139  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.56
63 98.44
1 1.56%
140  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 131
0 0.00
1 0.76
0 0.00
0 0.00
1 0.76
129 98.47
2 1.53%
141  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 132
1 0.76
0 0.00
1 0.76
0 0.00
0 0.00
130 98.48
2 1.52%
142  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.04
0 0.00
95 98.96
1 1.04%
143  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 139
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,715 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  896 4.33
เตี้ย  643 3.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,327 6.41
ผอมและเตี้ย  368 1.78
อ้วนและเตี้ย  269 1.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,212 83.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,503 คน


16.91%


Powered By www.thaieducation.net