ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 194 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 194 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำบอน 86
20 23.26
19 22.09
19 22.09
23 26.74
5 5.81
0 0.00
86 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 127
101 79.53
6 4.72
11 8.66
9 7.09
0 0.00
0 0.00
127 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกศรี 36
5 13.89
9 25.00
7 19.44
9 25.00
6 16.67
0 0.00
36 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 42
17 40.48
12 28.57
4 9.52
7 16.67
2 4.76
0 0.00
42 100.00%
5  โรงเรียนบ้านดงเรือง 40
11 27.50
5 12.50
4 10.00
12 30.00
3 7.50
5 12.50
35 87.50%
6  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 43
7 16.28
5 11.63
18 41.86
3 6.98
0 0.00
10 23.26
33 76.74%
7  โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 101
18 17.82
12 11.88
14 13.86
12 11.88
8 7.92
37 36.63
64 63.37%
8  โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 132
22 16.67
20 15.15
7 5.30
12 9.09
17 12.88
54 40.91
78 59.09%
9  โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 30
4 13.33
5 16.67
4 13.33
2 6.67
2 6.67
13 43.33
17 56.67%
10  โรงเรียนบ้านกอก 133
7 5.26
10 7.52
12 9.02
17 12.78
21 15.79
66 49.62
67 50.38%
11  โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 179
30 16.76
25 13.97
15 8.38
16 8.94
4 2.23
89 49.72
90 50.28%
12  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(หนองแสง) 6
1 16.67
1 16.67
0 0.00
1 16.67
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
13  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 66
14 21.21
9 13.64
9 13.64
0 0.00
0 0.00
34 51.52
32 48.48%
14  โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 64
7 10.94
10 15.63
4 6.25
3 4.69
6 9.38
34 53.13
30 46.88%
15  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 614
39 6.35
33 5.37
62 10.10
72 11.73
73 11.89
335 54.56
279 45.44%
16  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 165
24 14.55
17 10.30
12 7.27
20 12.12
1 0.61
91 55.15
74 44.85%
17  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 120
0 0.00
18 15.00
3 2.50
16 13.33
15 12.50
68 56.67
52 43.33%
18  โรงเรียนบ้านผือ 88
16 18.18
5 5.68
4 4.55
6 6.82
7 7.95
50 56.82
38 43.18%
19  โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 47
4 8.51
2 4.26
10 21.28
3 6.38
1 2.13
27 57.45
20 42.55%
20  โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 62
13 20.97
3 4.84
4 6.45
3 4.84
3 4.84
36 58.06
26 41.94%
21  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 54
0 0.00
10 18.52
6 11.11
6 11.11
0 0.00
32 59.26
22 40.74%
22  โรงเรียนบ้านท่าแร่ 60
8 13.33
5 8.33
7 11.67
4 6.67
0 0.00
36 60.00
24 40.00%
23  โรงเรียนบ้านพันดอน 89
9 10.11
6 6.74
13 14.61
3 3.37
4 4.49
54 60.67
35 39.33%
24  โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 146
14 9.59
11 7.53
25 17.12
7 4.79
0 0.00
89 60.96
57 39.04%
25  โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 60
6 10.00
4 6.67
4 6.67
4 6.67
5 8.33
37 61.67
23 38.33%
26  โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 128
22 17.19
11 8.59
12 9.38
3 2.34
0 0.00
80 62.50
48 37.50%
27  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 171
8 4.68
2 1.17
28 16.37
10 5.85
16 9.36
107 62.57
64 37.43%
28  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 89
17 19.10
8 8.99
0 0.00
5 5.62
3 3.37
56 62.92
33 37.08%
29  โรงเรียนบ้านกุดขนวน 138
14 10.14
11 7.97
19 13.77
4 2.90
3 2.17
87 63.04
51 36.96%
30  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 14
5 35.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
31  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 51
6 11.76
6 11.76
6 11.76
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
32  โรงเรียนบ้านปอ 78
3 3.85
5 6.41
10 12.82
6 7.69
3 3.85
51 65.38
27 34.62%
33  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 134
9 6.72
17 12.69
15 11.19
5 3.73
0 0.00
88 65.67
46 34.33%
34  โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 244
22 9.02
16 6.56
32 13.11
6 2.46
6 2.46
162 66.39
82 33.61%
35  โรงเรียนบ้านกุดจิก 64
6 9.38
0 0.00
14 21.88
0 0.00
1 1.56
43 67.19
21 32.81%
36  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 181
11 6.08
15 8.29
11 6.08
12 6.63
10 5.52
122 67.40
59 32.60%
37  โรงเรียนบ้านสี่แจ 130
5 3.85
9 6.92
22 16.92
5 3.85
0 0.00
89 68.46
41 31.54%
38  โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 205
22 10.73
3 1.46
36 17.56
0 0.00
0 0.00
144 70.24
61 29.76%
39  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 64
17 26.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
40  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 61
4 6.56
4 6.56
9 14.75
0 0.00
1 1.64
43 70.49
18 29.51%
41  โรงเรียนบ้านวาปี 105
1 0.95
7 6.67
22 20.95
0 0.00
0 0.00
75 71.43
30 28.57%
42  โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 135
12 8.89
4 2.96
22 16.30
0 0.00
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
43  โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 37
0 0.00
4 10.81
0 0.00
6 16.22
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
44  โรงเรียนบ้านบะยาว 63
4 6.35
5 7.94
6 9.52
2 3.17
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
45  โรงเรียนบ้านกงพาน 53
1 1.89
5 9.43
5 9.43
1 1.89
2 3.77
39 73.58
14 26.42%
46  โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 114
5 4.39
4 3.51
11 9.65
9 7.89
1 0.88
84 73.68
30 26.32%
47  โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 80
5 6.25
13 16.25
2 2.50
0 0.00
1 1.25
59 73.75
21 26.25%
48  โรงเรียนบ้านนกขะบา 42
4 9.52
0 0.00
4 9.52
3 7.14
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
49  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 46
5 10.87
1 2.17
6 13.04
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
50  โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) 46
4 8.70
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
51  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 27
0 0.00
5 18.52
2 7.41
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
52  โรงเรียนบ้านโปร่ง 116
6 5.17
5 4.31
13 11.21
3 2.59
3 2.59
86 74.14
30 25.86%
53  โรงเรียนชุมชนจำปี 155
17 10.97
7 4.52
12 7.74
2 1.29
2 1.29
115 74.19
40 25.81%
54  โรงเรียนบ้านสมดี 31
4 12.90
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
55  โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 128
11 8.59
11 8.59
4 3.13
4 3.13
2 1.56
96 75.00
32 25.00%
56  โรงเรียนบ้านหนองแสง 125
11 8.80
5 4.00
5 4.00
4 3.20
5 4.00
95 76.00
30 24.00%
57  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 84
6 7.14
3 3.57
4 4.76
6 7.14
1 1.19
64 76.19
20 23.81%
58  โรงเรียนบ้านโนนสูง 59
10 16.95
3 5.08
0 0.00
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
59  โรงเรียนบ้านผาทอง 89
6 6.74
2 2.25
6 6.74
1 1.12
6 6.74
68 76.40
21 23.60%
60  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 77
3 3.90
1 1.30
13 16.88
0 0.00
1 1.30
59 76.62
18 23.38%
61  โรงเรียนบ้านเซียบ 120
13 10.83
0 0.00
14 11.67
1 0.83
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
62  โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 171
18 10.53
7 4.09
13 7.60
1 0.58
0 0.00
132 77.19
39 22.81%
63  โรงเรียนบ้านหนองแวง 22
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
2 9.09
17 77.27
5 22.73%
64  โรงเรียนบ้านโนนแสวง 66
0 0.00
5 7.58
6 9.09
2 3.03
2 3.03
51 77.27
15 22.73%
65  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 119
11 9.24
5 4.20
10 8.40
1 0.84
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
66  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 157
11 7.01
6 3.82
18 11.46
0 0.00
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
67  โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 144
18 12.50
8 5.56
5 3.47
1 0.69
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
68  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 91
0 0.00
8 8.79
12 13.19
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
69  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 79
5 6.33
0 0.00
9 11.39
3 3.80
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
70  โรงเรียนบ้านเดียม 56
2 3.57
4 7.14
5 8.93
1 1.79
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
71  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 192
10 5.21
8 4.17
17 8.85
1 0.52
5 2.60
151 78.65
41 21.35%
72  โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 213
15 7.04
16 7.51
9 4.23
4 1.88
1 0.47
168 78.87
45 21.13%
73  โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 24
1 4.17
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
74  โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 72
8 11.11
1 1.39
4 5.56
2 2.78
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
75  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 73
6 8.22
0 0.00
8 10.96
1 1.37
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
76  โรงเรียนบ้านคำจวง 49
5 10.20
2 4.08
3 6.12
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
77  โรงเรียนบ้านดงน้อย 148
10 6.76
9 6.08
5 3.38
6 4.05
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
78  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 95
5 5.26
5 5.26
8 8.42
1 1.05
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
79  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 85
5 5.88
1 1.18
11 12.94
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
80  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 210
13 6.19
7 3.33
15 7.14
6 2.86
1 0.48
168 80.00
42 20.00%
81  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 51
3 5.88
2 3.92
4 7.84
1 1.96
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
82  โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา 67
4 5.97
1 1.49
8 11.94
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
83  โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 64
4 6.25
1 1.56
0 0.00
0 0.00
7 10.94
52 81.25
12 18.75%
84  โรงเรียนบ้านนาแบก 107
4 3.74
5 4.67
5 4.67
3 2.80
3 2.80
87 81.31
20 18.69%
85  โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 49
3 6.12
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
86  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 88
8 9.09
4 4.55
4 4.55
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
87  โรงเรียนบ้านปะโค 206
15 7.28
0 0.00
22 10.68
0 0.00
0 0.00
169 82.04
37 17.96%
88  โรงเรียนบ้านคำน้อย 107
8 7.48
1 0.93
10 9.35
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
89  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 107
6 5.61
3 2.80
10 9.35
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
90  โรงเรียนบ้านนาเหล่า 147
3 2.04
9 6.12
13 8.84
1 0.68
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
91  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 114
1 0.88
3 2.63
15 13.16
1 0.88
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
92  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 762
31 4.07
27 3.54
59 7.74
13 1.71
3 0.39
629 82.55
133 17.45%
93  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 104
3 2.88
3 2.88
10 9.62
2 1.92
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
94  โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 29
2 6.90
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
95  โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 70
6 8.57
0 0.00
0 0.00
4 5.71
2 2.86
58 82.86
12 17.14%
96  โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 94
3 3.19
3 3.19
10 10.64
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
97  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 131
1 0.76
0 0.00
7 5.34
8 6.11
6 4.58
109 83.21
22 16.79%
98  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 48
2 4.17
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
99  โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 42
1 2.38
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
100  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 24
2 8.33
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
101  โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 139
4 2.88
4 2.88
13 9.35
1 0.72
1 0.72
116 83.45
23 16.55%
102  โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 105
8 7.62
2 1.90
4 3.81
3 2.86
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
103  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 223
5 2.24
10 4.48
15 6.73
6 2.69
0 0.00
187 83.86
36 16.14%
104  โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 44
2 4.55
2 4.55
2 4.55
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
105  โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 107
6 5.61
2 1.87
9 8.41
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
106  โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 19
1 5.26
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
107  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 159
5 3.14
0 0.00
20 12.58
0 0.00
0 0.00
134 84.28
25 15.72%
108  โรงเรียนบ้านนายูง 102
5 4.90
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
109  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
110  โรงเรียนบ้านเชียงกรม 118
4 3.39
4 3.39
10 8.47
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
111  โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 86
7 8.14
0 0.00
4 4.65
0 0.00
2 2.33
73 84.88
13 15.12%
112  โรงเรียนบ้านหนองโก 73
3 4.11
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
113  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 107
6 5.61
2 1.87
8 7.48
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
114  โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 176
9 5.11
4 2.27
7 3.98
3 1.70
3 1.70
150 85.23
26 14.77%
115  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 525
25 4.76
3 0.57
40 7.62
6 1.14
2 0.38
449 85.52
76 14.48%
116  โรงเรียนบ้านทับไฮ 90
3 3.33
3 3.33
7 7.78
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
117  โรงเรียนบ้านหนองกุง 111
5 4.50
2 1.80
9 8.11
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
118  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
119  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 127
4 3.15
0 0.00
14 11.02
0 0.00
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
120  โรงเรียนบ้านดูนเลา 58
5 8.62
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
121  โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 307
16 5.21
0 0.00
25 8.14
0 0.00
1 0.33
265 86.32
42 13.68%
122  โรงเรียนบ้านเชียงแหว 159
6 3.77
3 1.89
10 6.29
1 0.63
1 0.63
138 86.79
21 13.21%
123  โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 70
3 4.29
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
124  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 196
2 1.02
4 2.04
19 9.69
0 0.00
0 0.00
171 87.24
25 12.76%
125  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 95
5 5.26
2 2.11
4 4.21
1 1.05
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
126  โรงเรียนบ้านวังทอง 56
3 5.36
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
127  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 80
2 2.50
1 1.25
6 7.50
0 0.00
1 1.25
70 87.50
10 12.50%
128  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
129  โรงเรียนบ้านโพนทอง 120
5 4.17
2 1.67
8 6.67
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
130  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 128
5 3.91
6 4.69
4 3.13
1 0.78
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
131  โรงเรียนบ้านคำม่วง 58
3 5.17
2 3.45
2 3.45
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
132  โรงเรียนบ้านตูม 125
0 0.00
1 0.80
14 11.20
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
133  โรงเรียนบ้านโนนสา 119
4 3.36
2 1.68
0 0.00
4 3.36
4 3.36
105 88.24
14 11.76%
134  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 290
14 4.83
8 2.76
12 4.14
0 0.00
0 0.00
256 88.28
34 11.72%
135  โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 154
5 3.25
1 0.65
12 7.79
0 0.00
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
136  โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 60
3 5.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
137  โรงเรียนบ้านสามขา 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
138  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 35
3 8.57
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
139  โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 106
3 2.83
2 1.89
7 6.60
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
140  โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 143
8 5.59
4 2.80
4 2.80
0 0.00
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
141  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 126
5 3.97
3 2.38
3 2.38
1 0.79
2 1.59
112 88.89
14 11.11%
142  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 99
2 2.02
1 1.01
7 7.07
1 1.01
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
143  โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 65
1 1.54
1 1.54
0 0.00
3 4.62
2 3.08
58 89.23
7 10.77%
144  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 84
4 4.76
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
145  โรงเรียนบ้านท่าสัง 28
1 3.57
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
146  โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 75
2 2.67
1 1.33
0 0.00
4 5.33
1 1.33
67 89.33
8 10.67%
147  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 85
2 2.35
2 2.35
2 2.35
3 3.53
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
148  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 270
5 1.85
4 1.48
8 2.96
6 2.22
5 1.85
242 89.63
28 10.37%
149  โรงเรียนบ้านโคกเล้า 98
2 2.04
3 3.06
4 4.08
1 1.02
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
150  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
151  โรงเรียนบ้านท่าลาด 40
3 7.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
152  โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
153  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 100
4 4.00
3 3.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
154  โรงเรียนบ้านนาฝาย 183
11 6.01
0 0.00
7 3.83
0 0.00
0 0.00
165 90.16
18 9.84%
155  โรงเรียนบ้านนาแก 103
7 6.80
2 1.94
1 0.97
0 0.00
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
156  โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 208
11 5.29
3 1.44
5 2.40
1 0.48
0 0.00
188 90.38
20 9.62%
157  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 146
5 3.42
2 1.37
7 4.79
0 0.00
0 0.00
132 90.41
14 9.59%
158  โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 124
5 4.03
3 2.42
2 1.61
1 0.81
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
159  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 129
0 0.00
0 0.00
11 8.53
0 0.00
0 0.00
118 91.47
11 8.53%
160  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.33
44 91.67
4 8.33%
161  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 78
2 2.56
1 1.28
3 3.85
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
162  โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 65
1 1.54
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
163  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
164  โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 80
3 3.75
1 1.25
1 1.25
1 1.25
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
165  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
166  โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 150
0 0.00
3 2.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
139 92.67
11 7.33%
167  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 235
3 1.28
4 1.70
3 1.28
4 1.70
3 1.28
218 92.77
17 7.23%
168  โรงเรียนบ้านท่ายม 75
2 2.67
1 1.33
2 2.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
169  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 93
2 2.15
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
170  โรงเรียนดงง่ามนางาม 112
3 2.68
0 0.00
4 3.57
0 0.00
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
171  โรงเรียนบ้านหนองบัว 48
2 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.08
45 93.75
3 6.25%
172  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 96
0 0.00
0 0.00
6 6.25
0 0.00
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
173  โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 146
2 1.37
3 2.05
4 2.74
0 0.00
0 0.00
137 93.84
9 6.16%
174  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 133
2 1.50
0 0.00
6 4.51
0 0.00
0 0.00
125 93.98
8 6.02%
175  โรงเรียนบ้านหนองแดง 83
1 1.20
2 2.41
2 2.41
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
176  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 875
20 2.29
5 0.57
25 2.86
1 0.11
0 0.00
824 94.17
51 5.83%
177  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 121
0 0.00
0 0.00
4 3.31
2 1.65
1 0.83
114 94.21
7 5.79%
178  โรงเรียนบ้านนาม่วง 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
2 2.86
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
179  โรงเรียนบ้านไทยสมพร 93
3 3.23
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
180  โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
181  โรงเรียนบ้านคำยาง 237
0 0.00
4 1.69
8 3.38
0 0.00
0 0.00
225 94.94
12 5.06%
182  โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 172
1 0.58
2 1.16
1 0.58
3 1.74
1 0.58
164 95.35
8 4.65%
183  โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
184  โรงเรียนบ้านม่วงดง 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
185  โรงเรียนบ้านกุดยาง 152
2 1.32
1 0.66
2 1.32
1 0.66
0 0.00
146 96.05
6 3.95%
186  โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 57
1 1.75
0 0.00
0 0.00
1 1.75
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
187  โรงเรียนบ้านทมนางาม 186
2 1.08
0 0.00
4 2.15
0 0.00
0 0.00
180 96.77
6 3.23%
188  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
30 96.77
1 3.23%
189  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 226
2 0.88
0 0.00
3 1.33
0 0.00
1 0.44
220 97.35
6 2.65%
190  โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 219
1 0.46
2 0.91
2 0.91
0 0.00
0 0.00
214 97.72
5 2.28%
191  โรงเรียนบ้านเมืองปัง 150
0 0.00
0 0.00
2 1.33
0 0.00
0 0.00
148 98.67
2 1.33%
192  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 86
0 0.00
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
85 98.84
1 1.16%
193  โรงเรียนบ้านดงกลาง 174
0 0.00
0 0.00
2 1.15
0 0.00
0 0.00
172 98.85
2 1.15%
194  โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,909 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,278 5.83
เตี้ย  756 3.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,532 6.99
ผอมและเตี้ย  498 2.27
อ้วนและเตี้ย  319 1.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,526 79.99
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,383 คน


20.01%


Powered By www.thaieducation.net