ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 219 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 219 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาทาม 22
9 40.91
0 0.00
7 31.82
5 22.73
1 4.55
0 0.00
22 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง 90
36 40.00
20 22.22
16 17.78
17 18.89
1 1.11
0 0.00
90 100.00%
3  โรงเรียนบ้านยวด 108
21 19.44
9 8.33
35 32.41
21 19.44
22 20.37
0 0.00
108 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 129
11 8.53
24 18.60
15 11.63
19 14.73
60 46.51
0 0.00
129 100.00%
5  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 44
8 18.18
2 4.55
25 56.82
4 9.09
5 11.36
0 0.00
44 100.00%
6  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 142
14 9.86
15 10.56
75 52.82
14 9.86
24 16.90
0 0.00
142 100.00%
7  โรงเรียนบ้านอูบมุง 139
54 38.85
42 30.22
43 30.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 100.00%
8  โรงเรียนบ้านแมด 10
2 20.00
2 20.00
3 30.00
2 20.00
1 10.00
0 0.00
10 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา 68
5 7.35
2 2.94
40 58.82
7 10.29
14 20.59
0 0.00
68 100.00%
10  โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 131
14 10.69
14 10.69
15 11.45
22 16.79
29 22.14
37 28.24
94 71.76%
11  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 243
29 11.93
36 14.81
34 13.99
45 18.52
30 12.35
69 28.40
174 71.60%
12  โรงเรียนบ้านดู่ 87
12 13.79
16 18.39
10 11.49
14 16.09
10 11.49
25 28.74
62 71.26%
13  โรงเรียนบ้านเลา 55
9 16.36
10 18.18
6 10.91
9 16.36
1 1.82
20 36.36
35 63.64%
14  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 23
5 21.74
5 21.74
1 4.35
2 8.70
0 0.00
10 43.48
13 56.52%
15  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 775
38 4.90
94 12.13
44 5.68
143 18.45
113 14.58
343 44.26
432 55.74%
16  โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 44
4 9.09
16 36.36
4 9.09
0 0.00
0 0.00
20 45.45
24 54.55%
17  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 88
13 14.77
12 13.64
12 13.64
5 5.68
6 6.82
40 45.45
48 54.55%
18  โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล 192
15 7.81
15 7.81
8 4.17
36 18.75
29 15.10
89 46.35
103 53.65%
19  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล 1116
129 11.56
124 11.11
199 17.83
67 6.00
67 6.00
530 47.49
586 52.51%
20  โรงเรียนบ้านชาด 113
12 10.62
8 7.08
10 8.85
18 15.93
10 8.85
55 48.67
58 51.33%
21  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 129
6 4.65
14 10.85
6 4.65
20 15.50
20 15.50
63 48.84
66 51.16%
22  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2220
60 2.70
157 7.07
232 10.45
149 6.71
526 23.69
1096 49.37
1124 50.63%
23  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 3560
318 8.93
220 6.18
786 22.08
120 3.37
352 9.89
1764 49.55
1796 50.45%
24  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) 16
7 43.75
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
8 50.00
8 50.00%
25  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 34
4 11.76
1 2.94
7 20.59
2 5.88
2 5.88
18 52.94
16 47.06%
26  โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 83
15 18.07
9 10.84
7 8.43
4 4.82
2 2.41
46 55.42
37 44.58%
27  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 83
15 18.07
8 9.64
3 3.61
5 6.02
5 6.02
47 56.63
36 43.37%
28  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 42
4 9.52
3 7.14
7 16.67
4 9.52
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
29  โรงเรียนบ้านหินโงม 146
13 8.90
6 4.11
13 8.90
18 12.33
12 8.22
84 57.53
62 42.47%
30  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย 163
23 14.11
18 11.04
15 9.20
13 7.98
0 0.00
94 57.67
69 42.33%
31  โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 230
30 13.04
11 4.78
19 8.26
7 3.04
30 13.04
133 57.83
97 42.17%
32  โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 65
6 9.23
6 9.23
4 6.15
5 7.69
6 9.23
38 58.46
27 41.54%
33  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 90
9 10.00
13 14.44
9 10.00
4 4.44
2 2.22
53 58.89
37 41.11%
34  โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด 49
13 26.53
3 6.12
3 6.12
1 2.04
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
35  โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 464
69 14.87
56 12.07
24 5.17
8 1.72
22 4.74
285 61.42
179 38.58%
36  โรงเรียนบ้านดงขันทอง 60
6 10.00
4 6.67
6 10.00
5 8.33
2 3.33
37 61.67
23 38.33%
37  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 68
9 13.24
5 7.35
7 10.29
3 4.41
2 2.94
42 61.76
26 38.24%
38  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 77
3 3.90
6 7.79
12 15.58
2 2.60
5 6.49
49 63.64
28 36.36%
39  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 252
20 7.94
13 5.16
13 5.16
21 8.33
24 9.52
161 63.89
91 36.11%
40  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 117
9 7.69
8 6.84
10 8.55
7 5.98
8 6.84
75 64.10
42 35.90%
41  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) 165
10 6.06
3 1.82
20 12.12
12 7.27
14 8.48
106 64.24
59 35.76%
42  โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 132
20 15.15
13 9.85
14 10.61
0 0.00
0 0.00
85 64.39
47 35.61%
43  โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 373
26 6.97
31 8.31
36 9.65
20 5.36
19 5.09
241 64.61
132 35.39%
44  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 130
26 20.00
4 3.08
15 11.54
0 0.00
0 0.00
85 65.38
45 34.62%
45  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 90
3 3.33
4 4.44
17 18.89
6 6.67
1 1.11
59 65.56
31 34.44%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 72
9 12.50
7 9.72
0 0.00
8 11.11
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
47  โรงเรียนหนองไฮวิทยา 165
15 9.09
10 6.06
28 16.97
0 0.00
1 0.61
111 67.27
54 32.73%
48  โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 162
22 13.58
4 2.47
17 10.49
3 1.85
7 4.32
109 67.28
53 32.72%
49  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 171
6 3.51
8 4.68
14 8.19
3 1.75
24 14.04
116 67.84
55 32.16%
50  โรงเรียนบ้านเลื่อม 218
10 4.59
17 7.80
22 10.09
8 3.67
13 5.96
148 67.89
70 32.11%
51  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 50
10 20.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
52  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 216
18 8.33
17 7.87
26 12.04
6 2.78
1 0.46
148 68.52
68 31.48%
53  โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 115
7 6.09
5 4.35
13 11.30
4 3.48
7 6.09
79 68.70
36 31.30%
54  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) 93
7 7.53
4 4.30
7 7.53
11 11.83
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
55  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 196
17 8.67
3 1.53
31 15.82
10 5.10
0 0.00
135 68.88
61 31.12%
56  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 98
5 5.10
3 3.06
19 19.39
3 3.06
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
57  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 43
5 11.63
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
58  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 180
7 3.89
25 13.89
16 8.89
2 1.11
4 2.22
126 70.00
54 30.00%
59  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 197
28 14.21
9 4.57
20 10.15
0 0.00
1 0.51
139 70.56
58 29.44%
60  โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 128
8 6.25
7 5.47
6 4.69
16 12.50
0 0.00
91 71.09
37 28.91%
61  โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 52
6 11.54
0 0.00
8 15.38
1 1.92
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
62  โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 108
10 9.26
5 4.63
4 3.70
9 8.33
3 2.78
77 71.30
31 28.70%
63  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 81
5 6.17
3 3.70
8 9.88
4 4.94
3 3.70
58 71.60
23 28.40%
64  โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) 92
9 9.78
5 5.43
12 13.04
0 0.00
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
65  โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) 78
8 10.26
3 3.85
7 8.97
3 3.85
1 1.28
56 71.79
22 28.21%
66  โรงเรียนบ้านนาดี 43
1 2.33
4 9.30
5 11.63
2 4.65
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
67  โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ 51
12 23.53
1 1.96
0 0.00
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
68  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 62
13 20.97
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
69  โรงเรียนรัฐประชา 509 124
11 8.87
3 2.42
10 8.06
10 8.06
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
70  โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
1 9.09
1 9.09
8 72.73
3 27.27%
71  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 243
28 11.52
19 7.82
6 2.47
13 5.35
0 0.00
177 72.84
66 27.16%
72  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 210
3 1.43
6 2.86
16 7.62
9 4.29
22 10.48
154 73.33
56 26.67%
73  โรงเรียนบ้านหนองกุง 98
6 6.12
3 3.06
14 14.29
3 3.06
0 0.00
72 73.47
26 26.53%
74  โรงเรียนบ้านหนองตูม 148
9 6.08
6 4.05
24 16.22
0 0.00
0 0.00
109 73.65
39 26.35%
75  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 88
3 3.41
4 4.55
16 18.18
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
76  โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 75
4 5.33
3 4.00
8 10.67
4 5.33
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
77  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 40
3 7.50
1 2.50
5 12.50
0 0.00
1 2.50
30 75.00
10 25.00%
78  โรงเรียนบ้านหนองหลอด 156
12 7.69
4 2.56
23 14.74
0 0.00
0 0.00
117 75.00
39 25.00%
79  โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 141
9 6.38
12 8.51
5 3.55
9 6.38
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
80  โรงเรียนบ้านดงปอ 89
0 0.00
9 10.11
9 10.11
4 4.49
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
81  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 264
17 6.44
14 5.30
27 10.23
7 2.65
0 0.00
199 75.38
65 24.62%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 126
6 4.76
3 2.38
3 2.38
11 8.73
8 6.35
95 75.40
31 24.60%
83  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 53
5 9.43
3 5.66
3 5.66
2 3.77
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
84  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 90
5 5.56
5 5.56
8 8.89
3 3.33
1 1.11
68 75.56
22 24.44%
85  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 194
11 5.67
6 3.09
30 15.46
0 0.00
0 0.00
147 75.77
47 24.23%
86  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 64
3 4.69
3 4.69
5 7.81
3 4.69
1 1.56
49 76.56
15 23.44%
87  โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 175
10 5.71
6 3.43
18 10.29
5 2.86
2 1.14
134 76.57
41 23.43%
88  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 168
15 8.93
10 5.95
12 7.14
2 1.19
0 0.00
129 76.79
39 23.21%
89  โรงเรียนบ้านตาด 329
32 9.73
10 3.04
31 9.42
1 0.30
2 0.61
253 76.90
76 23.10%
90  โรงเรียนชุมชนโนนสูง 442
35 7.92
13 2.94
43 9.73
0 0.00
11 2.49
340 76.92
102 23.08%
91  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 268
11 4.10
0 0.00
18 6.72
19 7.09
11 4.10
209 77.99
59 22.01%
92  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 41
3 7.32
2 4.88
4 9.76
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
93  โรงเรียนบ้านหนองบัว 192
13 6.77
5 2.60
10 5.21
6 3.13
8 4.17
150 78.13
42 21.88%
94  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 92
6 6.52
6 6.52
6 6.52
1 1.09
1 1.09
72 78.26
20 21.74%
95  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 398
18 4.52
15 3.77
33 8.29
12 3.02
8 2.01
312 78.39
86 21.61%
96  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 412
21 5.10
17 4.13
26 6.31
12 2.91
12 2.91
324 78.64
88 21.36%
97  โรงเรียนบ้านถิ่น สุขาวิทยา 136
14 10.29
0 0.00
15 11.03
0 0.00
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
98  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 61
0 0.00
0 0.00
10 16.39
3 4.92
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
99  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 167
15 8.98
2 1.20
18 10.78
0 0.00
0 0.00
132 79.04
35 20.96%
100  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 67
10 14.93
0 0.00
0 0.00
4 5.97
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
101  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 87
7 8.05
1 1.15
10 11.49
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
102  โรงเรียนบ้านดงบัง 54
2 3.70
2 3.70
7 12.96
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
103  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ 89
5 5.62
1 1.12
7 7.87
3 3.37
2 2.25
71 79.78
18 20.22%
104  โรงเรียนบ้านนาพู่ 206
11 5.34
11 5.34
19 9.22
0 0.00
0 0.00
165 80.10
41 19.90%
105  โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 184
5 2.72
3 1.63
24 13.04
4 2.17
0 0.00
148 80.43
36 19.57%
106  โรงเรียนบ้านท่าหนาด 82
6 7.32
5 6.10
3 3.66
1 1.22
1 1.22
66 80.49
16 19.51%
107  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 134
5 3.73
4 2.99
15 11.19
2 1.49
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
108  โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 93
2 2.15
4 4.30
8 8.60
4 4.30
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
109  โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 57
2 3.51
1 1.75
4 7.02
1 1.75
3 5.26
46 80.70
11 19.30%
110  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 146
11 7.53
6 4.11
6 4.11
3 2.05
2 1.37
118 80.82
28 19.18%
111  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 245
10 4.08
4 1.63
31 12.65
1 0.41
1 0.41
198 80.82
47 19.18%
112  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 94
9 9.57
0 0.00
9 9.57
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
113  โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 152
10 6.58
6 3.95
5 3.29
5 3.29
3 1.97
123 80.92
29 19.08%
114  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) 58
2 3.45
0 0.00
8 13.79
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
115  โรงเรียนบ้านหนองตุ 174
12 6.90
5 2.87
12 6.90
3 1.72
0 0.00
142 81.61
32 18.39%
116  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 164
9 5.49
9 5.49
9 5.49
0 0.00
3 1.83
134 81.71
30 18.29%
117  โรงเรียนบ้านหว้าน 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
118  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 67
6 8.96
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
119  โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง 67
2 2.99
1 1.49
9 13.43
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
120  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 28
1 3.57
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
121  โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 680
24 3.53
25 3.68
72 10.59
0 0.00
0 0.00
559 82.21
121 17.79%
122  โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 163
4 2.45
9 5.52
15 9.20
1 0.61
0 0.00
134 82.21
29 17.79%
123  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 92
3 3.26
5 5.43
8 8.70
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
124  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 81
4 4.94
1 1.23
9 11.11
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
125  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 58
6 10.34
1 1.72
2 3.45
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
126  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 215
16 7.44
10 4.65
2 0.93
8 3.72
1 0.47
178 82.79
37 17.21%
127  โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 88
6 6.82
3 3.41
6 6.82
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
128  โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 177
1 0.56
11 6.21
16 9.04
0 0.00
2 1.13
147 83.05
30 16.95%
129  โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 102
5 4.90
0 0.00
12 11.76
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
130  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 126
7 5.56
7 5.56
7 5.56
0 0.00
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
131  โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 97
4 4.12
1 1.03
11 11.34
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
132  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 43
0 0.00
3 6.98
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
133  โรงเรียนมิตรภาพ 6 166
7 4.22
3 1.81
15 9.04
2 1.20
0 0.00
139 83.73
27 16.27%
134  โรงเรียนบ้านขาว 68
5 7.35
1 1.47
3 4.41
0 0.00
2 2.94
57 83.82
11 16.18%
135  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
136  โรงเรียนบ้านไชยฟอง 19
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
137  โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 230
7 3.04
5 2.17
20 8.70
4 1.74
0 0.00
194 84.35
36 15.65%
138  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) 71
4 5.63
1 1.41
6 8.45
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
139  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 39
1 2.56
2 5.13
2 5.13
1 2.56
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
140  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 189
9 4.76
6 3.17
14 7.41
0 0.00
0 0.00
160 84.66
29 15.34%
141  โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 146
5 3.42
6 4.11
3 2.05
5 3.42
3 2.05
124 84.93
22 15.07%
142  โรงเรียนบ้านหม้อ 88
6 6.82
4 4.55
3 3.41
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
143  โรงเรียนชุมชนหนองแสง 122
9 7.38
1 0.82
4 3.28
4 3.28
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
144  โรงเรียนบ้านเชียงดา 129
3 2.33
6 4.65
8 6.20
2 1.55
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
145  โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 82
4 4.88
5 6.10
2 2.44
1 1.22
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
146  โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 152
7 4.61
6 3.95
5 3.29
1 0.66
3 1.97
130 85.53
22 14.47%
147  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 83
2 2.41
1 1.20
7 8.43
2 2.41
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
148  โรงเรียนบ้านหัวบึง 153
4 2.61
4 2.61
7 4.58
2 1.31
5 3.27
131 85.62
22 14.38%
149  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 28
1 3.57
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
150  โรงเรียนบ้านเม่น 98
5 5.10
3 3.06
4 4.08
1 1.02
1 1.02
84 85.71
14 14.29%
151  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 99
1 1.01
5 5.05
7 7.07
1 1.01
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
152  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 129
6 4.65
4 3.10
4 3.10
2 1.55
2 1.55
111 86.05
18 13.95%
153  โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 72
4 5.56
2 2.78
3 4.17
1 1.39
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
154  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 95
0 0.00
3 3.16
10 10.53
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
155  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว 66
4 6.06
0 0.00
1 1.52
4 6.06
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
156  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 104
2 1.92
0 0.00
11 10.58
1 0.96
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
157  โรงเรียนประชาสามัคคี 134
0 0.00
0 0.00
8 5.97
10 7.46
0 0.00
116 86.57
18 13.43%
158  โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 97
4 4.12
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
159  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) 53
3 5.66
2 3.77
2 3.77
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
160  โรงเรียนบ้านนาแอง 91
2 2.20
1 1.10
9 9.89
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
161  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 10.59
2 2.35
74 87.06
11 12.94%
162  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 134
1 0.75
3 2.24
13 9.70
0 0.00
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
163  โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 112
7 6.25
3 2.68
4 3.57
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
164  โรงเรียนบ้านนาพัง 40
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
165  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
2 5.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
166  โรงเรียนบ้านโคกลาด 219
4 1.83
7 3.20
16 7.31
0 0.00
0 0.00
192 87.67
27 12.33%
167  โรงเรียนบ้านหนองแก 57
2 3.51
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
168  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 172
8 4.65
3 1.74
10 5.81
0 0.00
0 0.00
151 87.79
21 12.21%
169  โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 158
10 6.33
5 3.16
4 2.53
0 0.00
0 0.00
139 87.97
19 12.03%
170  โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 51
1 1.96
3 5.88
2 3.92
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
171  โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 179
8 4.47
4 2.23
9 5.03
0 0.00
0 0.00
158 88.27
21 11.73%
172  โรงเรียนบ้านดงยาง 171
4 2.34
4 2.34
4 2.34
4 2.34
4 2.34
151 88.30
20 11.70%
173  โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
3 4.23
1 1.41
63 88.73
8 11.27%
174  โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 55
2 3.64
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
175  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง 111
1 0.90
4 3.60
6 5.41
1 0.90
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
176  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 65
1 1.54
2 3.08
1 1.54
0 0.00
3 4.62
58 89.23
7 10.77%
177  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 122
8 6.56
3 2.46
2 1.64
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
178  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 216
3 1.39
3 1.39
15 6.94
1 0.46
1 0.46
193 89.35
23 10.65%
179  โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 85
4 4.71
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
180  โรงเรียนบ้านเชียงพัง 128
0 0.00
0 0.00
13 10.16
0 0.00
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
181  โรงเรียนบ้านโก่ย 79
2 2.53
0 0.00
5 6.33
0 0.00
1 1.27
71 89.87
8 10.13%
182  โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 120
4 3.33
2 1.67
2 1.67
2 1.67
2 1.67
108 90.00
12 10.00%
183  โรงเรียนบ้านดงอุดม 93
3 3.23
2 2.15
2 2.15
0 0.00
2 2.15
84 90.32
9 9.68%
184  โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 64
3 4.69
0 0.00
2 3.13
1 1.56
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
185  โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 86
2 2.33
3 3.49
3 3.49
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
186  โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 205
8 3.90
5 2.44
3 1.46
1 0.49
2 0.98
186 90.73
19 9.27%
187  โรงเรียนบ้านใหม่ 44
3 6.82
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
188  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 56
1 1.79
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
189  โรงเรียนบ้านแพงศรี 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
190  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว 126
3 2.38
1 0.79
7 5.56
0 0.00
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
191  โรงเรียนบ้านยางซอง 128
3 2.34
4 3.13
4 3.13
0 0.00
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
192  โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 84
3 3.57
1 1.19
2 2.38
0 0.00
1 1.19
77 91.67
7 8.33%
193  โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 86
3 3.49
1 1.16
1 1.16
1 1.16
1 1.16
79 91.86
7 8.14%
194  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด 99
1 1.01
1 1.01
6 6.06
0 0.00
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
195  โรงเรียนบ้านเตาไห 65
2 3.08
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
196  โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 148
3 2.03
3 2.03
5 3.38
0 0.00
0 0.00
137 92.57
11 7.43%
197  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 146
2 1.37
2 1.37
4 2.74
2 1.37
0 0.00
136 93.15
10 6.85%
198  โรงเรียนบ้านหนองผง 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
199  โรงเรียนบ้านดอนบาก 90
0 0.00
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
200  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 135
0 0.00
0 0.00
4 2.96
5 3.70
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
201  โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 105
0 0.00
0 0.00
5 4.76
2 1.90
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
202  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 121
2 1.65
0 0.00
6 4.96
0 0.00
0 0.00
113 93.39
8 6.61%
203  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เมือง) 46
0 0.00
2 4.35
0 0.00
1 2.17
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
204  โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 32
1 3.13
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
205  โรงเรียนบ้านด่าน 82
0 0.00
1 1.22
4 4.88
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
206  โรงเรียนบ้านจำปา 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
207  โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
208  โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 121
7 5.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
209  โรงเรียนบ้านนามั่ง 149
0 0.00
0 0.00
4 2.68
4 2.68
0 0.00
141 94.63
8 5.37%
210  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
211  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) 191
5 2.62
1 0.52
4 2.09
0 0.00
0 0.00
181 94.76
10 5.24%
212  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 79
1 1.27
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
213  โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
214  โรงเรียนบ้านนาเยีย 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
215  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
216  โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 89
0 0.00
0 0.00
2 2.25
1 1.12
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
217  โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
218  โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 95
2 2.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
219  โรงเรียนบ้านจอมศรี 109
0 0.00
0 0.00
2 1.83
0 0.00
0 0.00
107 98.17
2 1.83%

 

จำนวนนักเรียน  33,007 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,179 6.60
เตี้ย  1,710 5.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,385 10.26
ผอมและเตี้ย  1,248 3.78
อ้วนและเตี้ย  1,685 5.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,800 69.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,207 คน


30.92%


Powered By www.thaieducation.net