ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 103 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านต้อง 46
40 86.96
1 2.17
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
46 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนงาม 53
23 43.40
9 16.98
8 15.09
10 18.87
3 5.66
0 0.00
53 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนตาล 4
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
4  โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง 5
0 0.00
1 20.00
3 60.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
5 100.00%
5  โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม 91
7 7.69
10 10.99
16 17.58
8 8.79
0 0.00
50 54.95
41 45.05%
6  โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 28
4 14.29
1 3.57
2 7.14
4 14.29
1 3.57
16 57.14
12 42.86%
7  โรงเรียนบ้านนาสมใจ 29
9 31.03
0 0.00
1 3.45
2 6.90
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
8  โรงเรียนบ้านนาด่าน 245
15 6.12
22 8.98
23 9.39
24 9.80
7 2.86
154 62.86
91 37.14%
9  โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 71
8 11.27
5 7.04
11 15.49
2 2.82
0 0.00
45 63.38
26 36.62%
10  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 202
18 8.91
20 9.90
21 10.40
12 5.94
0 0.00
131 64.85
71 35.15%
11  โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 93
19 20.43
5 5.38
4 4.30
3 3.23
1 1.08
61 65.59
32 34.41%
12  โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 116
17 14.66
10 8.62
12 10.34
0 0.00
0 0.00
77 66.38
39 33.62%
13  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 225
10 4.44
23 10.22
22 9.78
5 2.22
15 6.67
150 66.67
75 33.33%
14  โรงเรียนบ้านหนองแสง 87
23 26.44
0 0.00
4 4.60
1 1.15
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
15  โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 98
6 6.12
4 4.08
16 16.33
4 4.08
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
16  โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 34
2 5.88
3 8.82
4 11.76
1 2.94
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
17  โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 72
9 12.50
1 1.39
11 15.28
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
18  โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 72
8 11.11
8 11.11
3 4.17
2 2.78
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
19  โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม 69
10 14.49
5 7.25
2 2.90
2 2.90
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
20  โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 173
16 9.25
9 5.20
15 8.67
7 4.05
0 0.00
126 72.83
47 27.17%
21  โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 183
15 8.20
9 4.92
16 8.74
5 2.73
3 1.64
135 73.77
48 26.23%
22  โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 88
4 4.55
5 5.68
14 15.91
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
23  โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 250
24 9.60
18 7.20
23 9.20
0 0.00
0 0.00
185 74.00
65 26.00%
24  โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 185
18 9.73
10 5.41
10 5.41
7 3.78
3 1.62
137 74.05
48 25.95%
25  โรงเรียนบ้านผาวัง 131
17 12.98
2 1.53
11 8.40
4 3.05
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
26  โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 62
11 17.74
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
27  โรงเรียนบ้านผาเวียง 43
4 9.30
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
28  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 168
33 19.64
0 0.00
9 5.36
0 0.00
0 0.00
126 75.00
42 25.00%
29  โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 481
27 5.61
15 3.12
29 6.03
18 3.74
31 6.44
361 75.05
120 24.95%
30  โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 89
8 8.99
2 2.25
11 12.36
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
31  โรงเรียนบ้านห้วยหานประชาสรรค์ 39
5 12.82
2 5.13
2 5.13
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
32  โรงเรียนบ้านนาไร่ 101
3 2.97
4 3.96
16 15.84
0 0.00
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
33  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 661
27 4.08
19 2.87
64 9.68
37 5.60
0 0.00
514 77.76
147 22.24%
34  โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 158
19 12.03
5 3.16
10 6.33
1 0.63
0 0.00
123 77.85
35 22.15%
35  โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 166
12 7.23
9 5.42
13 7.83
1 0.60
0 0.00
131 78.92
35 21.08%
36  โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 101
6 5.94
0 0.00
10 9.90
5 4.95
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
37  โรงเรียนบ้านนาสมนึก 82
0 0.00
0 0.00
17 20.73
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
38  โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 58
7 12.07
0 0.00
4 6.90
0 0.00
1 1.72
46 79.31
12 20.69%
39  โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 103
0 0.00
2 1.94
17 16.50
2 1.94
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
40  โรงเรียนบ้านสนามชัย 89
1 1.12
5 5.62
6 6.74
2 2.25
4 4.49
71 79.78
18 20.22%
41  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 239
20 8.37
7 2.93
14 5.86
6 2.51
0 0.00
192 80.33
47 19.67%
42  โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 72
4 5.56
4 5.56
4 5.56
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
43  โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 57
2 3.51
0 0.00
5 8.77
3 5.26
1 1.75
46 80.70
11 19.30%
44  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 182
12 6.59
0 0.00
17 9.34
6 3.30
0 0.00
147 80.77
35 19.23%
45  โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 90
4 4.44
2 2.22
10 11.11
0 0.00
1 1.11
73 81.11
17 18.89%
46  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 207
12 5.80
7 3.38
16 7.73
4 1.93
0 0.00
168 81.16
39 18.84%
47  โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 149
8 5.37
14 9.40
5 3.36
0 0.00
1 0.67
121 81.21
28 18.79%
48  โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 144
12 8.33
8 5.56
1 0.69
5 3.47
1 0.69
117 81.25
27 18.75%
49  โรงเรียนบ้านก่าน 129
8 6.20
4 3.10
11 8.53
1 0.78
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
50  โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 442
36 8.14
8 1.81
35 7.92
0 0.00
0 0.00
363 82.13
79 17.87%
51  โรงเรียนบ้านนาแก 196
11 5.61
13 6.63
4 2.04
2 1.02
4 2.04
162 82.65
34 17.35%
52  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 250
15 6.00
8 3.20
16 6.40
3 1.20
1 0.40
207 82.80
43 17.20%
53  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 279
30 10.75
1 0.36
14 5.02
3 1.08
0 0.00
231 82.80
48 17.20%
54  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 106
2 1.89
3 2.83
10 9.43
3 2.83
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
55  โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 195
7 3.59
5 2.56
20 10.26
0 0.00
0 0.00
163 83.59
32 16.41%
56  โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 136
3 2.21
4 2.94
13 9.56
2 1.47
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
57  โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 187
8 4.28
0 0.00
22 11.76
0 0.00
0 0.00
157 83.96
30 16.04%
58  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 169
8 4.73
5 2.96
13 7.69
1 0.59
0 0.00
142 84.02
27 15.98%
59  โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 140
4 2.86
13 9.29
5 3.57
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
60  โรงเรียนบ้านอาบช้าง 109
3 2.75
1 0.92
10 9.17
3 2.75
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
61  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 26
0 0.00
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
62  โรงเรียนบ้านหนองค้อ 152
11 7.24
2 1.32
10 6.58
0 0.00
0 0.00
129 84.87
23 15.13%
63  โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา 150
5 3.33
3 2.00
12 8.00
2 1.33
0 0.00
128 85.33
22 14.67%
64  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 153
7 4.58
5 3.27
10 6.54
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
65  โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 147
5 3.40
4 2.72
12 8.16
0 0.00
0 0.00
126 85.71
21 14.29%
66  โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 178
8 4.49
4 2.25
12 6.74
1 0.56
0 0.00
153 85.96
25 14.04%
67  โรงเรียนบ้านกุดฮู 93
5 5.38
3 3.23
5 5.38
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
68  โรงเรียนบ้านยางชุม 72
4 5.56
0 0.00
5 6.94
1 1.39
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
69  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 36
1 2.78
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
70  โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 181
11 6.08
0 0.00
12 6.63
0 0.00
1 0.55
157 86.74
24 13.26%
71  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 144
2 1.39
5 3.47
12 8.33
0 0.00
0 0.00
125 86.81
19 13.19%
72  โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 152
9 5.92
1 0.66
10 6.58
0 0.00
0 0.00
132 86.84
20 13.16%
73  โรงเรียนบ้านนากลาง 258
8 3.10
5 1.94
20 7.75
0 0.00
0 0.00
225 87.21
33 12.79%
74  โรงเรียนยูงทองวิทยา 64
0 0.00
4 6.25
4 6.25
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
75  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 193
7 3.63
6 3.11
10 5.18
0 0.00
0 0.00
170 88.08
23 11.92%
76  โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 59
0 0.00
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
77  โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1215
48 3.95
15 1.23
43 3.54
21 1.73
16 1.32
1072 88.23
143 11.77%
78  โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 74
3 4.05
0 0.00
3 4.05
2 2.70
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
79  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
80  โรงเรียนกุดแห่วิทยา 242
5 2.07
6 2.48
13 5.37
1 0.41
0 0.00
217 89.67
25 10.33%
81  โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 88
4 4.55
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
82  โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 159
0 0.00
5 3.14
5 3.14
3 1.89
3 1.89
143 89.94
16 10.06%
83  โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
84  โรงเรียนบ้านต่างแคน 130
3 2.31
1 0.77
8 6.15
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
85  โรงเรียนบ้านวังหินซา 152
6 3.95
0 0.00
8 5.26
0 0.00
0 0.00
138 90.79
14 9.21%
86  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 122
3 2.46
0 0.00
8 6.56
0 0.00
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
87  โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 388
7 1.80
4 1.03
18 4.64
2 0.52
3 0.77
354 91.24
34 8.76%
88  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 100
3 3.00
1 1.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
89  โรงเรียนบ้านนาสี 89
2 2.25
3 3.37
2 2.25
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
90  โรงเรียนบ้านไทยนิยม 128
0 0.00
0 0.00
10 7.81
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
91  โรงเรียนบ้านภูเขาวง 13
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
92  โรงเรียนบ้านบุญทัน 170
5 2.94
0 0.00
6 3.53
1 0.59
1 0.59
157 92.35
13 7.65%
93  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาบ้านซำภูทอง 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
94  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 242
4 1.65
4 1.65
8 3.31
1 0.41
0 0.00
225 92.98
17 7.02%
95  โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 119
0 0.00
0 0.00
8 6.72
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
96  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 90
1 1.11
1 1.11
3 3.33
1 1.11
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
97  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 100
3 3.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
98  โรงเรียนบ้านหนองด่าน 236
5 2.12
3 1.27
0 0.00
1 0.42
3 1.27
224 94.92
12 5.08%
99  โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 153
3 1.96
0 0.00
0 0.00
4 2.61
0 0.00
146 95.42
7 4.58%
100  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
1 1.03
0 0.00
94 96.91
3 3.09%
101  โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 167
2 1.20
0 0.00
2 1.20
0 0.00
0 0.00
163 97.60
4 2.40%
102  โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 188
3 1.60
0 0.00
1 0.53
0 0.00
0 0.00
184 97.87
4 2.13%
103  โรงเรียนบ้านนาโมง 81
0 0.00
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%

 

จำนวนนักเรียน  15,218 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  888 5.84
เตี้ย  444 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,031 6.77
ผอมและเตี้ย  260 1.71
อ้วนและเตี้ย  106 0.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,489 82.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,729 คน


17.93%


Powered By www.thaieducation.net