ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 16
5 31.25
0 0.00
11 68.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 30
11 36.67
9 30.00
5 16.67
2 6.67
3 10.00
0 0.00
30 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 19
4 21.05
0 0.00
15 78.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00%
4  โรงเรียนบ้านวังชัย 191
17 8.90
22 11.52
40 20.94
26 13.61
32 16.75
54 28.27
137 71.73%
5  โรงเรียนศรีเมืองแอม 41
8 19.51
5 12.20
3 7.32
7 17.07
4 9.76
14 34.15
27 65.85%
6  โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 32
0 0.00
0 0.00
12 37.50
6 18.75
0 0.00
14 43.75
18 56.25%
7  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 44
5 11.36
4 9.09
4 9.09
5 11.36
5 11.36
21 47.73
23 52.27%
8  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 92
1 1.09
9 9.78
33 35.87
4 4.35
0 0.00
45 48.91
47 51.09%
9  โรงเรียนบ้านหนองแสง 100
31 31.00
9 9.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
54 54.00
46 46.00%
10  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 204
25 12.25
15 7.35
34 16.67
6 2.94
13 6.37
111 54.41
93 45.59%
11  โรงเรียนบ้านหนองซา 91
37 40.66
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
50 54.95
41 45.05%
12  โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 58
7 12.07
3 5.17
6 10.34
6 10.34
3 5.17
33 56.90
25 43.10%
13  โรงเรียนชุมชนดูนสาด 492
36 7.32
23 4.67
49 9.96
59 11.99
43 8.74
282 57.32
210 42.68%
14  โรงเรียนบ้านคำบง 364
36 9.89
35 9.62
67 18.41
17 4.67
0 0.00
209 57.42
155 42.58%
15  โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 110
5 4.55
7 6.36
10 9.09
12 10.91
12 10.91
64 58.18
46 41.82%
16  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 94
2 2.13
6 6.38
25 26.60
6 6.38
0 0.00
55 58.51
39 41.49%
17  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 46
4 8.70
3 6.52
6 13.04
0 0.00
6 13.04
27 58.70
19 41.30%
18  โรงเรียนบ้านหนองแวง 46
8 17.39
7 15.22
4 8.70
0 0.00
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
19  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 102
35 34.31
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
60 58.82
42 41.18%
20  โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 78
5 6.41
4 5.13
10 12.82
6 7.69
7 8.97
46 58.97
32 41.03%
21  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 75
21 28.00
0 0.00
5 6.67
3 4.00
0 0.00
46 61.33
29 38.67%
22  โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 32
2 6.25
3 9.38
4 12.50
2 6.25
1 3.13
20 62.50
12 37.50%
23  โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 72
7 9.72
3 4.17
16 22.22
0 0.00
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
24  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 50
5 10.00
0 0.00
9 18.00
4 8.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
25  โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลาหลายหนองผักแว่น 39
2 5.13
2 5.13
4 10.26
2 5.13
4 10.26
25 64.10
14 35.90%
26  โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 81
1 1.23
1 1.23
13 16.05
1 1.23
13 16.05
52 64.20
29 35.80%
27  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ 28
2 7.14
1 3.57
4 14.29
3 10.71
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
28  โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 51
9 17.65
0 0.00
9 17.65
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
29  โรงเรียนบ้านหัวบึง 74
12 16.22
2 2.70
12 16.22
0 0.00
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
30  โรงเรียนบ้านบึงกลาง 60
2 3.33
8 13.33
6 10.00
1 1.67
4 6.67
39 65.00
21 35.00%
31  โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 60
4 6.67
6 10.00
9 15.00
0 0.00
1 1.67
40 66.67
20 33.33%
32  โรงเรียนบ้านโนนจิก 30
3 10.00
3 10.00
2 6.67
2 6.67
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
33  โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 181
19 10.50
11 6.08
26 14.36
3 1.66
1 0.55
121 66.85
60 33.15%
34  โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 94
11 11.70
1 1.06
16 17.02
2 2.13
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
35  โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 116
11 9.48
17 14.66
9 7.76
0 0.00
0 0.00
79 68.10
37 31.90%
36  โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 195
21 10.77
0 0.00
30 15.38
5 2.56
6 3.08
133 68.21
62 31.79%
37  โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 151
5 3.31
3 1.99
40 26.49
0 0.00
0 0.00
103 68.21
48 31.79%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 79
3 3.80
6 7.59
6 7.59
0 0.00
10 12.66
54 68.35
25 31.65%
39  โรงเรียนบ้านขุนด่าน 138
13 9.42
6 4.35
15 10.87
6 4.35
3 2.17
95 68.84
43 31.16%
40  โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 105
8 7.62
7 6.67
7 6.67
4 3.81
6 5.71
73 69.52
32 30.48%
41  โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 97
10 10.31
5 5.15
14 14.43
0 0.00
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
42  โรงเรียนคำบอนวิทยา 46
3 6.52
3 6.52
3 6.52
3 6.52
1 2.17
33 71.74
13 28.26%
43  โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 496
48 9.68
35 7.06
50 10.08
5 1.01
0 0.00
358 72.18
138 27.82%
44  โรงเรียนนามูลวิทยาคม 135
18 13.33
4 2.96
15 11.11
0 0.00
0 0.00
98 72.59
37 27.41%
45  โรงเรียนบ้านสระกุด 141
19 13.48
10 7.09
8 5.67
1 0.71
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
46  โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 116
18 15.52
0 0.00
9 7.76
1 0.86
3 2.59
85 73.28
31 26.72%
47  โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 30
2 6.67
3 10.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
48  โรงเรียนบ้านสำโรง 136
9 6.62
3 2.21
14 10.29
10 7.35
0 0.00
100 73.53
36 26.47%
49  โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 148
15 10.14
6 4.05
18 12.16
0 0.00
0 0.00
109 73.65
39 26.35%
50  โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 50
3 6.00
4 8.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
51  โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 85
9 10.59
5 5.88
6 7.06
2 2.35
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
52  โรงเรียนบ้านนาเรียง 85
12 14.12
4 4.71
6 7.06
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
53  โรงเรียนบ้านคำม่วง 93
5 5.38
5 5.38
6 6.45
4 4.30
4 4.30
69 74.19
24 25.81%
54  โรงเรียนบ้านโนน 186
9 4.84
5 2.69
27 14.52
6 3.23
0 0.00
139 74.73
47 25.27%
55  โรงเรียนบ้านหม้อ 40
1 2.50
1 2.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
56  โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 46
4 8.70
3 6.52
3 6.52
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
57  โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 126
8 6.35
5 3.97
7 5.56
5 3.97
5 3.97
96 76.19
30 23.81%
58  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 86
7 8.14
0 0.00
9 10.47
3 3.49
1 1.16
66 76.74
20 23.26%
59  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 61
3 4.92
4 6.56
4 6.56
2 3.28
1 1.64
47 77.05
14 22.95%
60  โรงเรียนบ้านดงมัน 75
12 16.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
61  โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 292
8 2.74
12 4.11
45 15.41
1 0.34
0 0.00
226 77.40
66 22.60%
62  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง 71
11 15.49
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
63  โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 188
7 3.72
6 3.19
16 8.51
5 2.66
8 4.26
146 77.66
42 22.34%
64  โรงเรียนบ้านแห้ว 141
11 7.80
5 3.55
15 10.64
0 0.00
0 0.00
110 78.01
31 21.99%
65  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 37
0 0.00
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
66  โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 162
8 4.94
6 3.70
21 12.96
0 0.00
0 0.00
127 78.40
35 21.60%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 42
5 11.90
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
68  โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 14
1 7.14
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
69  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 122
5 4.10
7 5.74
10 8.20
2 1.64
2 1.64
96 78.69
26 21.31%
70  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 57
4 7.02
2 3.51
4 7.02
0 0.00
2 3.51
45 78.95
12 21.05%
71  โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 105
6 5.71
1 0.95
15 14.29
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
72  โรงเรียนบ้านนาง้อง 63
3 4.76
0 0.00
6 9.52
0 0.00
4 6.35
50 79.37
13 20.63%
73  โรงเรียนบ้านหัวดง 63
2 3.17
2 3.17
6 9.52
1 1.59
2 3.17
50 79.37
13 20.63%
74  โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 419
19 4.53
14 3.34
42 10.02
11 2.63
0 0.00
333 79.47
86 20.53%
75  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 69
4 5.80
4 5.80
6 8.70
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
76  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 94
3 3.19
1 1.06
11 11.70
4 4.26
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
77  โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 50
1 2.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
78  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 70
5 7.14
4 5.71
5 7.14
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
79  โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 656
26 3.96
11 1.68
34 5.18
31 4.73
29 4.42
525 80.03
131 19.97%
80  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 156
8 5.13
6 3.85
17 10.90
0 0.00
0 0.00
125 80.13
31 19.87%
81  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 142
13 9.15
8 5.63
4 2.82
3 2.11
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
82  โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 178
10 5.62
2 1.12
21 11.80
2 1.12
0 0.00
143 80.34
35 19.66%
83  โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 229
14 6.11
18 7.86
13 5.68
0 0.00
0 0.00
184 80.35
45 19.65%
84  โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 51
3 5.88
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
85  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 72
12 16.67
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
86  โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 57
6 10.53
2 3.51
3 5.26
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
87  โรงเรียนบ้านห้วยเตย 52
6 11.54
0 0.00
3 5.77
0 0.00
1 1.92
42 80.77
10 19.23%
88  โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 68
3 4.41
6 8.82
4 5.88
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
89  โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 42
0 0.00
1 2.38
5 11.90
2 4.76
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
90  โรงเรียนน้ำพอง 991
53 5.35
17 1.72
118 11.91
0 0.00
0 0.00
803 81.03
188 18.97%
91  โรงเรียนบ้านคำแมด 85
9 10.59
2 2.35
3 3.53
1 1.18
1 1.18
69 81.18
16 18.82%
92  โรงเรียนบ้านวังโพน 102
4 3.92
0 0.00
15 14.71
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
93  โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 140
15 10.71
0 0.00
11 7.86
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
94  โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ 70
6 8.57
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
95  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 81
6 7.41
4 4.94
3 3.70
2 2.47
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
96  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 55
6 10.91
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
97  โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 121
0 0.00
7 5.79
15 12.40
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
98  โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 78
0 0.00
2 2.56
11 14.10
1 1.28
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
99  โรงเรียนบ้านหนองคู 40
0 0.00
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
100  โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 104
6 5.77
3 2.88
4 3.85
5 4.81
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
101  โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 82
6 7.32
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
102  โรงเรียนบ้านนาคู 42
3 7.14
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
103  โรงเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 110
2 1.82
4 3.64
6 5.45
0 0.00
6 5.45
92 83.64
18 16.36%
104  โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 142
11 7.75
6 4.23
6 4.23
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
105  โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 31
2 6.45
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
106  โรงเรียนบ้านสว่างซำโอง 50
2 4.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
107  โรงเรียนบ้านหินลาด 25
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
2 8.00
21 84.00
4 16.00%
108  โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 166
7 4.22
9 5.42
9 5.42
0 0.00
0 0.00
141 84.94
25 15.06%
109  โรงเรียนบ้านผักหนาม 140
5 3.57
5 3.57
11 7.86
0 0.00
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
110  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 40
1 2.50
0 0.00
3 7.50
2 5.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
111  โรงเรียนบ้านบะแต้ 83
6 7.23
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
112  โรงเรียนบ้านทรายมูล 155
6 3.87
7 4.52
8 5.16
1 0.65
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
113  โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 106
5 4.72
0 0.00
10 9.43
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
114  โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 64
4 6.25
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
115  โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 115
1 0.87
1 0.87
14 12.17
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
116  โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 87
7 8.05
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
117  โรงเรียนชุมชนกระนวน 307
15 4.89
13 4.23
13 4.23
1 0.33
0 0.00
265 86.32
42 13.68%
118  โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 89
5 5.62
3 3.37
3 3.37
1 1.12
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
119  โรงเรียนบ้านหนองโก 171
18 10.53
0 0.00
5 2.92
0 0.00
0 0.00
148 86.55
23 13.45%
120  โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
3 4.48
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
121  โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 91
4 4.40
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
122  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) 122
5 4.10
6 4.92
5 4.10
0 0.00
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
123  โรงเรียนบ้านหนองผือ 46
1 2.17
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
124  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 69
2 2.90
2 2.90
4 5.80
1 1.45
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
125  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 85
3 3.53
2 2.35
6 7.06
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
126  โรงเรียนบ้านนาค้อ 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
127  โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
128  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 88
0 0.00
1 1.14
10 11.36
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
129  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
130  โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง 306
15 4.90
9 2.94
8 2.61
4 1.31
2 0.65
268 87.58
38 12.42%
131  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 145
15 10.34
0 0.00
3 2.07
0 0.00
0 0.00
127 87.59
18 12.41%
132  โรงเรียนบ้านบ่อ 89
0 0.00
4 4.49
7 7.87
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
133  โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 83
2 2.41
2 2.41
6 7.23
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
134  โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
135  โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 67
1 1.49
2 2.99
4 5.97
0 0.00
1 1.49
59 88.06
8 11.94%
136  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 67
4 5.97
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
137  โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 212
6 2.83
5 2.36
6 2.83
4 1.89
4 1.89
187 88.21
25 11.79%
138  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 167
5 2.99
1 0.60
13 7.78
0 0.00
0 0.00
148 88.62
19 11.38%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
140  โรงเรียนบ้านนาขาม 55
1 1.82
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
141  โรงเรียนบ้านหนองโอง 67
0 0.00
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
142  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 49
0 0.00
2 4.08
2 4.08
0 0.00
1 2.04
44 89.80
5 10.20%
143  โรงเรียนบ้านคำมืด 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
144  โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) 95
2 2.11
0 0.00
5 5.26
1 1.05
1 1.05
86 90.53
9 9.47%
145  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
146  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 44
0 0.00
1 2.27
2 4.55
1 2.27
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
147  โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา 110
4 3.64
2 1.82
3 2.73
1 0.91
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
148  โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 124
3 2.42
2 1.61
5 4.03
1 0.81
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
149  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 80
4 5.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
150  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 117
1 0.85
5 4.27
4 3.42
0 0.00
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
151  โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 94
1 1.06
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
152  โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
153  โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
154  โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 90
1 1.11
0 0.00
5 5.56
1 1.11
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
155  โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
156  โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
157  โรงเรียนบ้านดงเย็น 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
158  โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 84
3 3.57
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
159  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา 34
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
160  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
161  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 139
2 1.44
0 0.00
5 3.60
0 0.00
0 0.00
132 94.96
7 5.04%
162  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 188
3 1.60
2 1.06
4 2.13
0 0.00
0 0.00
179 95.21
9 4.79%
163  โรงเรียนบ้านโสกแสง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
1 2.22
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
164  โรงเรียนบ้านโนนพยอม 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
165  โรงเรียนศิลาโป่งคำ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.08
1 2.08
46 95.83
2 4.17%
166  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 147
0 0.00
1 0.68
2 1.36
2 1.36
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
167  โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
168  โรงเรียนบ้านฟากพอง 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
169  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
170  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 183
0 0.00
0 0.00
4 2.19
0 0.00
0 0.00
179 97.81
4 2.19%
171  โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 94
0 0.00
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
92 97.87
2 2.13%
172  โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 95
0 0.00
0 0.00
1 1.05
0 0.00
1 1.05
93 97.89
2 2.11%
173  โรงเรียนบ้านนาฝาย 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
174  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,350 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,172 6.39
เตี้ย  603 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,676 9.13
ผอมและเตี้ย  345 1.88
อ้วนและเตี้ย  260 1.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,294 77.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,056 คน


22.10%


Powered By www.thaieducation.net