ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 140 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 69.65
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนหัน 40
14 35.00
9 22.50
14 35.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
40 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 66
13 19.70
9 13.64
6 9.09
7 10.61
6 9.09
25 37.88
41 62.12%
3  โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 52
2 3.85
3 5.77
10 19.23
5 9.62
10 19.23
22 42.31
30 57.69%
4  โรงเรียนบ้านพร้าว 197
27 13.71
13 6.60
21 10.66
8 4.06
34 17.26
94 47.72
103 52.28%
5  โรงเรียนบ้านโนนงาม 128
18 14.06
34 26.56
14 10.94
0 0.00
0 0.00
62 48.44
66 51.56%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 171
7 4.09
7 4.09
37 21.64
4 2.34
24 14.04
92 53.80
79 46.20%
7  โรงเรียนบ้านสำราญสุข 68
13 19.12
10 14.71
3 4.41
5 7.35
0 0.00
37 54.41
31 45.59%
8  โรงเรียนบ้านหนองคังคา 41
5 12.20
3 7.32
1 2.44
5 12.20
4 9.76
23 56.10
18 43.90%
9  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 139
14 10.07
6 4.32
18 12.95
4 2.88
18 12.95
79 56.83
60 43.17%
10  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 35
7 20.00
3 8.57
4 11.43
0 0.00
1 2.86
20 57.14
15 42.86%
11  โรงเรียนบ้านหัวขัว 165
17 10.30
10 6.06
25 15.15
5 3.03
10 6.06
98 59.39
67 40.61%
12  โรงเรียนบ้านทรายมูล 208
20 9.62
20 9.62
29 13.94
11 5.29
3 1.44
125 60.10
83 39.90%
13  โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 107
13 12.15
5 4.67
12 11.21
8 7.48
3 2.80
66 61.68
41 38.32%
14  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 68
12 17.65
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
15  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 11
0 0.00
2 18.18
1 9.09
1 9.09
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
16  โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 215
10 4.65
23 10.70
24 11.16
6 2.79
13 6.05
139 64.65
76 35.35%
17  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 80
8 10.00
10 12.50
9 11.25
0 0.00
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
18  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 101
13 12.87
10 9.90
10 9.90
1 0.99
0 0.00
67 66.34
34 33.66%
19  โรงเรียนบ้านหนองกุง 73
11 15.07
3 4.11
6 8.22
3 4.11
1 1.37
49 67.12
24 32.88%
20  โรงเรียนบ้านโนนตาล 79
4 5.06
6 7.59
15 18.99
0 0.00
0 0.00
54 68.35
25 31.65%
21  โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 237
28 11.81
14 5.91
15 6.33
14 5.91
4 1.69
162 68.35
75 31.65%
22  โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 81
9 11.11
1 1.23
11 13.58
2 2.47
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
23  โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 348
7 2.01
10 2.87
30 8.62
16 4.60
40 11.49
245 70.40
103 29.60%
24  โรงเรียนบ้านโสกจาน 63
6 9.52
1 1.59
11 17.46
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
25  โรงเรียนบ้านวังมน 85
9 10.59
0 0.00
11 12.94
4 4.71
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
26  โรงเรียนบ้านบุ่งบก 64
9 14.06
1 1.56
3 4.69
2 3.13
3 4.69
46 71.88
18 28.13%
27  โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 548
32 5.84
33 6.02
59 10.77
17 3.10
12 2.19
395 72.08
153 27.92%
28  โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 22
0 0.00
3 13.64
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
29  โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 72
7 9.72
2 2.78
10 13.89
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
30  โรงเรียนบ้านลาด 149
6 4.03
14 9.40
15 10.07
2 1.34
2 1.34
110 73.83
39 26.17%
31  โรงเรียนบ้านนาแพง 65
5 7.69
3 4.62
6 9.23
3 4.62
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
32  โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 97
3 3.09
3 3.09
17 17.53
1 1.03
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
33  โรงเรียนบ้านป่าคา 106
11 10.38
0 0.00
15 14.15
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
34  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 49
6 12.24
2 4.08
3 6.12
1 2.04
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
35  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 45
7 15.56
3 6.67
1 2.22
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
36  โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 75
11 14.67
0 0.00
5 6.67
1 1.33
1 1.33
57 76.00
18 24.00%
37  โรงเรียนบ้านหนองอุ 67
2 2.99
3 4.48
3 4.48
8 11.94
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
38  โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 147
9 6.12
2 1.36
24 16.33
0 0.00
0 0.00
112 76.19
35 23.81%
39  โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 139
5 3.60
10 7.19
13 9.35
5 3.60
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
40  โรงเรียนบ้านทรายงาม 72
3 4.17
1 1.39
13 18.06
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
41  โรงเรียนบ้านโสกช้าง 39
4 10.26
2 5.13
3 7.69
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
42  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 31
3 9.68
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
43  โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 254
17 6.69
7 2.76
24 9.45
8 3.15
1 0.39
197 77.56
57 22.44%
44  โรงเรียนกุดหานสามัคคี 187
6 3.21
3 1.60
31 16.58
1 0.53
0 0.00
146 78.07
41 21.93%
45  โรงเรียนบ้านภูพานทอง 69
3 4.35
1 1.45
10 14.49
1 1.45
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
46  โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 102
8 7.84
0 0.00
14 13.73
0 0.00
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
47  โรงเรียนบ้านค้อ 107
14 13.08
0 0.00
9 8.41
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
48  โรงเรียนกุดจิกวิทยา 135
4 2.96
5 3.70
20 14.81
0 0.00
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
49  โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 131
8 6.11
7 5.34
11 8.40
2 1.53
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
50  โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 189
10 5.29
6 3.17
10 5.29
5 2.65
9 4.76
149 78.84
40 21.16%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 104
13 12.50
0 0.00
8 7.69
1 0.96
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
52  โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 67
2 2.99
5 7.46
4 5.97
0 0.00
3 4.48
53 79.10
14 20.90%
53  โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 149
3 2.01
2 1.34
18 12.08
4 2.68
4 2.68
118 79.19
31 20.81%
54  โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 97
3 3.09
8 8.25
9 9.28
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
55  โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 99
5 5.05
0 0.00
11 11.11
4 4.04
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
56  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 140
3 2.14
0 0.00
25 17.86
0 0.00
0 0.00
112 80.00
28 20.00%
57  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 106
7 6.60
6 5.66
7 6.60
1 0.94
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
58  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(โนนสัง) 76
4 5.26
0 0.00
11 14.47
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
59  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 222
12 5.41
13 5.86
8 3.60
7 3.15
3 1.35
179 80.63
43 19.37%
60  โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 207
20 9.66
0 0.00
20 9.66
0 0.00
0 0.00
167 80.68
40 19.32%
61  โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 21
3 14.29
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
62  โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 108
1 0.93
4 3.70
14 12.96
0 0.00
1 0.93
88 81.48
20 18.52%
63  โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 76
4 5.26
1 1.32
9 11.84
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
64  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 62
3 4.84
1 1.61
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
65  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 58
5 8.62
0 0.00
4 6.90
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
66  โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 128
5 3.91
4 3.13
12 9.38
1 0.78
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
67  โรงเรียนบ้านมอใต้ 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
68  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
2 8.33
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
69  โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 114
6 5.26
5 4.39
7 6.14
1 0.88
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
70  โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 67
4 5.97
0 0.00
6 8.96
1 1.49
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
71  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 56
2 3.57
2 3.57
1 1.79
2 3.57
2 3.57
47 83.93
9 16.07%
72  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 81
5 6.17
5 6.17
3 3.70
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
73  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 94
3 3.19
5 5.32
4 4.26
3 3.19
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
74  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 126
5 3.97
3 2.38
6 4.76
3 2.38
3 2.38
106 84.13
20 15.87%
75  โรงเรียนบ้านหนองแตง 77
4 5.19
0 0.00
8 10.39
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
76  โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง 1017
30 2.95
17 1.67
81 7.96
22 2.16
8 0.79
859 84.46
158 15.54%
77  โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 103
7 6.80
2 1.94
5 4.85
2 1.94
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
78  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 197
11 5.58
2 1.02
8 4.06
9 4.57
0 0.00
167 84.77
30 15.23%
79  โรงเรียนบ้านกุดจิก 54
3 5.56
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
80  โรงเรียนบ้านหนองโน 41
2 4.88
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
81  โรงเรียนบ้านนาเลิง 223
2 0.90
4 1.79
23 10.31
3 1.35
0 0.00
191 85.65
32 14.35%
82  โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 133
3 2.26
3 2.26
13 9.77
0 0.00
0 0.00
114 85.71
19 14.29%
83  โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 70
1 1.43
4 5.71
1 1.43
3 4.29
1 1.43
60 85.71
10 14.29%
84  โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 93
2 2.15
3 3.23
8 8.60
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
85  โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 81
4 4.94
0 0.00
6 7.41
0 0.00
1 1.23
70 86.42
11 13.58%
86  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) 67
3 4.48
3 4.48
3 4.48
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
87  โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 45
1 2.22
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
88  โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) 69
3 4.35
1 1.45
5 7.25
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
89  โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
2 4.26
1 2.13
41 87.23
6 12.77%
90  โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 158
18 11.39
0 0.00
2 1.27
0 0.00
0 0.00
138 87.34
20 12.66%
91  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู) 88
7 7.95
2 2.27
1 1.14
1 1.14
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
92  โรงเรียนบ้านตำแย 65
2 3.08
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
93  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
4 6.15
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
94  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 65
3 4.62
3 4.62
2 3.08
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
95  โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 57
2 3.51
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
96  โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 124
4 3.23
0 0.00
6 4.84
0 0.00
5 4.03
109 87.90
15 12.10%
97  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 116
1 0.86
2 1.72
4 3.45
1 0.86
6 5.17
102 87.93
14 12.07%
98  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 43
0 0.00
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
99  โรงเรียนร่มเกล้า 306
9 2.94
12 3.92
4 1.31
6 1.96
4 1.31
271 88.56
35 11.44%
100  โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 149
7 4.70
7 4.70
3 2.01
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
101  โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 204
8 3.92
2 0.98
11 5.39
2 0.98
0 0.00
181 88.73
23 11.27%
102  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 72
4 5.56
0 0.00
3 4.17
0 0.00
1 1.39
64 88.89
8 11.11%
103  โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
0 0.00
1 1.56
57 89.06
7 10.94%
104  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
1 3.57
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
105  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ 123
4 3.25
3 2.44
3 2.44
2 1.63
1 0.81
110 89.43
13 10.57%
106  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 216
10 4.63
0 0.00
11 5.09
1 0.46
0 0.00
194 89.81
22 10.19%
107  โรงเรียนบ้านภูพานคำ 89
1 1.12
1 1.12
7 7.87
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
108  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
109  โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 90
4 4.44
1 1.11
3 3.33
1 1.11
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
110  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 111
1 0.90
2 1.80
2 1.80
6 5.41
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
111  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 86
4 4.65
2 2.33
2 2.33
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
112  โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 33
1 3.03
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
113  โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 84
1 1.19
1 1.19
3 3.57
2 2.38
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 109
0 0.00
0 0.00
8 7.34
1 0.92
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
115  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 51
0 0.00
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
116  โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 92
3 3.26
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
117  โรงเรียนบ้านข้องโป้ 122
1 0.82
4 3.28
0 0.00
4 3.28
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
118  โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา 83
0 0.00
2 2.41
4 4.82
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
119  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 29
1 3.45
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
120  โรงเรียนบ้านกุดเต่า 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
121  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 77
0 0.00
1 1.30
3 3.90
1 1.30
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
122  โรงเรียนบ้านถิ่น 96
1 1.04
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
123  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 96
1 1.04
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
124  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสง่า 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
125  โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1704
20 1.17
22 1.29
23 1.35
20 1.17
15 0.88
1604 94.13
100 5.87%
126  โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
1 1.92
49 94.23
3 5.77%
127  โรงเรียนบ้านดงบาก 86
2 2.33
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
128  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.00
48 96.00
2 4.00%
129  โรงเรียนดอนปอวิทยา 232
4 1.72
0 0.00
5 2.16
0 0.00
0 0.00
223 96.12
9 3.88%
130  โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 108
0 0.00
1 0.93
3 2.78
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
131  โรงเรียนบ้านกุดแท่น 155
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.23
150 96.77
5 3.23%
132  โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 136
1 0.74
0 0.00
1 0.74
0 0.00
2 1.47
132 97.06
4 2.94%
133  โรงเรียนบ้านโคกม่วย 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
134  โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
135  โรงเรียนบ้านโนนทัน 88
1 1.14
0 0.00
1 1.14
0 0.00
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
136  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
137  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06%
138  โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 107
1 0.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 99.07
1 0.93%
139  โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,762 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  809 4.83
เตี้ย  503 3.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,219 7.27
ผอมและเตี้ย  294 1.75
อ้วนและเตี้ย  272 1.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,665 81.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,097 คน


18.48%


Powered By www.thaieducation.net