ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 201 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนหัน 40
14 35.00
9 22.50
14 35.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
40 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 66
13 19.70
9 13.64
6 9.09
7 10.61
6 9.09
25 37.88
41 62.12%
3  โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 52
2 3.85
3 5.77
10 19.23
5 9.62
10 19.23
22 42.31
30 57.69%
4  โรงเรียนบ้านมอเหนือ 150
13 8.67
17 11.33
14 9.33
42 28.00
0 0.00
64 42.67
86 57.33%
5  โรงเรียนปรางค์กู่ 69
7 10.14
14 20.29
14 20.29
3 4.35
1 1.45
30 43.48
39 56.52%
6  โรงเรียนบ้านพร้าว 197
27 13.71
13 6.60
21 10.66
8 4.06
34 17.26
94 47.72
103 52.28%
7  โรงเรียนบ้านโนนงาม 128
18 14.06
34 26.56
14 10.94
0 0.00
0 0.00
62 48.44
66 51.56%
8  โรงเรียนบ้านวังคูณ 60
11 18.33
9 15.00
6 10.00
2 3.33
0 0.00
32 53.33
28 46.67%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 171
7 4.09
7 4.09
37 21.64
4 2.34
24 14.04
92 53.80
79 46.20%
10  โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 254
45 17.72
14 5.51
10 3.94
21 8.27
26 10.24
138 54.33
116 45.67%
11  โรงเรียนบ้านสำราญสุข 68
13 19.12
10 14.71
3 4.41
5 7.35
0 0.00
37 54.41
31 45.59%
12  โรงเรียนบ้านหนองคังคา 41
5 12.20
3 7.32
1 2.44
5 12.20
4 9.76
23 56.10
18 43.90%
13  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 139
14 10.07
6 4.32
18 12.95
4 2.88
18 12.95
79 56.83
60 43.17%
14  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 35
7 20.00
3 8.57
4 11.43
0 0.00
1 2.86
20 57.14
15 42.86%
15  โรงเรียนบ้านหัวขัว 165
17 10.30
10 6.06
25 15.15
5 3.03
10 6.06
98 59.39
67 40.61%
16  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 143
21 14.69
7 4.90
26 18.18
4 2.80
0 0.00
85 59.44
58 40.56%
17  โรงเรียนบ้านทรายมูล 208
20 9.62
20 9.62
29 13.94
11 5.29
3 1.44
125 60.10
83 39.90%
18  โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 107
13 12.15
5 4.67
12 11.21
8 7.48
3 2.80
66 61.68
41 38.32%
19  โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 68
11 16.18
3 4.41
4 5.88
4 5.88
4 5.88
42 61.76
26 38.24%
20  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 68
12 17.65
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
21  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 11
0 0.00
2 18.18
1 9.09
1 9.09
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
22  โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 215
10 4.65
23 10.70
24 11.16
6 2.79
13 6.05
139 64.65
76 35.35%
23  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 80
8 10.00
10 12.50
9 11.25
0 0.00
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
24  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 101
13 12.87
10 9.90
10 9.90
1 0.99
0 0.00
67 66.34
34 33.66%
25  โรงเรียนบ้านคอกวัว 24
0 0.00
1 4.17
7 29.17
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
26  โรงเรียนบ้านหนองกุง 73
11 15.07
3 4.11
6 8.22
3 4.11
1 1.37
49 67.12
24 32.88%
27  โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 213
12 5.63
14 6.57
25 11.74
11 5.16
6 2.82
145 68.08
68 31.92%
28  โรงเรียนบ้านโนนตาล 79
4 5.06
6 7.59
15 18.99
0 0.00
0 0.00
54 68.35
25 31.65%
29  โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 237
28 11.81
14 5.91
15 6.33
14 5.91
4 1.69
162 68.35
75 31.65%
30  โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 81
9 11.11
1 1.23
11 13.58
2 2.47
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
31  โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 348
7 2.01
10 2.87
30 8.62
16 4.60
40 11.49
245 70.40
103 29.60%
32  โรงเรียนบ้านห้วยบง 71
2 2.82
4 5.63
5 7.04
8 11.27
2 2.82
50 70.42
21 29.58%
33  โรงเรียนบ้านโสกจาน 63
6 9.52
1 1.59
11 17.46
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
34  โรงเรียนบ้านวังมน 85
9 10.59
0 0.00
11 12.94
4 4.71
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
35  โรงเรียนบ้านบุ่งบก 64
9 14.06
1 1.56
3 4.69
2 3.13
3 4.69
46 71.88
18 28.13%
36  โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 111
6 5.41
5 4.50
14 12.61
4 3.60
2 1.80
80 72.07
31 27.93%
37  โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 548
32 5.84
33 6.02
59 10.77
17 3.10
12 2.19
395 72.08
153 27.92%
38  โรงเรียนบ้านวังไฮ 73
4 5.48
2 2.74
6 8.22
5 6.85
3 4.11
53 72.60
20 27.40%
39  โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 22
0 0.00
3 13.64
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
40  โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 280
63 22.50
2 0.71
5 1.79
3 1.07
1 0.36
206 73.57
74 26.43%
41  โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 72
7 9.72
2 2.78
10 13.89
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
42  โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 103
5 4.85
6 5.83
7 6.80
9 8.74
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
43  โรงเรียนบ้านลาด 149
6 4.03
14 9.40
15 10.07
2 1.34
2 1.34
110 73.83
39 26.17%
44  โรงเรียนบ้านนาแพง 65
5 7.69
3 4.62
6 9.23
3 4.62
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
45  โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 128
10 7.81
8 6.25
0 0.00
5 3.91
10 7.81
95 74.22
33 25.78%
46  โรงเรียนโนนคูณวิทยา 157
17 10.83
2 1.27
16 10.19
4 2.55
1 0.64
117 74.52
40 25.48%
47  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 32
3 9.38
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
48  โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 97
3 3.09
3 3.09
17 17.53
1 1.03
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
49  โรงเรียนบ้านป่าคา 106
11 10.38
0 0.00
15 14.15
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
50  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 49
6 12.24
2 4.08
3 6.12
1 2.04
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
51  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 45
7 15.56
3 6.67
1 2.22
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
52  โรงเรียนบ้านลำภู 29
5 17.24
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
53  โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 75
11 14.67
0 0.00
5 6.67
1 1.33
1 1.33
57 76.00
18 24.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองอุ 67
2 2.99
3 4.48
3 4.48
8 11.94
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
55  โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 147
9 6.12
2 1.36
24 16.33
0 0.00
0 0.00
112 76.19
35 23.81%
56  โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 139
5 3.60
10 7.19
13 9.35
5 3.60
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
57  โรงเรียนบ้านทรายงาม 72
3 4.17
1 1.39
13 18.06
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
58  โรงเรียนบ้านโสกช้าง 39
4 10.26
2 5.13
3 7.69
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
59  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 31
3 9.68
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
60  โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 254
17 6.69
7 2.76
24 9.45
8 3.15
1 0.39
197 77.56
57 22.44%
61  โรงเรียนกุดหานสามัคคี 187
6 3.21
3 1.60
31 16.58
1 0.53
0 0.00
146 78.07
41 21.93%
62  โรงเรียนบ้านภูพานทอง 69
3 4.35
1 1.45
10 14.49
1 1.45
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
63  โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 102
8 7.84
0 0.00
14 13.73
0 0.00
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
64  โรงเรียนบ้านค้อ 107
14 13.08
0 0.00
9 8.41
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
65  โรงเรียนกุดจิกวิทยา 135
4 2.96
5 3.70
20 14.81
0 0.00
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
66  โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 131
8 6.11
7 5.34
11 8.40
2 1.53
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
67  โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 80
11 13.75
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
68  โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 189
10 5.29
6 3.17
10 5.29
5 2.65
9 4.76
149 78.84
40 21.16%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 104
13 12.50
0 0.00
8 7.69
1 0.96
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
70  โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 67
2 2.99
5 7.46
4 5.97
0 0.00
3 4.48
53 79.10
14 20.90%
71  โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 149
3 2.01
2 1.34
18 12.08
4 2.68
4 2.68
118 79.19
31 20.81%
72  โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 97
3 3.09
8 8.25
9 9.28
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
73  โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 99
5 5.05
0 0.00
11 11.11
4 4.04
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
74  โรงเรียนบ้านโคกกุง 175
1 0.57
5 2.86
25 14.29
4 2.29
0 0.00
140 80.00
35 20.00%
75  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 140
3 2.14
0 0.00
25 17.86
0 0.00
0 0.00
112 80.00
28 20.00%
76  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 106
7 6.60
6 5.66
7 6.60
1 0.94
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
77  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(โนนสัง) 76
4 5.26
0 0.00
11 14.47
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
78  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 67
3 4.48
2 2.99
8 11.94
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
79  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 222
12 5.41
13 5.86
8 3.60
7 3.15
3 1.35
179 80.63
43 19.37%
80  โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 207
20 9.66
0 0.00
20 9.66
0 0.00
0 0.00
167 80.68
40 19.32%
81  โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 68
3 4.41
3 4.41
4 5.88
0 0.00
3 4.41
55 80.88
13 19.12%
82  โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 21
3 14.29
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
83  โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 53
3 5.66
0 0.00
1 1.89
2 3.77
4 7.55
43 81.13
10 18.87%
84  โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก 101
7 6.93
3 2.97
7 6.93
2 1.98
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
85  โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 112
5 4.46
6 5.36
4 3.57
4 3.57
2 1.79
91 81.25
21 18.75%
86  โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 108
1 0.93
4 3.70
14 12.96
0 0.00
1 0.93
88 81.48
20 18.52%
87  โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 76
4 5.26
1 1.32
9 11.84
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
88  โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 38
2 5.26
1 2.63
3 7.89
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
89  โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 39
3 7.69
2 5.13
1 2.56
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
90  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 62
3 4.84
1 1.61
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
91  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนสัง) 103
12 11.65
3 2.91
3 2.91
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
92  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 58
5 8.62
0 0.00
4 6.90
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
93  โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 128
5 3.91
4 3.13
12 9.38
1 0.78
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
94  โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 59
5 8.47
0 0.00
2 3.39
0 0.00
3 5.08
49 83.05
10 16.95%
95  โรงเรียนบ้านมอใต้ 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
96  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
2 8.33
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
97  โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 114
6 5.26
5 4.39
7 6.14
1 0.88
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
98  โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 67
4 5.97
0 0.00
6 8.96
1 1.49
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
99  โรงเรียนบ้านข่าน้อย 123
3 2.44
3 2.44
7 5.69
4 3.25
3 2.44
103 83.74
20 16.26%
100  โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 580
31 5.34
10 1.72
11 1.90
17 2.93
25 4.31
486 83.79
94 16.21%
101  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 56
2 3.57
2 3.57
1 1.79
2 3.57
2 3.57
47 83.93
9 16.07%
102  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 81
5 6.17
5 6.17
3 3.70
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
103  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 94
3 3.19
5 5.32
4 4.26
3 3.19
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
104  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 126
5 3.97
3 2.38
6 4.76
3 2.38
3 2.38
106 84.13
20 15.87%
105  โรงเรียนบ้านหนองแตง 77
4 5.19
0 0.00
8 10.39
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
106  โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง 1017
30 2.95
17 1.67
81 7.96
22 2.16
8 0.79
859 84.46
158 15.54%
107  โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 103
7 6.80
2 1.94
5 4.85
2 1.94
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
108  โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
109  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 197
11 5.58
2 1.02
8 4.06
9 4.57
0 0.00
167 84.77
30 15.23%
110  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 86
3 3.49
1 1.16
8 9.30
0 0.00
1 1.16
73 84.88
13 15.12%
111  โรงเรียนบ้านกุดจิก 54
3 5.56
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
112  โรงเรียนบ้านผาสุก 88
5 5.68
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
113  โรงเรียนบ้านหนองโน 41
2 4.88
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
114  โรงเรียนบ้านนาเลิง 223
2 0.90
4 1.79
23 10.31
3 1.35
0 0.00
191 85.65
32 14.35%
115  โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 133
3 2.26
3 2.26
13 9.77
0 0.00
0 0.00
114 85.71
19 14.29%
116  โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 70
1 1.43
4 5.71
1 1.43
3 4.29
1 1.43
60 85.71
10 14.29%
117  โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 93
2 2.15
3 3.23
8 8.60
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
118  โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 81
4 4.94
0 0.00
6 7.41
0 0.00
1 1.23
70 86.42
11 13.58%
119  โรงเรียนบ้านท่าลาด 140
12 8.57
2 1.43
5 3.57
0 0.00
0 0.00
121 86.43
19 13.57%
120  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) 67
3 4.48
3 4.48
3 4.48
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
121  โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 30
3 10.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
122  โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 45
1 2.22
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
123  โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) 69
3 4.35
1 1.45
5 7.25
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
124  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 115
2 1.74
3 2.61
8 6.96
2 1.74
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
125  โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
2 4.26
1 2.13
41 87.23
6 12.77%
126  โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 158
18 11.39
0 0.00
2 1.27
0 0.00
0 0.00
138 87.34
20 12.66%
127  โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 87
4 4.60
2 2.30
5 5.75
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
128  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู) 88
7 7.95
2 2.27
1 1.14
1 1.14
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
129  โรงเรียนบ้านตำแย 65
2 3.08
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
130  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
4 6.15
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
131  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 65
3 4.62
3 4.62
2 3.08
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
132  โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 57
2 3.51
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
133  โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 49
0 0.00
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
134  โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 124
4 3.23
0 0.00
6 4.84
0 0.00
5 4.03
109 87.90
15 12.10%
135  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 116
1 0.86
2 1.72
4 3.45
1 0.86
6 5.17
102 87.93
14 12.07%
136  โรงเรียนบ้านดอนข่า 68
4 5.88
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
137  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 43
0 0.00
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
138  โรงเรียนร่มเกล้า 306
9 2.94
12 3.92
4 1.31
6 1.96
4 1.31
271 88.56
35 11.44%
139  โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 149
7 4.70
7 4.70
3 2.01
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
140  โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 88
2 2.27
2 2.27
2 2.27
2 2.27
2 2.27
78 88.64
10 11.36%
141  โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 204
8 3.92
2 0.98
11 5.39
2 0.98
0 0.00
181 88.73
23 11.27%
142  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 72
4 5.56
0 0.00
3 4.17
0 0.00
1 1.39
64 88.89
8 11.11%
143  โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 145
3 2.07
3 2.07
10 6.90
0 0.00
0 0.00
129 88.97
16 11.03%
144  โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
0 0.00
1 1.56
57 89.06
7 10.94%
145  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
1 3.57
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
146  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
147  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ 123
4 3.25
3 2.44
3 2.44
2 1.63
1 0.81
110 89.43
13 10.57%
148  โรงเรียนบ้านนาทับควาย 67
3 4.48
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
149  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 216
10 4.63
0 0.00
11 5.09
1 0.46
0 0.00
194 89.81
22 10.19%
150  โรงเรียนบ้านภูพานคำ 89
1 1.12
1 1.12
7 7.87
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
151  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
152  โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 90
4 4.44
1 1.11
3 3.33
1 1.11
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
153  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 111
1 0.90
2 1.80
2 1.80
6 5.41
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
154  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 114
6 5.26
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
155  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 86
4 4.65
2 2.33
2 2.33
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
156  โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 33
1 3.03
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
157  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
158  โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 56
2 3.57
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
159  โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 94
0 0.00
0 0.00
1 1.06
0 0.00
7 7.45
86 91.49
8 8.51%
160  โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 84
1 1.19
1 1.19
3 3.57
2 2.38
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
161  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 109
0 0.00
0 0.00
8 7.34
1 0.92
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
162  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 51
0 0.00
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
163  โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 92
3 3.26
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
164  โรงเรียนบ้านข้องโป้ 122
1 0.82
4 3.28
0 0.00
4 3.28
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
165  โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา 83
0 0.00
2 2.41
4 4.82
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
166  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 29
1 3.45
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
167  โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
168  โรงเรียนบ้านกุดเต่า 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
169  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
170  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 77
0 0.00
1 1.30
3 3.90
1 1.30
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
171  โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 93
3 3.23
3 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
172  โรงเรียนบ้านถิ่น 96
1 1.04
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
173  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 96
1 1.04
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
174  โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 114
2 1.75
0 0.00
3 2.63
2 1.75
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
175  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสง่า 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
176  โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1704
20 1.17
22 1.29
23 1.35
20 1.17
15 0.88
1604 94.13
100 5.87%
177  โรงเรียนบ้านหนองตานา 86
1 1.16
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
178  โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
1 1.92
49 94.23
3 5.77%
179  โรงเรียนบ้านดงบาก 86
2 2.33
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
180  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.00
48 96.00
2 4.00%
181  โรงเรียนดอนปอวิทยา 232
4 1.72
0 0.00
5 2.16
0 0.00
0 0.00
223 96.12
9 3.88%
182  โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 108
0 0.00
1 0.93
3 2.78
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
183  โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 87
1 1.15
0 0.00
1 1.15
1 1.15
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
184  โรงเรียนบ้านกุดแท่น 155
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.23
150 96.77
5 3.23%
185  โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
186  โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 136
1 0.74
0 0.00
1 0.74
0 0.00
2 1.47
132 97.06
4 2.94%
187  โรงเรียนบ้านโคกม่วย 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
188  โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
189  โรงเรียนบ้านโนนทัน 88
1 1.14
0 0.00
1 1.14
0 0.00
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
190  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
191  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06%
192  โรงเรียนบ้านหนองแวง 148
0 0.00
0 0.00
2 1.35
0 0.00
0 0.00
146 98.65
2 1.35%
193  โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 107
1 0.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 99.07
1 0.93%
194  โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านนาทม 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านดอนนาดี 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านหินคูณ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,442 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,192 5.31
เตี้ย  671 2.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,553 6.92
ผอมและเตี้ย  464 2.07
อ้วนและเตี้ย  378 1.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,184 81.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,258 คน


18.97%


Powered By www.thaieducation.net