ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 190 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.58
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 31
7 22.58
5 16.13
6 19.35
9 29.03
4 12.90
0 0.00
31 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโพนทัน 13
5 38.46
0 0.00
8 61.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 145
37 25.52
25 17.24
7 4.83
17 11.72
7 4.83
52 35.86
93 64.14%
4  โรงเรียนบ้านทรายงาม 61
16 26.23
3 4.92
13 21.31
2 3.28
2 3.28
25 40.98
36 59.02%
5  โรงเรียนบ้านหนองบัว 36
5 13.89
6 16.67
5 13.89
3 8.33
1 2.78
16 44.44
20 55.56%
6  โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ 51
12 23.53
11 21.57
3 5.88
0 0.00
2 3.92
23 45.10
28 54.90%
7  โรงเรียนบ้านชาดศาลา 61
7 11.48
7 11.48
7 11.48
3 4.92
6 9.84
31 50.82
30 49.18%
8  โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 125
48 38.40
8 6.40
0 0.00
3 2.40
0 0.00
66 52.80
59 47.20%
9  โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 15
4 26.67
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
8 53.33
7 46.67%
10  โรงเรียนบ้านนาห่อม 70
11 15.71
5 7.14
4 5.71
4 5.71
6 8.57
40 57.14
30 42.86%
11  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 33
2 6.06
4 12.12
2 6.06
6 18.18
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
12  โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 85
14 16.47
5 5.88
5 5.88
7 8.24
4 4.71
50 58.82
35 41.18%
13  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 22
2 9.09
2 9.09
3 13.64
2 9.09
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
14  โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 46
5 10.87
7 15.22
6 13.04
0 0.00
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
15  โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 80
12 15.00
3 3.75
15 18.75
0 0.00
0 0.00
50 62.50
30 37.50%
16  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 57
7 12.28
3 5.26
7 12.28
4 7.02
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
17  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 59
5 8.47
6 10.17
4 6.78
3 5.08
3 5.08
38 64.41
21 35.59%
18  โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 108
22 20.37
0 0.00
11 10.19
5 4.63
0 0.00
70 64.81
38 35.19%
19  โรงเรียนกุดพันเขียว 81
6 7.41
5 6.17
3 3.70
5 6.17
8 9.88
54 66.67
27 33.33%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 73
10 13.70
2 2.74
12 16.44
0 0.00
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
21  โรงเรียนบ้านแจนแลน 49
6 12.24
5 10.20
5 10.20
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
22  โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1905
148 7.77
61 3.20
385 20.21
28 1.47
0 0.00
1283 67.35
622 32.65%
23  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 95
6 6.32
7 7.37
17 17.89
0 0.00
0 0.00
65 68.42
30 31.58%
24  โรงเรียนบ้านซำ 33
2 6.06
3 9.09
4 12.12
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
25  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 29
2 6.90
1 3.45
5 17.24
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
26  โรงเรียนสหประชาสรรค์ 30
0 0.00
2 6.67
6 20.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
27  โรงเรียนบ้านบาก 61
5 8.20
5 8.20
6 9.84
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
28  โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม 527
66 12.52
1 0.19
71 13.47
0 0.00
0 0.00
389 73.81
138 26.19%
29  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 129
8 6.20
4 3.10
21 16.28
0 0.00
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
30  โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
6 8.96
8 11.94
50 74.63
17 25.37%
31  โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 87
7 8.05
0 0.00
10 11.49
0 0.00
5 5.75
65 74.71
22 25.29%
32  โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 37
5 13.51
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
33  โรงเรียนบ้านผิผ่วน 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
16 76.19
5 23.81%
34  โรงเรียนบ้านคำม่วง 102
8 7.84
6 5.88
7 6.86
3 2.94
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
35  โรงเรียนบ้านสำราญ 68
5 7.35
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
36  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 69
3 4.35
0 0.00
13 18.84
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
37  โรงเรียนบ้านสงยาง 120
7 5.83
14 11.67
6 5.00
0 0.00
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
38  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 100
4 4.00
8 8.00
6 6.00
1 1.00
3 3.00
78 78.00
22 22.00%
39  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) 142
16 11.27
2 1.41
8 5.63
3 2.11
2 1.41
111 78.17
31 21.83%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 117
12 10.26
4 3.42
9 7.69
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
41  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 103
4 3.88
8 7.77
9 8.74
1 0.97
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
42  โรงเรียนบ้านคำฮี 58
0 0.00
0 0.00
12 20.69
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
43  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 69
3 4.35
0 0.00
11 15.94
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
44  โรงเรียนบ้านเชือก 69
5 7.25
1 1.45
8 11.59
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
45  โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 15
0 0.00
1 6.67
1 6.67
1 6.67
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
46  โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) 949
32 3.37
21 2.21
31 3.27
53 5.58
52 5.48
760 80.08
189 19.92%
47  โรงเรียนชุมชนกู่จาน 157
6 3.82
5 3.18
16 10.19
3 1.91
1 0.64
126 80.25
31 19.75%
48  โรงเรียนบ้านหัวขัว 56
1 1.79
3 5.36
6 10.71
1 1.79
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 97
5 5.15
0 0.00
13 13.40
1 1.03
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
50  โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
1 4.55
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
51  โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
1 3.57
23 82.14
5 17.86%
52  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 108
4 3.70
2 1.85
13 12.04
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
53  โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ 74
4 5.41
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
54  โรงเรียนบ้านสิงห์ 86
0 0.00
3 3.49
7 8.14
5 5.81
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
55  โรงเรียนบ้านผือฮี 115
1 0.87
4 3.48
15 13.04
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
56  โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 213
5 2.35
9 4.23
12 5.63
6 2.82
5 2.35
176 82.63
37 17.37%
57  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 127
9 7.09
0 0.00
13 10.24
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
58  โรงเรียนบ้านบากเรือ 36
1 2.78
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
59  โรงเรียนบ้านยางกลาง 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
60  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 60
4 6.67
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
61  โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 105
9 8.57
2 1.90
6 5.71
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
62  โรงเรียนบ้านสำโรง 31
4 12.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
26 83.87
5 16.13%
63  โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 83
5 6.02
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
64  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 77
5 6.49
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
65  โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 65
0 0.00
0 0.00
9 13.85
0 0.00
1 1.54
55 84.62
10 15.38%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 174
0 0.00
0 0.00
7 4.02
18 10.34
0 0.00
149 85.63
25 14.37%
67  โรงเรียนบ้านดงขวาง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
68  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 79
2 2.53
2 2.53
5 6.33
2 2.53
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
69  โรงเรียนบ้านหนองตุ 51
0 0.00
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
70  โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
71  โรงเรียนบ้านหัวดอน 44
4 9.09
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
72  โรงเรียนบ้านขาม 45
3 6.67
3 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
73  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 157
4 2.55
3 1.91
12 7.64
1 0.64
0 0.00
137 87.26
20 12.74%
74  โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 110
2 1.82
0 0.00
12 10.91
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
75  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 324
6 1.85
6 1.85
27 8.33
2 0.62
0 0.00
283 87.35
41 12.65%
76  โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 80
0 0.00
1 1.25
9 11.25
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
77  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 48
1 2.08
1 2.08
3 6.25
0 0.00
1 2.08
42 87.50
6 12.50%
78  โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 115
3 2.61
1 0.87
5 4.35
3 2.61
2 1.74
101 87.83
14 12.17%
79  โรงเรียนบ้านดงบัง 100
2 2.00
2 2.00
5 5.00
1 1.00
2 2.00
88 88.00
12 12.00%
80  โรงเรียนบ้านนาถ่ม 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
2 2.99
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
81  โรงเรียนมหาชนะชัย 179
8 4.47
1 0.56
11 6.15
1 0.56
0 0.00
158 88.27
21 11.73%
82  โรงเรียนบ้านโพนแบง 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
83  โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) 118
4 3.39
0 0.00
7 5.93
2 1.69
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
84  โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 57
0 0.00
1 1.75
1 1.75
2 3.51
2 3.51
51 89.47
6 10.53%
85  โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 57
1 1.75
0 0.00
4 7.02
1 1.75
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
86  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
87  โรงเรียนบ้านหัวดง 52
5 9.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
88  โรงเรียนบ้านหนองยาง 95
2 2.11
2 2.11
4 4.21
1 1.05
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
89  โรงเรียนบ้านหนองเทา 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
90  โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
91  โรงเรียนบ้านหนองเป้า 99
2 2.02
2 2.02
5 5.05
0 0.00
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
92  โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
1 2.22
41 91.11
4 8.89%
93  โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) 103
0 0.00
0 0.00
5 4.85
4 3.88
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
94  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 92
0 0.00
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
95  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
96  โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
97  โรงเรียนบ้านตับเต่า 77
3 3.90
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
98  โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 80
5 6.25
0 0.00
0 0.00
1 1.25
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
99  โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.32
38 92.68
3 7.32%
100  โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) 56
1 1.79
0 0.00
2 3.57
1 1.79
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
101  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 103
6 5.83
1 0.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
102  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 79
3 3.80
1 1.27
1 1.27
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
104  โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 100
0 0.00
0 0.00
2 2.00
3 3.00
1 1.00
94 94.00
6 6.00%
105  โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
106  โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง 164
4 2.44
0 0.00
5 3.05
0 0.00
0 0.00
155 94.51
9 5.49%
107  โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
108  โรงเรียนบ้านคำแหลม 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา 94
2 2.13
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
110  โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 75
1 1.33
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
111  โรงเรียนบ้านสงเปือย 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.49
83 96.51
3 3.49%
112  โรงเรียนบ้านดงยาง 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
113  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ 131
0 0.00
0 0.00
2 1.53
0 0.00
2 1.53
127 96.95
4 3.05%
114  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
115  โรงเรียนคูสองชั้น 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.33
42 97.67
1 2.33%
116  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 105
0 0.00
0 0.00
2 1.90
0 0.00
0 0.00
103 98.10
2 1.90%
117  โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 88
1 1.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 98.86
1 1.14%
118  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านกุดกง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านคูเมือง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านบัวขาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านราชมุนี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 0
4 0.00
4 0.00
4 0.00
0 0.00
0 0.00
-12 0.00
12 0.00%
134  โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,290 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  746 6.07
เตี้ย  325 2.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,147 9.33
ผอมและเตี้ย  235 1.91
อ้วนและเตี้ย  141 1.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,696 78.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,594 คน


21.11%


Powered By www.thaieducation.net