ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 254 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาโดม 29
3 10.34
0 0.00
13 44.83
8 27.59
5 17.24
0 0.00
29 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบัวทอง 35
1 2.86
0 0.00
4 11.43
6 17.14
24 68.57
0 0.00
35 100.00%
3  โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 57
47 82.46
3 5.26
2 3.51
2 3.51
3 5.26
0 0.00
57 100.00%
4  โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 222
55 24.77
34 15.32
5 2.25
94 42.34
0 0.00
34 15.32
188 84.68%
5  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 61
8 13.11
6 9.84
8 13.11
6 9.84
7 11.48
26 42.62
35 57.38%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 351
20 5.70
31 8.83
31 8.83
48 13.68
70 19.94
151 43.02
200 56.98%
7  โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ 44
5 11.36
4 9.09
10 22.73
4 9.09
0 0.00
21 47.73
23 52.27%
8  โรงเรียนบ้านตาโอง 129
16 12.40
4 3.10
17 13.18
20 15.50
10 7.75
62 48.06
67 51.94%
9  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 83
9 10.84
11 13.25
12 14.46
7 8.43
4 4.82
40 48.19
43 51.81%
10  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 64
7 10.94
10 15.63
11 17.19
4 6.25
0 0.00
32 50.00
32 50.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองถาวร 45
8 17.78
7 15.56
2 4.44
5 11.11
0 0.00
23 51.11
22 48.89%
12  โรงเรียนบ้านบัวเทียม 70
13 18.57
10 14.29
5 7.14
3 4.29
2 2.86
37 52.86
33 47.14%
13  โรงเรียนบ้านโซง 328
48 14.63
25 7.62
16 4.88
44 13.41
19 5.79
176 53.66
152 46.34%
14  โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 91
10 10.99
9 9.89
7 7.69
12 13.19
4 4.40
49 53.85
42 46.15%
15  โรงเรียนบ้านหนองกบ 128
22 17.19
14 10.94
10 7.81
8 6.25
5 3.91
69 53.91
59 46.09%
16  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 145
12 8.28
7 4.83
10 6.90
19 13.10
17 11.72
80 55.17
65 44.83%
17  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 346
1 0.29
13 3.76
67 19.36
29 8.38
45 13.01
191 55.20
155 44.80%
18  โรงเรียนบ้านบก 106
4 3.77
10 9.43
8 7.55
13 12.26
12 11.32
59 55.66
47 44.34%
19  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 260
29 11.15
15 5.77
35 13.46
13 5.00
23 8.85
145 55.77
115 44.23%
20  โรงเรียนบ้านคำนาแซง 78
3 3.85
3 3.85
7 8.97
9 11.54
12 15.38
44 56.41
34 43.59%
21  โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 110
7 6.36
15 13.64
19 17.27
5 4.55
1 0.91
63 57.27
47 42.73%
22  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 90
6 6.67
6 6.67
15 16.67
11 12.22
0 0.00
52 57.78
38 42.22%
23  โรงเรียนบ้านโพนดวน 233
15 6.44
25 10.73
15 6.44
6 2.58
33 14.16
139 59.66
94 40.34%
24  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 122
13 10.66
5 4.10
12 9.84
4 3.28
15 12.30
73 59.84
49 40.16%
25  โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 177
33 18.64
11 6.21
15 8.47
6 3.39
6 3.39
106 59.89
71 40.11%
26  โรงเรียนบ้านหนองทัพ 149
19 12.75
16 10.74
15 10.07
6 4.03
3 2.01
90 60.40
59 39.60%
27  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 148
23 15.54
18 12.16
10 6.76
4 2.70
3 2.03
90 60.81
58 39.19%
28  โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 296
17 5.74
15 5.07
19 6.42
32 10.81
33 11.15
180 60.81
116 39.19%
29  โรงเรียนบ้านเตย 170
18 10.59
21 12.35
14 8.24
8 4.71
4 2.35
105 61.76
65 38.24%
30  โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 53
14 26.42
3 5.66
1 1.89
2 3.77
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
31  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 19
0 0.00
2 10.53
3 15.79
1 5.26
1 5.26
12 63.16
7 36.84%
32  โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 33
3 9.09
4 12.12
3 9.09
2 6.06
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
33  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 31
5 16.13
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 392
8 2.04
28 7.14
74 18.88
17 4.34
9 2.30
256 65.31
136 34.69%
35  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 98
3 3.06
6 6.12
20 20.41
2 2.04
2 2.04
65 66.33
33 33.67%
36  โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 165
30 18.18
16 9.70
8 4.85
1 0.61
0 0.00
110 66.67
55 33.33%
37  โรงเรียนบ้านป่าสน 103
10 9.71
11 10.68
6 5.83
7 6.80
0 0.00
69 66.99
34 33.01%
38  โรงเรียนน้ำยืน 630
87 13.81
50 7.94
29 4.60
38 6.03
1 0.16
425 67.46
205 32.54%
39  โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 80
11 13.75
5 6.25
6 7.50
4 5.00
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
40  โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 115
7 6.09
7 6.09
7 6.09
7 6.09
8 6.96
79 68.70
36 31.30%
41  โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 131
6 4.58
10 7.63
13 9.92
5 3.82
7 5.34
90 68.70
41 31.30%
42  โรงเรียนหนองโพดวิทยา 222
18 8.11
7 3.15
35 15.77
3 1.35
6 2.70
153 68.92
69 31.08%
43  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 287
13 4.53
7 2.44
25 8.71
20 6.97
23 8.01
199 69.34
88 30.66%
44  โรงเรียนบ้านห่องเตย 49
8 16.33
4 8.16
3 6.12
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
45  โรงเรียนบ้านโนนขาม 218
23 10.55
14 6.42
14 6.42
15 6.88
0 0.00
152 69.72
66 30.28%
46  โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 159
44 27.67
4 2.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 69.81
48 30.19%
47  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 130
7 5.38
10 7.69
9 6.92
9 6.92
4 3.08
91 70.00
39 30.00%
48  โรงเรียนเจริญศึกษา 98
10 10.20
4 4.08
11 11.22
4 4.08
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
49  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 68
11 16.18
0 0.00
6 8.82
0 0.00
3 4.41
48 70.59
20 29.41%
50  โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 152
19 12.50
11 7.24
13 8.55
1 0.66
0 0.00
108 71.05
44 28.95%
51  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 28
4 14.29
3 10.71
1 3.57
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
52  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 146
17 11.64
12 8.22
10 6.85
2 1.37
0 0.00
105 71.92
41 28.08%
53  โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 82
5 6.10
7 8.54
7 8.54
4 4.88
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
54  โรงเรียนบ้านโนนบก 107
8 7.48
15 14.02
5 4.67
2 1.87
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
55  โรงเรียนเวตวันวิทยา 227
11 4.85
11 4.85
17 7.49
15 6.61
9 3.96
164 72.25
63 27.75%
56  โรงเรียนบ้านดงเมย 141
7 4.96
16 11.35
5 3.55
7 4.96
4 2.84
102 72.34
39 27.66%
57  โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 162
6 3.70
17 10.49
21 12.96
0 0.00
0 0.00
118 72.84
44 27.16%
58  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 30
2 6.67
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
59  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 34
0 0.00
2 5.88
7 20.59
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
60  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 121
4 3.31
7 5.79
20 16.53
0 0.00
1 0.83
89 73.55
32 26.45%
61  โรงเรียนบ้านโนนแคน 183
18 9.84
14 7.65
13 7.10
3 1.64
0 0.00
135 73.77
48 26.23%
62  โรงเรียนบ้านแสนถาวร 42
6 14.29
1 2.38
0 0.00
1 2.38
3 7.14
31 73.81
11 26.19%
63  โรงเรียนบ้านค้อ 146
6 4.11
12 8.22
7 4.79
6 4.11
7 4.79
108 73.97
38 26.03%
64  โรงเรียนบ้านยางกลาง 81
4 4.94
8 9.88
9 11.11
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
65  โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 160
6 3.75
5 3.13
10 6.25
6 3.75
14 8.75
119 74.38
41 25.63%
66  โรงเรียนบ้านโชคชัย 51
1 1.96
2 3.92
8 15.69
1 1.96
1 1.96
38 74.51
13 25.49%
67  โรงเรียนบ้านตบหู 260
24 9.23
18 6.92
6 2.31
12 4.62
5 1.92
195 75.00
65 25.00%
68  โรงเรียนบ้านหมากมาย 109
7 6.42
1 0.92
7 6.42
8 7.34
4 3.67
82 75.23
27 24.77%
69  โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 313
34 10.86
4 1.28
36 11.50
2 0.64
1 0.32
236 75.40
77 24.60%
70  โรงเรียนบ้านนาแคน 126
9 7.14
8 6.35
13 10.32
0 0.00
1 0.79
95 75.40
31 24.60%
71  โรงเรียนบ้านกุดประทาย 86
9 10.47
6 6.98
3 3.49
2 2.33
1 1.16
65 75.58
21 24.42%
72  โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 137
25 18.25
0 0.00
8 5.84
0 0.00
0 0.00
104 75.91
33 24.09%
73  โรงเรียนบ้านแก้งโตน 162
15 9.26
11 6.79
11 6.79
1 0.62
1 0.62
123 75.93
39 24.07%
74  โรงเรียนบ้านหนองโด 84
6 7.14
0 0.00
6 7.14
6 7.14
2 2.38
64 76.19
20 23.81%
75  โรงเรียนบ้านคำสำราญ 103
7 6.80
3 2.91
5 4.85
7 6.80
2 1.94
79 76.70
24 23.30%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 404
45 11.14
12 2.97
35 8.66
2 0.50
0 0.00
310 76.73
94 23.27%
77  โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 86
6 6.98
4 4.65
7 8.14
3 3.49
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
78  โรงเรียนบ้านป่าก้าว 142
5 3.52
9 6.34
10 7.04
4 2.82
5 3.52
109 76.76
33 23.24%
79  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 74
6 8.11
4 5.41
4 5.41
2 2.70
1 1.35
57 77.03
17 22.97%
80  โรงเรียนบ้านโนนว่าน 101
13 12.87
4 3.96
5 4.95
1 0.99
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
81  โรงเรียนบ้านคำครั่ง 123
7 5.69
7 5.69
5 4.07
7 5.69
2 1.63
95 77.24
28 22.76%
82  โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 784
67 8.55
44 5.61
49 6.25
14 1.79
4 0.51
606 77.30
178 22.70%
83  โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 146
7 4.79
7 4.79
8 5.48
5 3.42
6 4.11
113 77.40
33 22.60%
84  โรงเรียนบ้านคอแลน 169
8 4.73
10 5.92
8 4.73
4 2.37
8 4.73
131 77.51
38 22.49%
85  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 249
7 2.81
10 4.02
27 10.84
3 1.20
9 3.61
193 77.51
56 22.49%
86  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 868
40 4.61
30 3.46
125 14.40
0 0.00
0 0.00
673 77.53
195 22.47%
87  โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 72
2 2.78
7 9.72
5 6.94
2 2.78
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
88  โรงเรียนบ้านสร้างหอม 199
14 7.04
13 6.53
14 7.04
2 1.01
1 0.50
155 77.89
44 22.11%
89  โรงเรียนบ้านหนองเทา 105
4 3.81
4 3.81
8 7.62
7 6.67
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
90  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 239
15 6.28
14 5.86
23 9.62
0 0.00
0 0.00
187 78.24
52 21.76%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 493
43 8.72
24 4.87
37 7.51
3 0.61
0 0.00
386 78.30
107 21.70%
92  โรงเรียนบ้านตายอย 196
6 3.06
13 6.63
13 6.63
10 5.10
0 0.00
154 78.57
42 21.43%
93  โรงเรียนบ้านโพนทอง 75
4 5.33
2 2.67
5 6.67
1 1.33
4 5.33
59 78.67
16 21.33%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 207
23 11.11
6 2.90
15 7.25
0 0.00
0 0.00
163 78.74
44 21.26%
95  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 33
0 0.00
2 6.06
5 15.15
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
96  โรงเรียนบ้านหัวแข้ 118
10 8.47
5 4.24
2 1.69
5 4.24
3 2.54
93 78.81
25 21.19%
97  โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 317
11 3.47
0 0.00
24 7.57
28 8.83
4 1.26
250 78.86
67 21.14%
98  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 90
5 5.56
4 4.44
8 8.89
2 2.22
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
99  โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 100
3 3.00
4 4.00
12 12.00
2 2.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
100  โรงเรียนบ้านนาส่วง 178
12 6.74
7 3.93
18 10.11
0 0.00
0 0.00
141 79.21
37 20.79%
101  โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 285
15 5.26
0 0.00
14 4.91
16 5.61
14 4.91
226 79.30
59 20.70%
102  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 175
8 4.57
6 3.43
17 9.71
4 2.29
1 0.57
139 79.43
36 20.57%
103  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 142
9 6.34
5 3.52
15 10.56
0 0.00
0 0.00
113 79.58
29 20.42%
104  โรงเรียนบ้านหม้อทอง 49
2 4.08
3 6.12
4 8.16
1 2.04
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 184
9 4.89
10 5.43
8 4.35
7 3.80
3 1.63
147 79.89
37 20.11%
106  โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 120
10 8.33
4 3.33
7 5.83
3 2.50
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
107  โรงเรียนบ้านโนนสนาม 20
2 10.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
108  โรงเรียนบ้านตาโม 153
9 5.88
2 1.31
18 11.76
1 0.65
0 0.00
123 80.39
30 19.61%
109  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 51
2 3.92
2 3.92
3 5.88
1 1.96
2 3.92
41 80.39
10 19.61%
110  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 222
20 9.01
1 0.45
20 9.01
1 0.45
1 0.45
179 80.63
43 19.37%
111  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 31
3 9.68
2 6.45
1 3.23
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
112  โรงเรียนบ้านแก้งขอ 26
0 0.00
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
113  โรงเรียนบ้านหนองสนม 281
7 2.49
0 0.00
32 11.39
15 5.34
0 0.00
227 80.78
54 19.22%
114  โรงเรียนบ้านเปือย 94
5 5.32
4 4.26
7 7.45
2 2.13
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
115  โรงเรียนบ้านหนองแสง 2082
91 4.37
56 2.69
89 4.27
138 6.63
21 1.01
1687 81.03
395 18.97%
116  โรงเรียนบ้านคำบอน 153
10 6.54
6 3.92
12 7.84
0 0.00
1 0.65
124 81.05
29 18.95%
117  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 80
8 10.00
3 3.75
4 5.00
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
118  โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 123
8 6.50
5 4.07
8 6.50
2 1.63
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 312
33 10.58
4 1.28
14 4.49
7 2.24
0 0.00
254 81.41
58 18.59%
120  โรงเรียนบ้านแมด 119
5 4.20
0 0.00
11 9.24
5 4.20
1 0.84
97 81.51
22 18.49%
121  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 130
2 1.54
3 2.31
19 14.62
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
122  โรงเรียนบ้านแก้ง 304
16 5.26
12 3.95
26 8.55
2 0.66
0 0.00
248 81.58
56 18.42%
123  โรงเรียนบ้านบัวงาม 397
23 5.79
9 2.27
41 10.33
0 0.00
0 0.00
324 81.61
73 18.39%
124  โรงเรียนพิชัยศึกษา 93
8 8.60
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
125  โรงเรียนบ้านเก่าขาม 209
13 6.22
10 4.78
14 6.70
1 0.48
0 0.00
171 81.82
38 18.18%
126  โรงเรียนบ้านหนองแปก 221
8 3.62
11 4.98
17 7.69
4 1.81
0 0.00
181 81.90
40 18.10%
127  โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 50
4 8.00
1 2.00
2 4.00
1 2.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
128  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 78
12 15.38
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
129  โรงเรียนบ้านหนองดุม 145
6 4.14
5 3.45
13 8.97
2 1.38
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
130  โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 290
20 6.90
11 3.79
8 2.76
9 3.10
4 1.38
238 82.07
52 17.93%
131  โรงเรียนบ้านซำงู 112
2 1.79
5 4.46
3 2.68
6 5.36
4 3.57
92 82.14
20 17.86%
132  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 119
6 5.04
6 5.04
8 6.72
1 0.84
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
133  โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น 325
20 6.15
14 4.31
21 6.46
2 0.62
0 0.00
268 82.46
57 17.54%
134  โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 69
5 7.25
2 2.90
4 5.80
1 1.45
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
135  โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 150
7 4.67
5 3.33
11 7.33
1 0.67
2 1.33
124 82.67
26 17.33%
136  โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 110
5 4.55
11 10.00
3 2.73
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
137  โรงเรียนบ้านโนนกอย 58
2 3.45
6 10.34
2 3.45
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
138  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 47
0 0.00
1 2.13
7 14.89
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
139  โรงเรียนบ้านโนน 94
6 6.38
4 4.26
6 6.38
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
140  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 53
4 7.55
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
141  โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 59
4 6.78
1 1.69
5 8.47
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
142  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 65
0 0.00
5 7.69
6 9.23
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
143  โรงเรียนเมืองเดช 136
1 0.74
9 6.62
11 8.09
2 1.47
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
144  โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 145
13 8.97
1 0.69
10 6.90
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
145  โรงเรียนบ้านหนองขอน 97
2 2.06
2 2.06
10 10.31
2 2.06
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
146  โรงเรียนบ้านป่าโมง 152
14 9.21
1 0.66
9 5.92
1 0.66
0 0.00
127 83.55
25 16.45%
147  โรงเรียนบ้านห่องปอ 43
4 9.30
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
148  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 232
11 4.74
12 5.17
13 5.60
0 0.00
1 0.43
195 84.05
37 15.95%
149  โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 139
18 12.95
4 2.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
150  โรงเรียนบ้านดงกระชู 95
2 2.11
0 0.00
13 13.68
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
151  โรงเรียนบ้านประหูต 129
7 5.43
1 0.78
7 5.43
4 3.10
1 0.78
109 84.50
20 15.50%
152  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 78
1 1.28
2 2.56
8 10.26
1 1.28
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
153  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 53
1 1.89
0 0.00
6 11.32
0 0.00
1 1.89
45 84.91
8 15.09%
154  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 47
1 2.13
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
155  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 74
3 4.05
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
156  โรงเรียนบ้านม่วง 54
4 7.41
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
157  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 123
7 5.69
1 0.81
8 6.50
2 1.63
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
158  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
3 7.32
35 85.37
6 14.63%
159  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 97
10 10.31
0 0.00
0 0.00
4 4.12
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
160  โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 125
2 1.60
2 1.60
13 10.40
1 0.80
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
161  โรงเรียนบ้านป่าพอก 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
162  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 175
7 4.00
13 7.43
5 2.86
0 0.00
0 0.00
150 85.71
25 14.29%
163  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 56
0 0.00
4 7.14
4 7.14
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
164  โรงเรียนบ้านโสกแสง 150
5 3.33
0 0.00
16 10.67
0 0.00
0 0.00
129 86.00
21 14.00%
165  โรงเรียนบ้านหนองยู 29
2 6.90
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
166  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 264
14 5.30
11 4.17
11 4.17
0 0.00
0 0.00
228 86.36
36 13.64%
167  โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 274
12 4.38
8 2.92
6 2.19
10 3.65
1 0.36
237 86.50
37 13.50%
168  โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 67
2 2.99
1 1.49
3 4.48
1 1.49
2 2.99
58 86.57
9 13.43%
169  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 149
5 3.36
8 5.37
4 2.68
1 0.67
2 1.34
129 86.58
20 13.42%
170  โรงเรียนบ้านนาแก 105
3 2.86
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
171  โรงเรียนบ้านยาง 167
4 2.40
0 0.00
18 10.78
0 0.00
0 0.00
145 86.83
22 13.17%
172  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 214
7 3.27
2 0.93
18 8.41
0 0.00
1 0.47
186 86.92
28 13.08%
173  โรงเรียนบ้านจันลา 123
5 4.07
6 4.88
5 4.07
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
174  โรงเรียนบ้านห้วยข่า 124
9 7.26
1 0.81
6 4.84
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
175  โรงเรียนบ้านโคกเทียม 78
3 3.85
1 1.28
6 7.69
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
176  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 102
0 0.00
0 0.00
13 12.75
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
177  โรงเรียนบ้านทับไฮ 79
2 2.53
0 0.00
5 6.33
3 3.80
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
178  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 56
3 5.36
2 3.57
1 1.79
1 1.79
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
179  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 56
3 5.36
3 5.36
0 0.00
0 0.00
1 1.79
49 87.50
7 12.50%
180  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 40
2 5.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
181  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 138
4 2.90
0 0.00
12 8.70
0 0.00
1 0.72
121 87.68
17 12.32%
182  โรงเรียนบ้านไฮตาก 220
7 3.18
11 5.00
9 4.09
0 0.00
0 0.00
193 87.73
27 12.27%
183  โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 49
2 4.08
1 2.04
2 4.08
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
184  โรงเรียนบ้านคำม่วง 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
185  โรงเรียนบ้านโนนยาง 222
6 2.70
4 1.80
16 7.21
1 0.45
0 0.00
195 87.84
27 12.16%
186  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 181
9 4.97
5 2.76
8 4.42
0 0.00
0 0.00
159 87.85
22 12.15%
187  โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 173
14 8.09
1 0.58
6 3.47
0 0.00
0 0.00
152 87.86
21 12.14%
188  โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 66
0 0.00
0 0.00
7 10.61
0 0.00
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
189  โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 100
7 7.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
1 1.00
88 88.00
12 12.00%
190  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 192
4 2.08
5 2.60
14 7.29
0 0.00
0 0.00
169 88.02
23 11.98%
191  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 226
5 2.21
10 4.42
10 4.42
2 0.88
0 0.00
199 88.05
27 11.95%
192  โรงเรียนบ้านกลาง 287
13 4.53
12 4.18
8 2.79
1 0.35
0 0.00
253 88.15
34 11.85%
193  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 43
1 2.33
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
194  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 164
9 5.49
1 0.61
9 5.49
0 0.00
0 0.00
145 88.41
19 11.59%
195  โรงเรียนบ้านขอนแป้น 131
2 1.53
10 7.63
3 2.29
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
196  โรงเรียนบ้านกวางดีด 70
1 1.43
1 1.43
2 2.86
2 2.86
2 2.86
62 88.57
8 11.43%
197  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 189
5 2.65
7 3.70
9 4.76
0 0.00
0 0.00
168 88.89
21 11.11%
198  โรงเรียนบ้านนาเลิง 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
199  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 145
2 1.38
2 1.38
11 7.59
1 0.69
0 0.00
129 88.97
16 11.03%
200  โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 146
12 8.22
4 2.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 89.04
16 10.96%
201  โรงเรียนบ้านป่าตาว 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
202  โรงเรียนบ้านหนองแปน 132
4 3.03
3 2.27
7 5.30
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
203  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 297
14 4.71
11 3.70
4 1.35
2 0.67
0 0.00
266 89.56
31 10.44%
204  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 132
5 3.79
3 2.27
5 3.79
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
205  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 265
4 1.51
6 2.26
8 3.02
4 1.51
4 1.51
239 90.19
26 9.81%
206  โรงเรียนบ้านนานวล 82
2 2.44
1 1.22
4 4.88
1 1.22
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
207  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 280
13 4.64
0 0.00
14 5.00
0 0.00
0 0.00
253 90.36
27 9.64%
208  โรงเรียนบ้านซำหวาย 178
2 1.12
1 0.56
14 7.87
0 0.00
0 0.00
161 90.45
17 9.55%
209  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 53
0 0.00
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
210  โรงเรียนบ้านคำอุดม 234
2 0.85
3 1.28
13 5.56
4 1.71
0 0.00
212 90.60
22 9.40%
211  โรงเรียนประชาสามัคคี 86
2 2.33
1 1.16
3 3.49
1 1.16
1 1.16
78 90.70
8 9.30%
212  โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 327
8 2.45
0 0.00
22 6.73
0 0.00
0 0.00
297 90.83
30 9.17%
213  โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
214  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 171
0 0.00
4 2.34
10 5.85
1 0.58
0 0.00
156 91.23
15 8.77%
215  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
1 2.86
32 91.43
3 8.57%
216  โรงเรียนบ้านท่าก่อ 217
6 2.76
0 0.00
12 5.53
0 0.00
0 0.00
199 91.71
18 8.29%
217  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 98
3 3.06
1 1.02
2 2.04
2 2.04
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
218  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 124
0 0.00
0 0.00
6 4.84
4 3.23
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
219  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
220  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 64
0 0.00
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
221  โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 103
0 0.00
3 2.91
3 2.91
2 1.94
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
222  โรงเรียนบ้านนากระแซง 272
4 1.47
5 1.84
7 2.57
3 1.10
2 0.74
251 92.28
21 7.72%
223  โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 184
4 2.17
4 2.17
6 3.26
0 0.00
0 0.00
170 92.39
14 7.61%
224  โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 80
0 0.00
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
225  โรงเรียนบ้านห่องคำ 68
3 4.41
0 0.00
1 1.47
1 1.47
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
226  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 82
0 0.00
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
227  โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 111
3 2.70
2 1.80
1 0.90
1 0.90
1 0.90
103 92.79
8 7.21%
228  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 142
3 2.11
0 0.00
7 4.93
0 0.00
0 0.00
132 92.96
10 7.04%
229  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 370
5 1.35
4 1.08
7 1.89
6 1.62
4 1.08
344 92.97
26 7.03%
230  โรงเรียนบ้านแสนสุข 175
3 1.71
1 0.57
5 2.86
3 1.71
0 0.00
163 93.14
12 6.86%
231  โรงเรียนบ้านดวน 105
0 0.00
0 0.00
5 4.76
0 0.00
2 1.90
98 93.33
7 6.67%
232  โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 76
0 0.00
2 2.63
3 3.95
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
233  โรงเรียนบ้านโนนสูง 109
2 1.83
1 0.92
4 3.67
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
234  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 189
7 3.70
0 0.00
5 2.65
0 0.00
0 0.00
177 93.65
12 6.35%
235  โรงเรียนบ้านวารีอุดม 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
236  โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
1 1.56
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
237  โรงเรียนบ้านคำบาก 209
2 0.96
8 3.83
3 1.44
0 0.00
0 0.00
196 93.78
13 6.22%
238  โรงเรียนบ้านคำกลาง 101
2 1.98
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
239  โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 124
0 0.00
0 0.00
5 4.03
2 1.61
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
240  โรงเรียนอุดมสามัคคี 90
0 0.00
1 1.11
4 4.44
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
241  โรงเรียนบ้านนาอุดม 91
0 0.00
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
242  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 73
1 1.37
0 0.00
1 1.37
1 1.37
1 1.37
69 94.52
4 5.48%
243  โรงเรียนบ้านนาห่อม 93
0 0.00
0 0.00
3 3.23
0 0.00
1 1.08
89 95.70
4 4.30%
244  โรงเรียนบ้านดอนโจด 75
2 2.67
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
245  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 200
1 0.50
1 0.50
4 2.00
1 0.50
1 0.50
192 96.00
8 4.00%
246  โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
247  โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 164
2 1.22
2 1.22
0 0.00
2 1.22
0 0.00
158 96.34
6 3.66%
248  โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
249  โรงเรียนบ้านอุดมสุข 58
1 1.72
1 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
250  โรงเรียนบ้านสองคอน 66
1 1.52
0 0.00
0 0.00
1 1.52
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
251  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 90
0 0.00
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
88 97.78
2 2.22%
252  โรงเรียนบ้านดอนยาว 115
0 0.00
0 0.00
2 1.74
0 0.00
0 0.00
113 98.26
2 1.74%
253  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 181
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
181 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,930 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,256 5.95
เตี้ย  1,459 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,595 6.84
ผอมและเตี้ย  1,089 2.87
อ้วนและเตี้ย  618 1.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  29,913 78.86
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,017 คน


21.14%


Powered By www.thaieducation.net