ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 31
5 16.13
3 9.68
2 6.45
2 6.45
2 6.45
17 54.84
14 45.16%
2  โรงเรียนบ้านนาดี 122
18 14.75
4 3.28
8 6.56
22 18.03
0 0.00
70 57.38
52 42.62%
3  โรงเรียนบ้านคำสมิง 73
14 19.18
0 0.00
17 23.29
0 0.00
0 0.00
42 57.53
31 42.47%
4  โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 144
20 13.89
11 7.64
17 11.81
6 4.17
7 4.86
83 57.64
61 42.36%
5  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 215
24 11.16
32 14.88
18 8.37
10 4.65
4 1.86
127 59.07
88 40.93%
6  โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 27
4 14.81
0 0.00
6 22.22
1 3.70
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
7  โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 131
5 3.82
6 4.58
13 9.92
12 9.16
16 12.21
79 60.31
52 39.69%
8  โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) 216
11 5.09
7 3.24
40 18.52
4 1.85
21 9.72
133 61.57
83 38.43%
9  โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) 139
13 9.35
11 7.91
13 9.35
9 6.47
7 5.04
86 61.87
53 38.13%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) 84
5 5.95
2 2.38
14 16.67
6 7.14
5 5.95
52 61.90
32 38.10%
11  โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ 8
1 12.50
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
12  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 65
8 12.31
5 7.69
3 4.62
2 3.08
5 7.69
42 64.62
23 35.38%
13  โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
2 11.76
2 11.76
11 64.71
6 35.29%
14  โรงเรียนบ้านสว่าง 87
16 18.39
7 8.05
6 6.90
1 1.15
0 0.00
57 65.52
30 34.48%
15  โรงเรียนบ้านโนนยาง 116
12 10.34
8 6.90
12 10.34
4 3.45
4 3.45
76 65.52
40 34.48%
16  โรงเรียนบ้านโนนจิก 122
5 4.10
3 2.46
16 13.11
8 6.56
10 8.20
80 65.57
42 34.43%
17  โรงเรียนบ้านคูสว่าง 35
5 14.29
7 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 65.71
12 34.29%
18  โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 167
14 8.38
19 11.38
22 13.17
0 0.00
1 0.60
111 66.47
56 33.53%
19  โรงเรียนบ้านหนองเทา 89
2 2.25
7 7.87
14 15.73
4 4.49
2 2.25
60 67.42
29 32.58%
20  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 57
6 10.53
5 8.77
6 10.53
1 1.75
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
21  โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) 123
13 10.57
2 1.63
21 17.07
2 1.63
0 0.00
85 69.11
38 30.89%
22  โรงเรียนบ้านดอนผอุง 36
3 8.33
3 8.33
1 2.78
2 5.56
2 5.56
25 69.44
11 30.56%
23  โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 125
12 9.60
7 5.60
15 12.00
4 3.20
0 0.00
87 69.60
38 30.40%
24  โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) 172
8 4.65
8 4.65
17 9.88
14 8.14
5 2.91
120 69.77
52 30.23%
25  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 10
1 10.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
26  โรงเรียนบ้านโพนงาม 75
12 16.00
6 8.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
27  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 24
2 8.33
2 8.33
1 4.17
2 8.33
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
28  โรงเรียนบ้านหินลาด 117
4 3.42
2 1.71
11 9.40
6 5.13
11 9.40
83 70.94
34 29.06%
29  โรงเรียนบ้านป่าข่า 66
3 4.55
3 4.55
5 7.58
4 6.06
4 6.06
47 71.21
19 28.79%
30  โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 63
4 6.35
10 15.87
0 0.00
4 6.35
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
31  โรงเรียนบ้านห่องชัน 49
2 4.08
1 2.04
4 8.16
2 4.08
5 10.20
35 71.43
14 28.57%
32  โรงเรียนบ้านท่าลาด 198
9 4.55
6 3.03
11 5.56
15 7.58
13 6.57
144 72.73
54 27.27%
33  โรงเรียนบ้านนานวล 89
9 10.11
0 0.00
15 16.85
0 0.00
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
34  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 41
1 2.44
2 4.88
8 19.51
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
35  โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 90
4 4.44
4 4.44
16 17.78
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
36  โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 94
13 13.83
0 0.00
12 12.77
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
37  โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 49
6 12.24
3 6.12
3 6.12
1 2.04
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
38  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 114
8 7.02
9 7.89
3 2.63
9 7.89
1 0.88
84 73.68
30 26.32%
39  โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 93
5 5.38
2 2.15
15 16.13
2 2.15
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
40  โรงเรียนบ้านนาแก 84
6 7.14
5 5.95
4 4.76
3 3.57
3 3.57
63 75.00
21 25.00%
41  โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 152
11 7.24
9 5.92
11 7.24
7 4.61
0 0.00
114 75.00
38 25.00%
42  โรงเรียนบ้านดอนชาด 68
3 4.41
5 7.35
8 11.76
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
43  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 159
10 6.29
7 4.40
11 6.92
9 5.66
0 0.00
122 76.73
37 23.27%
44  โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 164
9 5.49
7 4.27
21 12.80
0 0.00
1 0.61
126 76.83
38 23.17%
45  โรงเรียนบ้านดอนยู 142
23 16.20
2 1.41
6 4.23
1 0.70
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
46  โรงเรียนบ้านกะแอก 130
6 4.62
0 0.00
20 15.38
3 2.31
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
47  โรงเรียนบ้านกุดระงุม 122
14 11.48
5 4.10
8 6.56
0 0.00
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
48  โรงเรียนบ้านทรายทอง 38
3 7.89
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
49  โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 105
3 2.86
1 0.95
16 15.24
2 1.90
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
50  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 121
2 1.65
3 2.48
15 12.40
3 2.48
2 1.65
96 79.34
25 20.66%
51  โรงเรียนบ้านผับแล้ง 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 20.63
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
52  โรงเรียนบ้านนาประชุม 93
6 6.45
6 6.45
4 4.30
3 3.23
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
53  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 100
3 3.00
5 5.00
11 11.00
1 1.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองบัว 90
5 5.56
3 3.33
7 7.78
2 2.22
1 1.11
72 80.00
18 20.00%
55  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) 36
0 0.00
4 11.11
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
56  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) 325
22 6.77
16 4.92
12 3.69
10 3.08
3 0.92
262 80.62
63 19.38%
57  โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) 141
15 10.64
4 2.84
0 0.00
1 0.71
7 4.96
114 80.85
27 19.15%
58  โรงเรียนบ้านบาก 131
6 4.58
6 4.58
10 7.63
2 1.53
1 0.76
106 80.92
25 19.08%
59  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 74
3 4.05
1 1.35
8 10.81
0 0.00
2 2.70
60 81.08
14 18.92%
60  โรงเรียนบ้านจั่น 154
8 5.19
6 3.90
15 9.74
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
61  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 165
11 6.67
5 3.03
14 8.48
0 0.00
0 0.00
135 81.82
30 18.18%
62  โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) 261
5 1.92
5 1.92
11 4.21
10 3.83
16 6.13
214 81.99
47 18.01%
63  โรงเรียนบ้านหนองหิน 39
2 5.13
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
64  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 67
3 4.48
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
65  โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 202
5 2.48
4 1.98
15 7.43
12 5.94
0 0.00
166 82.18
36 17.82%
66  โรงเรียนบ้านนาดี 51
4 7.84
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
67  โรงเรียนบ้านโนนแดง 297
3 1.01
6 2.02
13 4.38
7 2.36
23 7.74
245 82.49
52 17.51%
68  โรงเรียนบ้านขามป้อม 115
8 6.96
1 0.87
11 9.57
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 157
11 7.01
8 5.10
6 3.82
2 1.27
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
70  โรงเรียนบ้านสระสมิง 82
8 9.76
0 0.00
3 3.66
3 3.66
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
71  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 88
7 7.95
0 0.00
7 7.95
1 1.14
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
72  โรงเรียนบ้านโพนเมืองโนนกาเล็น 96
5 5.21
2 2.08
9 9.38
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
73  โรงเรียนบ้านหนองแปน 127
4 3.15
11 8.66
6 4.72
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
74  โรงเรียนบ้านวังยาง 149
5 3.36
3 2.01
2 1.34
2 1.34
12 8.05
125 83.89
24 16.11%
75  โรงเรียนบ้านสะพานโดม 113
9 7.96
4 3.54
5 4.42
0 0.00
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
76  โรงเรียนบ้านคอนสาย 44
2 4.55
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
77  โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 44
7 15.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
78  โรงเรียนบ้านหินแห่ 82
1 1.22
4 4.88
8 9.76
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
79  โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
80  โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) 59
4 6.78
1 1.69
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
81  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 80
0 0.00
5 6.25
5 6.25
2 2.50
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
82  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 14.81
23 85.19
4 14.81%
83  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 103
5 4.85
5 4.85
4 3.88
1 0.97
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
84  โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 77
3 3.90
2 2.60
6 7.79
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
85  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 42
0 0.00
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
86  โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง 120
2 1.67
0 0.00
11 9.17
4 3.33
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
87  โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 149
4 2.68
1 0.67
14 9.40
0 0.00
2 1.34
128 85.91
21 14.09%
88  โรงเรียนบ้านนาจาน 385
21 5.45
11 2.86
21 5.45
0 0.00
0 0.00
332 86.23
53 13.77%
89  โรงเรียนบ้านผำ 44
6 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
90  โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) 67
4 5.97
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
91  โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย 60
0 0.00
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
92  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 151
12 7.95
0 0.00
8 5.30
0 0.00
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
93  โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) 287
9 3.14
6 2.09
23 8.01
0 0.00
0 0.00
249 86.76
38 13.24%
94  โรงเรียนบ้านคำขวาง 266
13 4.89
14 5.26
5 1.88
3 1.13
0 0.00
231 86.84
35 13.16%
95  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) 109
4 3.67
0 0.00
2 1.83
0 0.00
8 7.34
95 87.16
14 12.84%
96  โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 110
3 2.73
4 3.64
7 6.36
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
97  โรงเรียนบ้านเปือย 75
1 1.33
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
98  โรงเรียนบ้านธาตุ 84
3 3.57
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
99  โรงเรียนบ้านถ่อน 181
5 2.76
4 2.21
12 6.63
0 0.00
0 0.00
160 88.40
21 11.60%
100  โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
101  โรงเรียนบ้านบอน 94
3 3.19
0 0.00
5 5.32
0 0.00
2 2.13
84 89.36
10 10.64%
102  โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 109
9 8.26
0 0.00
2 1.83
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 98
2 2.04
0 0.00
7 7.14
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
104  โรงเรียนบ้านบุ่ง 175
3 1.71
1 0.57
7 4.00
1 0.57
4 2.29
159 90.86
16 9.14%
105  โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 114
3 2.63
3 2.63
2 1.75
1 0.88
1 0.88
104 91.23
10 8.77%
106  โรงเรียนบ้านนาดู่ 235
1 0.43
2 0.85
16 6.81
1 0.43
0 0.00
215 91.49
20 8.51%
107  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 83
1 1.20
1 1.20
5 6.02
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
108  โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) 222
6 2.70
5 2.25
4 1.80
2 0.90
1 0.45
204 91.89
18 8.11%
109  โรงเรียนบ้านค้อบอน 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
110  โรงเรียนบ้านคำนางรวย 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.00
23 92.00
2 8.00%
111  โรงเรียนบ้านนาเรือง 151
0 0.00
2 1.32
8 5.30
2 1.32
0 0.00
139 92.05
12 7.95%
112  โรงเรียนบ้านแก่งโดม 104
2 1.92
2 1.92
1 0.96
3 2.88
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
113  โรงเรียนบ้านโนนสัง 39
0 0.00
1 2.56
1 2.56
1 2.56
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
114  โรงเรียนบ้านบัวท่า 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
115  โรงเรียนบ้านท่างอย 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
116  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 119
4 3.36
0 0.00
4 3.36
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
117  โรงเรียนบ้านแพง 92
0 0.00
2 2.17
4 4.35
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
118  โรงเรียนบ้านห่องขอน 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
119  โรงเรียนบ้านแกนาคำ 102
0 0.00
4 3.92
1 0.98
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
120  โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 123
3 2.44
0 0.00
3 2.44
0 0.00
0 0.00
117 95.12
6 4.88%
121  โรงเรียนบ้านนางาม 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
122  โรงเรียนบ้านโนนงาม 119
0 0.00
0 0.00
5 4.20
0 0.00
0 0.00
114 95.80
5 4.20%
123  โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 97
0 0.00
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
93 95.88
4 4.12%
124  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) 122
3 2.46
0 0.00
2 1.64
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
125  โรงเรียนบ้านคุ้ม 150
2 1.33
3 2.00
1 0.67
0 0.00
0 0.00
144 96.00
6 4.00%
126  โรงเรียนบ้านคำข่า 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
127  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 571
7 1.23
3 0.53
6 1.05
3 0.53
2 0.35
550 96.32
21 3.68%
128  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 164
0 0.00
0 0.00
4 2.44
2 1.22
0 0.00
158 96.34
6 3.66%
129  โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) 111
2 1.80
1 0.90
0 0.00
0 0.00
1 0.90
107 96.40
4 3.60%
130  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 60
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
131  โรงเรียนบ้านบัวเทิง 33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
132  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 71
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
133  โรงเรียนบ้านโนนแคน 92
2 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 97.83
2 2.17%
134  โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 109
1 0.92
0 0.00
1 0.92
0 0.00
0 0.00
107 98.17
2 1.83%
135  โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
136  โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ 221
0 0.00
2 0.90
1 0.45
0 0.00
0 0.00
218 98.64
3 1.36%
137  โรงเรียนบ้านกุดชุม 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านทางสาย 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านบัววัด 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านอาเลา 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,235 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  723 4.75
เตี้ย  448 2.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  987 6.48
ผอมและเตี้ย  290 1.90
อ้วนและเตี้ย  225 1.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,562 82.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,673 คน


17.55%


Powered By www.thaieducation.net