ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.56
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 5
1 20.00
0 0.00
4 80.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 10
3 30.00
3 30.00
3 30.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก 13
7 53.85
1 7.69
0 0.00
4 30.77
1 7.69
0 0.00
13 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแวงน้อย 66
22 33.33
0 0.00
44 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 23
5 21.74
5 21.74
4 17.39
5 21.74
4 17.39
0 0.00
23 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 39
12 30.77
8 20.51
5 12.82
7 17.95
3 7.69
4 10.26
35 89.74%
7  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 75
22 29.33
14 18.67
14 18.67
11 14.67
4 5.33
10 13.33
65 86.67%
8  โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ 4
0 0.00
0 0.00
3 75.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
3 75.00%
9  โรงเรียนบ้านดอนชาด 54
33 61.11
7 12.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 25.93
40 74.07%
10  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 95
40 42.11
14 14.74
5 5.26
8 8.42
0 0.00
28 29.47
67 70.53%
11  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 60
15 25.00
7 11.67
5 8.33
7 11.67
8 13.33
18 30.00
42 70.00%
12  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 112
12 10.71
11 9.82
30 26.79
8 7.14
13 11.61
38 33.93
74 66.07%
13  โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 52
20 38.46
6 11.54
7 13.46
1 1.92
0 0.00
18 34.62
34 65.38%
14  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 133
45 33.83
5 3.76
24 18.05
1 0.75
11 8.27
47 35.34
86 64.66%
15  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 65
5 7.69
6 9.23
19 29.23
3 4.62
6 9.23
26 40.00
39 60.00%
16  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 120
15 12.50
20 16.67
9 7.50
11 9.17
7 5.83
58 48.33
62 51.67%
17  โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 92
11 11.96
11 11.96
13 14.13
7 7.61
5 5.43
45 48.91
47 51.09%
18  โรงเรียนบ้านหินแร่ 63
8 12.70
9 14.29
9 14.29
6 9.52
0 0.00
31 49.21
32 50.79%
19  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 109
28 25.69
12 11.01
4 3.67
9 8.26
2 1.83
54 49.54
55 50.46%
20  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 61
17 27.87
8 13.11
4 6.56
0 0.00
0 0.00
32 52.46
29 47.54%
21  โรงเรียนจตุคามวิทยา 67
4 5.97
13 19.40
10 14.93
2 2.99
2 2.99
36 53.73
31 46.27%
22  โรงเรียนโนนทองวิทยา 102
12 11.76
1 0.98
18 17.65
6 5.88
10 9.80
55 53.92
47 46.08%
23  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 157
45 28.66
13 8.28
9 5.73
3 1.91
0 0.00
87 55.41
70 44.59%
24  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 98
9 9.18
7 7.14
11 11.22
5 5.10
11 11.22
55 56.12
43 43.88%
25  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 71
10 14.08
5 7.04
10 14.08
6 8.45
0 0.00
40 56.34
31 43.66%
26  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 81
5 6.17
6 7.41
17 20.99
2 2.47
5 6.17
46 56.79
35 43.21%
27  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 82
18 21.95
9 10.98
5 6.10
2 2.44
0 0.00
48 58.54
34 41.46%
28  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 76
7 9.21
6 7.89
5 6.58
6 7.89
7 9.21
45 59.21
31 40.79%
29  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 21
5 23.81
0 0.00
1 4.76
0 0.00
2 9.52
13 61.90
8 38.10%
30  โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 50
6 12.00
2 4.00
8 16.00
1 2.00
2 4.00
31 62.00
19 38.00%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 133
13 9.77
9 6.77
21 15.79
6 4.51
0 0.00
84 63.16
49 36.84%
32  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 95
9 9.47
7 7.37
16 16.84
3 3.16
0 0.00
60 63.16
35 36.84%
33  โรงเรียนบ้านแฝก 44
7 15.91
3 6.82
4 9.09
2 4.55
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 122
14 11.48
7 5.74
13 10.66
9 7.38
0 0.00
79 64.75
43 35.25%
35  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 20
5 25.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
36  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 98
9 9.18
6 6.12
12 12.24
7 7.14
0 0.00
64 65.31
34 34.69%
37  โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 38
3 7.89
4 10.53
3 7.89
1 2.63
2 5.26
25 65.79
13 34.21%
38  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 50
3 6.00
1 2.00
4 8.00
3 6.00
6 12.00
33 66.00
17 34.00%
39  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 77
10 12.99
2 2.60
7 9.09
5 6.49
2 2.60
51 66.23
26 33.77%
40  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 78
6 7.69
5 6.41
6 7.69
4 5.13
5 6.41
52 66.67
26 33.33%
41  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 37
3 8.11
0 0.00
7 18.92
0 0.00
2 5.41
25 67.57
12 32.43%
42  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 92
7 7.61
5 5.43
17 18.48
0 0.00
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
43  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 191
35 18.32
22 11.52
3 1.57
0 0.00
0 0.00
131 68.59
60 31.41%
44  โรงเรียนบ้านหนองแสง 81
8 9.88
8 9.88
2 2.47
3 3.70
4 4.94
56 69.14
25 30.86%
45  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 43
3 6.98
1 2.33
6 13.95
3 6.98
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
46  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 86
5 5.81
6 6.98
15 17.44
0 0.00
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
47  โรงเรียนบ้านทางขวาง 60
5 8.33
2 3.33
6 10.00
3 5.00
2 3.33
42 70.00
18 30.00%
48  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 95
7 7.37
7 7.37
10 10.53
3 3.16
1 1.05
67 70.53
28 29.47%
49  โรงเรียนบ้านท่านางแนว 161
6 3.73
7 4.35
20 12.42
7 4.35
7 4.35
114 70.81
47 29.19%
50  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี 69
10 14.49
3 4.35
6 8.70
0 0.00
1 1.45
49 71.01
20 28.99%
51  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 28
3 10.71
1 3.57
3 10.71
0 0.00
1 3.57
20 71.43
8 28.57%
52  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 68
4 5.88
5 7.35
5 7.35
2 2.94
3 4.41
49 72.06
19 27.94%
53  โรงเรียน บ้านโนนตะโก 18
3 16.67
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
54  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 72
11 15.28
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
55  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 144
8 5.56
11 7.64
7 4.86
7 4.86
7 4.86
104 72.22
40 27.78%
56  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 44
7 15.91
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
57  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 165
23 13.94
2 1.21
15 9.09
4 2.42
1 0.61
120 72.73
45 27.27%
58  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 157
15 9.55
4 2.55
17 10.83
6 3.82
0 0.00
115 73.25
42 26.75%
59  โรงเรียนบ้านคอนฉิม 120
11 9.17
2 1.67
8 6.67
11 9.17
0 0.00
88 73.33
32 26.67%
60  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 173
15 8.67
0 0.00
31 17.92
0 0.00
0 0.00
127 73.41
46 26.59%
61  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 31
1 3.23
2 6.45
4 12.90
0 0.00
1 3.23
23 74.19
8 25.81%
62  โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 39
2 5.13
3 7.69
5 12.82
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
63  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 8
0 0.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
64  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 44
5 11.36
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
65  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 77
6 7.79
6 7.79
7 9.09
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
66  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา 57
7 12.28
0 0.00
4 7.02
0 0.00
3 5.26
43 75.44
14 24.56%
67  โรงเรียนบ้านลอมคอม 106
8 7.55
5 4.72
5 4.72
5 4.72
3 2.83
80 75.47
26 24.53%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งแค 78
8 10.26
3 3.85
7 8.97
1 1.28
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
69  โรงเรียนบ้านวังคูณ 96
5 5.21
6 6.25
5 5.21
4 4.17
3 3.13
73 76.04
23 23.96%
70  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า 86
6 6.98
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
71  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 78
5 6.41
3 3.85
8 10.26
1 1.28
1 1.28
60 76.92
18 23.08%
72  โรงเรียนบ้านกุดรู 61
4 6.56
4 6.56
6 9.84
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
73  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 119
7 5.88
7 5.88
13 10.92
0 0.00
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
74  โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 85
8 9.41
2 2.35
9 10.59
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
75  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 45
3 6.67
0 0.00
2 4.44
3 6.67
2 4.44
35 77.78
10 22.22%
76  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 18
2 11.11
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
77  โรงเรียนบ้านปอแดง 65
4 6.15
4 6.15
3 4.62
2 3.08
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
78  โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 89
3 3.37
0 0.00
14 15.73
0 0.00
2 2.25
70 78.65
19 21.35%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 143
7 4.90
6 4.20
16 11.19
1 0.70
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
80  โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 43
7 16.28
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
81  โรงเรียนบ้านทับบา 115
8 6.96
3 2.61
8 6.96
2 1.74
3 2.61
91 79.13
24 20.87%
82  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 48
5 10.42
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
83  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 63
2 3.17
4 6.35
7 11.11
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
84  โรงเรียนบ้านหนองแดง 68
8 11.76
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
85  โรงเรียนบ้านหลุบคา 80
4 5.00
3 3.75
3 3.75
4 5.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
86  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 160
10 6.25
9 5.63
3 1.88
7 4.38
2 1.25
129 80.63
31 19.38%
87  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 93
6 6.45
1 1.08
8 8.60
3 3.23
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
88  โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 822
45 5.47
53 6.45
60 7.30
0 0.00
0 0.00
664 80.78
158 19.22%
89  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 42
3 7.14
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
90  โรงเรียนชุมชนวังหิน 43
0 0.00
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
91  โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 66
4 6.06
4 6.06
4 6.06
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
92  โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 50
1 2.00
4 8.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
93  โรงเรียนบ้านเมย 107
4 3.74
3 2.80
11 10.28
1 0.93
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
94  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 62
4 6.45
0 0.00
6 9.68
1 1.61
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
95  โรงเรียนบ้านหนองแปน 17
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
96  โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 108
6 5.56
0 0.00
13 12.04
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
97  โรงเรียนบ้านสำราญ 74
6 8.11
2 2.70
5 6.76
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
98  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 139
10 7.19
2 1.44
12 8.63
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
99  โรงเรียนมิตรภาพ 2 64
4 6.25
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
100  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 134
9 6.72
0 0.00
14 10.45
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
101  โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 35
4 11.43
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
102  โรงเรียนบ้านกุดหว้า 90
3 3.33
1 1.11
11 12.22
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
103  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 42
1 2.38
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
104  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 79
2 2.53
1 1.27
8 10.13
2 2.53
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
105  โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 68
5 7.35
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
106  โรงเรียนบ้านละหานนา 102
9 8.82
1 0.98
6 5.88
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
107  โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 78
6 7.69
2 2.56
4 5.13
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
108  โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 79
0 0.00
0 0.00
12 15.19
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
109  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 134
7 5.22
3 2.24
7 5.22
3 2.24
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
110  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 54
2 3.70
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
111  โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 75
1 1.33
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
112  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
113  โรงเรียน บ้านดอนหันนาจาน 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
114  โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 125
0 0.00
2 1.60
8 6.40
6 4.80
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
115  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 167
9 5.39
0 0.00
12 7.19
0 0.00
0 0.00
146 87.43
21 12.57%
116  โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
117  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 72
3 4.17
2 2.78
2 2.78
0 0.00
2 2.78
63 87.50
9 12.50%
118  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 56
4 7.14
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
119  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 89
2 2.25
2 2.25
4 4.49
3 3.37
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
120  โรงเรียนบ้านสำโรง 115
2 1.74
2 1.74
5 4.35
0 0.00
5 4.35
101 87.83
14 12.17%
121  โรงเรียนบ้านหันน้อย 74
5 6.76
1 1.35
3 4.05
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
122  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 134
11 8.21
0 0.00
5 3.73
0 0.00
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
123  โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 69
1 1.45
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
124  โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 167
5 2.99
4 2.40
5 2.99
2 1.20
3 1.80
148 88.62
19 11.38%
125  โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 62
2 3.23
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
126  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
127  โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 66
4 6.06
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
128  โรงเรียนบ้านรัตนะ 160
6 3.75
3 1.88
6 3.75
1 0.63
0 0.00
144 90.00
16 10.00%
129  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 121
2 1.65
2 1.65
4 3.31
2 1.65
2 1.65
109 90.08
12 9.92%
130  โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 193
0 0.00
1 0.52
17 8.81
0 0.00
0 0.00
175 90.67
18 9.33%
131  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
132  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
133  โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 136
5 3.68
2 1.47
2 1.47
0 0.00
3 2.21
124 91.18
12 8.82%
134  โรงเรียนบ้านหนองไทร 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
135  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 96
2 2.08
1 1.04
0 0.00
1 1.04
4 4.17
88 91.67
8 8.33%
136  โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า 85
2 2.35
2 2.35
2 2.35
1 1.18
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
137  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 402
6 1.49
4 1.00
17 4.23
6 1.49
0 0.00
369 91.79
33 8.21%
138  โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 167
2 1.20
2 1.20
7 4.19
2 1.20
0 0.00
154 92.22
13 7.78%
139  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 92
0 0.00
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
140  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 66
3 4.55
0 0.00
1 1.52
1 1.52
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
141  โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 182
0 0.00
0 0.00
13 7.14
0 0.00
0 0.00
169 92.86
13 7.14%
142  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 100
0 0.00
3 3.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
143  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 115
3 2.61
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
107 93.04
8 6.96%
144  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
145  โรงเรียนบ้านผักหวาน 93
2 2.15
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
146  โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 63
2 3.17
0 0.00
1 1.59
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
147  โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 63
4 6.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
148  โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 186
3 1.61
0 0.00
5 2.69
2 1.08
1 0.54
175 94.09
11 5.91%
149  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 103
2 1.94
2 1.94
2 1.94
0 0.00
0 0.00
97 94.17
6 5.83%
150  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 206
7 3.40
4 1.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
195 94.66
11 5.34%
151  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 197
4 2.03
0 0.00
5 2.54
0 0.00
1 0.51
187 94.92
10 5.08%
152  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
153  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
154  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
155  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 92
0 0.00
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
156  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
157  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
158  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
159  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 243
3 1.23
0 0.00
7 2.88
0 0.00
0 0.00
233 95.88
10 4.12%
160  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
161  โรงเรียนบ้านดอนโจด 79
0 0.00
0 0.00
1 1.27
2 2.53
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
162  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 85
0 0.00
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
163  โรงเรียนบ้านหนองยาง 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
1 1.72
56 96.55
2 3.45%
164  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 128
2 1.56
0 0.00
1 0.78
1 0.78
0 0.00
124 96.88
4 3.13%
165  โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
166  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
167  โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 140
0 0.00
0 0.00
4 2.86
0 0.00
0 0.00
136 97.14
4 2.86%
168  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 75
1 1.33
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
169  โรงเรียนบ้านศุภชัย 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
170  โรงเรียนบ้านหนองกาว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านเปาะ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านโนนกราด 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านโนนแดง 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,569 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,106 7.10
เตี้ย  540 3.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,197 7.69
ผอมและเตี้ย  284 1.82
อ้วนและเตี้ย  192 1.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,250 78.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,319 คน


21.32%


Powered By www.thaieducation.net