ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจาน 74
39 52.70
11 14.86
10 13.51
10 13.51
4 5.41
0 0.00
74 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 13
6 46.15
2 15.38
3 23.08
0 0.00
2 15.38
0 0.00
13 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโดด 70
9 12.86
17 24.29
12 17.14
14 20.00
8 11.43
10 14.29
60 85.71%
4  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 40
2 5.00
4 10.00
6 15.00
5 12.50
12 30.00
11 27.50
29 72.50%
5  โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2) 9
1 11.11
2 22.22
1 11.11
1 11.11
1 11.11
3 33.33
6 66.67%
6  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 44
8 18.18
4 9.09
5 11.36
5 11.36
5 11.36
17 38.64
27 61.36%
7  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1059
137 12.94
39 3.68
147 13.88
168 15.86
93 8.78
475 44.85
584 55.15%
8  โรงเรียนบ้านมะยาง 56
1 1.79
10 17.86
6 10.71
12 21.43
0 0.00
27 48.21
29 51.79%
9  โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 62
7 11.29
7 11.29
17 27.42
0 0.00
0 0.00
31 50.00
31 50.00%
10  โรงเรียนบ้านโจดม่วง 125
2 1.60
8 6.40
20 16.00
10 8.00
20 16.00
65 52.00
60 48.00%
11  โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 67
3 4.48
6 8.96
17 25.37
5 7.46
0 0.00
36 53.73
31 46.27%
12  โรงเรียนบ้านเปือยขาม 46
7 15.22
5 10.87
5 10.87
4 8.70
0 0.00
25 54.35
21 45.65%
13  โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 49
3 6.12
9 18.37
4 8.16
5 10.20
1 2.04
27 55.10
22 44.90%
14  โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 357
22 6.16
44 12.32
45 12.61
20 5.60
25 7.00
201 56.30
156 43.70%
15  โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 39
7 17.95
6 15.38
3 7.69
0 0.00
1 2.56
22 56.41
17 43.59%
16  โรงเรียนบ้านหอย 51
12 23.53
1 1.96
5 9.80
3 5.88
0 0.00
30 58.82
21 41.18%
17  โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 95
12 12.63
7 7.37
13 13.68
6 6.32
1 1.05
56 58.95
39 41.05%
18  โรงเรียนบ้านโคก 214
5 2.34
15 7.01
22 10.28
20 9.35
25 11.68
127 59.35
87 40.65%
19  โรงเรียนบ้านอีสร้อย 82
11 13.41
7 8.54
12 14.63
2 2.44
1 1.22
49 59.76
33 40.24%
20  โรงเรียนบ้านยางเอือด 87
7 8.05
2 2.30
16 18.39
5 5.75
5 5.75
52 59.77
35 40.23%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) 38
1 2.63
6 15.79
8 21.05
0 0.00
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
22  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 337
35 10.39
7 2.08
32 9.50
41 12.17
18 5.34
204 60.53
133 39.47%
23  โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 89
9 10.11
1 1.12
16 17.98
9 10.11
0 0.00
54 60.67
35 39.33%
24  โรงเรียนบ้านหนองยาง 51
7 13.73
3 5.88
8 15.69
2 3.92
0 0.00
31 60.78
20 39.22%
25  โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 41
2 4.88
3 7.32
5 12.20
4 9.76
2 4.88
25 60.98
16 39.02%
26  โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี 170
5 2.94
10 5.88
19 11.18
15 8.82
17 10.00
104 61.18
66 38.82%
27  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 171
21 12.28
13 7.60
27 15.79
2 1.17
2 1.17
106 61.99
65 38.01%
28  โรงเรียนบ้านโซงเลง 115
30 26.09
0 0.00
12 10.43
0 0.00
0 0.00
73 63.48
42 36.52%
29  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 50
2 4.00
3 6.00
13 26.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
30  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 25
4 16.00
1 4.00
3 12.00
0 0.00
1 4.00
16 64.00
9 36.00%
31  โรงเรียนบ้านกุง 45
2 4.44
4 8.89
2 4.44
3 6.67
5 11.11
29 64.44
16 35.56%
32  โรงเรียนบ้านยาง 135
5 3.70
11 8.15
29 21.48
3 2.22
0 0.00
87 64.44
48 35.56%
33  โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 35
3 8.57
2 5.71
3 8.57
2 5.71
2 5.71
23 65.71
12 34.29%
34  โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 57
1 1.75
3 5.26
12 21.05
2 3.51
1 1.75
38 66.67
19 33.33%
35  โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 130
14 10.77
2 1.54
10 7.69
8 6.15
9 6.92
87 66.92
43 33.08%
36  โรงเรียนบ้านโทะ 150
9 6.00
15 10.00
19 12.67
6 4.00
0 0.00
101 67.33
49 32.67%
37  โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 135
13 9.63
14 10.37
7 5.19
9 6.67
1 0.74
91 67.41
44 32.59%
38  โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 80
9 11.25
5 6.25
7 8.75
3 3.75
2 2.50
54 67.50
26 32.50%
39  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 136
17 12.50
0 0.00
15 11.03
9 6.62
3 2.21
92 67.65
44 32.35%
40  โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) 121
13 10.74
10 8.26
11 9.09
4 3.31
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
41  โรงเรียนบ้านกอย 169
7 4.14
14 8.28
26 15.38
4 2.37
0 0.00
118 69.82
51 30.18%
42  โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 60
5 8.33
4 6.67
5 8.33
3 5.00
1 1.67
42 70.00
18 30.00%
43  โรงเรียนบ้านพงพรต 141
15 10.64
13 9.22
13 9.22
1 0.71
0 0.00
99 70.21
42 29.79%
44  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) 102
6 5.88
5 4.90
15 14.71
4 3.92
0 0.00
72 70.59
30 29.41%
45  โรงเรียนบ้านสะเดา 59
11 18.64
3 5.08
3 5.08
0 0.00
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
46  โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 155
5 3.23
6 3.87
11 7.10
13 8.39
9 5.81
111 71.61
44 28.39%
47  โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 71
0 0.00
0 0.00
12 16.90
8 11.27
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
48  โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 64
8 12.50
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
49  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 621
28 4.51
17 2.74
97 15.62
16 2.58
16 2.58
447 71.98
174 28.02%
50  โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 100
1 1.00
3 3.00
12 12.00
1 1.00
11 11.00
72 72.00
28 28.00%
51  โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 68
9 13.24
0 0.00
5 7.35
5 7.35
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
52  โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 119
9 7.56
8 6.72
14 11.76
2 1.68
0 0.00
86 72.27
33 27.73%
53  โรงเรียนบ้านหนองม้า 47
5 10.64
4 8.51
4 8.51
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
54  โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 69
8 11.59
0 0.00
11 15.94
0 0.00
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
55  โรงเรียนบ้านเสียว 126
10 7.94
4 3.17
12 9.52
3 2.38
5 3.97
92 73.02
34 26.98%
56  โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 123
4 3.25
9 7.32
19 15.45
1 0.81
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
57  โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) 79
6 7.59
2 2.53
13 16.46
0 0.00
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
58  โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 175
12 6.86
6 3.43
28 16.00
0 0.00
0 0.00
129 73.71
46 26.29%
59  โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 42
4 9.52
2 4.76
3 7.14
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
60  โรงเรียนบ้านไผ่ 109
7 6.42
8 7.34
3 2.75
5 4.59
5 4.59
81 74.31
28 25.69%
61  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 86
17 19.77
1 1.16
4 4.65
0 0.00
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
62  โรงเรียนบ้านดงแดง 126
6 4.76
9 7.14
12 9.52
5 3.97
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
63  โรงเรียนบ้านโก 146
12 8.22
6 4.11
19 13.01
0 0.00
0 0.00
109 74.66
37 25.34%
64  โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 150
9 6.00
9 6.00
19 12.67
1 0.67
0 0.00
112 74.67
38 25.33%
65  โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 75
5 6.67
1 1.33
12 16.00
1 1.33
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
66  โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 225
14 6.22
8 3.56
30 13.33
3 1.33
2 0.89
168 74.67
57 25.33%
67  โรงเรียนบ้านหนองผือ 83
5 6.02
0 0.00
15 18.07
0 0.00
1 1.20
62 74.70
21 25.30%
68  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 123
13 10.57
5 4.07
9 7.32
4 3.25
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
69  โรงเรียนบ้านท่า 12
2 16.67
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
70  โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 44
1 2.27
1 2.27
3 6.82
2 4.55
4 9.09
33 75.00
11 25.00%
71  โรงเรียนบ้านหว้า 108
16 14.81
7 6.48
3 2.78
1 0.93
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
72  โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 284
13 4.58
9 3.17
24 8.45
16 5.63
9 3.17
213 75.00
71 25.00%
73  โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 89
7 7.87
2 2.25
6 6.74
4 4.49
3 3.37
67 75.28
22 24.72%
74  โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 161
6 3.73
15 9.32
18 11.18
0 0.00
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
75  โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 120
8 6.67
3 2.50
18 15.00
0 0.00
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
76  โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 71
4 5.63
3 4.23
8 11.27
2 2.82
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
77  โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 92
8 8.70
2 2.17
12 13.04
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
78  โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 84
3 3.57
5 5.95
12 14.29
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
79  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 81
2 2.47
2 2.47
5 6.17
6 7.41
4 4.94
62 76.54
19 23.46%
80  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 56
6 10.71
2 3.57
2 3.57
2 3.57
1 1.79
43 76.79
13 23.21%
81  โรงเรียนบ้านขะยุง 85
3 3.53
4 4.71
5 5.88
4 4.71
3 3.53
66 77.65
19 22.35%
82  โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 90
7 7.78
0 0.00
13 14.44
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
83  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 41
3 7.32
1 2.44
4 9.76
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
84  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 41
3 7.32
4 9.76
0 0.00
0 0.00
2 4.88
32 78.05
9 21.95%
85  โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 157
6 3.82
13 8.28
6 3.82
4 2.55
5 3.18
123 78.34
34 21.66%
86  โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 93
6 6.45
5 5.38
4 4.30
4 4.30
1 1.08
73 78.49
20 21.51%
87  โรงเรียนบ้านบุยาว 126
3 2.38
5 3.97
18 14.29
0 0.00
1 0.79
99 78.57
27 21.43%
88  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 42
3 7.14
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
89  โรงเรียนบ้านอะลาง 57
5 8.77
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
90  โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 150
12 8.00
2 1.33
14 9.33
3 2.00
0 0.00
119 79.33
31 20.67%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 97
7 7.22
5 5.15
7 7.22
1 1.03
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
92  โรงเรียนบ้านจิก 127
10 7.87
1 0.79
14 11.02
0 0.00
1 0.79
101 79.53
26 20.47%
93  โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 88
4 4.55
0 0.00
14 15.91
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
94  โรงเรียนบ้านบึงหมอก 49
4 8.16
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
95  โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 40
0 0.00
4 10.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
96  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 165
11 6.67
3 1.82
16 9.70
2 1.21
1 0.61
132 80.00
33 20.00%
97  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 136
14 10.29
1 0.74
12 8.82
0 0.00
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
98  โรงเรียนบ้านนาโนน 96
5 5.21
1 1.04
6 6.25
5 5.21
2 2.08
77 80.21
19 19.79%
99  โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 157
4 2.55
3 1.91
24 15.29
0 0.00
0 0.00
126 80.25
31 19.75%
100  โรงเรียนบ้านโนนลาน 66
2 3.03
0 0.00
10 15.15
1 1.52
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
101  โรงเรียนบ้านปลาขาว 41
2 4.88
3 7.32
3 7.32
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
102  โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) 27
2 7.41
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
103  โรงเรียนบ้านหนองแปน 81
6 7.41
2 2.47
7 8.64
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
104  โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 49
1 2.04
0 0.00
5 10.20
3 6.12
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
105  โรงเรียนบ้านตาโกน 229
7 3.06
8 3.49
23 10.04
4 1.75
0 0.00
187 81.66
42 18.34%
106  โรงเรียนบ้านกุงขาม 82
11 13.41
3 3.66
0 0.00
1 1.22
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
107  โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 148
2 1.35
2 1.35
22 14.86
1 0.68
0 0.00
121 81.76
27 18.24%
108  โรงเรียนบ้านขวาว 33
2 6.06
2 6.06
2 6.06
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
109  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 66
2 3.03
3 4.55
6 9.09
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
110  โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) 238
8 3.36
10 4.20
9 3.78
8 3.36
8 3.36
195 81.93
43 18.07%
111  โรงเรียนบ้านผือ 172
10 5.81
6 3.49
15 8.72
0 0.00
0 0.00
141 81.98
31 18.02%
112  โรงเรียนบ้านเชือก 50
1 2.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
113  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 192
2 1.04
16 8.33
16 8.33
0 0.00
0 0.00
158 82.29
34 17.71%
114  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 51
5 9.80
4 7.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
115  โรงเรียนบ้านเขวา 68
3 4.41
3 4.41
1 1.47
5 7.35
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
116  โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 222
8 3.60
5 2.25
26 11.71
0 0.00
0 0.00
183 82.43
39 17.57%
117  โรงเรียนบ้านกระเต็ล 120
8 6.67
5 4.17
8 6.67
0 0.00
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
118  โรงเรียนบ้านตัง 98
5 5.10
3 3.06
9 9.18
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
119  โรงเรียนบ้านครั่ง 75
1 1.33
4 5.33
8 10.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
120  โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 104
6 5.77
0 0.00
12 11.54
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
121  โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 93
5 5.38
1 1.08
10 10.75
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
122  โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 181
11 6.08
0 0.00
19 10.50
0 0.00
1 0.55
150 82.87
31 17.13%
123  โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 76
1 1.32
4 5.26
6 7.89
1 1.32
1 1.32
63 82.89
13 17.11%
124  โรงเรียนบ้านม่วง 82
5 6.10
3 3.66
2 2.44
2 2.44
2 2.44
68 82.93
14 17.07%
125  โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 123
8 6.50
5 4.07
8 6.50
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
126  โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 48
3 6.25
1 2.08
2 4.17
1 2.08
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
127  โรงเรียนบ้านหนองแคน 98
4 4.08
3 3.06
9 9.18
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
128  โรงเรียนบ้านโนนกลาง 86
1 1.16
0 0.00
12 13.95
1 1.16
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
129  โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 70
2 2.86
1 1.43
5 7.14
3 4.29
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
130  โรงเรียนบ้านห้วย 51
6 11.76
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
131  โรงเรียนบ้านโคก 58
3 5.17
0 0.00
5 8.62
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
132  โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 86
0 0.00
4 4.65
6 6.98
3 3.49
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
133  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 179
3 1.68
4 2.23
20 11.17
0 0.00
0 0.00
152 84.92
27 15.08%
134  โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 173
6 3.47
4 2.31
16 9.25
0 0.00
0 0.00
147 84.97
26 15.03%
135  โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 60
0 0.00
1 1.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
136  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 60
0 0.00
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
137  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 100
10 10.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
138  โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 74
5 6.76
1 1.35
5 6.76
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
139  โรงเรียนบ้านพะวร 190
4 2.11
14 7.37
9 4.74
1 0.53
0 0.00
162 85.26
28 14.74%
140  โรงเรียนบ้านกงพาน 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
141  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 48
0 0.00
0 0.00
6 12.50
1 2.08
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
142  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 63
2 3.17
3 4.76
3 4.76
0 0.00
1 1.59
54 85.71
9 14.29%
143  โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 56
4 7.14
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
144  โรงเรียนบ้านตาทอง 218
6 2.75
7 3.21
18 8.26
0 0.00
0 0.00
187 85.78
31 14.22%
145  โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 134
6 4.48
0 0.00
13 9.70
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
146  โรงเรียนบ้านปะอาว 64
9 14.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
147  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 111
4 3.60
7 6.31
3 2.70
1 0.90
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
148  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 84
6 7.14
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
149  โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 77
3 3.90
1 1.30
5 6.49
1 1.30
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
150  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
1 0.79
3 2.38
12 9.52
0 0.00
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
151  โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 135
4 2.96
3 2.22
6 4.44
4 2.96
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
152  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 66
2 3.03
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
153  โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 221
8 3.62
10 4.52
8 3.62
0 0.00
0 0.00
195 88.24
26 11.76%
154  โรงเรียนบ้านแข้ 85
2 2.35
2 2.35
6 7.06
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
155  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 95
0 0.00
0 0.00
9 9.47
2 2.11
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
156  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37) 26
2 7.69
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
157  โรงเรียนบ้านทุ่ม 54
4 7.41
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
158  โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
2 3.17
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
159  โรงเรียนบ้านปะหละ 123
3 2.44
2 1.63
5 4.07
2 1.63
1 0.81
110 89.43
13 10.57%
160  โรงเรียนบ้านหนองกก 67
3 4.48
1 1.49
2 2.99
1 1.49
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
161  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 166
8 4.82
0 0.00
9 5.42
0 0.00
0 0.00
149 89.76
17 10.24%
162  โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 394
26 6.60
6 1.52
8 2.03
0 0.00
0 0.00
354 89.85
40 10.15%
163  โรงเรียนบ้านกระสังข์ 82
2 2.44
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
164  โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 85
3 3.53
0 0.00
2 2.35
0 0.00
3 3.53
77 90.59
8 9.41%
165  โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 64
2 3.13
2 3.13
0 0.00
1 1.56
1 1.56
58 90.63
6 9.38%
166  โรงเรียนบ้านสระภู 108
4 3.70
2 1.85
4 3.70
0 0.00
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
167  โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
168  โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 134
2 1.49
2 1.49
6 4.48
2 1.49
0 0.00
122 91.04
12 8.96%
169  โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 83
2 2.41
2 2.41
3 3.61
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
170  โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 146
2 1.37
2 1.37
2 1.37
0 0.00
5 3.42
135 92.47
11 7.53%
171  โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
172  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
173  โรงเรียนบ้านคูสระ 118
2 1.69
0 0.00
6 5.08
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
174  โรงเรียนบ้านโกทา 128
2 1.56
0 0.00
6 4.69
0 0.00
0 0.00
120 93.75
8 6.25%
175  โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 97
2 2.06
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
176  โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
1 1.49
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
177  โรงเรียนบ้านมะฟัก 80
1 1.25
3 3.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
178  โรงเรียนบ้านจังเอิน 68
1 1.47
1 1.47
1 1.47
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
179  โรงเรียนบ้านพงสิม 120
0 0.00
0 0.00
3 2.50
0 0.00
0 0.00
117 97.50
3 2.50%
180  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%

 

จำนวนนักเรียน  19,457 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,233 6.34
เตี้ย  759 3.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,890 9.71
ผอมและเตี้ย  614 3.16
อ้วนและเตี้ย  378 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,583 74.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,874 คน


25.05%


Powered By www.thaieducation.net