ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 258 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 258 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกะวัน 55
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหยอด 58
20 34.48
6 10.34
17 29.31
7 12.07
8 13.79
0 0.00
58 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 122
26 21.31
21 17.21
15 12.30
20 16.39
17 13.93
23 18.85
99 81.15%
4  โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 148
10 6.76
13 8.78
24 16.22
23 15.54
39 26.35
39 26.35
109 73.65%
5  โรงเรียนบ้านดงยาง 53
9 16.98
10 18.87
14 26.42
3 5.66
1 1.89
16 30.19
37 69.81%
6  โรงเรียนบ้านปลาข่อ 59
23 38.98
5 8.47
5 8.47
3 5.08
2 3.39
21 35.59
38 64.41%
7  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 96
8 8.33
6 6.25
11 11.46
16 16.67
19 19.79
36 37.50
60 62.50%
8  โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 30
6 20.00
3 10.00
3 10.00
3 10.00
3 10.00
12 40.00
18 60.00%
9  โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 780
97 12.44
37 4.74
68 8.72
131 16.79
109 13.97
338 43.33
442 56.67%
10  โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง 125
28 22.40
15 12.00
10 8.00
13 10.40
4 3.20
55 44.00
70 56.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองค้า 55
1 1.82
6 10.91
7 12.73
7 12.73
9 16.36
25 45.45
30 54.55%
12  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1050
47 4.48
14 1.33
45 4.29
221 21.05
240 22.86
483 46.00
567 54.00%
13  โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 43
7 16.28
4 9.30
10 23.26
2 4.65
0 0.00
20 46.51
23 53.49%
14  โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 115
10 8.70
12 10.43
29 25.22
10 8.70
0 0.00
54 46.96
61 53.04%
15  โรงเรียนบ้านโนนแกด 141
29 20.57
18 12.77
13 9.22
12 8.51
1 0.71
68 48.23
73 51.77%
16  โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง 46
14 30.43
7 15.22
2 4.35
0 0.00
0 0.00
23 50.00
23 50.00%
17  โรงเรียนบ้านบก 50
7 14.00
3 6.00
14 28.00
1 2.00
0 0.00
25 50.00
25 50.00%
18  โรงเรียนบ้านละทาย 161
8 4.97
13 8.07
7 4.35
18 11.18
34 21.12
81 50.31
80 49.69%
19  โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย 100
14 14.00
24 24.00
8 8.00
1 1.00
1 1.00
52 52.00
48 48.00%
20  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 122
9 7.38
2 1.64
17 13.93
11 9.02
19 15.57
64 52.46
58 47.54%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งพาย 89
9 10.11
7 7.87
9 10.11
7 7.87
9 10.11
48 53.93
41 46.07%
22  โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 290
15 5.17
5 1.72
44 15.17
20 6.90
49 16.90
157 54.14
133 45.86%
23  โรงเรียนบ้านเกาะ 92
4 4.35
3 3.26
14 15.22
4 4.35
15 16.30
52 56.52
40 43.48%
24  โรงเรียนบ้านดู่ 33
7 21.21
0 0.00
3 9.09
4 12.12
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
25  โรงเรียนบ้านโคก 33
7 21.21
4 12.12
1 3.03
2 6.06
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
26  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 199
19 9.55
18 9.05
20 10.05
12 6.03
11 5.53
119 59.80
80 40.20%
27  โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 167
37 22.16
11 6.59
7 4.19
7 4.19
5 2.99
100 59.88
67 40.12%
28  โรงเรียนบ้านโพนค้อ 155
20 12.90
19 12.26
13 8.39
7 4.52
3 1.94
93 60.00
62 40.00%
29  โรงเรียนบ้านคอนกาม 112
21 18.75
0 0.00
22 19.64
0 0.00
0 0.00
69 61.61
43 38.39%
30  โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม 68
0 0.00
0 0.00
9 13.24
17 25.00
0 0.00
42 61.76
26 38.24%
31  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 69
4 5.80
2 2.90
6 8.70
6 8.70
8 11.59
43 62.32
26 37.68%
32  โรงเรียนบ้านคูซอด 112
4 3.57
2 1.79
20 17.86
2 1.79
14 12.50
70 62.50
42 37.50%
33  โรงเรียนบ้านคูเมือง 51
1 1.96
6 11.76
11 21.57
1 1.96
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
34  โรงเรียนบ้านหนองออ 75
9 12.00
5 6.67
7 9.33
6 8.00
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
35  โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 130
26 20.00
0 0.00
15 11.54
0 0.00
5 3.85
84 64.62
46 35.38%
36  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 120
17 14.17
14 11.67
11 9.17
0 0.00
0 0.00
78 65.00
42 35.00%
37  โรงเรียนบ้านกอก 63
2 3.17
4 6.35
2 3.17
7 11.11
7 11.11
41 65.08
22 34.92%
38  โรงเรียนบ้านหนองเทา 61
3 4.92
3 4.92
13 21.31
2 3.28
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
39  โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 195
9 4.62
3 1.54
33 16.92
2 1.03
20 10.26
128 65.64
67 34.36%
40  โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 597
25 4.19
50 8.38
23 3.85
60 10.05
46 7.71
393 65.83
204 34.17%
41  โรงเรียนบ้านโปร่ง 41
7 17.07
3 7.32
3 7.32
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
42  โรงเรียนบ้านดินดำ 100
13 13.00
6 6.00
11 11.00
4 4.00
0 0.00
66 66.00
34 34.00%
43  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 59
4 6.78
7 11.86
8 13.56
0 0.00
1 1.69
39 66.10
20 33.90%
44  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ 12
0 0.00
0 0.00
3 25.00
0 0.00
1 8.33
8 66.67
4 33.33%
45  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนคูณ) 36
4 11.11
6 16.67
2 5.56
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
46  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนคูณ) 152
26 17.11
2 1.32
11 7.24
2 1.32
9 5.92
102 67.11
50 32.89%
47  โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 125
16 12.80
14 11.20
6 4.80
5 4.00
0 0.00
84 67.20
41 32.80%
48  โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 86
15 17.44
3 3.49
10 11.63
0 0.00
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 31
0 0.00
0 0.00
6 19.35
0 0.00
4 12.90
21 67.74
10 32.26%
50  โรงเรียนบ้านละเอาะ 277
15 5.42
1 0.36
50 18.05
21 7.58
1 0.36
189 68.23
88 31.77%
51  โรงเรียนบ้านผักขะ 95
9 9.47
4 4.21
5 5.26
6 6.32
6 6.32
65 68.42
30 31.58%
52  โรงเรียนบ้านหนองครก 114
18 15.79
7 6.14
11 9.65
0 0.00
0 0.00
78 68.42
36 31.58%
53  โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 16
2 12.50
2 12.50
0 0.00
1 6.25
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
54  โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 39
4 10.26
1 2.56
4 10.26
3 7.69
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
55  โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 69
0 0.00
1 1.45
19 27.54
1 1.45
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
56  โรงเรียนบ้านขาม 106
5 4.72
6 5.66
17 16.04
4 3.77
0 0.00
74 69.81
32 30.19%
57  โรงเรียนบ้านโนนดู่(โนนคูณ) 63
11 17.46
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
58  โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 134
4 2.99
13 9.70
23 17.16
0 0.00
0 0.00
94 70.15
40 29.85%
59  โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) 228
23 10.09
12 5.26
14 6.14
5 2.19
14 6.14
160 70.18
68 29.82%
60  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 27
0 0.00
0 0.00
8 29.63
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
61  โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35) 51
1 1.96
6 11.76
8 15.69
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
62  โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 184
14 7.61
13 7.07
24 13.04
2 1.09
1 0.54
130 70.65
54 29.35%
63  โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 120
18 15.00
0 0.00
12 10.00
5 4.17
0 0.00
85 70.83
35 29.17%
64  โรงเรียนบ้านลุมภู 122
8 6.56
8 6.56
10 8.20
5 4.10
4 3.28
87 71.31
35 28.69%
65  โรงเรียนบ้านโพนแดง 56
2 3.57
0 0.00
14 25.00
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
66  โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1051
55 5.23
27 2.57
146 13.89
33 3.14
36 3.43
754 71.74
297 28.26%
67  โรงเรียนบ้านทุ่ง 43
9 20.93
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
68  โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง 79
6 7.59
7 8.86
4 5.06
4 5.06
1 1.27
57 72.15
22 27.85%
69  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 83
5 6.02
5 6.02
10 12.05
2 2.41
1 1.20
60 72.29
23 27.71%
70  โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 66
8 12.12
1 1.52
6 9.09
1 1.52
2 3.03
48 72.73
18 27.27%
71  โรงเรียนบ้านสบาย 191
10 5.24
12 6.28
10 5.24
11 5.76
9 4.71
139 72.77
52 27.23%
72  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 96
8 8.33
0 0.00
18 18.75
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
73  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) 126
9 7.14
7 5.56
13 10.32
5 3.97
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
74  โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 115
10 8.70
14 12.17
6 5.22
1 0.87
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 93
1 1.08
9 9.68
14 15.05
0 0.00
1 1.08
68 73.12
25 26.88%
76  โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 83
6 7.23
5 6.02
10 12.05
1 1.20
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
77  โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 91
8 8.79
7 7.69
5 5.49
4 4.40
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
78  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 141
3 2.13
5 3.55
29 20.57
0 0.00
0 0.00
104 73.76
37 26.24%
79  โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 107
8 7.48
8 7.48
7 6.54
4 3.74
1 0.93
79 73.83
28 26.17%
80  โรงเรียนบ้านหนองสวง 54
4 7.41
1 1.85
9 16.67
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
81  โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 139
5 3.60
10 7.19
15 10.79
4 2.88
2 1.44
103 74.10
36 25.90%
82  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ 83
6 7.23
7 8.43
8 9.64
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 80
6 7.50
5 6.25
9 11.25
0 0.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
84  โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
85  โรงเรียนบ้านแก้ง 56
8 14.29
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
86  โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 64
8 12.50
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
87  โรงเรียนบ้านแวด 90
14 15.56
3 3.33
5 5.56
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
88  โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม 123
8 6.50
4 3.25
11 8.94
5 4.07
2 1.63
93 75.61
30 24.39%
89  โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว 41
1 2.44
1 2.44
8 19.51
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
90  โรงเรียนบ้านจาน 129
13 10.08
3 2.33
15 11.63
0 0.00
0 0.00
98 75.97
31 24.03%
91  โรงเรียนบ้านร่องเก้า 38
4 10.53
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
92  โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง 51
0 0.00
3 5.88
3 5.88
0 0.00
6 11.76
39 76.47
12 23.53%
93  โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 73
9 12.33
0 0.00
7 9.59
1 1.37
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
94  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
95  โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 78
1 1.28
7 8.97
10 12.82
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
96  โรงเรียนบ้านตีกา 70
4 5.71
5 7.14
5 7.14
2 2.86
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
97  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 101
5 4.95
4 3.96
10 9.90
4 3.96
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
98  โรงเรียนบ้านสะมัด 44
2 4.55
2 4.55
2 4.55
2 4.55
2 4.55
34 77.27
10 22.73%
99  โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 137
5 3.65
4 2.92
21 15.33
1 0.73
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
100  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17) 49
3 6.12
3 6.12
4 8.16
1 2.04
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
101  โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 107
3 2.80
4 3.74
11 10.28
4 3.74
2 1.87
83 77.57
24 22.43%
102  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 130
8 6.15
9 6.92
10 7.69
2 1.54
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
103  โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 105
8 7.62
2 1.90
13 12.38
0 0.00
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
104  โรงเรียนบ้านหนองบาง 64
1 1.56
2 3.13
11 17.19
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
105  โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ 78
4 5.13
4 5.13
6 7.69
3 3.85
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
106  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 23
2 8.70
1 4.35
1 4.35
1 4.35
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
107  โรงเรียนบ้านหนองพะแนง 97
2 2.06
10 10.31
7 7.22
1 1.03
1 1.03
76 78.35
21 21.65%
108  โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า 65
5 7.69
5 7.69
4 6.15
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
109  โรงเรียนตะดอบวิทยา 261
13 4.98
14 5.36
25 9.58
3 1.15
1 0.38
205 78.54
56 21.46%
110  โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 70
3 4.29
1 1.43
5 7.14
4 5.71
2 2.86
55 78.57
15 21.43%
111  โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 42
6 14.29
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
112  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 43
1 2.33
0 0.00
6 13.95
0 0.00
2 4.65
34 79.07
9 20.93%
113  โรงเรียนบ้านอีปาด 48
8 16.67
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
114  โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พย. 144
13 9.03
12 8.33
3 2.08
2 1.39
0 0.00
114 79.17
30 20.83%
115  โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 101
15 14.85
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
116  โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 93
5 5.38
1 1.08
13 13.98
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
117  โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
118  โรงเรียนบ้านบูรพา 106
0 0.00
4 3.77
17 16.04
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
119  โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 142
6 4.23
7 4.93
13 9.15
2 1.41
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
120  โรงเรียนบ้านเทิน 56
4 7.14
0 0.00
6 10.71
1 1.79
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
121  โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 112
5 4.46
7 6.25
5 4.46
3 2.68
2 1.79
90 80.36
22 19.64%
122  โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 266
6 2.26
5 1.88
18 6.77
10 3.76
13 4.89
214 80.45
52 19.55%
123  โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 114
4 3.51
4 3.51
14 12.28
0 0.00
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
124  โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ 52
8 15.38
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
125  โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) 120
15 12.50
0 0.00
4 3.33
1 0.83
3 2.50
97 80.83
23 19.17%
126  โรงเรียนบ้านเปือย กร. 74
5 6.76
3 4.05
6 8.11
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
127  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง) 128
8 6.25
5 3.91
10 7.81
0 0.00
1 0.78
104 81.25
24 18.75%
128  โรงเรียนบ้านสร้างบาก 123
5 4.07
1 0.81
17 13.82
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
129  โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 91
3 3.30
3 3.30
7 7.69
1 1.10
3 3.30
74 81.32
17 18.68%
130  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 156
11 7.05
8 5.13
10 6.41
0 0.00
0 0.00
127 81.41
29 18.59%
131  โรงเรียนบ้านหนองรัง 70
4 5.71
6 8.57
3 4.29
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
132  โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 140
12 8.57
4 2.86
10 7.14
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
133  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 137
6 4.38
3 2.19
8 5.84
5 3.65
3 2.19
112 81.75
25 18.25%
134  โรงเรียนบ้านพันลำ 77
5 6.49
0 0.00
8 10.39
1 1.30
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
135  โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 99
3 3.03
2 2.02
6 6.06
5 5.05
2 2.02
81 81.82
18 18.18%
136  โรงเรียนบ้านโนนแย้ 99
8 8.08
6 6.06
4 4.04
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
137  โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 116
0 0.00
2 1.72
17 14.66
2 1.72
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
138  โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 83
4 4.82
0 0.00
7 8.43
2 2.41
2 2.41
68 81.93
15 18.07%
139  โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 72
1 1.39
0 0.00
11 15.28
1 1.39
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
140  โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 72
0 0.00
6 8.33
7 9.72
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
141  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 133
10 7.52
7 5.26
6 4.51
1 0.75
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
142  โรงเรียนบ้านสร้างหว้า 73
9 12.33
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
143  โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 146
4 2.74
2 1.37
12 8.22
6 4.11
2 1.37
120 82.19
26 17.81%
144  โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 45
2 4.44
1 2.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
145  โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 90
4 4.44
8 8.89
2 2.22
2 2.22
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
146  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 96
4 4.17
4 4.17
4 4.17
4 4.17
1 1.04
79 82.29
17 17.71%
147  โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ 23
2 8.70
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
148  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 122
7 5.74
3 2.46
8 6.56
1 0.82
2 1.64
101 82.79
21 17.21%
149  โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 146
4 2.74
8 5.48
6 4.11
0 0.00
7 4.79
121 82.88
25 17.12%
150  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
3 8.33
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
151  โรงเรียนบ้านขามป้อม 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
152  โรงเรียนบ้านเขวา 42
2 4.76
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
153  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 127
1 0.79
5 3.94
11 8.66
2 1.57
2 1.57
106 83.46
21 16.54%
154  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 159
7 4.40
0 0.00
19 11.95
0 0.00
0 0.00
133 83.65
26 16.35%
155  โรงเรียนบ้านกล้วย 160
5 3.13
10 6.25
7 4.38
4 2.50
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
156  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 80
4 5.00
1 1.25
6 7.50
2 2.50
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
157  โรงเรียนบ้านรุ่ง 142
4 2.82
3 2.11
15 10.56
1 0.70
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
158  โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 173
11 6.36
4 2.31
12 6.94
1 0.58
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
159  โรงเรียนบ้านเจี่ย 174
5 2.87
5 2.87
15 8.62
3 1.72
0 0.00
146 83.91
28 16.09%
160  โรงเรียนบ้านบ้านดอนสั้น 44
3 6.82
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
161  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 107
5 4.67
5 4.67
7 6.54
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
162  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 172
7 4.07
3 1.74
16 9.30
1 0.58
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
163  โรงเรียนบ้านหนองบัว 116
1 0.86
2 1.72
12 10.34
3 2.59
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
164  โรงเรียนบ้านหนองคู 52
2 3.85
1 1.92
3 5.77
2 3.85
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
165  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 39
3 7.69
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
166  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 163
6 3.68
0 0.00
19 11.66
0 0.00
0 0.00
138 84.66
25 15.34%
167  โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 170
9 5.29
6 3.53
8 4.71
3 1.76
0 0.00
144 84.71
26 15.29%
168  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 46
4 8.70
3 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
169  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(ยางชุมน้อย) 224
11 4.91
12 5.36
11 4.91
0 0.00
0 0.00
190 84.82
34 15.18%
170  โรงเรียนบ้านสะพุง 86
7 8.14
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
171  โรงเรียนบ้านหนองโอง 40
1 2.50
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
172  โรงเรียนบ้านโพนงาม 60
4 6.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
174  โรงเรียนบ้านเวาะ 117
3 2.56
2 1.71
12 10.26
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
175  โรงเรียนบ้านหนองกก 63
2 3.17
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
176  โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 168
4 2.38
3 1.79
17 10.12
0 0.00
0 0.00
144 85.71
24 14.29%
177  โรงเรียนบ้านเปือย (เมือง) 114
0 0.00
4 3.51
12 10.53
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
178  โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 150
5 3.33
1 0.67
7 4.67
8 5.33
0 0.00
129 86.00
21 14.00%
179  โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง 43
2 4.65
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
180  โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 79
3 3.80
4 5.06
3 3.80
1 1.27
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
181  โรงเรียนบ้านคูบ 246
3 1.22
14 5.69
15 6.10
1 0.41
1 0.41
212 86.18
34 13.82%
182  โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 123
7 5.69
3 2.44
0 0.00
7 5.69
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
183  โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด 87
0 0.00
1 1.15
2 2.30
5 5.75
4 4.60
75 86.21
12 13.79%
184  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 29
1 3.45
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
185  โรงเรียนบ้านกะเอิน 204
3 1.47
8 3.92
8 3.92
4 1.96
5 2.45
176 86.27
28 13.73%
186  โรงเรียนบ้านทาม 51
2 3.92
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
187  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 132
2 1.52
4 3.03
7 5.30
5 3.79
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
188  โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 44
-1 -2.27
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
189  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 134
4 2.99
2 1.49
12 8.96
0 0.00
0 0.00
116 86.57
18 13.43%
190  โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 127
3 2.36
2 1.57
12 9.45
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
191  โรงเรียนบ้านทุ่ม 15
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
192  โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง 60
3 5.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
193  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 362
13 3.59
13 3.59
22 6.08
0 0.00
0 0.00
314 86.74
48 13.26%
194  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(โนนคูณ) 197
9 4.57
4 2.03
12 6.09
1 0.51
0 0.00
171 86.80
26 13.20%
195  โรงเรียนมหาราช 3 46
0 0.00
2 4.35
3 6.52
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
196  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 12.90
27 87.10
4 12.90%
197  โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ 132
5 3.79
3 2.27
9 6.82
0 0.00
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
198  โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) 117
4 3.42
3 2.56
7 5.98
1 0.85
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
199  โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 63
0 0.00
4 6.35
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
200  โรงเรียนบ้านจิกกะลา 40
1 2.50
1 2.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
201  โรงเรียนบ้านหนองคำ 72
0 0.00
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
202  โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 122
2 1.64
2 1.64
11 9.02
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
203  โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ 122
7 5.74
3 2.46
4 3.28
1 0.82
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
204  โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 106
4 3.77
2 1.89
7 6.60
0 0.00
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
205  โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 157
6 3.82
0 0.00
13 8.28
0 0.00
0 0.00
138 87.90
19 12.10%
206  โรงเรียนบ้านหนองหิน 110
7 6.36
1 0.91
4 3.64
0 0.00
1 0.91
97 88.18
13 11.82%
207  โรงเรียนบ้านโพนยาง 119
0 0.00
3 2.52
11 9.24
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
208  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 95
7 7.37
0 0.00
3 3.16
0 0.00
1 1.05
84 88.42
11 11.58%
209  โรงเรียนบ้านหนองเตย 87
7 8.05
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
210  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
211  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 70
1 1.43
4 5.71
3 4.29
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
212  โรงเรียนบ้านยางเครือ 70
0 0.00
1 1.43
5 7.14
2 2.86
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
213  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
1 2.86
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
214  โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี 88
3 3.41
3 3.41
2 2.27
1 1.14
1 1.14
78 88.64
10 11.36%
215  โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 53
3 5.66
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
216  โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 233
6 2.58
7 3.00
13 5.58
0 0.00
0 0.00
207 88.84
26 11.16%
217  โรงเรียนบ้านกระถุน 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
2 3.17
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
218  โรงเรียนบ้านโนนติ้ว 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
219  โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 74
2 2.70
3 4.05
1 1.35
2 2.70
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
220  โรงเรียนบ้านลิงไอ 66
5 7.58
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
221  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม 58
2 3.45
1 1.72
1 1.72
2 3.45
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
222  โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 107
3 2.80
0 0.00
8 7.48
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
223  โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 50
2 4.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
224  โรงเรียนบ้านสีถาน 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
225  โรงเรียนบ้านโนนดู่(วังหิน) 210
6 2.86
4 1.90
7 3.33
4 1.90
0 0.00
189 90.00
21 10.00%
226  โรงเรียนบ้านอาลัย 123
6 4.88
0 0.00
6 4.88
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
227  โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 129
3 2.33
3 2.33
6 4.65
0 0.00
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
228  โรงเรียนบ้านโนนงาม 65
1 1.54
2 3.08
3 4.62
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
229  โรงเรียนบ้านอีต้อม 67
0 0.00
1 1.49
4 5.97
0 0.00
1 1.49
61 91.04
6 8.96%
230  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 112
3 2.68
2 1.79
4 3.57
1 0.89
0 0.00
102 91.07
10 8.93%
231  โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 90
1 1.11
0 0.00
4 4.44
3 3.33
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
232  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 159
2 1.26
0 0.00
12 7.55
0 0.00
0 0.00
145 91.19
14 8.81%
233  โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 130
7 5.38
0 0.00
3 2.31
0 0.00
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
234  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(น้ำเกลี้ยง) 53
2 3.77
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
235  โรงเรียนบ้านนาดี 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
2 3.70
50 92.59
4 7.41%
236  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 244
6 2.46
0 0.00
11 4.51
0 0.00
0 0.00
227 93.03
17 6.97%
237  โรงเรียนบ้านขมิ้น 46
2 4.35
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
238  โรงเรียนอนุบาลวังหิน 99
2 2.02
1 1.01
3 3.03
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
239  โรงเรียนบ้านจานหนองคู 133
0 0.00
0 0.00
8 6.02
0 0.00
0 0.00
125 93.98
8 6.02%
240  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
241  โรงเรียนบ้านโพนดวน 136
0 0.00
2 1.47
6 4.41
0 0.00
0 0.00
128 94.12
8 5.88%
242  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 131
3 2.29
1 0.76
2 1.53
1 0.76
0 0.00
124 94.66
7 5.34%
243  โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 87
2 2.30
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
244  โรงเรียนบ้านมะกรูด 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
245  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
246  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 3518
14 0.40
19 0.54
44 1.25
20 0.57
52 1.48
3369 95.76
149 4.24%
247  โรงเรียนบ้านหนองสนม 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.17
23 95.83
1 4.17%
248  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
1 1.33
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
249  โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ 129
0 0.00
0 0.00
3 2.33
2 1.55
0 0.00
124 96.12
5 3.88%
250  โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 78
0 0.00
0 0.00
2 2.56
0 0.00
1 1.28
75 96.15
3 3.85%
251  โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
252  โรงเรียนบ้านสะเต็ง 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
253  โรงเรียนบ้านเสือบอง 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
254  โรงเรียนบ้านสว่าง 106
0 0.00
1 0.94
2 1.89
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
255  โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 242
2 0.83
0 0.00
1 0.41
0 0.00
0 0.00
239 98.76
3 1.24%
256  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
257  โรงเรียนบ้านยาง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
258  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,315 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,669 5.33
เตี้ย  1,051 3.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,425 7.74
ผอมและเตี้ย  994 3.17
อ้วนและเตี้ย  928 2.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,248 77.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,067 คน


22.57%


Powered By www.thaieducation.net