ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 233 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 233 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปวงตึก 267
16 5.99
21 7.87
45 16.85
44 16.48
141 52.81
0 0.00
267 100.00%
2  โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 121
24 19.83
9 7.44
9 7.44
24 19.83
13 10.74
42 34.71
79 65.29%
3  โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 251
15 5.98
17 6.77
21 8.37
32 12.75
28 11.16
138 54.98
113 45.02%
4  โรงเรียนบ้านสกล 144
12 8.33
18 12.50
17 11.81
9 6.25
6 4.17
82 56.94
62 43.06%
5  โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 760
64 8.42
39 5.13
57 7.50
103 13.55
63 8.29
434 57.11
326 42.89%
6  โรงเรียนบ้านแดง 168
16 9.52
9 5.36
11 6.55
21 12.50
15 8.93
96 57.14
72 42.86%
7  โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) 398
42 10.55
21 5.28
35 8.79
34 8.54
27 6.78
239 60.05
159 39.95%
8  โรงเรียนบ้านโนนทอง 143
15 10.49
8 5.59
15 10.49
13 9.09
6 4.20
86 60.14
57 39.86%
9  โรงเรียนบ้านพนมดิน 204
6 2.94
12 5.88
23 11.27
17 8.33
20 9.80
126 61.76
78 38.24%
10  โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 282
18 6.38
16 5.67
13 4.61
38 13.48
22 7.80
175 62.06
107 37.94%
11  โรงเรียนบ้านบักจรัง 276
27 9.78
47 17.03
6 2.17
21 7.61
1 0.36
174 63.04
102 36.96%
12  โรงเรียนบ้านจารย์ 379
15 3.96
29 7.65
29 7.65
26 6.86
40 10.55
240 63.32
139 36.68%
13  โรงเรียนบ้านพนม 55
4 7.27
2 3.64
13 23.64
1 1.82
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
14  โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 238
18 7.56
17 7.14
18 7.56
14 5.88
19 7.98
152 63.87
86 36.13%
15  โรงเรียนบ้านเสรียง 133
18 13.53
15 11.28
10 7.52
1 0.75
2 1.50
87 65.41
46 34.59%
16  โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 182
21 11.54
11 6.04
8 4.40
11 6.04
10 5.49
121 66.48
61 33.52%
17  โรงเรียนดมวิทยาคาร 218
21 9.63
11 5.05
14 6.42
18 8.26
9 4.13
145 66.51
73 33.49%
18  โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1101
51 4.63
20 1.82
90 8.17
71 6.45
110 9.99
759 68.94
342 31.06%
19  โรงเรียนบ้านบัวเชด 226
40 17.70
8 3.54
13 5.75
8 3.54
1 0.44
156 69.03
70 30.97%
20  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 91
2 2.20
4 4.40
6 6.59
6 6.59
10 10.99
63 69.23
28 30.77%
21  โรงเรียนบ้านด่าน 350
11 3.14
12 3.43
63 18.00
3 0.86
18 5.14
243 69.43
107 30.57%
22  โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 105
7 6.67
10 9.52
7 6.67
6 5.71
2 1.90
73 69.52
32 30.48%
23  โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) 159
3 1.89
7 4.40
14 8.81
10 6.29
13 8.18
112 70.44
47 29.56%
24  โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 185
13 7.03
15 8.11
10 5.41
10 5.41
6 3.24
131 70.81
54 29.19%
25  โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 254
18 7.09
10 3.94
11 4.33
13 5.12
22 8.66
180 70.87
74 29.13%
26  โรงเรียนบ้านสะกาด 172
35 20.35
9 5.23
4 2.33
2 1.16
0 0.00
122 70.93
50 29.07%
27  โรงเรียนบ้านวังปลัด 138
10 7.25
10 7.25
18 13.04
2 1.45
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
28  โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 56
4 7.14
3 5.36
6 10.71
3 5.36
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
29  โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 77
4 5.19
8 10.39
9 11.69
0 0.00
1 1.30
55 71.43
22 28.57%
30  โรงเรียนบ้านมะเมียง 251
16 6.37
11 4.38
29 11.55
8 3.19
7 2.79
180 71.71
71 28.29%
31  โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 170
23 13.53
0 0.00
24 14.12
1 0.59
0 0.00
122 71.76
48 28.24%
32  โรงเรียนบ้านโอทะลัน 239
26 10.88
27 11.30
14 5.86
0 0.00
0 0.00
172 71.97
67 28.03%
33  โรงเรียนบ้านอาโพน 318
23 7.23
22 6.92
35 11.01
5 1.57
4 1.26
229 72.01
89 27.99%
34  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 272
11 4.04
7 2.57
22 8.09
18 6.62
18 6.62
196 72.06
76 27.94%
35  โรงเรียนบ้านศรีนวล 176
20 11.36
12 6.82
14 7.95
3 1.70
0 0.00
127 72.16
49 27.84%
36  โรงเรียนบ้านกูน 170
12 7.06
0 0.00
19 11.18
8 4.71
8 4.71
123 72.35
47 27.65%
37  โรงเรียนบ้านจรัส 318
12 3.77
10 3.14
19 5.97
25 7.86
21 6.60
231 72.64
87 27.36%
38  โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 199
11 5.53
4 2.01
10 5.03
15 7.54
14 7.04
145 72.86
54 27.14%
39  โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 171
30 17.54
6 3.51
9 5.26
1 0.58
0 0.00
125 73.10
46 26.90%
40  โรงเรียนบ้านบักดอก 303
23 7.59
15 4.95
9 2.97
23 7.59
9 2.97
224 73.93
79 26.07%
41  โรงเรียนบ้านคูตัน 166
10 6.02
6 3.61
9 5.42
10 6.02
8 4.82
123 74.10
43 25.90%
42  โรงเรียนบ้านโคกทม 217
7 3.23
10 4.61
22 10.14
9 4.15
8 3.69
161 74.19
56 25.81%
43  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 82
6 7.32
3 3.66
7 8.54
0 0.00
5 6.10
61 74.39
21 25.61%
44  โรงเรียนบ้านสวาย 149
5 3.36
4 2.68
29 19.46
0 0.00
0 0.00
111 74.50
38 25.50%
45  โรงเรียนหนองโสนวิทยา 212
15 7.08
30 14.15
9 4.25
0 0.00
0 0.00
158 74.53
54 25.47%
46  โรงเรียนบ้านตาเตียว 110
3 2.73
9 8.18
9 8.18
6 5.45
1 0.91
82 74.55
28 25.45%
47  โรงเรียนบ้านปราสาท 110
15 13.64
2 1.82
8 7.27
3 2.73
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
48  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 67
4 5.97
3 4.48
8 11.94
2 2.99
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
49  โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 2016
242 12.00
57 2.83
197 9.77
13 0.64
0 0.00
1507 74.75
509 25.25%
50  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 179
18 10.06
16 8.94
11 6.15
0 0.00
0 0.00
134 74.86
45 25.14%
51  โรงเรียนบ้านอุโลก 315
24 7.62
24 7.62
24 7.62
6 1.90
1 0.32
236 74.92
79 25.08%
52  โรงเรียนบ้านตาวัง 144
11 7.64
7 4.86
5 3.47
10 6.94
3 2.08
108 75.00
36 25.00%
53  โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 68
8 11.76
2 2.94
6 8.82
0 0.00
1 1.47
51 75.00
17 25.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองแวง 200
7 3.50
28 14.00
15 7.50
0 0.00
0 0.00
150 75.00
50 25.00%
55  โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 170
17 10.00
1 0.59
18 10.59
6 3.53
0 0.00
128 75.29
42 24.71%
56  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 127
2 1.57
8 6.30
5 3.94
7 5.51
9 7.09
96 75.59
31 24.41%
57  โรงเรียนบ้านพระแก้ว 383
40 10.44
25 6.53
25 6.53
0 0.00
0 0.00
293 76.50
90 23.50%
58  โรงเรียนจตุคามวิทยา 145
0 0.00
14 9.66
14 9.66
4 2.76
2 1.38
111 76.55
34 23.45%
59  โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 488
19 3.89
26 5.33
18 3.69
28 5.74
23 4.71
374 76.64
114 23.36%
60  โรงเรียนบ้านสน 349
10 2.87
9 2.58
17 4.87
19 5.44
26 7.45
268 76.79
81 23.21%
61  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 230
10 4.35
24 10.43
18 7.83
1 0.43
0 0.00
177 76.96
53 23.04%
62  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 139
11 7.91
6 4.32
13 9.35
2 1.44
0 0.00
107 76.98
32 23.02%
63  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 155
7 4.52
9 5.81
10 6.45
5 3.23
4 2.58
120 77.42
35 22.58%
64  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 248
10 4.03
6 2.42
12 4.84
15 6.05
13 5.24
192 77.42
56 22.58%
65  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 329
10 3.04
23 6.99
34 10.33
6 1.82
1 0.30
255 77.51
74 22.49%
66  โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 129
12 9.30
1 0.78
15 11.63
1 0.78
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
67  โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 125
6 4.80
5 4.00
17 13.60
0 0.00
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
68  โรงเรียนบ้านอาวอก 103
8 7.77
1 0.97
8 7.77
5 4.85
1 0.97
80 77.67
23 22.33%
69  โรงเรียนบ้านโจรก 320
10 3.13
23 7.19
21 6.56
12 3.75
5 1.56
249 77.81
71 22.19%
70  โรงเรียนบ้านจีกแดก 204
27 13.24
6 2.94
9 4.41
3 1.47
0 0.00
159 77.94
45 22.06%
71  โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 210
9 4.29
4 1.90
8 3.81
13 6.19
12 5.71
164 78.10
46 21.90%
72  โรงเรียนบ้านก็วล 120
7 5.83
5 4.17
4 3.33
5 4.17
5 4.17
94 78.33
26 21.67%
73  โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 204
7 3.43
9 4.41
26 12.75
1 0.49
1 0.49
160 78.43
44 21.57%
74  โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 282
18 6.38
17 6.03
17 6.03
5 1.77
3 1.06
222 78.72
60 21.28%
75  โรงเรียนบ้านกล้วย 212
9 4.25
9 4.25
12 5.66
9 4.25
6 2.83
167 78.77
45 21.23%
76  โรงเรียนสหมิตรวิทยา 153
8 5.23
8 5.23
16 10.46
0 0.00
0 0.00
121 79.08
32 20.92%
77  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 178
10 5.62
10 5.62
10 5.62
7 3.93
0 0.00
141 79.21
37 20.79%
78  โรงเรียนบ้านโดง 189
8 4.23
9 4.76
8 4.23
6 3.17
8 4.23
150 79.37
39 20.63%
79  โรงเรียนบ้านจารย์ 131
10 7.63
9 6.87
2 1.53
4 3.05
2 1.53
104 79.39
27 20.61%
80  โรงเรียนบ้านปลัด 217
11 5.07
14 6.45
10 4.61
5 2.30
4 1.84
173 79.72
44 20.28%
81  โรงเรียนบ้านโชค(บัวเชด) 158
6 3.80
6 3.80
16 10.13
4 2.53
0 0.00
126 79.75
32 20.25%
82  โรงเรียนบ้านละลมระไซ 109
10 9.17
6 5.50
6 5.50
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
83  โรงเรียนบ้านบุอันโนง 85
5 5.88
5 5.88
7 8.24
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
84  โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 50
1 2.00
3 6.00
4 8.00
1 2.00
1 2.00
40 80.00
10 20.00%
85  โรงเรียนบ้านเถกิง 206
19 9.22
9 4.37
13 6.31
0 0.00
0 0.00
165 80.10
41 19.90%
86  โรงเรียนบ้านสังขะ 287
7 2.44
23 8.01
19 6.62
5 1.74
3 1.05
230 80.14
57 19.86%
87  โรงเรียนบ้านตาโมม 197
3 1.52
5 2.54
15 7.61
7 3.55
9 4.57
158 80.20
39 19.80%
88  โรงเรียนบ้านตานี 233
11 4.72
6 2.58
9 3.86
15 6.44
5 2.15
187 80.26
46 19.74%
89  โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 146
14 9.59
4 2.74
10 6.85
0 0.00
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
90  โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 94
6 6.38
2 2.13
10 10.64
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
91  โรงเรียนบ้านศาลา 84
4 4.76
2 2.38
6 7.14
2 2.38
2 2.38
68 80.95
16 19.05%
92  โรงเรียนบ้านละมงค์ 216
12 5.56
5 2.31
24 11.11
0 0.00
0 0.00
175 81.02
41 18.98%
93  โรงเรียนบ้านจังเอิล 58
2 3.45
1 1.72
8 13.79
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
94  โรงเรียนบ้านอำปึลกง 195
8 4.10
9 4.62
9 4.62
9 4.62
2 1.03
158 81.03
37 18.97%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 421
18 4.28
22 5.23
19 4.51
20 4.75
0 0.00
342 81.24
79 18.76%
96  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 123
5 4.07
5 4.07
6 4.88
4 3.25
3 2.44
100 81.30
23 18.70%
97  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 86
2 2.33
3 3.49
11 12.79
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
98  โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 140
2 1.43
2 1.43
8 5.71
4 2.86
10 7.14
114 81.43
26 18.57%
99  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 205
6 2.93
3 1.46
8 3.90
9 4.39
11 5.37
168 81.95
37 18.05%
100  โรงเรียนบ้านกะปู 100
3 3.00
1 1.00
13 13.00
1 1.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
101  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 206
9 4.37
10 4.85
18 8.74
0 0.00
0 0.00
169 82.04
37 17.96%
102  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 291
30 10.31
4 1.37
18 6.19
0 0.00
0 0.00
239 82.13
52 17.87%
103  โรงเรียนบ้านชำเบง 264
8 3.03
10 3.79
16 6.06
6 2.27
7 2.65
217 82.20
47 17.80%
104  โรงเรียนบ้านหนองยาว 90
3 3.33
8 8.89
3 3.33
0 0.00
2 2.22
74 82.22
16 17.78%
105  โรงเรียนบ้านกระวัน 57
6 10.53
0 0.00
2 3.51
2 3.51
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
106  โรงเรียนอมรินทราวารี 291
13 4.47
9 3.09
18 6.19
11 3.78
0 0.00
240 82.47
51 17.53%
107  โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 109
14 12.84
0 0.00
1 0.92
0 0.00
4 3.67
90 82.57
19 17.43%
108  โรงเรียนบ้านตาเบา 121
4 3.31
3 2.48
10 8.26
4 3.31
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
109  โรงเรียนบ้านแนงมุด 341
14 4.11
10 2.93
13 3.81
13 3.81
9 2.64
282 82.70
59 17.30%
110  โรงเรียนบ้านสวาท 81
5 6.17
2 2.47
6 7.41
0 0.00
1 1.23
67 82.72
14 17.28%
111  โรงเรียนบ้านสองสะโกม 215
18 8.37
0 0.00
13 6.05
0 0.00
6 2.79
178 82.79
37 17.21%
112  โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 198
23 11.62
0 0.00
11 5.56
0 0.00
0 0.00
164 82.83
34 17.17%
113  โรงเรียนบ้านโพนชาย 105
7 6.67
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
114  โรงเรียนบ้านสมุด 95
6 6.32
0 0.00
9 9.47
0 0.00
1 1.05
79 83.16
16 16.84%
115  โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 101
7 6.93
2 1.98
8 7.92
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
116  โรงเรียนบ้านรุน 459
23 5.01
14 3.05
39 8.50
1 0.22
0 0.00
382 83.22
77 16.78%
117  โรงเรียนบ้านไทร 132
4 3.03
2 1.52
4 3.03
7 5.30
5 3.79
110 83.33
22 16.67%
118  โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 273
11 4.03
12 4.40
22 8.06
0 0.00
0 0.00
228 83.52
45 16.48%
119  โรงเรียนบ้านกระสัง 255
14 5.49
11 4.31
17 6.67
0 0.00
0 0.00
213 83.53
42 16.47%
120  โรงเรียนบ้านตายัวะ 85
10 11.76
2 2.35
2 2.35
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
121  โรงเรียนบ้านราวนคร 49
0 0.00
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
122  โรงเรียนบ้านชำสมิง 141
5 3.55
4 2.84
5 3.55
3 2.13
6 4.26
118 83.69
23 16.31%
123  โรงเรียนบ้านละเอาะ 191
6 3.14
9 4.71
11 5.76
3 1.57
2 1.05
160 83.77
31 16.23%
124  โรงเรียนบ้านโคกไทร 185
4 2.16
4 2.16
5 2.70
8 4.32
9 4.86
155 83.78
30 16.22%
125  โรงเรียนบ้านตอกตรา 155
11 7.10
6 3.87
5 3.23
2 1.29
1 0.65
130 83.87
25 16.13%
126  โรงเรียนบ้านทัพทัน 124
2 1.61
5 4.03
8 6.45
5 4.03
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
127  โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 119
3 2.52
4 3.36
5 4.20
3 2.52
4 3.36
100 84.03
19 15.97%
128  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 246
10 4.07
9 3.66
16 6.50
2 0.81
2 0.81
207 84.15
39 15.85%
129  โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 203
6 2.96
12 5.91
13 6.40
1 0.49
0 0.00
171 84.24
32 15.76%
130  โรงเรียนบ้านจีกแดก 58
2 3.45
3 5.17
4 6.90
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
131  โรงเรียนบ้านขอนแตก 187
15 8.02
6 3.21
5 2.67
3 1.60
0 0.00
158 84.49
29 15.51%
132  โรงเรียนบ้านตาพราม 136
2 1.47
5 3.68
5 3.68
4 2.94
5 3.68
115 84.56
21 15.44%
133  โรงเรียนบ้านสะเดา 274
17 6.20
12 4.38
13 4.74
0 0.00
0 0.00
232 84.67
42 15.33%
134  โรงเรียนบ้านตาเสาะ 197
12 6.09
0 0.00
18 9.14
0 0.00
0 0.00
167 84.77
30 15.23%
135  โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 171
11 6.43
6 3.51
9 5.26
0 0.00
0 0.00
145 84.80
26 15.20%
136  โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 66
6 9.09
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
137  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 319
23 7.21
7 2.19
12 3.76
6 1.88
0 0.00
271 84.95
48 15.05%
138  โรงเรียนบ้านจบก (ปราสาท) 133
2 1.50
7 5.26
9 6.77
2 1.50
0 0.00
113 84.96
20 15.04%
139  โรงเรียนบ้านตรวจ 226
9 3.98
12 5.31
12 5.31
1 0.44
0 0.00
192 84.96
34 15.04%
140  โรงเรียนบ้านรันเดง 202
11 5.45
9 4.46
6 2.97
1 0.50
3 1.49
172 85.15
30 14.85%
141  โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี 88
5 5.68
2 2.27
5 5.68
1 1.14
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
142  โรงเรียนบ้านสีโค 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
2 3.28
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
143  โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 56
1 1.79
3 5.36
5 8.93
0 0.00
-1 -1.79
48 85.71
8 14.29%
144  โรงเรียนปราสาท 425
8 1.88
9 2.12
34 8.00
6 1.41
3 0.71
365 85.88
60 14.12%
145  โรงเรียนบ้านสำโรง 100
1 1.00
0 0.00
9 9.00
4 4.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
146  โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 342
12 3.51
8 2.34
9 2.63
11 3.22
7 2.05
295 86.26
47 13.74%
147  โรงเรียนบ้านตะโนน 329
18 5.47
7 2.13
20 6.08
0 0.00
0 0.00
284 86.32
45 13.68%
148  โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 242
13 5.37
6 2.48
14 5.79
0 0.00
0 0.00
209 86.36
33 13.64%
149  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 103
3 2.91
1 0.97
10 9.71
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
150  โรงเรียนบ้านโสน 155
9 5.81
5 3.23
7 4.52
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
151  โรงเรียนบ้านอำปึล 238
14 5.88
11 4.62
7 2.94
0 0.00
0 0.00
206 86.55
32 13.45%
152  โรงเรียนบ้านสนบ 268
8 2.99
6 2.24
22 8.21
0 0.00
0 0.00
232 86.57
36 13.43%
153  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหลัก 149
9 6.04
4 2.68
7 4.70
0 0.00
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
154  โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 261
16 6.13
9 3.45
9 3.45
1 0.38
0 0.00
226 86.59
35 13.41%
155  โรงเรียนบ้านลำหาด 150
1 0.67
7 4.67
12 8.00
0 0.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
156  โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 143
10 6.99
0 0.00
9 6.29
0 0.00
0 0.00
124 86.71
19 13.29%
157  โรงเรียนบ้านโนนสบาย 147
6 4.08
6 4.08
7 4.76
0 0.00
0 0.00
128 87.07
19 12.93%
158  โรงเรียนบ้านอังกอล 109
2 1.83
0 0.00
10 9.17
1 0.92
1 0.92
95 87.16
14 12.84%
159  โรงเรียนบ้านนาครอง 78
4 5.13
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
160  โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 133
8 6.02
0 0.00
9 6.77
0 0.00
0 0.00
116 87.22
17 12.78%
161  โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 188
4 2.13
5 2.66
14 7.45
1 0.53
0 0.00
164 87.23
24 12.77%
162  โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 236
7 2.97
5 2.12
12 5.08
6 2.54
0 0.00
206 87.29
30 12.71%
163  โรงเรียนบ้านทำนบ 136
6 4.41
0 0.00
11 8.09
0 0.00
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
164  โรงเรียนบ้านลันแต้ 176
6 3.41
7 3.98
8 4.55
1 0.57
0 0.00
154 87.50
22 12.50%
165  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 354
12 3.39
14 3.95
14 3.95
1 0.28
3 0.85
310 87.57
44 12.43%
166  โรงเรียนบ้านจบก 122
4 3.28
0 0.00
11 9.02
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
167  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
2 4.88
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
168  โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 66
2 3.03
2 3.03
3 4.55
1 1.52
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
169  โรงเรียนไพลศึกษาคาร 66
0 0.00
2 3.03
6 9.09
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
170  โรงเรียนมหาราช ๔ 174
4 2.30
6 3.45
11 6.32
0 0.00
0 0.00
153 87.93
21 12.07%
171  โรงเรียนบ้านน้อย 141
6 4.26
4 2.84
7 4.96
0 0.00
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
172  โรงเรียนบ้านโพนทอง 178
5 2.81
5 2.81
8 4.49
3 1.69
0 0.00
157 88.20
21 11.80%
173  โรงเรียนบ้านกุง 119
4 3.36
3 2.52
4 3.36
2 1.68
1 0.84
105 88.24
14 11.76%
174  โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 214
7 3.27
9 4.21
9 4.21
0 0.00
0 0.00
189 88.32
25 11.68%
175  โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) 164
8 4.88
4 2.44
7 4.27
0 0.00
0 0.00
145 88.41
19 11.59%
176  โรงเรียนบ้านลำพุก 95
4 4.21
3 3.16
4 4.21
0 0.00
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
177  โรงเรียนบ้านถนน 95
1 1.05
2 2.11
6 6.32
2 2.11
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
178  โรงเรียนบ้านถนนชัย 165
2 1.21
7 4.24
10 6.06
0 0.00
0 0.00
146 88.48
19 11.52%
179  โรงเรียนบ้านสระทอง 280
7 2.50
10 3.57
12 4.29
2 0.71
1 0.36
248 88.57
32 11.43%
180  โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 185
1 0.54
1 0.54
17 9.19
2 1.08
0 0.00
164 88.65
21 11.35%
181  โรงเรียนบ้านตาคง 198
6 3.03
4 2.02
12 6.06
0 0.00
0 0.00
176 88.89
22 11.11%
182  โรงเรียนเพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ 92
2 2.17
3 3.26
2 2.17
2 2.17
1 1.09
82 89.13
10 10.87%
183  โรงเรียนบ้านเตาแดก 74
2 2.70
5 6.76
1 1.35
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
184  โรงเรียนบ้านมหาชัย 65
0 0.00
3 4.62
4 6.15
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
185  โรงเรียนบ้านสนวน 114
1 0.88
4 3.51
7 6.14
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
186  โรงเรียนบ้านตะเคียน 176
2 1.14
9 5.11
7 3.98
0 0.00
0 0.00
158 89.77
18 10.23%
187  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 79
4 5.06
2 2.53
1 1.27
1 1.27
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
188  โรงเรียนบ้านกำไสจาน 168
4 2.38
5 2.98
8 4.76
0 0.00
0 0.00
151 89.88
17 10.12%
189  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 151
4 2.65
2 1.32
4 2.65
5 3.31
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
190  โรงเรียนบ้านโคกกรม 131
3 2.29
7 5.34
3 2.29
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
191  โรงเรียนบ้านคะนา 91
2 2.20
3 3.30
4 4.40
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
192  โรงเรียนบ้านนา 112
3 2.68
3 2.68
3 2.68
2 1.79
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
193  โรงเรียนบ้านลังโกม 225
4 1.78
3 1.33
14 6.22
1 0.44
0 0.00
203 90.22
22 9.78%
194  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 74
3 4.05
1 1.35
2 2.70
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
195  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 180
5 2.78
0 0.00
12 6.67
0 0.00
0 0.00
163 90.56
17 9.44%
196  โรงเรียนบ้านกู่ 145
5 3.45
0 0.00
8 5.52
0 0.00
0 0.00
132 91.03
13 8.97%
197  โรงเรียนบ้านตาลวก 156
4 2.56
6 3.85
4 2.56
0 0.00
0 0.00
142 91.03
14 8.97%
198  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 93
5 5.38
0 0.00
3 3.23
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
199  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 153
2 1.31
3 1.96
8 5.23
0 0.00
0 0.00
140 91.50
13 8.50%
200  โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 212
5 2.36
8 3.77
5 2.36
0 0.00
0 0.00
194 91.51
18 8.49%
201  โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 166
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 4.82
6 3.61
152 91.57
14 8.43%
202  โรงเรียนบ้านโคลด 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
1 2.08
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
203  โรงเรียนประชาสามัคคี 216
8 3.70
7 3.24
3 1.39
0 0.00
0 0.00
198 91.67
18 8.33%
204  โรงเรียนบ้านโนนทอง 146
4 2.74
4 2.74
4 2.74
0 0.00
0 0.00
134 91.78
12 8.22%
205  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 136
5 3.68
2 1.47
4 2.94
0 0.00
0 0.00
125 91.91
11 8.09%
206  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 75
1 1.33
0 0.00
3 4.00
2 2.67
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
207  โรงเรียนบ้านไทยเดิม 157
2 1.27
0 0.00
10 6.37
0 0.00
0 0.00
145 92.36
12 7.64%
208  โรงเรียนบ้านหนองจูบ 105
2 1.90
2 1.90
3 2.86
1 0.95
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
209  โรงเรียนบ้านเสกกอง 146
0 0.00
3 2.05
6 4.11
2 1.37
0 0.00
135 92.47
11 7.53%
210  โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 137
3 2.19
5 3.65
1 0.73
1 0.73
0 0.00
127 92.70
10 7.30%
211  โรงเรียนบ้านตราด 84
2 2.38
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
212  โรงเรียนบ้านสวายซอ 188
4 2.13
5 2.66
4 2.13
0 0.00
0 0.00
175 93.09
13 6.91%
213  โรงเรียนบ้านห้วยปูน 87
3 3.45
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
214  โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 178
0 0.00
4 2.25
6 3.37
2 1.12
0 0.00
166 93.26
12 6.74%
215  โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 140
2 1.43
0 0.00
6 4.29
1 0.71
0 0.00
131 93.57
9 6.43%
216  โรงเรียนบ้านตาวร 187
3 1.60
7 3.74
2 1.07
0 0.00
0 0.00
175 93.58
12 6.42%
217  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
218  โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 98
2 2.04
1 1.02
3 3.06
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
219  โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 319
7 2.19
4 1.25
2 0.63
3 0.94
3 0.94
300 94.04
19 5.96%
220  โรงเรียนบ้านร่มเย็น 255
2 0.78
6 2.35
7 2.75
0 0.00
0 0.00
240 94.12
15 5.88%
221  โรงเรียนบ้านโคกสมอง 85
3 3.53
0 0.00
1 1.18
1 1.18
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
222  โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 171
2 1.17
2 1.17
3 1.75
3 1.75
0 0.00
161 94.15
10 5.85%
223  โรงเรียนบ้านคลอง 179
3 1.68
1 0.56
2 1.12
3 1.68
0 0.00
170 94.97
9 5.03%
224  โรงเรียนบ้านคูขาด 128
4 3.13
0 0.00
2 1.56
0 0.00
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
225  โรงเรียนบ้านสะแร 165
5 3.03
0 0.00
0 0.00
1 0.61
1 0.61
158 95.76
7 4.24%
226  โรงเรียนบ้านแสนกาง 171
0 0.00
1 0.58
6 3.51
0 0.00
0 0.00
164 95.91
7 4.09%
227  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) 75
1 1.33
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
228  โรงเรียนบ้านโตงน้อย 249
1 0.40
1 0.40
4 1.61
0 0.00
0 0.00
243 97.59
6 2.41%
229  โรงเรียนบ้านตาเมียง 296
2 0.68
0 0.00
4 1.35
0 0.00
0 0.00
290 97.97
6 2.03%
230  โรงเรียนบ้านหนองคันนา 367
3 0.82
0 0.00
2 0.54
0 0.00
0 0.00
362 98.64
5 1.36%
231  โรงเรียนบ้านกะดาด 217
0 0.00
0 0.00
1 0.46
0 0.00
0 0.00
216 99.54
1 0.46%
232  โรงเรียนบ้านณรงค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
233  โรงเรียนบ้านศรีสวาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  44,134 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,340 5.30
เตี้ย  1,656 3.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,766 6.27
ผอมและเตี้ย  1,155 2.62
อ้วนและเตี้ย  977 2.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  35,240 79.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,894 คน


20.15%


Powered By www.thaieducation.net