ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 292 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 292 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 197
44 22.34
24 12.18
31 15.74
62 31.47
36 18.27
0 0.00
197 100.00%
2  โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) 81
40 49.38
7 8.64
4 4.94
25 30.86
4 4.94
1 1.23
80 98.77%
3  โรงเรียนบึงวิทยาคาร 165
40 24.24
21 12.73
26 15.76
24 14.55
14 8.48
40 24.24
125 75.76%
4  โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 153
23 15.03
5 3.27
44 28.76
7 4.58
16 10.46
58 37.91
95 62.09%
5  โรงเรียนบ้านกันเตรียง 218
31 14.22
40 18.35
7 3.21
22 10.09
32 14.68
86 39.45
132 60.55%
6  โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 63
14 22.22
13 20.63
11 17.46
0 0.00
0 0.00
25 39.68
38 60.32%
7  โรงเรียนบ้านหนองกุง 44
6 13.64
2 4.55
5 11.36
5 11.36
7 15.91
19 43.18
25 56.82%
8  โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 63
9 14.29
0 0.00
25 39.68
0 0.00
0 0.00
29 46.03
34 53.97%
9  โรงเรียนบ้านจักจรูก 101
10 9.90
9 8.91
8 7.92
19 18.81
8 7.92
47 46.53
54 53.47%
10  โรงเรียนบ้านหนองคู 229
45 19.65
30 13.10
23 10.04
17 7.42
0 0.00
114 49.78
115 50.22%
11  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2512
209 8.32
117 4.66
234 9.32
320 12.74
354 14.09
1278 50.88
1234 49.12%
12  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 141
20 14.18
17 12.06
17 12.06
13 9.22
1 0.71
73 51.77
68 48.23%
13  โรงเรียนบ้านกระดาน 176
9 5.11
16 9.09
11 6.25
28 15.91
17 9.66
95 53.98
81 46.02%
14  โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 183
30 16.39
14 7.65
9 4.92
8 4.37
23 12.57
99 54.10
84 45.90%
15  โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 333
52 15.62
43 12.91
45 13.51
9 2.70
1 0.30
183 54.95
150 45.05%
16  โรงเรียนบ้านสวาย 742
56 7.55
33 4.45
144 19.41
80 10.78
19 2.56
410 55.26
332 44.74%
17  โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1419
61 4.30
46 3.24
184 12.97
107 7.54
230 16.21
791 55.74
628 44.26%
18  โรงเรียนบ้านคาบ 250
44 17.60
21 8.40
13 5.20
18 7.20
12 4.80
142 56.80
108 43.20%
19  โรงเรียนบ้านกันแสง 91
22 24.18
5 5.49
5 5.49
7 7.69
0 0.00
52 57.14
39 42.86%
20  โรงเรียนบ้านดู่ 299
19 6.35
22 7.36
24 8.03
34 11.37
29 9.70
171 57.19
128 42.81%
21  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 125
12 9.60
10 8.00
4 3.20
22 17.60
4 3.20
73 58.40
52 41.60%
22  โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 211
37 17.54
15 7.11
27 12.80
8 3.79
0 0.00
124 58.77
87 41.23%
23  โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 154
16 10.39
15 9.74
27 17.53
5 3.25
0 0.00
91 59.09
63 40.91%
24  โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 179
10 5.59
17 9.50
41 22.91
4 2.23
0 0.00
107 59.78
72 40.22%
25  โรงเรียนบ้านจอมพระ 646
33 5.11
34 5.26
111 17.18
17 2.63
62 9.60
389 60.22
257 39.78%
26  โรงเรียนบ้านจบก 68
2 2.94
3 4.41
3 4.41
5 7.35
14 20.59
41 60.29
27 39.71%
27  โรงเรียนบ้านศรีราชา 68
8 11.76
5 7.35
8 11.76
3 4.41
3 4.41
41 60.29
27 39.71%
28  โรงเรียนบ้านกะลัน 172
17 9.88
21 12.21
28 16.28
1 0.58
1 0.58
104 60.47
68 39.53%
29  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 74
9 12.16
6 8.11
7 9.46
5 6.76
2 2.70
45 60.81
29 39.19%
30  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 78
10 12.82
0 0.00
9 11.54
11 14.10
0 0.00
48 61.54
30 38.46%
31  โรงเรียนบ้านประปืด 140
16 11.43
2 1.43
11 7.86
16 11.43
8 5.71
87 62.14
53 37.86%
32  โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 114
8 7.02
8 7.02
15 13.16
5 4.39
6 5.26
72 63.16
42 36.84%
33  โรงเรียนบ้านราม 263
33 12.55
20 7.60
24 9.13
14 5.32
5 1.90
167 63.50
96 36.50%
34  โรงเรียนเมืองที 255
19 7.45
27 10.59
10 3.92
27 10.59
10 3.92
162 63.53
93 36.47%
35  โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 147
20 13.61
11 7.48
6 4.08
11 7.48
5 3.40
94 63.95
53 36.05%
36  โรงเรียนบ้านรัตนะ 197
27 13.71
16 8.12
24 12.18
4 2.03
0 0.00
126 63.96
71 36.04%
37  โรงเรียนบ้านตากวน 134
15 11.19
10 7.46
9 6.72
8 5.97
6 4.48
86 64.18
48 35.82%
38  โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 67
3 4.48
6 8.96
9 13.43
2 2.99
4 5.97
43 64.18
24 35.82%
39  โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 137
17 12.41
3 2.19
9 6.57
2 1.46
18 13.14
88 64.23
49 35.77%
40  โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 173
7 4.05
10 5.78
12 6.94
17 9.83
15 8.67
112 64.74
61 35.26%
41  โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 88
10 11.36
10 11.36
9 10.23
2 2.27
0 0.00
57 64.77
31 35.23%
42  โรงเรียนสะโนวิทยา 188
9 4.79
6 3.19
20 10.64
23 12.23
5 2.66
125 66.49
63 33.51%
43  โรงเรียนการุญวิทยา 111
18 16.22
5 4.50
13 11.71
1 0.90
0 0.00
74 66.67
37 33.33%
44  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 60
8 13.33
0 0.00
2 3.33
9 15.00
1 1.67
40 66.67
20 33.33%
45  โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 266
51 19.17
18 6.77
18 6.77
1 0.38
0 0.00
178 66.92
88 33.08%
46  โรงเรียนบ้านชุมแสง 154
21 13.64
20 12.99
9 5.84
0 0.00
0 0.00
104 67.53
50 32.47%
47  โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 81
5 6.17
2 2.47
6 7.41
7 8.64
6 7.41
55 67.90
26 32.10%
48  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 106
19 17.92
11 10.38
3 2.83
1 0.94
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
49  โรงเรียนวัดทักษิณวารี 180
7 3.89
6 3.33
19 10.56
13 7.22
12 6.67
123 68.33
57 31.67%
50  โรงเรียนบ้านแสรออ 228
37 16.23
18 7.89
14 6.14
3 1.32
0 0.00
156 68.42
72 31.58%
51  โรงเรียนบ้านโชกใต้ 164
16 9.76
18 10.98
16 9.76
1 0.61
0 0.00
113 68.90
51 31.10%
52  โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 293
12 4.10
13 4.44
14 4.78
25 8.53
27 9.22
202 68.94
91 31.06%
53  โรงเรียนบ้านตรมไพร 278
51 18.35
20 7.19
7 2.52
5 1.80
3 1.08
192 69.06
86 30.94%
54  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 101
9 8.91
2 1.98
11 10.89
1 0.99
8 7.92
70 69.31
31 30.69%
55  โรงเรียนบ้านกระออม 92
13 14.13
7 7.61
0 0.00
8 8.70
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
56  โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 69
9 13.04
5 7.25
6 8.70
1 1.45
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 99
10 10.10
5 5.05
10 10.10
3 3.03
2 2.02
69 69.70
30 30.30%
58  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 113
9 7.96
5 4.42
18 15.93
2 1.77
0 0.00
79 69.91
34 30.09%
59  โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) 183
8 4.37
7 3.83
29 15.85
5 2.73
6 3.28
128 69.95
55 30.05%
60  โรงเรียนบ้านตะบัล 220
16 7.27
19 8.64
14 6.36
6 2.73
11 5.00
154 70.00
66 30.00%
61  โรงเรียนบ้านนาบัว 180
10 5.56
5 2.78
14 7.78
11 6.11
14 7.78
126 70.00
54 30.00%
62  โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 184
13 7.07
17 9.24
25 13.59
0 0.00
0 0.00
129 70.11
55 29.89%
63  โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 164
4 2.44
1 0.61
19 11.59
5 3.05
20 12.20
115 70.12
49 29.88%
64  โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 144
33 22.92
4 2.78
6 4.17
0 0.00
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
65  โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 164
14 8.54
4 2.44
19 11.59
0 0.00
11 6.71
116 70.73
48 29.27%
66  โรงเรียนบ้านขยอง 42
3 7.14
1 2.38
6 14.29
2 4.76
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
67  โรงเรียนบ้านนาเกา 133
17 12.78
0 0.00
20 15.04
1 0.75
0 0.00
95 71.43
38 28.57%
68  โรงเรียนบ้านบุอาไร 21
2 9.52
1 4.76
3 14.29
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
69  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 35
3 8.57
3 8.57
4 11.43
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
70  โรงเรียนบ้านบึงขวาง 159
12 7.55
12 7.55
9 5.66
5 3.14
7 4.40
114 71.70
45 28.30%
71  โรงเรียนบ้านเปรียง 128
6 4.69
3 2.34
18 14.06
4 3.13
5 3.91
92 71.88
36 28.13%
72  โรงเรียนบ้านพันษี 175
21 12.00
8 4.57
11 6.29
9 5.14
0 0.00
126 72.00
49 28.00%
73  โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 54
2 3.70
3 5.56
10 18.52
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
74  โรงเรียนบ้านหนองหิน 184
9 4.89
8 4.35
16 8.70
7 3.80
11 5.98
133 72.28
51 27.72%
75  โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 221
19 8.60
20 9.05
17 7.69
5 2.26
0 0.00
160 72.40
61 27.60%
76  โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 87
7 8.05
12 13.79
4 4.60
1 1.15
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
77  โรงเรียนบ้านแกน้อย 124
11 8.87
4 3.23
4 3.23
11 8.87
4 3.23
90 72.58
34 27.42%
78  โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 136
11 8.09
6 4.41
14 10.29
6 4.41
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
79  โรงเรียนบ้านสำโรง 133
25 18.80
3 2.26
7 5.26
1 0.75
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
80  โรงเรียนบ้านสามโค 63
6 9.52
0 0.00
11 17.46
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
81  โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 138
11 7.97
3 2.17
20 14.49
3 2.17
0 0.00
101 73.19
37 26.81%
82  โรงเรียนบ้านผือ 102
8 7.84
5 4.90
9 8.82
3 2.94
2 1.96
75 73.53
27 26.47%
83  โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 160
9 5.63
10 6.25
15 9.38
8 5.00
0 0.00
118 73.75
42 26.25%
84  โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ 84
2 2.38
4 4.76
12 14.29
3 3.57
1 1.19
62 73.81
22 26.19%
85  โรงเรียนบ้านนาเสือก 81
6 7.41
2 2.47
10 12.35
1 1.23
2 2.47
60 74.07
21 25.93%
86  โรงเรียนบ้านหนองจิก 66
2 3.03
3 4.55
12 18.18
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
87  โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 113
10 8.85
1 0.88
14 12.39
3 2.65
1 0.88
84 74.34
29 25.66%
88  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) 94
4 4.26
5 5.32
9 9.57
4 4.26
2 2.13
70 74.47
24 25.53%
89  โรงเรียนบ้านหนองบัว 102
9 8.82
0 0.00
11 10.78
6 5.88
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
90  โรงเรียนบ้านโดนโอก 106
19 17.92
8 7.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
91  โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1139
32 2.81
52 4.57
87 7.64
32 2.81
87 7.64
849 74.54
290 25.46%
92  โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 130
5 3.85
6 4.62
15 11.54
3 2.31
4 3.08
97 74.62
33 25.38%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 95
12 12.63
7 7.37
5 5.26
0 0.00
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
94  โรงเรียนบ้านขนวน 111
15 13.51
6 5.41
7 6.31
0 0.00
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
95  โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 298
16 5.37
3 1.01
21 7.05
13 4.36
22 7.38
223 74.83
75 25.17%
96  โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ 72
7 9.72
0 0.00
4 5.56
6 8.33
1 1.39
54 75.00
18 25.00%
97  โรงเรียนบ้านผักไหม 129
11 8.53
0 0.00
7 5.43
14 10.85
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
98  โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 49
6 12.24
4 8.16
2 4.08
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
99  โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 37
3 8.11
1 2.70
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
100  โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 240
25 10.42
13 5.42
13 5.42
7 2.92
0 0.00
182 75.83
58 24.17%
101  โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 234
12 5.13
6 2.56
15 6.41
15 6.41
8 3.42
178 76.07
56 23.93%
102  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 118
17 14.41
10 8.47
0 0.00
1 0.85
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
103  โรงเรียนบ้านขนาด 55
3 5.45
1 1.82
8 14.55
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
104  โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 89
6 6.74
6 6.74
6 6.74
3 3.37
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
105  โรงเรียนบ้านเมืองลีง 115
5 4.35
0 0.00
13 11.30
9 7.83
0 0.00
88 76.52
27 23.48%
106  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 81
11 13.58
0 0.00
7 8.64
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
107  โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 94
10 10.64
1 1.06
7 7.45
3 3.19
1 1.06
72 76.60
22 23.40%
108  โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 236
10 4.24
14 5.93
20 8.47
9 3.81
2 0.85
181 76.69
55 23.31%
109  โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) 172
10 5.81
11 6.40
9 5.23
8 4.65
2 1.16
132 76.74
40 23.26%
110  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 152
19 12.50
11 7.24
5 3.29
0 0.00
0 0.00
117 76.97
35 23.03%
111  โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 109
9 8.26
3 2.75
11 10.09
2 1.83
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
112  โรงเรียนบ้านหนองพญา 44
5 11.36
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
113  โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 239
19 7.95
11 4.60
18 7.53
2 0.84
4 1.67
185 77.41
54 22.59%
114  โรงเรียนบ้านดงมัน 152
7 4.61
11 7.24
16 10.53
0 0.00
0 0.00
118 77.63
34 22.37%
115  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 72
8 11.11
3 4.17
3 4.17
2 2.78
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
116  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 3215
111 3.45
132 4.11
192 5.97
134 4.17
141 4.39
2505 77.92
710 22.08%
117  โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 59
7 11.86
3 5.08
2 3.39
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
118  โรงเรียนบ้านคอโค 497
49 9.86
19 3.82
38 7.65
3 0.60
0 0.00
388 78.07
109 21.93%
119  โรงเรียนบ้านพันธุลี 73
6 8.22
3 4.11
4 5.48
2 2.74
1 1.37
57 78.08
16 21.92%
120  โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 87
3 3.45
7 8.05
9 10.34
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
121  โรงเรียนบ้านตระแบก 124
16 12.90
0 0.00
11 8.87
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
122  โรงเรียนบ้านหนองยาง 161
11 6.83
11 6.83
11 6.83
2 1.24
0 0.00
126 78.26
35 21.74%
123  โรงเรียนบ้านระกาสังแก 143
5 3.50
3 2.10
6 4.20
8 5.59
9 6.29
112 78.32
31 21.68%
124  โรงเรียนบ้านขามระกา 130
2 1.54
4 3.08
6 4.62
6 4.62
10 7.69
102 78.46
28 21.54%
125  โรงเรียนบ้านอู่โลก 127
10 7.87
5 3.94
7 5.51
5 3.94
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
126  โรงเรียนเสกวิทยาคม 113
8 7.08
6 5.31
9 7.96
1 0.88
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
127  โรงเรียนบ้านค้อ 52
1 1.92
1 1.92
9 17.31
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
128  โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 62
6 9.68
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
129  โรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) 53
3 5.66
1 1.89
6 11.32
1 1.89
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
130  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 82
8 9.76
2 2.44
3 3.66
0 0.00
4 4.88
65 79.27
17 20.73%
131  โรงเรียนบ้านกุดหวาย 214
12 5.61
11 5.14
20 9.35
1 0.47
0 0.00
170 79.44
44 20.56%
132  โรงเรียนบ้านเวียย 83
5 6.02
6 7.23
4 4.82
2 2.41
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
133  โรงเรียนบ้านทวารไพร 172
12 6.98
4 2.33
17 9.88
1 0.58
1 0.58
137 79.65
35 20.35%
134  โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 89
3 3.37
0 0.00
15 16.85
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
135  โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 270
15 5.56
12 4.44
7 2.59
13 4.81
7 2.59
216 80.00
54 20.00%
136  โรงเรียนบ้านสลักได 170
12 7.06
12 7.06
10 5.88
0 0.00
0 0.00
136 80.00
34 20.00%
137  โรงเรียนบ้านอาวุธ 60
9 15.00
1 1.67
1 1.67
1 1.67
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
138  โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 166
11 6.63
2 1.20
18 10.84
2 1.20
0 0.00
133 80.12
33 19.88%
139  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 156
16 10.26
1 0.64
10 6.41
1 0.64
3 1.92
125 80.13
31 19.87%
140  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 228
8 3.51
25 10.96
8 3.51
3 1.32
1 0.44
183 80.26
45 19.74%
141  โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 76
10 13.16
-1 -1.32
6 7.89
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
142  โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 164
3 1.83
19 11.59
9 5.49
1 0.61
0 0.00
132 80.49
32 19.51%
143  โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 262
13 4.96
8 3.05
6 2.29
13 4.96
11 4.20
211 80.53
51 19.47%
144  โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 376
19 5.05
10 2.66
35 9.31
9 2.39
0 0.00
303 80.59
73 19.41%
145  โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 155
10 6.45
7 4.52
13 8.39
0 0.00
0 0.00
125 80.65
30 19.35%
146  โรงเรียนบ้านบรมสุข 145
8 5.52
4 2.76
5 3.45
11 7.59
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
147  โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 223
6 2.69
2 0.90
12 5.38
13 5.83
10 4.48
180 80.72
43 19.28%
148  โรงเรียนบ้านว่าน 68
2 2.94
2 2.94
5 7.35
4 5.88
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
149  โรงเรียนบ้านไถงตรง 110
4 3.64
0 0.00
17 15.45
0 0.00
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
150  โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 142
8 5.63
5 3.52
12 8.45
2 1.41
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
151  โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 202
18 8.91
6 2.97
12 5.94
2 0.99
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
152  โรงเรียนบ้านทะนงชัย 80
7 8.75
2 2.50
5 6.25
1 1.25
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
153  โรงเรียนบ้านอันโนง 75
6 8.00
7 9.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
154  โรงเรียนบ้านหนองขนาด 102
4 3.92
3 2.94
7 6.86
3 2.94
2 1.96
83 81.37
19 18.63%
155  โรงเรียนบ้านขะเนก 217
6 2.76
5 2.30
21 9.68
4 1.84
4 1.84
177 81.57
40 18.43%
156  โรงเรียนบ้านกันตรง 76
5 6.58
0 0.00
9 11.84
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
157  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 136
10 7.35
5 3.68
9 6.62
1 0.74
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
158  โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 216
17 7.87
6 2.78
11 5.09
5 2.31
0 0.00
177 81.94
39 18.06%
159  โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
4 8.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
160  โรงเรียนบ้านหนองกง 50
3 6.00
2 4.00
2 4.00
1 2.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
161  โรงเรียนบ้านบุญโลก 56
0 0.00
8 14.29
2 3.57
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
162  โรงเรียนบ้านดงถาวร 186
9 4.84
13 6.99
10 5.38
1 0.54
0 0.00
153 82.26
33 17.74%
163  โรงเรียนบ้านจันรม 187
15 8.02
0 0.00
18 9.63
0 0.00
0 0.00
154 82.35
33 17.65%
164  โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 17
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
165  โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 159
6 3.77
7 4.40
12 7.55
3 1.89
0 0.00
131 82.39
28 17.61%
166  โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 273
8 2.93
8 2.93
32 11.72
0 0.00
0 0.00
225 82.42
48 17.58%
167  โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 172
10 5.81
8 4.65
10 5.81
2 1.16
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
168  โรงเรียนบ้านใหม่ 115
5 4.35
4 3.48
5 4.35
4 3.48
2 1.74
95 82.61
20 17.39%
169  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 157
8 5.10
3 1.91
8 5.10
2 1.27
6 3.82
130 82.80
27 17.20%
170  โรงเรียนบ้านกันโจรง 64
4 6.25
4 6.25
2 3.13
1 1.56
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
171  โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 64
3 4.69
1 1.56
5 7.81
0 0.00
2 3.13
53 82.81
11 17.19%
172  โรงเรียนบ้านระเวียง 140
11 7.86
1 0.71
4 2.86
4 2.86
4 2.86
116 82.86
24 17.14%
173  โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 82
5 6.10
4 4.88
5 6.10
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
174  โรงเรียนบ้านหนองจอก 206
5 2.43
16 7.77
14 6.80
0 0.00
0 0.00
171 83.01
35 16.99%
175  โรงเรียนบ้านสดอ 207
11 5.31
11 5.31
7 3.38
4 1.93
2 0.97
172 83.09
35 16.91%
176  โรงเรียนวัดประสพ 142
11 7.75
3 2.11
6 4.23
4 2.82
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
177  โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 137
0 0.00
9 6.57
12 8.76
2 1.46
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
178  โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
179  โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 698
27 3.87
23 3.30
62 8.88
3 0.43
0 0.00
583 83.52
115 16.48%
180  โรงเรียนบ้านโคกวัด 189
7 3.70
6 3.17
6 3.17
6 3.17
6 3.17
158 83.60
31 16.40%
181  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
2 2.94
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
182  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 180
0 0.00
17 9.44
12 6.67
0 0.00
0 0.00
151 83.89
29 16.11%
183  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 112
2 1.79
0 0.00
16 14.29
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
184  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 187
4 2.14
4 2.14
9 4.81
7 3.74
6 3.21
157 83.96
30 16.04%
185  โรงเรียนบ้านโดนออง 181
16 8.84
5 2.76
5 2.76
3 1.66
0 0.00
152 83.98
29 16.02%
186  โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 169
9 5.33
4 2.37
7 4.14
4 2.37
3 1.78
142 84.02
27 15.98%
187  โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 195
12 6.15
1 0.51
15 7.69
0 0.00
3 1.54
164 84.10
31 15.90%
188  โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 133
10 7.52
1 0.75
8 6.02
1 0.75
1 0.75
112 84.21
21 15.79%
189  โรงเรียนบ้านดู่อาราง 165
14 8.48
0 0.00
6 3.64
0 0.00
6 3.64
139 84.24
26 15.76%
190  โรงเรียนบ้านตะเคียน 108
4 3.70
4 3.70
6 5.56
1 0.93
2 1.85
91 84.26
17 15.74%
191  โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) 116
7 6.03
3 2.59
3 2.59
3 2.59
2 1.72
98 84.48
18 15.52%
192  โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 258
6 2.33
9 3.49
18 6.98
2 0.78
5 1.94
218 84.50
40 15.50%
193  โรงเรียนบ้านสังแก 117
6 5.13
4 3.42
6 5.13
2 1.71
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
194  โรงเรียนบ้านหนองกับ 150
13 8.67
3 2.00
7 4.67
0 0.00
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
195  โรงเรียนบ้านตาอ็อง 98
5 5.10
2 2.04
8 8.16
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
196  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 165
7 4.24
7 4.24
7 4.24
4 2.42
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
197  โรงเรียนบ้านตรำดม 174
8 4.60
6 3.45
3 1.72
7 4.02
2 1.15
148 85.06
26 14.94%
198  โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 244
17 6.97
10 4.10
3 1.23
3 1.23
3 1.23
208 85.25
36 14.75%
199  โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 82
3 3.66
6 7.32
0 0.00
2 2.44
1 1.22
70 85.37
12 14.63%
200  โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ 82
11 13.41
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
201  โรงเรียนบ้านจารพัต 260
11 4.23
8 3.08
19 7.31
0 0.00
0 0.00
222 85.38
38 14.62%
202  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 89
6 6.74
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
203  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 180
7 3.89
3 1.67
16 8.89
0 0.00
0 0.00
154 85.56
26 14.44%
204  โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 70
0 0.00
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
205  โรงเรียนบ้านหนองสนิท 105
6 5.71
0 0.00
0 0.00
2 1.90
7 6.67
90 85.71
15 14.29%
206  โรงเรียนบ้านจรวย 85
5 5.88
1 1.18
6 7.06
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
207  โรงเรียนบ้านพม่า 57
1 1.75
3 5.26
4 7.02
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
208  โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 171
7 4.09
0 0.00
12 7.02
3 1.75
2 1.17
147 85.96
24 14.04%
209  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 164
10 6.10
8 4.88
5 3.05
0 0.00
0 0.00
141 85.98
23 14.02%
210  โรงเรียนบ้านหนองแคน 72
6 8.33
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
211  โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 232
12 5.17
0 0.00
11 4.74
8 3.45
1 0.43
200 86.21
32 13.79%
212  โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 66
2 3.03
2 3.03
4 6.06
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
213  โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ 81
4 4.94
2 2.47
2 2.47
2 2.47
1 1.23
70 86.42
11 13.58%
214  โรงเรียนบ้านบุทม 118
6 5.08
5 4.24
3 2.54
2 1.69
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
215  โรงเรียนบ้านม่วง 83
4 4.82
1 1.20
6 7.23
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
216  โรงเรียนบ้านพระปืด 68
1 1.47
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
217  โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
0 0.00
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
218  โรงเรียนบ้านหนองดุม 191
6 3.14
0 0.00
11 5.76
0 0.00
8 4.19
166 86.91
25 13.09%
219  โรงเรียนบ้านบุฤๅษี 131
10 7.63
4 3.05
3 2.29
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
220  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม 31
2 6.45
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
221  โรงเรียนบ้านแตล 226
9 3.98
3 1.33
12 5.31
2 0.88
2 0.88
198 87.61
28 12.39%
222  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 89
10 11.24
1 1.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
223  โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 163
3 1.84
1 0.61
16 9.82
0 0.00
0 0.00
143 87.73
20 12.27%
224  โรงเรียนทวีคามวิทยา 58
3 5.17
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
225  โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 142
2 1.41
0 0.00
11 7.75
4 2.82
0 0.00
125 88.03
17 11.97%
226  โรงเรียนบ้านตากูก 104
0 0.00
1 0.96
10 9.62
1 0.96
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
227  โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 87
6 6.90
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
228  โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 70
3 4.29
1 1.43
3 4.29
0 0.00
1 1.43
62 88.57
8 11.43%
229  โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) 175
6 3.43
6 3.43
2 1.14
6 3.43
0 0.00
155 88.57
20 11.43%
230  โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 159
11 6.92
3 1.89
3 1.89
0 0.00
1 0.63
141 88.68
18 11.32%
231  โรงเรียนบ้านระเภาว์ 106
2 1.89
4 3.77
2 1.89
2 1.89
2 1.89
94 88.68
12 11.32%
232  โรงเรียนบ้านช่างปี่ 137
4 2.92
3 2.19
8 5.84
0 0.00
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
233  โรงเรียนบ้านจารย์ 128
2 1.56
3 2.34
5 3.91
4 3.13
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
234  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 74
1 1.35
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
235  โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
236  โรงเรียนบ้านตาเพชร 105
4 3.81
0 0.00
7 6.67
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
237  โรงเรียนบ้านระหาร 67
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
238  โรงเรียนบ้านโนนลี 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
239  โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 231
4 1.73
2 0.87
15 6.49
3 1.30
0 0.00
207 89.61
24 10.39%
240  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 68
1 1.47
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
241  โรงเรียนบ้านข่า 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
242  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 60
0 0.00
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
243  โรงเรียนบ้านโคกพระ 101
3 2.97
1 0.99
4 3.96
1 0.99
1 0.99
91 90.10
10 9.90%
244  โรงเรียนบ้านตระแสง 204
7 3.43
1 0.49
6 2.94
2 0.98
4 1.96
184 90.20
20 9.80%
245  โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 72
2 2.78
5 6.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
246  โรงเรียนบ้านระไซร์ 134
4 2.99
2 1.49
6 4.48
1 0.75
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
247  โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 124
8 6.45
0 0.00
4 3.23
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
248  โรงเรียนบ้านตากแดด 125
2 1.60
0 0.00
9 7.20
1 0.80
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
249  โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 84
0 0.00
1 1.19
7 8.33
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
250  โรงเรียนบ้านหนองกัว 170
7 4.12
2 1.18
7 4.12
0 0.00
0 0.00
154 90.59
16 9.41%
251  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 64
4 6.25
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
252  โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 77
0 0.00
0 0.00
2 2.60
5 6.49
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
253  โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 198
11 5.56
0 0.00
7 3.54
0 0.00
0 0.00
180 90.91
18 9.09%
254  โรงเรียนบ้านตางมาง 146
4 2.74
3 2.05
2 1.37
4 2.74
0 0.00
133 91.10
13 8.90%
255  โรงเรียนบ้านพะเนา 60
0 0.00
3 5.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
256  โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 146
1 0.68
4 2.74
7 4.79
0 0.00
0 0.00
134 91.78
12 8.22%
257  โรงเรียนบ้านระวี 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
258  โรงเรียนบ้านโคกกรวด 37
0 0.00
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
259  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 87
2 2.30
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
260  โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 50
2 4.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
261  โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 107
1 0.93
0 0.00
6 5.61
1 0.93
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
262  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 82
1 1.22
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
263  โรงเรียนบ้านฉันเพล 139
1 0.72
0 0.00
9 6.47
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
264  โรงเรียนบ้านตาเมาะ 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
265  โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 71
3 4.23
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
266  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 88
3 3.41
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
267  โรงเรียนบ้านดินแดง 59
1 1.69
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
268  โรงเรียนบ้านสะโน 106
0 0.00
3 2.83
3 2.83
0 0.00
1 0.94
99 93.40
7 6.60%
269  โรงเรียนบ้านกาเกาะ 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
270  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 125
0 0.00
1 0.80
5 4.00
1 0.80
0 0.00
118 94.40
7 5.60%
271  โรงเรียนบ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
272  โรงเรียนบ้านตำปูง 74
1 1.35
1 1.35
1 1.35
1 1.35
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
273  โรงเรียนบ้านโชค 95
0 0.00
0 0.00
5 5.26
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
274  โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 98
2 2.04
1 1.02
2 2.04
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
275  โรงเรียนบ้านคาละแมะ 178
0 0.00
0 0.00
9 5.06
0 0.00
0 0.00
169 94.94
9 5.06%
276  โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) 99
0 0.00
2 2.02
3 3.03
0 0.00
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
277  โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) 141
3 2.13
1 0.71
1 0.71
2 1.42
0 0.00
134 95.04
7 4.96%
278  โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 306
0 0.00
2 0.65
12 3.92
1 0.33
0 0.00
291 95.10
15 4.90%
279  โรงเรียนบ้านหัวแรต 124
3 2.42
2 1.61
1 0.81
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
280  โรงเรียนบ้านอาแวะ 107
0 0.00
0 0.00
5 4.67
0 0.00
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
281  โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 4.46
107 95.54
5 4.46%
282  โรงเรียนบ้านกางของ 113
3 2.65
0 0.00
1 0.88
1 0.88
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
283  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 127
1 0.79
1 0.79
3 2.36
0 0.00
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
284  โรงเรียนดรุณวิทยากร 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.75
77 96.25
3 3.75%
285  โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 71
2 2.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
286  โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 183
0 0.00
0 0.00
4 2.19
1 0.55
0 0.00
178 97.27
5 2.73%
287  โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
288  โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 121
0 0.00
0 0.00
1 0.83
2 1.65
0 0.00
118 97.52
3 2.48%
289  โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
290  โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 417
5 1.20
0 0.00
4 0.96
0 0.00
0 0.00
408 97.84
9 2.16%
291  โรงเรียนบ้านหนองฮะ 146
0 0.00
1 0.68
0 0.00
0 0.00
2 1.37
143 97.95
3 2.05%
292  โรงเรียนบ้านกุง 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.39
0 0.00
71 98.61
1 1.39%

 

จำนวนนักเรียน  47,881 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,117 6.51
เตี้ย  1,953 4.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,594 7.51
ผอมและเตี้ย  1,742 3.64
อ้วนและเตี้ย  1,562 3.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  35,913 75.00
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,968 คน


25.00%


Powered By www.thaieducation.net