ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 149 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.13
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านช่อผกา 264
85 32.20
46 17.42
33 12.50
39 14.77
0 0.00
61 23.11
203 76.89%
2  โรงเรียนบ้านพะไล 69
17 24.64
14 20.29
6 8.70
4 5.80
3 4.35
25 36.23
44 63.77%
3  โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 124
27 21.77
15 12.10
15 12.10
11 8.87
9 7.26
47 37.90
77 62.10%
4  โรงเรียนบ้านสมสนุก 107
21 19.63
20 18.69
6 5.61
7 6.54
6 5.61
47 43.93
60 56.07%
5  โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 240
17 7.08
23 9.58
37 15.42
14 5.83
34 14.17
115 47.92
125 52.08%
6  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 43
13 30.23
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
21 48.84
22 51.16%
7  โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 54
3 5.56
8 14.81
10 18.52
6 11.11
0 0.00
27 50.00
27 50.00%
8  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 73
11 15.07
7 9.59
8 10.96
1 1.37
9 12.33
37 50.68
36 49.32%
9  โรงเรียนวัดโคกสะอาด 116
16 13.79
23 19.83
2 1.72
16 13.79
0 0.00
59 50.86
57 49.14%
10  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 117
17 14.53
24 20.51
9 7.69
5 4.27
1 0.85
61 52.14
56 47.86%
11  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 69
12 17.39
8 11.59
12 17.39
0 0.00
0 0.00
37 53.62
32 46.38%
12  โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 82
8 9.76
9 10.98
14 17.07
6 7.32
0 0.00
45 54.88
37 45.12%
13  โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 110
15 13.64
7 6.36
13 11.82
9 8.18
2 1.82
64 58.18
46 41.82%
14  โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 84
10 11.90
15 17.86
10 11.90
0 0.00
0 0.00
49 58.33
35 41.67%
15  โรงเรียนบ้านฝ้าย 54
8 14.81
4 7.41
10 18.52
0 0.00
0 0.00
32 59.26
22 40.74%
16  โรงเรียนบ้านมาบสมอ 97
10 10.31
11 11.34
15 15.46
0 0.00
3 3.09
58 59.79
39 40.21%
17  โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 229
4 1.75
16 6.99
16 6.99
23 10.04
32 13.97
138 60.26
91 39.74%
18  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 215
40 18.60
25 11.63
8 3.72
10 4.65
2 0.93
130 60.47
85 39.53%
19  โรงเรียนบ้านตะโก 252
48 19.05
7 2.78
32 12.70
7 2.78
0 0.00
158 62.70
94 37.30%
20  โรงเรียนเบญจคามวิทยา 322
31 9.63
24 7.45
14 4.35
23 7.14
22 6.83
208 64.60
114 35.40%
21  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 161
16 9.94
9 5.59
19 11.80
13 8.07
0 0.00
104 64.60
57 35.40%
22  โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 150
17 11.33
14 9.33
13 8.67
5 3.33
4 2.67
97 64.67
53 35.33%
23  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 103
11 10.68
8 7.77
15 14.56
1 0.97
1 0.97
67 65.05
36 34.95%
24  โรงเรียนวัดหนองปล่อง 114
19 16.67
6 5.26
13 11.40
1 0.88
0 0.00
75 65.79
39 34.21%
25  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 119
19 15.97
4 3.36
9 7.56
4 3.36
3 2.52
80 67.23
39 32.77%
26  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 137
12 8.76
7 5.11
23 16.79
2 1.46
0 0.00
93 67.88
44 32.12%
27  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 53
2 3.77
5 9.43
10 18.87
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
28  โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 50
7 14.00
0 0.00
5 10.00
4 8.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
29  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 38
7 18.42
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
30  โรงเรียนพระครูวิทยา 191
26 13.61
5 2.62
28 14.66
1 0.52
0 0.00
131 68.59
60 31.41%
31  โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 74
8 10.81
3 4.05
8 10.81
3 4.05
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
32  โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 58
4 6.90
2 3.45
7 12.07
3 5.17
1 1.72
41 70.69
17 29.31%
33  โรงเรียนบ้านโคกสูง 83
9 10.84
2 2.41
12 14.46
0 0.00
1 1.20
59 71.08
24 28.92%
34  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 87
9 10.34
3 3.45
13 14.94
0 0.00
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
35  โรงเรียนบ้านลุงม่วง 115
12 10.43
1 0.87
18 15.65
2 1.74
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
36  โรงเรียนบ้านประคอง 184
5 2.72
5 2.72
13 7.07
10 5.43
18 9.78
133 72.28
51 27.72%
37  โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 80
7 8.75
4 5.00
3 3.75
4 5.00
4 5.00
58 72.50
22 27.50%
38  โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 102
2 1.96
9 8.82
16 15.69
0 0.00
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
39  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 256
17 6.64
0 0.00
50 19.53
0 0.00
0 0.00
189 73.83
67 26.17%
40  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 173
8 4.62
12 6.94
11 6.36
2 1.16
12 6.94
128 73.99
45 26.01%
41  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 39
1 2.56
0 0.00
7 17.95
2 5.13
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
42  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 94
2 2.13
2 2.13
19 20.21
1 1.06
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
43  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 55
4 7.27
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
44  โรงเรียนบ้านตลาดชัย 197
22 11.17
2 1.02
23 11.68
3 1.52
0 0.00
147 74.62
50 25.38%
45  โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 143
15 10.49
10 6.99
8 5.59
3 2.10
0 0.00
107 74.83
36 25.17%
46  โรงเรียนบ้านหนองบัว 104
9 8.65
0 0.00
12 11.54
0 0.00
5 4.81
78 75.00
26 25.00%
47  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 96
13 13.54
1 1.04
9 9.38
0 0.00
1 1.04
72 75.00
24 25.00%
48  โรงเรียนบ้านสนวน 61
4 6.56
0 0.00
11 18.03
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
49  โรงเรียนบ้านสระคูณ 86
0 0.00
0 0.00
5 5.81
13 15.12
3 3.49
65 75.58
21 24.42%
50  โรงเรียนบ้านดงเย็น 62
2 3.23
2 3.23
9 14.52
2 3.23
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
51  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 137
5 3.65
2 1.46
16 11.68
8 5.84
2 1.46
104 75.91
33 24.09%
52  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 125
7 5.60
6 4.80
12 9.60
4 3.20
1 0.80
95 76.00
30 24.00%
53  โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 121
9 7.44
8 6.61
12 9.92
0 0.00
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
54  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 188
16 8.51
10 5.32
17 9.04
2 1.06
0 0.00
143 76.06
45 23.94%
55  โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 180
9 5.00
4 2.22
12 6.67
11 6.11
7 3.89
137 76.11
43 23.89%
56  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 364
21 5.77
12 3.30
50 13.74
2 0.55
1 0.27
278 76.37
86 23.63%
57  โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 108
13 12.04
1 0.93
10 9.26
1 0.93
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
58  โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 80
3 3.75
5 6.25
5 6.25
5 6.25
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
59  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 116
4 3.45
2 1.72
16 13.79
3 2.59
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
60  โรงเรียนอนุบาลชำนิ 256
20 7.81
10 3.91
20 7.81
3 1.17
2 0.78
201 78.52
55 21.48%
61  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 57
10 17.54
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
62  โรงเรียนบ้านโนนแดง 157
8 5.10
7 4.46
14 8.92
3 1.91
1 0.64
124 78.98
33 21.02%
63  โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 67
7 10.45
6 8.96
0 0.00
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
64  โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 102
12 11.76
0 0.00
9 8.82
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
65  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 394
24 6.09
11 2.79
29 7.36
17 4.31
0 0.00
313 79.44
81 20.56%
66  โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 88
5 5.68
0 0.00
13 14.77
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
67  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 289
27 9.34
13 4.50
19 6.57
0 0.00
0 0.00
230 79.58
59 20.42%
68  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 113
12 10.62
4 3.54
7 6.19
0 0.00
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
69  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 166
5 3.01
13 7.83
15 9.04
0 0.00
0 0.00
133 80.12
33 19.88%
70  โรงเรียนบ้านหนองตราด 57
4 7.02
1 1.75
4 7.02
2 3.51
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
71  โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 104
3 2.88
3 2.88
14 13.46
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
72  โรงเรียนบ้านนากลาง 127
8 6.30
8 6.30
7 5.51
1 0.79
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
73  โรงเรียนบ้านหนองแวง 139
16 11.51
0 0.00
10 7.19
0 0.00
0 0.00
113 81.29
26 18.71%
74  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 49
4 8.16
0 0.00
4 8.16
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
75  โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 115
3 2.61
0 0.00
18 15.65
0 0.00
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
76  โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 149
4 2.68
2 1.34
13 8.72
0 0.00
8 5.37
122 81.88
27 18.12%
77  โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 100
9 9.00
2 2.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
78  โรงเรียนบ้านพลวง 120
5 4.17
1 0.83
15 12.50
0 0.00
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
79  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 240
13 5.42
0 0.00
22 9.17
0 0.00
7 2.92
198 82.50
42 17.50%
80  โรงเรียนบ้านตูบช้าง 169
4 2.37
3 1.78
8 4.73
6 3.55
8 4.73
140 82.84
29 17.16%
81  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 119
10 8.40
2 1.68
5 4.20
3 2.52
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
82  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 412
42 10.19
0 0.00
24 5.83
3 0.73
0 0.00
343 83.25
69 16.75%
83  โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 85
4 4.71
3 3.53
6 7.06
0 0.00
1 1.18
71 83.53
14 16.47%
84  โรงเรียนบ้านท้องเรือ 67
5 7.46
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
85  โรงเรียนบ้านร่มไทร 116
4 3.45
11 9.48
3 2.59
0 0.00
1 0.86
97 83.62
19 16.38%
86  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 307
20 6.51
27 8.79
2 0.65
1 0.33
0 0.00
257 83.71
50 16.29%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 369
16 4.34
13 3.52
27 7.32
3 0.81
0 0.00
310 84.01
59 15.99%
88  โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 160
6 3.75
6 3.75
13 8.13
0 0.00
0 0.00
135 84.38
25 15.63%
89  โรงเรียนวัดโคกล่าม 32
1 3.13
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
90  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 123
10 8.13
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
91  โรงเรียนบ้านฝังงา 78
0 0.00
0 0.00
9 11.54
3 3.85
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
92  โรงเรียนบ้านสระเกษ 60
2 3.33
3 5.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
93  โรงเรียนบ้านโคกเก่า 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
4 7.27
47 85.45
8 14.55%
94  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 55
3 5.45
2 3.64
1 1.82
2 3.64
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
95  โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 125
7 5.60
0 0.00
7 5.60
0 0.00
4 3.20
107 85.60
18 14.40%
96  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 190
17 8.95
0 0.00
10 5.26
0 0.00
0 0.00
163 85.79
27 14.21%
97  โรงเรียนบ้านกวางงอย 86
5 5.81
3 3.49
3 3.49
1 1.16
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
98  โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
99  โรงเรียนบ้านยาง 217
13 5.99
5 2.30
12 5.53
0 0.00
0 0.00
187 86.18
30 13.82%
100  โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา 95
8 8.42
0 0.00
5 5.26
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
101  โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 103
4 3.88
2 1.94
7 6.80
1 0.97
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
102  โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 105
2 1.90
0 0.00
9 8.57
3 2.86
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
103  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 128
4 3.13
2 1.56
11 8.59
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
104  โรงเรียนบ้านสารภี 98
3 3.06
0 0.00
10 10.20
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
105  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 46
2 4.35
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
106  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 69
3 4.35
2 2.90
4 5.80
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
107  โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 77
3 3.90
0 0.00
4 5.19
0 0.00
3 3.90
67 87.01
10 12.99%
108  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 124
4 3.23
0 0.00
12 9.68
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
109  โรงเรียนบ้านหนองไทร 93
1 1.08
2 2.15
3 3.23
3 3.23
3 3.23
81 87.10
12 12.90%
110  โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 72
4 5.56
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
111  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 89
0 0.00
1 1.12
5 5.62
1 1.12
4 4.49
78 87.64
11 12.36%
112  โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 82
0 0.00
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
113  โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 66
2 3.03
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
114  โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 198
5 2.53
4 2.02
14 7.07
0 0.00
0 0.00
175 88.38
23 11.62%
115  โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 121
4 3.31
5 4.13
3 2.48
2 1.65
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
116  โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" 113
5 4.42
4 3.54
4 3.54
0 0.00
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
117  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 125
9 7.20
1 0.80
4 3.20
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
118  โรงเรียนบ้านหนองยาง 66
3 4.55
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
119  โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 85
0 0.00
1 1.18
8 9.41
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
120  โรงเรียนบ้านถาวร 132
2 1.52
1 0.76
10 7.58
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
121  โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 144
5 3.47
2 1.39
7 4.86
0 0.00
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
122  โรงเรียนบ้านหนองม้า 143
7 4.90
3 2.10
0 0.00
3 2.10
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
123  โรงเรียนบ้านม่วง 127
4 3.15
5 3.94
2 1.57
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
124  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 95
6 6.32
2 2.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
125  โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 97
0 0.00
0 0.00
5 5.15
1 1.03
2 2.06
89 91.75
8 8.25%
126  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 141
3 2.13
2 1.42
3 2.13
3 2.13
0 0.00
130 92.20
11 7.80%
127  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 77
1 1.30
0 0.00
4 5.19
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
128  โรงเรียนบ้านหนองพะอง 144
1 0.69
0 0.00
8 5.56
2 1.39
0 0.00
133 92.36
11 7.64%
129  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 131
3 2.29
2 1.53
5 3.82
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
130  โรงเรียนวัดหนองครก 105
0 0.00
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
131  โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 107
1 0.93
2 1.87
4 3.74
0 0.00
1 0.93
99 92.52
8 7.48%
132  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 196
3 1.53
11 5.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
182 92.86
14 7.14%
133  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 73
0 0.00
0 0.00
2 2.74
1 1.37
1 1.37
69 94.52
4 5.48%
134  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 110
4 3.64
0 0.00
0 0.00
1 0.91
1 0.91
104 94.55
6 5.45%
135  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
136  โรงเรียนบ้านหนองโสน 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
137  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 77
3 3.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
138  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 132
1 0.76
0 0.00
3 2.27
1 0.76
0 0.00
127 96.21
5 3.79%
139  โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 103
0 0.00
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
100 97.09
3 2.91%
140  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 225
2 0.89
1 0.44
2 0.89
0 0.00
0 0.00
220 97.78
5 2.22%
141  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 148
3 2.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 97.97
3 2.03%
142  โรงเรียนบ้านตลาดควาย 229
0 0.00
0 0.00
1 0.44
0 0.00
0 0.00
228 99.56
1 0.44%
143  โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านหลักเขต 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
148  โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
149  โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,943 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,274 7.10
เตี้ย  688 3.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,436 8.00
ผอมและเตี้ย  369 2.06
อ้วนและเตี้ย  238 1.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,938 77.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,005 คน


22.32%


Powered By www.thaieducation.net