ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 38 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.91
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 4
2 50.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพะไล 69
17 24.64
14 20.29
6 8.70
4 5.80
3 4.35
25 36.23
44 63.77%
3  โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 54
3 5.56
8 14.81
10 18.52
6 11.11
0 0.00
27 50.00
27 50.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 117
17 14.53
24 20.51
9 7.69
5 4.27
1 0.85
61 52.14
56 47.86%
5  โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 110
15 13.64
7 6.36
13 11.82
9 8.18
2 1.82
64 58.18
46 41.82%
6  โรงเรียนบ้านฝ้าย 54
8 14.81
4 7.41
10 18.52
0 0.00
0 0.00
32 59.26
22 40.74%
7  โรงเรียนบ้านตะโก 252
48 19.05
7 2.78
32 12.70
7 2.78
0 0.00
158 62.70
94 37.30%
8  โรงเรียนเบญจคามวิทยา 322
31 9.63
24 7.45
14 4.35
23 7.14
22 6.83
208 64.60
114 35.40%
9  โรงเรียนพระครูวิทยา 191
26 13.61
5 2.62
28 14.66
1 0.52
0 0.00
131 68.59
60 31.41%
10  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 87
9 10.34
3 3.45
13 14.94
0 0.00
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
11  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 173
8 4.62
12 6.94
11 6.36
2 1.16
12 6.94
128 73.99
45 26.01%
12  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 39
1 2.56
0 0.00
7 17.95
2 5.13
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
13  โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 143
15 10.49
10 6.99
8 5.59
3 2.10
0 0.00
107 74.83
36 25.17%
14  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 137
5 3.65
2 1.46
16 11.68
8 5.84
2 1.46
104 75.91
33 24.09%
15  โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 121
9 7.44
8 6.61
12 9.92
0 0.00
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
16  โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 180
9 5.00
4 2.22
12 6.67
11 6.11
7 3.89
137 76.11
43 23.89%
17  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 364
21 5.77
12 3.30
50 13.74
2 0.55
1 0.27
278 76.37
86 23.63%
18  โรงเรียนบ้านโนนแดง 157
8 5.10
7 4.46
14 8.92
3 1.91
1 0.64
124 78.98
33 21.02%
19  โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 102
12 11.76
0 0.00
9 8.82
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
20  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 394
24 6.09
11 2.79
29 7.36
17 4.31
0 0.00
313 79.44
81 20.56%
21  โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 100
9 9.00
2 2.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
22  โรงเรียนบ้านพลวง 120
5 4.17
1 0.83
15 12.50
0 0.00
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
23  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 412
42 10.19
0 0.00
24 5.83
3 0.73
0 0.00
343 83.25
69 16.75%
24  โรงเรียนบ้านท้องเรือ 67
5 7.46
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
25  โรงเรียนบ้านร่มไทร 116
4 3.45
11 9.48
3 2.59
0 0.00
1 0.86
97 83.62
19 16.38%
26  โรงเรียนบ้านฝังงา 78
0 0.00
0 0.00
9 11.54
3 3.85
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
27  โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 125
7 5.60
0 0.00
7 5.60
0 0.00
4 3.20
107 85.60
18 14.40%
28  โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 105
2 1.90
0 0.00
9 8.57
3 2.86
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
29  โรงเรียนบ้านสารภี 98
3 3.06
0 0.00
10 10.20
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
30  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 46
2 4.35
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
31  โรงเรียนบ้านหนองไทร 93
1 1.08
2 2.15
3 3.23
3 3.23
3 3.23
81 87.10
12 12.90%
32  โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 66
2 3.03
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
33  โรงเรียนบ้านหนองยาง 66
3 4.55
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
34  โรงเรียนบ้านถาวร 132
2 1.52
1 0.76
10 7.58
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
35  โรงเรียนบ้านหนองม้า 143
7 4.90
3 2.10
0 0.00
3 2.10
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
36  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 95
6 6.32
2 2.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
37  โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 97
0 0.00
0 0.00
5 5.15
1 1.03
2 2.06
89 91.75
8 8.25%
38  โรงเรียนบ้านหนองโสน 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%

 

จำนวนนักเรียน  5,080 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  388 7.64
เตี้ย  186 3.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  427 8.41
ผอมและเตี้ย  119 2.34
อ้วนและเตี้ย  61 1.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,899 76.75
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,181 คน


23.25%


Powered By www.thaieducation.net