ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 153 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 153 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตอกแป้น 5
0 0.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
2 40.00
3 60.00%
2  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 3635
114 3.14
49 1.35
1094 30.10
22 0.61
637 17.52
1719 47.29
1916 52.71%
3  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา 164
12 7.32
10 6.10
24 14.63
21 12.80
19 11.59
78 47.56
86 52.44%
4  โรงเรียน บ้านดอนยาง 28
5 17.86
2 7.14
3 10.71
1 3.57
2 7.14
15 53.57
13 46.43%
5  โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 63
8 12.70
7 11.11
6 9.52
2 3.17
6 9.52
34 53.97
29 46.03%
6  โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 671
35 5.22
26 3.87
162 24.14
8 1.19
68 10.13
372 55.44
299 44.56%
7  โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) 208
29 13.94
5 2.40
40 19.23
11 5.29
6 2.88
117 56.25
91 43.75%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 264
33 12.50
31 11.74
43 16.29
0 0.00
0 0.00
157 59.47
107 40.53%
9  โรงเรียน บ้านโคกล่าม 70
12 17.14
8 11.43
7 10.00
1 1.43
0 0.00
42 60.00
28 40.00%
10  โรงเรียนบ้านกุดนางทุย 20
0 0.00
2 10.00
6 30.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
11  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 65
11 16.92
4 6.15
5 7.69
3 4.62
3 4.62
39 60.00
26 40.00%
12  โรงเรียน บ้านหนองหิน 186
25 13.44
11 5.91
18 9.68
9 4.84
11 5.91
112 60.22
74 39.78%
13  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 110
9 8.18
8 7.27
14 12.73
7 6.36
5 4.55
67 60.91
43 39.09%
14  โรงเรียนสนามบิน 2562
26 1.01
54 2.11
449 17.53
28 1.09
395 15.42
1610 62.84
952 37.16%
15  โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 225
25 11.11
4 1.78
18 8.00
13 5.78
22 9.78
143 63.56
82 36.44%
16  โรงเรียนบ้านป่าส่าน 54
6 11.11
7 12.96
5 9.26
0 0.00
1 1.85
35 64.81
19 35.19%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 606
31 5.12
19 3.14
84 13.86
13 2.15
65 10.73
394 65.02
212 34.98%
18  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 78
7 8.97
0 0.00
20 25.64
0 0.00
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
19  โรงเรียนบ้านดงเก่า 35
6 17.14
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
23 65.71
12 34.29%
20  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 21
5 23.81
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
21  โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 98
14 14.29
0 0.00
18 18.37
0 0.00
0 0.00
66 67.35
32 32.65%
22  โรงเรียน บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 82
5 6.10
0 0.00
21 25.61
0 0.00
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
23  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 194
13 6.70
7 3.61
17 8.76
6 3.09
18 9.28
133 68.56
61 31.44%
24  โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 100
9 9.00
4 4.00
15 15.00
3 3.00
0 0.00
69 69.00
31 31.00%
25  โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 26
3 11.54
1 3.85
3 11.54
0 0.00
1 3.85
18 69.23
8 30.77%
26  โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 88
6 6.82
5 5.68
14 15.91
2 2.27
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
27  โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา 157
5 3.18
11 7.01
25 15.92
3 1.91
4 2.55
109 69.43
48 30.57%
28  โรงเรียนบ้านหนองปอ 50
3 6.00
5 10.00
4 8.00
3 6.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
29  โรงเรียนบ้านโคกท่า 84
3 3.57
1 1.19
19 22.62
1 1.19
1 1.19
59 70.24
25 29.76%
30  โรงเรียน บ้านชาด 71
8 11.27
4 5.63
9 12.68
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
31  โรงเรียนบ้านงิ้ว 142
3 2.11
4 2.82
16 11.27
7 4.93
12 8.45
100 70.42
42 29.58%
32  โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 82
8 9.76
10 12.20
4 4.88
2 2.44
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
33  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ 353
24 6.80
20 5.67
45 12.75
11 3.12
0 0.00
253 71.67
100 28.33%
34  โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 73
9 12.33
0 0.00
9 12.33
2 2.74
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 121
11 9.09
4 3.31
17 14.05
1 0.83
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
36  โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 48
3 6.25
4 8.33
3 6.25
1 2.08
2 4.17
35 72.92
13 27.08%
37  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 52
0 0.00
0 0.00
14 26.92
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
38  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี 91
4 4.40
6 6.59
6 6.59
8 8.79
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
39  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
6 11.11
3 5.56
40 74.07
14 25.93%
40  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 89
7 7.87
3 3.37
12 13.48
1 1.12
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
41  โรงเรียนบ้านหนองปิง 145
15 10.34
7 4.83
5 3.45
4 2.76
6 4.14
108 74.48
37 25.52%
42  โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 44
4 9.09
3 6.82
4 9.09
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
43  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 44
0 0.00
1 2.27
9 20.45
1 2.27
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
44  โรงเรียนบ้านไก่นา 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
1 12.50
6 75.00
2 25.00%
45  โรงเรียนบ้านหนองคู 33
5 15.15
3 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
46  โรงเรียน หินกองวิทยา 54
5 9.26
4 7.41
4 7.41
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
47  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 50
4 8.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
48  โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 50
5 10.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
49  โรงเรียน บ้านหินขาว 67
1 1.49
7 10.45
8 11.94
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
50  โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 126
7 5.56
2 1.59
14 11.11
6 4.76
1 0.79
96 76.19
30 23.81%
51  โรงเรียนบ้านบ่อแก 93
4 4.30
1 1.08
17 18.28
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
52  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 77
0 0.00
0 0.00
18 23.38
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
53  โรงเรียน บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 61
7 11.48
2 3.28
4 6.56
1 1.64
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
54  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร 170
19 11.18
16 9.41
3 1.76
0 0.00
0 0.00
132 77.65
38 22.35%
55  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 18
2 11.11
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
56  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 79
3 3.80
0 0.00
14 17.72
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
57  โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 98
10 10.20
2 2.04
8 8.16
1 1.02
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
58  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 61
5 8.20
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
59  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 189
7 3.70
9 4.76
22 11.64
2 1.06
0 0.00
149 78.84
40 21.16%
60  โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 114
8 7.02
4 3.51
11 9.65
1 0.88
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
61  โรงเรียนบ้านดงพอง 43
3 6.98
2 4.65
1 2.33
2 4.65
1 2.33
34 79.07
9 20.93%
62  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 82
6 7.32
6 7.32
5 6.10
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
63  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 39
2 5.13
2 5.13
2 5.13
0 0.00
2 5.13
31 79.49
8 20.51%
64  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 114
4 3.51
6 5.26
11 9.65
2 1.75
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
65  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 55
6 10.91
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
66  โรงเรียนบ้านโนนกู่ 10
0 0.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
67  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
68  โรงเรียนบ้านนาล้อม 41
4 9.76
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
69  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 68
5 7.35
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
70  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 335
25 7.46
18 5.37
10 2.99
9 2.69
2 0.60
271 80.90
64 19.10%
71  โรงเรียน บ้านกอก 91
2 2.20
6 6.59
3 3.30
6 6.59
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
72  โรงเรียน บ้านดอนบม 156
8 5.13
5 3.21
5 3.21
7 4.49
4 2.56
127 81.41
29 18.59%
73  โรงเรียนบ้านเลิง 55
3 5.45
1 1.82
2 3.64
1 1.82
3 5.45
45 81.82
10 18.18%
74  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 176
8 4.55
9 5.11
7 3.98
6 3.41
2 1.14
144 81.82
32 18.18%
75  โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา 67
4 5.97
1 1.49
7 10.45
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
76  โรงเรียน บ้านคำบอน 90
4 4.44
5 5.56
7 7.78
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
77  โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 187
19 10.16
3 1.60
10 5.35
0 0.00
1 0.53
154 82.35
33 17.65%
78  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 148
18 12.16
1 0.68
7 4.73
0 0.00
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
79  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 103
6 5.83
5 4.85
5 4.85
2 1.94
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
80  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 178
3 1.69
4 2.25
22 12.36
2 1.12
0 0.00
147 82.58
31 17.42%
81  โรงเรียนบ้านดงกลาง 75
2 2.67
2 2.67
2 2.67
6 8.00
1 1.33
62 82.67
13 17.33%
82  โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 112
5 4.46
4 3.57
10 8.93
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
83  โรงเรียนบ้านทองหลาง 103
5 4.85
5 4.85
4 3.88
2 1.94
1 0.97
86 83.50
17 16.50%
84  โรงเรียน บ้านสะอาด 148
2 1.35
2 1.35
9 6.08
2 1.35
9 6.08
124 83.78
24 16.22%
85  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 148
7 4.73
7 4.73
10 6.76
0 0.00
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
86  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 105
10 9.52
6 5.71
1 0.95
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
87  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 235
24 10.21
0 0.00
13 5.53
0 0.00
0 0.00
198 84.26
37 15.74%
88  โรงเรียน บ้านค้อ 51
0 0.00
1 1.96
5 9.80
2 3.92
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
89  โรงเรียนบ้านศิลา 45
2 4.44
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
90  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 184
7 3.80
12 6.52
9 4.89
0 0.00
0 0.00
156 84.78
28 15.22%
91  โรงเรียนบ้านโกทา 87
2 2.30
3 3.45
5 5.75
1 1.15
2 2.30
74 85.06
13 14.94%
92  โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 6.67
6 8.00
64 85.33
11 14.67%
93  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 152
7 4.61
6 3.95
4 2.63
3 1.97
2 1.32
130 85.53
22 14.47%
94  โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 42
2 4.76
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
95  โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 78
6 7.69
2 2.56
3 3.85
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
96  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง 57
4 7.02
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
97  โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 200
7 3.50
0 0.00
21 10.50
0 0.00
0 0.00
172 86.00
28 14.00%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 162
1 0.62
2 1.23
16 9.88
3 1.85
0 0.00
140 86.42
22 13.58%
99  โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 74
3 4.05
2 2.70
3 4.05
1 1.35
1 1.35
64 86.49
10 13.51%
100  โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง 90
0 0.00
3 3.33
7 7.78
1 1.11
1 1.11
78 86.67
12 13.33%
101  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน 99
3 3.03
2 2.02
2 2.02
6 6.06
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
102  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 186
4 2.15
3 1.61
14 7.53
3 1.61
0 0.00
162 87.10
24 12.90%
103  โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 124
7 5.65
2 1.61
5 4.03
2 1.61
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
104  โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 39
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
105  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 150
0 0.00
1 0.67
13 8.67
5 3.33
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
106  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 120
4 3.33
0 0.00
11 9.17
0 0.00
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
107  โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
2 3.51
50 87.72
7 12.28%
108  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 131
4 3.05
6 4.58
6 4.58
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
109  โรงเรียนบ้านโนนเรือง 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
110  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 115
4 3.48
3 2.61
7 6.09
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
111  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าข้าวนก 83
6 7.23
2 2.41
2 2.41
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
112  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 127
2 1.57
2 1.57
5 3.94
5 3.94
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
113  โรงเรียนบ้านโนนลาน 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
0 0.00
1 1.56
57 89.06
7 10.94%
114  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 115
2 1.74
0 0.00
10 8.70
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
115  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
116  โรงเรียน บ้านโคกสูงวิทยาคม 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
117  โรงเรียน บ้านม่วงโป้ 121
5 4.13
0 0.00
7 5.79
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
118  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 91
3 3.30
1 1.10
4 4.40
1 1.10
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
119  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
3 4.84
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
120  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 222
4 1.80
5 2.25
9 4.05
2 0.90
0 0.00
202 90.99
20 9.01%
121  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
122  โรงเรียนบ้านวังโพน 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.57
32 91.43
3 8.57%
123  โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
1 2.78
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
124  โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
125  โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 25
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
126  โรงเรียน บ้านบะยาว 113
0 0.00
3 2.65
4 3.54
2 1.77
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
127  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
128  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 51
3 5.88
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
129  โรงเรียนบ้านบึงแก 102
2 1.96
2 1.96
3 2.94
1 0.98
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
130  โรงเรียน บ้านโสกแต้ 129
3 2.33
0 0.00
7 5.43
0 0.00
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
131  โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
132  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 69
2 2.90
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
133  โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) 43
-4 -9.30
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
134  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 160
0 0.00
0 0.00
3 1.88
5 3.13
2 1.25
150 93.75
10 6.25%
135  โรงเรียน บ้านหนองคลอง 130
0 0.00
1 0.77
7 5.38
0 0.00
0 0.00
122 93.85
8 6.15%
136  โรงเรียน บ้านลาดนาเพียง 83
1 1.20
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
137  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 92
4 4.35
1 1.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
138  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 95
0 0.00
0 0.00
5 5.26
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
139  โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 97
0 0.00
0 0.00
5 5.15
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
140  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 79
1 1.27
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
141  โรงเรียน บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 142
0 0.00
0 0.00
7 4.93
0 0.00
0 0.00
135 95.07
7 4.93%
142  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 61
1 1.64
0 0.00
1 1.64
1 1.64
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
143  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 122
3 2.46
0 0.00
3 2.46
0 0.00
0 0.00
116 95.08
6 4.92%
144  โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 102
1 0.98
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
145  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 136
5 3.68
0 0.00
1 0.74
0 0.00
0 0.00
130 95.59
6 4.41%
146  โรงเรียน บ้านโคกฟันโปง 115
0 0.00
0 0.00
2 1.74
3 2.61
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
147  โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 93
4 4.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
148  โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 103
1 0.97
2 1.94
1 0.97
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
149  โรงเรียนบ้านนาเพียง 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
150  โรงเรียนบ้านม่วง 254
0 0.00
0 0.00
3 1.18
3 1.18
2 0.79
246 96.85
8 3.15%
151  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 90
0 0.00
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
88 97.78
2 2.22%
152  โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.08
47 97.92
1 2.08%
153  โรงเรียน บ้านป่าเหลื่อม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,768 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  956 4.39
เตี้ย  580 2.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,904 13.34
ผอมและเตี้ย  320 1.47
อ้วนและเตี้ย  1,338 6.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,670 71.99
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,098 คน


28.01%


Powered By www.thaieducation.net