ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 151 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 151 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 86
65 75.58
0 0.00
7 8.14
10 11.63
4 4.65
0 0.00
86 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 75
18 24.00
17 22.67
22 29.33
13 17.33
5 6.67
0 0.00
75 100.00%
3  โรงเรียนวัดยวด 141
1 0.71
6 4.26
22 15.60
0 0.00
112 79.43
0 0.00
141 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหัวบึง 56
28 50.00
0 0.00
1 1.79
13 23.21
4 7.14
10 17.86
46 82.14%
5  โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 253
7 2.77
20 7.91
54 21.34
27 10.67
49 19.37
96 37.94
157 62.06%
6  โรงเรียนบ้านวังเพลิง 363
47 12.95
57 15.70
32 8.82
44 12.12
45 12.40
138 38.02
225 61.98%
7  โรงเรียนบ้านหนองแก 82
8 9.76
9 10.98
10 12.20
14 17.07
5 6.10
36 43.90
46 56.10%
8  โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 110
16 14.55
5 4.55
12 10.91
12 10.91
14 12.73
51 46.36
59 53.64%
9  โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 45
14 31.11
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
21 46.67
24 53.33%
10  โรงเรียนวัดสำราญ 112
18 16.07
12 10.71
21 18.75
7 6.25
0 0.00
54 48.21
58 51.79%
11  โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 57
12 21.05
5 8.77
10 17.54
2 3.51
0 0.00
28 49.12
29 50.88%
12  โรงเรียนบ้านดอนดึง 158
5 3.16
2 1.27
21 13.29
48 30.38
1 0.63
81 51.27
77 48.73%
13  โรงเรียนวัดข่อยกลาง 52
8 15.38
3 5.77
9 17.31
2 3.85
3 5.77
27 51.92
25 48.08%
14  โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 139
34 24.46
2 1.44
15 10.79
7 5.04
3 2.16
78 56.12
61 43.88%
15  โรงเรียนวัดใดใหญ่ 141
17 12.06
13 9.22
16 11.35
7 4.96
7 4.96
81 57.45
60 42.55%
16  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 85
10 11.76
5 5.88
8 9.41
1 1.18
11 12.94
50 58.82
35 41.18%
17  โรงเรียนวัดคลองเม่า 102
4 3.92
9 8.82
27 26.47
0 0.00
0 0.00
62 60.78
40 39.22%
18  โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 74
6 8.11
4 5.41
15 20.27
2 2.70
2 2.70
45 60.81
29 39.19%
19  โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) 113
6 5.31
9 7.96
7 6.19
8 7.08
12 10.62
71 62.83
42 37.17%
20  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 105
16 15.24
1 0.95
9 8.57
10 9.52
3 2.86
66 62.86
39 37.14%
21  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 114
2 1.75
5 4.39
14 12.28
7 6.14
14 12.28
72 63.16
42 36.84%
22  โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 49
8 16.33
0 0.00
10 20.41
0 0.00
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
23  โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 14
1 7.14
0 0.00
4 28.57
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
24  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 34
5 14.71
1 2.94
4 11.76
2 5.88
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
25  โรงเรียนวัดหนองหลวง 34
2 5.88
0 0.00
10 29.41
0 0.00
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
26  โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง 60
10 16.67
4 6.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
27  โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 101
3 2.97
2 1.98
11 10.89
5 4.95
14 13.86
66 65.35
35 34.65%
28  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) 70
4 5.71
3 4.29
14 20.00
1 1.43
2 2.86
46 65.71
24 34.29%
29  โรงเรียนวัดอัมพวัน 103
8 7.77
5 4.85
20 19.42
1 0.97
1 0.97
68 66.02
35 33.98%
30  โรงเรียนวัดดงพลับ 59
8 13.56
5 8.47
7 11.86
0 0.00
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
31  โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 123
9 7.32
4 3.25
8 6.50
11 8.94
9 7.32
82 66.67
41 33.33%
32  โรงเรียนวัดตะเคียน 18
2 11.11
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
33  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 107
17 15.89
0 0.00
16 14.95
2 1.87
0 0.00
72 67.29
35 32.71%
34  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 185
17 9.19
0 0.00
43 23.24
0 0.00
0 0.00
125 67.57
60 32.43%
35  โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 118
6 5.08
0 0.00
32 27.12
0 0.00
0 0.00
80 67.80
38 32.20%
36  โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 47
4 8.51
2 4.26
7 14.89
2 4.26
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
37  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 80
5 6.25
0 0.00
11 13.75
2 2.50
7 8.75
55 68.75
25 31.25%
38  โรงเรียนวัดหนองมน 36
4 11.11
2 5.56
5 13.89
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
39  โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 129
7 5.43
2 1.55
25 19.38
3 2.33
2 1.55
90 69.77
39 30.23%
40  โรงเรียนวัดดงสวอง 159
7 4.40
6 3.77
34 21.38
1 0.63
0 0.00
111 69.81
48 30.19%
41  โรงเรียนบ้านโป่งยอ 63
3 4.76
5 7.94
10 15.87
1 1.59
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
42  โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 17
0 0.00
1 5.88
3 17.65
1 5.88
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
43  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 127
10 7.87
3 2.36
23 18.11
1 0.79
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
44  โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 69
4 5.80
3 4.35
13 18.84
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
45  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 284
13 4.58
10 3.52
57 20.07
1 0.35
1 0.35
202 71.13
82 28.87%
46  โรงเรียนวัดหนองเมือง 144
17 11.81
5 3.47
18 12.50
0 0.00
1 0.69
103 71.53
41 28.47%
47  โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 53
13 24.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
38 71.70
15 28.30%
48  โรงเรียนบ้านหัวดง 32
2 6.25
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
49  โรงเรียนวัดถนนแค 153
13 8.50
4 2.61
25 16.34
1 0.65
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
50  โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 151
12 7.95
3 1.99
24 15.89
3 1.99
0 0.00
109 72.19
42 27.81%
51  โรงเรียนวัดมะค่า 47
3 6.38
1 2.13
9 19.15
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
52  โรงเรียนบ้านดงมะรุม 87
4 4.60
5 5.75
9 10.34
6 6.90
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
53  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 58
7 12.07
0 0.00
8 13.79
0 0.00
1 1.72
42 72.41
16 27.59%
54  โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 84
6 7.14
0 0.00
15 17.86
2 2.38
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
55  โรงเรียนวัดไผ่แตร 118
9 7.63
5 4.24
18 15.25
0 0.00
0 0.00
86 72.88
32 27.12%
56  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 161
8 4.97
0 0.00
29 18.01
5 3.11
1 0.62
118 73.29
43 26.71%
57  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 167
4 2.40
5 2.99
35 20.96
0 0.00
0 0.00
123 73.65
44 26.35%
58  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 42
4 9.52
3 7.14
3 7.14
1 2.38
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
59  โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 175
14 8.00
2 1.14
29 16.57
0 0.00
0 0.00
130 74.29
45 25.71%
60  โรงเรียนวัดบางพึ่ง 126
13 10.32
2 1.59
17 13.49
0 0.00
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
61  โรงเรียนวัดหนองคู(บ้านหมี่) 67
7 10.45
2 2.99
7 10.45
1 1.49
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
62  โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 138
7 5.07
5 3.62
21 15.22
1 0.72
1 0.72
103 74.64
35 25.36%
63  โรงเรียนบ้านดงกลาง 48
4 8.33
4 8.33
1 2.08
2 4.17
1 2.08
36 75.00
12 25.00%
64  โรงเรียนบ้านพุม่วง 60
3 5.00
2 3.33
7 11.67
3 5.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
65  โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 56
5 8.93
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
66  โรงเรียนวัดมุจลินท์ 117
7 5.98
9 7.69
12 10.26
1 0.85
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
67  โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 109
7 6.42
2 1.83
16 14.68
2 1.83
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
68  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 2466
113 4.58
18 0.73
471 19.10
1 0.04
0 0.00
1863 75.55
603 24.45%
69  โรงเรียนวัดคอกกระบือ 45
4 8.89
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
70  โรงเรียนวัดป่ากล้วย 78
10 12.82
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
71  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 135
5 3.70
3 2.22
23 17.04
1 0.74
0 0.00
103 76.30
32 23.70%
72  โรงเรียนวัดสนามไชย 148
9 6.08
0 0.00
26 17.57
0 0.00
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
73  โรงเรียนวัดดงน้อย 125
11 8.80
3 2.40
15 12.00
0 0.00
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
74  โรงเรียนวัดหนองคู(โคกสำโรง) 57
4 7.02
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
75  โรงเรียนวัดบ้านทราย 62
5 8.06
1 1.61
5 8.06
0 0.00
3 4.84
48 77.42
14 22.58%
76  โรงเรียนวัดท่าแค 138
12 8.70
0 0.00
19 13.77
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
77  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 49
3 6.12
0 0.00
2 4.08
4 8.16
2 4.08
38 77.55
11 22.45%
78  โรงเรียนบ้านกล้วย 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
5 11.11
2 4.44
35 77.78
10 22.22%
79  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 108
9 8.33
3 2.78
12 11.11
0 0.00
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
80  โรงเรียนวัดบ้านลาด 72
10 13.89
2 2.78
4 5.56
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
81  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 194
5 2.58
4 2.06
29 14.95
5 2.58
0 0.00
151 77.84
43 22.16%
82  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 109
4 3.67
3 2.75
17 15.60
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
83  โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 119
2 1.68
0 0.00
16 13.45
7 5.88
1 0.84
93 78.15
26 21.85%
84  โรงเรียนวัดข่อยใต้ 106
4 3.77
0 0.00
19 17.92
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
85  โรงเรียนบ้านหนองแขม 168
1 0.60
4 2.38
27 16.07
4 2.38
0 0.00
132 78.57
36 21.43%
86  โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 99
11 11.11
2 2.02
8 8.08
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
87  โรงเรียนบ้านโคกตูม 381
22 5.77
6 1.57
40 10.50
6 1.57
6 1.57
301 79.00
80 21.00%
88  โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 254
18 7.09
11 4.33
22 8.66
2 0.79
0 0.00
201 79.13
53 20.87%
89  โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) 72
2 2.78
0 0.00
11 15.28
2 2.78
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
90  โรงเรียนบ้านหนองบัว 72
0 0.00
1 1.39
14 19.44
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
91  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 88
5 5.68
7 7.95
6 6.82
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
92  โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 93
4 4.30
2 2.15
12 12.90
1 1.08
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
93  โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) 59
3 5.08
1 1.69
7 11.86
1 1.69
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
94  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 274
19 6.93
7 2.55
15 5.47
7 2.55
6 2.19
220 80.29
54 19.71%
95  โรงเรียนวัดรัตนาราม 104
4 3.85
3 2.88
13 12.50
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
96  โรงเรียนบ้านวังจั่น 94
3 3.19
6 6.38
9 9.57
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
97  โรงเรียนวัดหนองปลิง 47
3 6.38
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
98  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 104
7 6.73
3 2.88
9 8.65
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
99  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 126
6 4.76
0 0.00
17 13.49
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
100  โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 83
6 7.23
1 1.20
7 8.43
0 0.00
1 1.20
68 81.93
15 18.07%
101  โรงเรียนวัดสะแกราบ 187
7 3.74
2 1.07
24 12.83
0 0.00
0 0.00
154 82.35
33 17.65%
102  โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 120
5 4.17
3 2.50
6 5.00
3 2.50
4 3.33
99 82.50
21 17.50%
103  โรงเรียนวัดหนองพิมาน 47
3 6.38
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
104  โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง) 18
2 11.11
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
105  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 60
3 5.00
2 3.33
5 8.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
106  โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 151
3 1.99
3 1.99
19 12.58
0 0.00
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
107  โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 37
3 8.11
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
108  โรงเรียนบ้านสระเตย 74
6 8.11
0 0.00
4 5.41
1 1.35
1 1.35
62 83.78
12 16.22%
109  โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 173
4 2.31
4 2.31
13 7.51
4 2.31
3 1.73
145 83.82
28 16.18%
110  โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 63
5 7.94
2 3.17
2 3.17
1 1.59
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
111  โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 38
2 5.26
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
112  โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
113  โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 393
0 0.00
30 7.63
0 0.00
4 1.02
27 6.87
332 84.48
61 15.52%
114  โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 129
0 0.00
0 0.00
19 14.73
1 0.78
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
115  โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 78
0 0.00
3 3.85
9 11.54
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
116  โรงเรียนโคกสำโรง 244
7 2.87
8 3.28
21 8.61
0 0.00
0 0.00
208 85.25
36 14.75%
117  โรงเรียนบ้านพรมทิน 68
1 1.47
1 1.47
5 7.35
3 4.41
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
118  โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1836
46 2.51
24 1.31
199 10.84
0 0.00
0 0.00
1567 85.35
269 14.65%
119  โรงเรียนวัดใดยาว 41
1 2.44
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
120  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 85
2 2.35
2 2.35
7 8.24
1 1.18
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
121  โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 36
2 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.33
31 86.11
5 13.89%
122  โรงเรียนวัดเขาหนีบ 110
2 1.82
0 0.00
10 9.09
3 2.73
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
123  โรงเรียนวัดตองปุ 126
5 3.97
3 2.38
4 3.17
5 3.97
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
124  โรงเรียนบ้านหนองนางาม 79
0 0.00
0 0.00
10 12.66
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
125  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 64
0 0.00
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
126  โรงเรียนวัดธรรมิการาม 114
1 0.88
1 0.88
12 10.53
0 0.00
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
127  โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 124
6 4.84
0 0.00
7 5.65
0 0.00
2 1.61
109 87.90
15 12.10%
128  โรงเรียนวัดตะลุง 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
129  โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 70
3 4.29
0 0.00
4 5.71
0 0.00
1 1.43
62 88.57
8 11.43%
130  โรงเรียนวัดโบสถ์ 124
2 1.61
2 1.61
8 6.45
2 1.61
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
131  โรงเรียนวัดเทพอำไพ 118
2 1.69
0 0.00
11 9.32
0 0.00
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
132  โรงเรียนวัดชีแวะ 46
4 8.70
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
133  โรงเรียนบ้านเขาดิน 102
3 2.94
2 1.96
3 2.94
2 1.96
1 0.98
91 89.22
11 10.78%
134  โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 47
2 4.26
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
135  โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑ 171
6 3.51
0 0.00
8 4.68
4 2.34
0 0.00
153 89.47
18 10.53%
136  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 365
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 8.49
334 91.51
31 8.49%
137  โรงเรียนวัดเกตุ 130
0 0.00
0 0.00
11 8.46
0 0.00
0 0.00
119 91.54
11 8.46%
138  โรงเรียนวัดคงคาราม 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
139  โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 74
1 1.35
1 1.35
4 5.41
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
140  โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 102
1 0.98
0 0.00
3 2.94
1 0.98
2 1.96
95 93.14
7 6.86%
141  โรงเรียนวัดมหาสอน 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
2 3.23
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
142  โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 111
1 0.90
2 1.80
4 3.60
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
143  โรงเรียนวัดท่าข้าม 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
144  โรงเรียนวัดหนองหอย 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
145  โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 263
5 1.90
0 0.00
11 4.18
0 0.00
0 0.00
247 93.92
16 6.08%
146  โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 120
5 4.17
0 0.00
2 1.67
0 0.00
0 0.00
113 94.17
7 5.83%
147  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 122
0 0.00
0 0.00
7 5.74
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
148  โรงเรียนวัดโป่งแค 130
0 0.00
0 0.00
6 4.62
0 0.00
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
149  โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
150  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 127
1 0.79
1 0.79
2 1.57
0 0.00
0 0.00
123 96.85
4 3.15%
151  โรงเรียนวัดสะพานคง 106
3 2.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%

 

จำนวนนักเรียน  20,081 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,152 5.74
เตี้ย  490 2.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,454 12.22
ผอมและเตี้ย  381 1.90
อ้วนและเตี้ย  433 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,171 75.55
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,910 คน


24.45%


Powered By www.thaieducation.net