ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) 72
14 19.44
4 5.56
31 43.06
15 20.83
8 11.11
0 0.00
72 100.00%
2  โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง 160
15 9.38
12 7.50
14 8.75
15 9.38
16 10.00
88 55.00
72 45.00%
3  โรงเรียนวัดนิเทศน์ 71
10 14.08
1 1.41
16 22.54
0 0.00
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
4  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 413
40 9.69
19 4.60
63 15.25
15 3.63
19 4.60
257 62.23
156 37.77%
5  โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 555
53 9.55
59 10.63
86 15.50
8 1.44
1 0.18
348 62.70
207 37.30%
6  โรงเรียนวัดลานนา 102
8 7.84
8 7.84
14 13.73
6 5.88
0 0.00
66 64.71
36 35.29%
7  โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน 169
10 5.92
11 6.51
16 9.47
17 10.06
4 2.37
111 65.68
58 34.32%
8  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 354
33 9.32
38 10.73
50 14.12
0 0.00
0 0.00
233 65.82
121 34.18%
9  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 621
55 8.86
43 6.92
39 6.28
33 5.31
39 6.28
412 66.34
209 33.66%
10  โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง 466
23 4.94
14 3.00
64 13.73
26 5.58
28 6.01
311 66.74
155 33.26%
11  โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 82
7 8.54
1 1.22
19 23.17
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
12  โรงเรียนวัดคลองชัน 744
49 6.59
34 4.57
68 9.14
52 6.99
37 4.97
504 67.74
240 32.26%
13  โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา 52
6 11.54
1 1.92
8 15.38
1 1.92
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
14  โรงเรียนวัดแสงมณี 59
5 8.47
7 11.86
2 3.39
3 5.08
1 1.69
41 69.49
18 30.51%
15  โรงเรียนทองพูลอุทิศ 386
19 4.92
18 4.66
75 19.43
2 0.52
1 0.26
271 70.21
115 29.79%
16  โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 55
2 3.64
3 5.45
10 18.18
1 1.82
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
17  โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 114
6 5.26
7 6.14
16 14.04
4 3.51
0 0.00
81 71.05
33 28.95%
18  โรงเรียนคลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) 28
2 7.14
2 7.14
2 7.14
0 0.00
2 7.14
20 71.43
8 28.57%
19  โรงเรียนวัดธัญญะผล 238
11 4.62
18 7.56
16 6.72
11 4.62
12 5.04
170 71.43
68 28.57%
20  โรงเรียนวัดอดิศร 76
5 6.58
3 3.95
13 17.11
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
21  โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 153
12 7.84
4 2.61
26 16.99
0 0.00
0 0.00
111 72.55
42 27.45%
22  โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 297
12 4.04
7 2.36
51 17.17
7 2.36
0 0.00
220 74.07
77 25.93%
23  โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) 94
2 2.13
4 4.26
18 19.15
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
24  โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล 107
1 0.93
7 6.54
18 16.82
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
25  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1817
51 2.81
31 1.71
278 15.30
44 2.42
36 1.98
1377 75.78
440 24.22%
26  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1123
61 5.43
32 2.85
173 15.41
3 0.27
2 0.18
852 75.87
271 24.13%
27  โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ 133
5 3.76
2 1.50
22 16.54
3 2.26
0 0.00
101 75.94
32 24.06%
28  โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 176
3 1.70
4 2.27
32 18.18
2 1.14
0 0.00
135 76.70
41 23.30%
29  โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 322
16 4.97
12 3.73
46 14.29
0 0.00
0 0.00
248 77.02
74 22.98%
30  โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 171
6 3.51
7 4.09
26 15.20
0 0.00
0 0.00
132 77.19
39 22.81%
31  โรงเรียนวัดทศทิศ 154
7 4.55
4 2.60
11 7.14
5 3.25
8 5.19
119 77.27
35 22.73%
32  โรงเรียนวัดพืชอุดม 139
6 4.32
3 2.16
19 13.67
0 0.00
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
33  โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 527
24 4.55
14 2.66
54 10.25
7 1.33
7 1.33
421 79.89
106 20.11%
34  โรงเรียนวัดเจริญบุญ 177
12 6.78
6 3.39
16 9.04
0 0.00
0 0.00
143 80.79
34 19.21%
35  โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 167
9 5.39
7 4.19
7 4.19
4 2.40
4 2.40
136 81.44
31 18.56%
36  โรงเรียนวัดนาบุญ 377
20 5.31
3 0.80
40 10.61
4 1.06
2 0.53
308 81.70
69 18.30%
37  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 175
2 1.14
3 1.71
26 14.86
0 0.00
0 0.00
144 82.29
31 17.71%
38  โรงเรียนวัดสระบัว 461
22 4.77
0 0.00
57 12.36
0 0.00
0 0.00
382 82.86
79 17.14%
39  โรงเรียนวัดพวงแก้ว 182
15 8.24
10 5.49
5 2.75
0 0.00
0 0.00
152 83.52
30 16.48%
40  โรงเรียนวัดเขียนเขต 1690
32 1.89
11 0.65
216 12.78
7 0.41
10 0.59
1414 83.67
276 16.33%
41  โรงเรียนวัดโปรยฝน 203
7 3.45
4 1.97
20 9.85
2 0.99
0 0.00
170 83.74
33 16.26%
42  โรงเรียนวัดปทุมนายก 191
6 3.14
0 0.00
25 13.09
0 0.00
0 0.00
160 83.77
31 16.23%
43  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 269
5 1.86
4 1.49
21 7.81
3 1.12
10 3.72
226 84.01
43 15.99%
44  โรงเรียนกลางคลองสิบ 201
2 1.00
0 0.00
26 12.94
4 1.99
0 0.00
169 84.08
32 15.92%
45  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 917
35 3.82
18 1.96
87 9.49
5 0.55
0 0.00
772 84.19
145 15.81%
46  โรงเรียนเจริญดีวิทยา 738
20 2.71
20 2.71
30 4.07
22 2.98
17 2.30
629 85.23
109 14.77%
47  โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 104
5 4.81
1 0.96
5 4.81
1 0.96
3 2.88
89 85.58
15 14.42%
48  โรงเรียนวัดสุวรรณ 238
10 4.20
0 0.00
24 10.08
0 0.00
0 0.00
204 85.71
34 14.29%
49  โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ 429
13 3.03
30 6.99
9 2.10
6 1.40
3 0.70
368 85.78
61 14.22%
50  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 382
18 4.71
8 2.09
17 4.45
7 1.83
4 1.05
328 85.86
54 14.14%
51  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 431
5 1.16
17 3.94
35 8.12
0 0.00
0 0.00
374 86.77
57 13.23%
52  โรงเรียนชุมชนบึงบา 814
15 1.84
5 0.61
86 10.57
0 0.00
0 0.00
708 86.98
106 13.02%
53  โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 114
3 2.63
2 1.75
8 7.02
1 0.88
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
54  โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 108
3 2.78
0 0.00
6 5.56
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
55  โรงเรียนวัดเกตุประภา 608
6 0.99
9 1.48
20 3.29
5 0.82
8 1.32
560 92.11
48 7.89%
56  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 212
5 2.36
3 1.42
5 2.36
2 0.94
1 0.47
196 92.45
16 7.55%
57  โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 359
2 0.56
0 0.00
17 4.74
0 0.00
0 0.00
340 94.71
19 5.29%
58  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1298
13 1.00
11 0.85
20 1.54
10 0.77
10 0.77
1234 95.07
64 4.93%
59  โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 90
0 0.00
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
60  โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 135
2 1.48
0 0.00
2 1.48
0 0.00
2 1.48
129 95.56
6 4.44%
61  โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ 184
4 2.17
1 0.54
3 1.63
0 0.00
0 0.00
176 95.65
8 4.35%
62  โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล 39
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
63  โรงเรียนศาลาลอย 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
64  โรงเรียนวัดขุมแก้ว 269
1 0.37
2 0.74
2 0.74
0 0.00
0 0.00
264 98.14
5 1.86%
65  โรงเรียนร่วมจิตประสาท 172
1 0.58
0 0.00
2 1.16
0 0.00
0 0.00
169 98.26
3 1.74%
66  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1133
1 0.09
0 0.00
7 0.62
0 0.00
1 0.09
1124 99.21
9 0.79%
67  โรงเรียนวัดโสภณาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,937 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  874 3.81
เตี้ย  609 2.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,245 9.79
ผอมและเตี้ย  363 1.58
อ้วนและเตี้ย  296 1.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,550 80.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,387 คน


19.13%


Powered By www.thaieducation.net