ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 202 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.51
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 114
41 35.96
23 20.18
29 25.44
7 6.14
14 12.28
0 0.00
114 100.00%
2  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 146
32 21.92
27 18.49
35 23.97
27 18.49
25 17.12
0 0.00
146 100.00%
3  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 175
60 34.29
38 21.71
38 21.71
29 16.57
10 5.71
0 0.00
175 100.00%
4  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 139
11 7.91
20 14.39
45 32.37
18 12.95
12 8.63
33 23.74
106 76.26%
5  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 52
16 30.77
5 9.62
6 11.54
8 15.38
0 0.00
17 32.69
35 67.31%
6  โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 77
20 25.97
10 12.99
7 9.09
7 9.09
7 9.09
26 33.77
51 66.23%
7  โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 306
16 5.23
4 1.31
4 1.31
92 30.07
67 21.90
123 40.20
183 59.80%
8  โรงเรียนบ้านเด่นพระ 48
9 18.75
5 10.42
5 10.42
6 12.50
2 4.17
21 43.75
27 56.25%
9  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 15
3 20.00
1 6.67
2 13.33
2 13.33
0 0.00
7 46.67
8 53.33%
10  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 51
3 5.88
9 17.65
13 25.49
2 3.92
0 0.00
24 47.06
27 52.94%
11  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 46
9 19.57
6 13.04
2 4.35
4 8.70
2 4.35
23 50.00
23 50.00%
12  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1473
350 23.76
34 2.31
260 17.65
18 1.22
72 4.89
739 50.17
734 49.83%
13  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 130
8 6.15
1 0.77
24 18.46
4 3.08
24 18.46
69 53.08
61 46.92%
14  โรงเรียนบ้านหนองทอง 56
6 10.71
4 7.14
5 8.93
4 7.14
6 10.71
31 55.36
25 44.64%
15  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 101
9 8.91
6 5.94
17 16.83
10 9.90
3 2.97
56 55.45
45 44.55%
16  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 238
14 5.88
10 4.20
33 13.87
24 10.08
25 10.50
132 55.46
106 44.54%
17  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 189
13 6.88
8 4.23
22 11.64
22 11.64
19 10.05
105 55.56
84 44.44%
18  โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 70
4 5.71
11 15.71
13 18.57
2 2.86
1 1.43
39 55.71
31 44.29%
19  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 147
16 10.88
10 6.80
20 13.61
9 6.12
10 6.80
82 55.78
65 44.22%
20  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 80
4 5.00
1 1.25
14 17.50
5 6.25
10 12.50
46 57.50
34 42.50%
21  โรงเรียนบ้านหนองแดน 154
11 7.14
18 11.69
20 12.99
3 1.95
13 8.44
89 57.79
65 42.21%
22  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 71
6 8.45
6 8.45
11 15.49
6 8.45
0 0.00
42 59.15
29 40.85%
23  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 128
5 3.91
10 7.81
6 4.69
15 11.72
16 12.50
76 59.38
52 40.63%
24  โรงเรียนบ้านหนองแขม 70
7 10.00
4 5.71
12 17.14
3 4.29
2 2.86
42 60.00
28 40.00%
25  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 253
43 17.00
19 7.51
23 9.09
15 5.93
0 0.00
153 60.47
100 39.53%
26  โรงเรียนวัดคูยาง 1689
91 5.39
24 1.42
281 16.64
115 6.81
156 9.24
1022 60.51
667 39.49%
27  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 312
30 9.62
10 3.21
43 13.78
36 11.54
0 0.00
193 61.86
119 38.14%
28  โรงเรียนบ้านวังชมภู 102
10 9.80
3 2.94
17 16.67
6 5.88
2 1.96
64 62.75
38 37.25%
29  โรงเรียนสาธิต 480
30 6.25
30 6.25
80 16.67
18 3.75
20 4.17
302 62.92
178 37.08%
30  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 39
5 12.82
0 0.00
9 23.08
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
31  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 433
14 3.23
14 3.23
57 13.16
22 5.08
46 10.62
280 64.67
153 35.33%
32  โรงเรียนบ้านทรายทอง 77
13 16.88
3 3.90
10 12.99
1 1.30
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
33  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 81
8 9.88
0 0.00
20 24.69
0 0.00
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
34  โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 90
10 11.11
9 10.00
12 13.33
0 0.00
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
35  โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 163
26 15.95
9 5.52
20 12.27
0 0.00
0 0.00
108 66.26
55 33.74%
36  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 60
6 10.00
2 3.33
10 16.67
2 3.33
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
37  โรงเรียนบ้านโนนสมอ 61
11 18.03
4 6.56
4 6.56
1 1.64
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
38  โรงเรียนบ้านปางขนุน 212
12 5.66
12 5.66
20 9.43
14 6.60
10 4.72
144 67.92
68 32.08%
39  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 75
19 25.33
1 1.33
0 0.00
1 1.33
3 4.00
51 68.00
24 32.00%
40  โรงเรียนบ้านจิกลาด 29
2 6.90
2 6.90
3 10.34
2 6.90
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
41  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 124
12 9.68
0 0.00
15 12.10
4 3.23
7 5.65
86 69.35
38 30.65%
42  โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 125
7 5.60
11 8.80
20 16.00
0 0.00
0 0.00
87 69.60
38 30.40%
43  โรงเรียนสหวิทยาคม 121
11 9.09
0 0.00
10 8.26
4 3.31
11 9.09
85 70.25
36 29.75%
44  โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 41
3 7.32
2 4.88
7 17.07
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
45  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 166
10 6.02
11 6.63
10 6.02
9 5.42
8 4.82
118 71.08
48 28.92%
46  โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 115
5 4.35
6 5.22
19 16.52
3 2.61
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
47  โรงเรียนบ้านเนินกรอย 91
6 6.59
0 0.00
20 21.98
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
48  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 28
3 10.71
0 0.00
4 14.29
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
49  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 202
20 9.90
11 5.45
25 12.38
1 0.50
0 0.00
145 71.78
57 28.22%
50  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 266
18 6.77
5 1.88
43 16.17
4 1.50
5 1.88
191 71.80
75 28.20%
51  โรงเรียนบ้านวังโขน 88
7 7.95
4 4.55
9 10.23
3 3.41
1 1.14
64 72.73
24 27.27%
52  โรงเรียนบ้านหนองโสน 122
10 8.20
9 7.38
14 11.48
0 0.00
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
53  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 74
3 4.05
6 8.11
7 9.46
4 5.41
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
54  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 15
0 0.00
0 0.00
4 26.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
55  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 135
14 10.37
6 4.44
16 11.85
0 0.00
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
56  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 763
43 5.64
53 6.95
107 14.02
0 0.00
0 0.00
560 73.39
203 26.61%
57  โรงเรียนบ้านไร่ 102
5 4.90
3 2.94
13 12.75
6 5.88
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
58  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 31
1 3.23
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
59  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 159
4 2.52
3 1.89
18 11.32
8 5.03
8 5.03
118 74.21
41 25.79%
60  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 101
5 4.95
2 1.98
15 14.85
4 3.96
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
61  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 51
4 7.84
2 3.92
4 7.84
3 5.88
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
62  โรงเรียนบ้านวังมะค่า 51
3 5.88
1 1.96
8 15.69
0 0.00
1 1.96
38 74.51
13 25.49%
63  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 112
2 1.79
12 10.71
11 9.82
3 2.68
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
64  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 142
13 9.15
11 7.75
2 1.41
8 5.63
1 0.70
107 75.35
35 24.65%
65  โรงเรียนบ้านลานไผ่ 164
16 9.76
5 3.05
17 10.37
2 1.22
0 0.00
124 75.61
40 24.39%
66  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 129
10 7.75
8 6.20
10 7.75
2 1.55
1 0.78
98 75.97
31 24.03%
67  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 67
3 4.48
3 4.48
7 10.45
1 1.49
2 2.99
51 76.12
16 23.88%
68  โรงเรียนบ้านลานสะเดา 215
9 4.19
12 5.58
23 10.70
6 2.79
1 0.47
164 76.28
51 23.72%
69  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
2 3.64
6 10.91
42 76.36
13 23.64%
70  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 89
4 4.49
0 0.00
17 19.10
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
71  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 158
15 9.49
10 6.33
11 6.96
1 0.63
0 0.00
121 76.58
37 23.42%
72  โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 56
2 3.57
3 5.36
5 8.93
2 3.57
1 1.79
43 76.79
13 23.21%
73  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 108
5 4.63
6 5.56
12 11.11
2 1.85
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
74  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 194
8 4.12
8 4.12
28 14.43
0 0.00
0 0.00
150 77.32
44 22.68%
75  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 106
3 2.83
3 2.83
18 16.98
0 0.00
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
76  โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 146
6 4.11
5 3.42
21 14.38
1 0.68
0 0.00
113 77.40
33 22.60%
77  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 112
8 7.14
2 1.79
14 12.50
1 0.89
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
78  โรงเรียนบ้านลานหิน 135
4 2.96
9 6.67
12 8.89
5 3.70
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
79  โรงเรียนบ้านโนนจั่น 198
18 9.09
16 8.08
10 5.05
0 0.00
0 0.00
154 77.78
44 22.22%
80  โรงเรียนบ้านหัวยาง 41
2 4.88
2 4.88
5 12.20
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
81  โรงเรียนบ้านเขาคีริส 64
3 4.69
1 1.56
0 0.00
0 0.00
10 15.63
50 78.13
14 21.88%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 37
4 10.81
1 2.70
2 5.41
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
83  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 37
0 0.00
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
84  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 107
7 6.54
0 0.00
16 14.95
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
85  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 200
15 7.50
6 3.00
4 2.00
6 3.00
12 6.00
157 78.50
43 21.50%
86  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 108
4 3.70
4 3.70
6 5.56
4 3.70
5 4.63
85 78.70
23 21.30%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 146
4 2.74
0 0.00
23 15.75
4 2.74
0 0.00
115 78.77
31 21.23%
88  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 71
0 0.00
0 0.00
15 21.13
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
89  โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 62
0 0.00
5 8.06
4 6.45
4 6.45
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
90  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 87
4 4.60
3 3.45
6 6.90
5 5.75
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 156
18 11.54
6 3.85
8 5.13
0 0.00
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
92  โรงเรียนบ้านวังทอง 142
8 5.63
10 7.04
11 7.75
0 0.00
0 0.00
113 79.58
29 20.42%
93  โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 260
34 13.08
10 3.85
0 0.00
9 3.46
0 0.00
207 79.62
53 20.38%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 113
7 6.19
4 3.54
1 0.88
3 2.65
8 7.08
90 79.65
23 20.35%
95  โรงเรียนบ้านสมอโคน 25
2 8.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
96  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 46
2 4.35
0 0.00
6 13.04
1 2.17
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
97  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 134
12 8.96
3 2.24
11 8.21
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
98  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 83
1 1.20
3 3.61
12 14.46
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
99  โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 104
0 0.00
0 0.00
20 19.23
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
100  โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 49
3 6.12
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
101  โรงเรียนบ้านท่านา 44
1 2.27
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
102  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 121
7 5.79
0 0.00
15 12.40
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
103  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 155
4 2.58
5 3.23
7 4.52
4 2.58
8 5.16
127 81.94
28 18.06%
104  โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 133
8 6.02
0 0.00
14 10.53
0 0.00
2 1.50
109 81.95
24 18.05%
105  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 185
8 4.32
8 4.32
8 4.32
6 3.24
3 1.62
152 82.16
33 17.84%
106  โรงเรียนบ้านไทยทวี 40
2 5.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
107  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 127
2 1.57
2 1.57
18 14.17
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
108  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 65
0 0.00
0 0.00
11 16.92
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
109  โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 83
2 2.41
0 0.00
12 14.46
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
110  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 180
11 6.11
2 1.11
16 8.89
1 0.56
0 0.00
150 83.33
30 16.67%
111  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 129
8 6.20
0 0.00
13 10.08
0 0.00
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
112  โรงเรียนบ้านลานกระทิง 112
3 2.68
1 0.89
12 10.71
2 1.79
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
113  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 106
2 1.89
4 3.77
11 10.38
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
114  โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 50
2 4.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 50
4 8.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
116  โรงเรียนบ้านบางลาด 221
13 5.88
4 1.81
17 7.69
1 0.45
0 0.00
186 84.16
35 15.84%
117  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 89
1 1.12
0 0.00
12 13.48
1 1.12
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
118  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 121
8 6.61
1 0.83
10 8.26
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
119  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 117
5 4.27
0 0.00
12 10.26
0 0.00
1 0.85
99 84.62
18 15.38%
120  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 283
11 3.89
14 4.95
18 6.36
0 0.00
0 0.00
240 84.81
43 15.19%
121  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 73
3 4.11
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
122  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 122
10 8.20
3 2.46
5 4.10
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
123  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 82
4 4.88
5 6.10
0 0.00
2 2.44
1 1.22
70 85.37
12 14.63%
124  โรงเรียนบ้านเกศกาสร 151
15 9.93
0 0.00
7 4.64
0 0.00
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
125  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 505
13 2.57
14 2.77
26 5.15
9 1.78
11 2.18
432 85.54
73 14.46%
126  โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
5 11.90
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
127  โรงเรียนบ้านโนนโก 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
128  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 114
6 5.26
2 1.75
6 5.26
1 0.88
1 0.88
98 85.96
16 14.04%
129  โรงเรียนบ้านคุยแขวน 94
0 0.00
0 0.00
13 13.83
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
130  โรงเรียนบ้านเทพนคร 128
4 3.13
2 1.56
11 8.59
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
131  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 46
3 6.52
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
132  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 231
7 3.03
7 3.03
9 3.90
7 3.03
0 0.00
201 87.01
30 12.99%
133  โรงเรียนบ้านหนองจิก 39
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
134  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 104
4 3.85
5 4.81
0 0.00
0 0.00
4 3.85
91 87.50
13 12.50%
135  โรงเรียนบ้านไร่ดง 40
0 0.00
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
136  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
2 4.17
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
137  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 101
6 5.94
3 2.97
3 2.97
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
138  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 211
1 0.47
1 0.47
12 5.69
7 3.32
4 1.90
186 88.15
25 11.85%
139  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 128
3 2.34
2 1.56
10 7.81
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
140  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 72
4 5.56
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
141  โรงเรียนบ้านหนองทราย 91
4 4.40
1 1.10
5 5.49
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
142  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 73
4 5.48
0 0.00
3 4.11
0 0.00
1 1.37
65 89.04
8 10.96%
143  โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 64
3 4.69
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
144  โรงเรียนวัดโพธาราม 57
3 5.26
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
145  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 181
2 1.10
3 1.66
9 4.97
4 2.21
1 0.55
162 89.50
19 10.50%
146  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 134
7 5.22
1 0.75
6 4.48
0 0.00
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
147  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 87
0 0.00
6 6.90
3 3.45
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
148  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 127
3 2.36
2 1.57
6 4.72
1 0.79
1 0.79
114 89.76
13 10.24%
149  โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
150  โรงเรียนบ้านแคทอง 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
2 4.00
1 2.00
45 90.00
5 10.00%
151  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 71
2 2.82
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
152  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 61
5 8.20
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
153  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 82
1 1.22
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
154  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
2 4.88
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
155  โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 647
5 0.77
0 0.00
58 8.96
0 0.00
0 0.00
584 90.26
63 9.74%
156  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 150
6 4.00
0 0.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
136 90.67
14 9.33%
157  โรงเรียนบ้านพานทอง 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
158  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
159  โรงเรียนบ้านโขมงหัก 127
6 4.72
1 0.79
2 1.57
1 0.79
1 0.79
116 91.34
11 8.66%
160  โรงเรียนบ้านหนองรี 116
3 2.59
2 1.72
4 3.45
1 0.86
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
161  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 151
1 0.66
1 0.66
5 3.31
2 1.32
4 2.65
138 91.39
13 8.61%
162  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 109
0 0.00
2 1.83
5 4.59
2 1.83
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
163  โรงเรียนบ้านวังตะแบก 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
164  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
165  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 113
2 1.77
1 0.88
6 5.31
0 0.00
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
166  โรงเรียนบ้านหนองกรด 63
4 6.35
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
167  โรงเรียนบ้านช่องลม 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
168  โรงเรียนบ้านลานทอง 93
0 0.00
0 0.00
1 1.08
5 5.38
1 1.08
86 92.47
7 7.53%
169  โรงเรียนบ้านหนองขาม 127
2 1.57
2 1.57
5 3.94
0 0.00
0 0.00
118 92.91
9 7.09%
170  โรงเรียนบ้านคลองเรือ 29
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
171  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 164
2 1.22
1 0.61
7 4.27
1 0.61
0 0.00
153 93.29
11 6.71%
172  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 110
3 2.73
0 0.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
173  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 80
0 0.00
1 1.25
3 3.75
1 1.25
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
174  โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 114
4 3.51
1 0.88
2 1.75
0 0.00
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
175  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 168
5 2.98
0 0.00
5 2.98
0 0.00
0 0.00
158 94.05
10 5.95%
176  โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.71
33 94.29
2 5.71%
177  โรงเรียนบ้านวังประดา 88
1 1.14
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
178  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
179  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 128
0 0.00
0 0.00
7 5.47
0 0.00
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
180  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 131
2 1.53
0 0.00
5 3.82
0 0.00
0 0.00
124 94.66
7 5.34%
181  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 95
2 2.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.16
90 94.74
5 5.26%
182  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 57
0 0.00
2 3.51
1 1.75
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
183  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
184  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 127
5 3.94
1 0.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 95.28
6 4.72%
185  โรงเรียนบ้านนานอก 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
186  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 89
2 2.25
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
187  โรงเรียนบ้านลานตาบัว 135
1 0.74
0 0.00
5 3.70
0 0.00
0 0.00
129 95.56
6 4.44%
188  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 108
2 1.85
1 0.93
1 0.93
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
189  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 110
2 1.82
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
106 96.36
4 3.64%
190  โรงเรียนบ้านตอรัง 120
0 0.00
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
116 96.67
4 3.33%
191  โรงเรียนบ้านเก่า 66
0 0.00
0 0.00
1 1.52
1 1.52
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
192  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 152
3 1.97
1 0.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 97.37
4 2.63%
193  โรงเรียนบ้านจันทิมา 197
1 0.51
1 0.51
3 1.52
0 0.00
0 0.00
192 97.46
5 2.54%
194  โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 286
3 1.05
1 0.35
3 1.05
0 0.00
0 0.00
279 97.55
7 2.45%
195  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 125
1 0.80
0 0.00
2 1.60
0 0.00
0 0.00
122 97.60
3 2.40%
196  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 250
0 0.00
0 0.00
3 1.20
3 1.20
0 0.00
244 97.60
6 2.40%
197  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 85
0 0.00
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
198  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 190
0 0.00
0 0.00
1 0.53
0 0.00
0 0.00
189 99.47
1 0.53%
199  โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านแม่บัว 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,002 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,744 6.46
เตี้ย  845 3.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,642 9.78
ผอมและเตี้ย  762 2.82
อ้วนและเตี้ย  715 2.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,294 75.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,708 คน


24.84%


Powered By www.thaieducation.net