ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 199 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 10
5 50.00
3 30.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
3  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
4  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 12
3 25.00
0 0.00
4 33.33
1 8.33
0 0.00
4 33.33
8 66.67%
5  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3
0 0.00
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67%
6  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 297
78 26.26
56 18.86
22 7.41
23 7.74
0 0.00
118 39.73
179 60.27%
7  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 101
54 53.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 46.53
54 53.47%
8  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 109
25 22.94
16 14.68
0 0.00
3 2.75
12 11.01
53 48.62
56 51.38%
9  โรงเรียนนางามวิทยา 179
19 10.61
41 22.91
22 12.29
6 3.35
3 1.68
88 49.16
91 50.84%
10  โรงเรียนบ้านดินจี่ 358
94 26.26
49 13.69
25 6.98
7 1.96
1 0.28
182 50.84
176 49.16%
11  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 118
15 12.71
21 17.80
15 12.71
5 4.24
2 1.69
60 50.85
58 49.15%
12  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 214
15 7.01
13 6.07
23 10.75
21 9.81
33 15.42
109 50.93
105 49.07%
13  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 41
4 9.76
5 12.20
4 9.76
4 9.76
3 7.32
21 51.22
20 48.78%
14  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 167
28 16.77
7 4.19
17 10.18
26 15.57
1 0.60
88 52.69
79 47.31%
15  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 149
10 6.71
25 16.78
21 14.09
10 6.71
3 2.01
80 53.69
69 46.31%
16  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 149
21 14.09
0 0.00
39 26.17
0 0.00
9 6.04
80 53.69
69 46.31%
17  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 197
10 5.08
38 19.29
30 15.23
3 1.52
10 5.08
106 53.81
91 46.19%
18  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 20
0 0.00
0 0.00
4 20.00
2 10.00
3 15.00
11 55.00
9 45.00%
19  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 81
10 12.35
6 7.41
14 17.28
4 4.94
2 2.47
45 55.56
36 44.44%
20  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 63
3 4.76
10 15.87
6 9.52
5 7.94
4 6.35
35 55.56
28 44.44%
21  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 117
2 1.71
16 13.68
14 11.97
18 15.38
2 1.71
65 55.56
52 44.44%
22  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 70
9 12.86
5 7.14
13 18.57
3 4.29
1 1.43
39 55.71
31 44.29%
23  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 300
5 1.67
53 17.67
34 11.33
5 1.67
34 11.33
169 56.33
131 43.67%
24  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 53
9 16.98
1 1.89
3 5.66
9 16.98
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
25  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 141
12 8.51
14 9.93
17 12.06
13 9.22
0 0.00
85 60.28
56 39.72%
26  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 53
6 11.32
6 11.32
4 7.55
5 9.43
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
27  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 53
7 13.21
9 16.98
1 1.89
4 7.55
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
28  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 99
9 9.09
5 5.05
6 6.06
11 11.11
8 8.08
60 60.61
39 39.39%
29  โรงเรียนบ้านนาบอน 342
27 7.89
32 9.36
33 9.65
27 7.89
15 4.39
208 60.82
134 39.18%
30  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 463
32 6.91
29 6.26
84 18.14
12 2.59
17 3.67
289 62.42
174 37.58%
31  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 24
2 8.33
2 8.33
5 20.83
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
32  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 62
4 6.45
0 0.00
7 11.29
6 9.68
6 9.68
39 62.90
23 37.10%
33  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 62
5 8.06
4 6.45
10 16.13
4 6.45
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
34  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 237
9 3.80
15 6.33
11 4.64
30 12.66
20 8.44
152 64.14
85 35.86%
35  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 45
9 20.00
5 11.11
0 0.00
2 4.44
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
36  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 93
5 5.38
12 12.90
12 12.90
2 2.15
2 2.15
60 64.52
33 35.48%
37  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 20
4 20.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
38  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 352
51 14.49
40 11.36
19 5.40
6 1.70
5 1.42
231 65.63
121 34.38%
39  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 38
5 13.16
3 7.89
5 13.16
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
40  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 153
13 8.50
4 2.61
23 15.03
0 0.00
12 7.84
101 66.01
52 33.99%
41  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 127
14 11.02
11 8.66
7 5.51
4 3.15
7 5.51
84 66.14
43 33.86%
42  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 133
16 12.03
11 8.27
5 3.76
8 6.02
5 3.76
88 66.17
45 33.83%
43  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 73
8 10.96
3 4.11
11 15.07
1 1.37
1 1.37
49 67.12
24 32.88%
44  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 137
11 8.03
9 6.57
17 12.41
4 2.92
4 2.92
92 67.15
45 32.85%
45  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 76
8 10.53
5 6.58
7 9.21
4 5.26
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
46  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 242
31 12.81
5 2.07
23 9.50
1 0.41
15 6.20
167 69.01
75 30.99%
47  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23
2 8.70
3 13.04
2 8.70
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
48  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 60
5 8.33
2 3.33
10 16.67
0 0.00
1 1.67
42 70.00
18 30.00%
49  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 111
10 9.01
0 0.00
23 20.72
0 0.00
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
50  โรงเรียนบ้านหนองแสง 78
5 6.41
5 6.41
6 7.69
1 1.28
6 7.69
55 70.51
23 29.49%
51  โรงเรียนบ้านนาคู 229
20 8.73
7 3.06
21 9.17
10 4.37
9 3.93
162 70.74
67 29.26%
52  โรงเรียนสังคมพัฒนา 254
31 12.20
20 7.87
21 8.27
1 0.39
1 0.39
180 70.87
74 29.13%
53  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 60
6 10.00
6 10.00
2 3.33
1 1.67
2 3.33
43 71.67
17 28.33%
54  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 25
7 28.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
55  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 154
6 3.90
7 4.55
19 12.34
3 1.95
8 5.19
111 72.08
43 27.92%
56  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 113
7 6.19
6 5.31
8 7.08
5 4.42
5 4.42
82 72.57
31 27.43%
57  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 95
11 11.58
2 2.11
12 12.63
1 1.05
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
58  โรงเรียนบ้านจอมศรี 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
2 9.09
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
59  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 55
4 7.27
3 5.45
7 12.73
1 1.82
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
60  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 48
4 8.33
1 2.08
8 16.67
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
61  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 152
20 13.16
6 3.95
15 9.87
0 0.00
0 0.00
111 73.03
41 26.97%
62  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 134
9 6.72
3 2.24
20 14.93
4 2.99
0 0.00
98 73.13
36 26.87%
63  โรงเรียนบ้านผึ้ง 71
2 2.82
2 2.82
6 8.45
7 9.86
2 2.82
52 73.24
19 26.76%
64  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 72
5 6.94
9 12.50
3 4.17
2 2.78
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
65  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 271
37 13.65
6 2.21
22 8.12
6 2.21
0 0.00
200 73.80
71 26.20%
66  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 291
16 5.50
9 3.09
11 3.78
23 7.90
17 5.84
215 73.88
76 26.12%
67  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 35
3 8.57
2 5.71
3 8.57
1 2.86
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
68  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 47
2 4.26
2 4.26
4 8.51
2 4.26
2 4.26
35 74.47
12 25.53%
69  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 98
9 9.18
0 0.00
16 16.33
0 0.00
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
70  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 63
7 11.11
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
71  โรงเรียนบ้านวังมน 67
6 8.96
4 5.97
7 10.45
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
72  โรงเรียนบ้านกกตาล 76
5 6.58
3 3.95
6 7.89
3 3.95
2 2.63
57 75.00
19 25.00%
73  โรงเรียนบ้านกุดกอก 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
74  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 130
5 3.85
15 11.54
11 8.46
1 0.77
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
75  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 213
22 10.33
9 4.23
18 8.45
3 1.41
0 0.00
161 75.59
52 24.41%
76  โรงเรียนบ้านนาวี 108
11 10.19
10 9.26
3 2.78
1 0.93
1 0.93
82 75.93
26 24.07%
77  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 88
8 9.09
6 6.82
7 7.95
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
78  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 85
8 9.41
2 2.35
10 11.76
0 0.00
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
79  โรงเรียนบ้านนากระเดา 86
7 8.14
5 5.81
8 9.30
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
80  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 99
14 14.14
0 0.00
9 9.09
0 0.00
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
81  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 91
7 7.69
4 4.40
7 7.69
1 1.10
2 2.20
70 76.92
21 23.08%
82  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 92
2 2.17
3 3.26
9 9.78
4 4.35
3 3.26
71 77.17
21 22.83%
83  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 22
2 9.09
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
84  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 75
1 1.33
5 6.67
11 14.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
85  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 80
8 10.00
2 2.50
7 8.75
0 0.00
1 1.25
62 77.50
18 22.50%
86  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 94
7 7.45
3 3.19
4 4.26
6 6.38
1 1.06
73 77.66
21 22.34%
87  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1369
95 6.94
24 1.75
179 13.08
3 0.22
4 0.29
1064 77.72
305 22.28%
88  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 36
8 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
89  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 54
4 7.41
2 3.70
6 11.11
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
90  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 99
5 5.05
4 4.04
4 4.04
5 5.05
4 4.04
77 77.78
22 22.22%
91  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 176
13 7.39
8 4.55
18 10.23
0 0.00
0 0.00
137 77.84
39 22.16%
92  โรงเรียนบ้านจาน 59
4 6.78
4 6.78
3 5.08
2 3.39
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
93  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 100
9 9.00
5 5.00
4 4.00
2 2.00
2 2.00
78 78.00
22 22.00%
94  โรงเรียนบ้านดงมัน 32
0 0.00
1 3.13
6 18.75
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
95  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 87
6 6.90
4 4.60
9 10.34
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
96  โรงเรียนบ้านคำม่วง 83
13 15.66
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
97  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 65
6 9.23
0 0.00
6 9.23
0 0.00
2 3.08
51 78.46
14 21.54%
98  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 354
29 8.19
16 4.52
25 7.06
3 0.85
2 0.56
279 78.81
75 21.19%
99  โรงเรียนบ้านดงหมู 136
11 8.09
2 1.47
15 11.03
0 0.00
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
100  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 146
8 5.48
5 3.42
8 5.48
6 4.11
3 2.05
116 79.45
30 20.55%
101  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1640
74 4.51
60 3.66
73 4.45
35 2.13
93 5.67
1305 79.57
335 20.43%
102  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 199
11 5.53
6 3.02
23 11.56
0 0.00
0 0.00
159 79.90
40 20.10%
103  โรงเรียนโคกนาดี 120
7 5.83
7 5.83
6 5.00
4 3.33
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
104  โรงเรียนบ้านโนนยาง 106
8 7.55
4 3.77
6 5.66
1 0.94
2 1.89
85 80.19
21 19.81%
105  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 97
0 0.00
0 0.00
3 3.09
14 14.43
2 2.06
78 80.41
19 19.59%
106  โรงเรียนหนองขามวิทยา 41
3 7.32
4 9.76
0 0.00
0 0.00
1 2.44
33 80.49
8 19.51%
107  โรงเรียนนาทันวิทยา 108
7 6.48
7 6.48
6 5.56
1 0.93
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
108  โรงเรียนหนองบัวใน 175
6 3.43
8 4.57
19 10.86
1 0.57
0 0.00
141 80.57
34 19.43%
109  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 67
1 1.49
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
110  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 177
20 11.30
10 5.65
3 1.69
1 0.56
0 0.00
143 80.79
34 19.21%
111  โรงเรียนหนองโพนสูง 53
1 1.89
1 1.89
7 13.21
1 1.89
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
112  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 123
12 9.76
5 4.07
1 0.81
5 4.07
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 150
12 8.00
8 5.33
8 5.33
0 0.00
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
114  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 358
21 5.87
20 5.59
23 6.42
2 0.56
0 0.00
292 81.56
66 18.44%
115  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 141
11 7.80
9 6.38
5 3.55
1 0.71
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
116  โรงเรียนบ้านหนองผือ 49
5 10.20
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
117  โรงเรียนบ้านกลาง 109
12 11.01
4 3.67
4 3.67
0 0.00
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
118  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 132
-1 -0.76
5 3.79
17 12.88
3 2.27
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
119  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 100
5 5.00
1 1.00
11 11.00
1 1.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
120  โรงเรียนนาขามวิทยา 279
7 2.51
4 1.43
27 9.68
12 4.30
0 0.00
229 82.08
50 17.92%
121  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 90
4 4.44
2 2.22
4 4.44
3 3.33
3 3.33
74 82.22
16 17.78%
122  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 79
5 6.33
1 1.27
8 10.13
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
123  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 40
1 2.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
124  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 230
9 3.91
8 3.48
9 3.91
7 3.04
7 3.04
190 82.61
40 17.39%
125  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 46
1 2.17
2 4.35
5 10.87
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
126  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 87
4 4.60
3 3.45
6 6.90
2 2.30
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
127  โรงเรียนบ้านชาด 236
12 5.08
10 4.24
13 5.51
4 1.69
1 0.42
196 83.05
40 16.95%
128  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
129  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 30
0 0.00
1 3.33
3 10.00
0 0.00
1 3.33
25 83.33
5 16.67%
130  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 126
3 2.38
6 4.76
7 5.56
4 3.17
1 0.79
105 83.33
21 16.67%
131  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
132  โรงเรียนบ้านโนนชาด 97
4 4.12
4 4.12
8 8.25
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
133  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 140
4 2.86
4 2.86
12 8.57
1 0.71
2 1.43
117 83.57
23 16.43%
134  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 148
5 3.38
4 2.70
14 9.46
1 0.68
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
135  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 81
4 4.94
2 2.47
7 8.64
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
136  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 82
1 1.22
5 6.10
6 7.32
0 0.00
1 1.22
69 84.15
13 15.85%
137  โรงเรียนบ้านวังเวียง 52
1 1.92
1 1.92
4 7.69
2 3.85
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
138  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 176
6 3.41
9 5.11
6 3.41
5 2.84
1 0.57
149 84.66
27 15.34%
139  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
1 3.03
28 84.85
5 15.15%
140  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 100
1 1.00
1 1.00
5 5.00
0 0.00
8 8.00
85 85.00
15 15.00%
141  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 27
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
142  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
143  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
144  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 36
0 0.00
1 2.78
2 5.56
1 2.78
1 2.78
31 86.11
5 13.89%
145  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 29
3 10.34
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
146  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 136
4 2.94
2 1.47
4 2.94
4 2.94
3 2.21
119 87.50
17 12.50%
147  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 112
1 0.89
1 0.89
12 10.71
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
148  โรงเรียนบ้านปลาขาว 49
0 0.00
3 6.12
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
149  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
150  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
151  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 121
5 4.13
4 3.31
3 2.48
2 1.65
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
152  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 97
3 3.09
6 6.19
2 2.06
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
153  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 54
0 0.00
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
154  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 45
0 0.00
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
155  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 105
0 0.00
0 0.00
3 2.86
4 3.81
4 3.81
94 89.52
11 10.48%
156  โรงเรียนบ้านจอมทอง 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
157  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 98
3 3.06
2 2.04
2 2.04
2 2.04
1 1.02
88 89.80
10 10.20%
158  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 218
5 2.29
4 1.83
11 5.05
2 0.92
0 0.00
196 89.91
22 10.09%
159  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
160  โรงเรียนหนองบัวกลาง 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 10.00
36 90.00
4 10.00%
161  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 53
0 0.00
1 1.89
3 5.66
1 1.89
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
162  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
163  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 196
5 2.55
2 1.02
6 3.06
3 1.53
2 1.02
178 90.82
18 9.18%
164  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 44
0 0.00
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
165  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 111
2 1.80
4 3.60
2 1.80
1 0.90
1 0.90
101 90.99
10 9.01%
166  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 56
1 1.79
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
167  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 102
8 7.84
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
168  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 68
1 1.47
1 1.47
2 2.94
1 1.47
1 1.47
62 91.18
6 8.82%
169  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 307
7 2.28
4 1.30
5 1.63
9 2.93
2 0.65
280 91.21
27 8.79%
170  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
3 6.38
43 91.49
4 8.51%
171  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 166
4 2.41
0 0.00
10 6.02
0 0.00
0 0.00
152 91.57
14 8.43%
172  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 207
2 0.97
2 0.97
13 6.28
0 0.00
0 0.00
190 91.79
17 8.21%
173  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 62
2 3.23
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
174  โรงเรียนบ้านโพนแพง 236
7 2.97
0 0.00
5 2.12
7 2.97
0 0.00
217 91.95
19 8.05%
175  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 154
7 4.55
1 0.65
4 2.60
0 0.00
0 0.00
142 92.21
12 7.79%
176  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
2 3.03
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
177  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
178  โรงเรียนบ้านนาทัน 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
179  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 173
3 1.73
0 0.00
9 5.20
0 0.00
0 0.00
161 93.06
12 6.94%
180  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
2 3.39
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
181  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 119
4 3.36
1 0.84
3 2.52
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
182  โรงเรียนบ้านบึงทอง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.67
14 93.33
1 6.67%
183  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 123
3 2.44
4 3.25
1 0.81
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
184  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
185  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 103
3 2.91
1 0.97
1 0.97
1 0.97
0 0.00
97 94.17
6 5.83%
186  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 244
3 1.23
4 1.64
1 0.41
4 1.64
2 0.82
230 94.26
14 5.74%
187  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 56
1 1.79
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
188  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 205
2 0.98
3 1.46
4 1.95
1 0.49
0 0.00
195 95.12
10 4.88%
189  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 263
7 2.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 1.90
251 95.44
12 4.56%
190  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
191  โรงเรียนบ้านคุย 250
0 0.00
0 0.00
9 3.60
0 0.00
0 0.00
241 96.40
9 3.60%
192  โรงเรียนหนองบัวนอก 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
193  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 73
0 0.00
1 1.37
1 1.37
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
194  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 101
0 0.00
0 0.00
1 0.99
0 0.00
0 0.00
100 99.01
1 0.99%
195  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 157
0 0.00
0 0.00
1 0.64
0 0.00
0 0.00
156 99.36
1 0.64%
196  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านขมิ้น 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,355 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,662 6.82
เตี้ย  1,125 4.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,840 7.55
ผอมและเตี้ย  572 2.35
อ้วนและเตี้ย  474 1.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,682 76.71
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,673 คน


23.29%


Powered By www.thaieducation.net