ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 75 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 75 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 429
165 38.46
82 19.11
71 16.55
69 16.08
42 9.79
0 0.00
429 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนิบง 160
56 35.00
43 26.88
9 5.63
21 13.13
4 2.50
27 16.88
133 83.13%
3  โรงเรียนบ้านจูโวะ 201
41 20.40
71 35.32
13 6.47
29 14.43
6 2.99
41 20.40
160 79.60%
4  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 300
37 12.33
39 13.00
13 4.33
76 25.33
62 20.67
73 24.33
227 75.67%
5  โรงเรียนบ้านปาเซ 79
6 7.59
23 29.11
8 10.13
13 16.46
6 7.59
23 29.11
56 70.89%
6  โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 87
22 25.29
18 20.69
1 1.15
15 17.24
1 1.15
30 34.48
57 65.52%
7  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 318
17 5.35
47 14.78
15 4.72
64 20.13
52 16.35
123 38.68
195 61.32%
8  โรงเรียนบ้านตาโงะ 191
49 25.65
36 18.85
0 0.00
29 15.18
0 0.00
77 40.31
114 59.69%
9  โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 110
6 5.45
13 11.82
8 7.27
19 17.27
18 16.36
46 41.82
64 58.18%
10  โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 245
6 2.45
119 48.57
1 0.41
9 3.67
3 1.22
107 43.67
138 56.33%
11  โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 144
45 31.25
36 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 43.75
81 56.25%
12  โรงเรียนประชาบํารุง 94
21 22.34
18 19.15
5 5.32
4 4.26
0 0.00
46 48.94
48 51.06%
13  โรงเรียนบ้านโคก 272
22 8.09
27 9.93
14 5.15
59 21.69
8 2.94
142 52.21
130 47.79%
14  โรงเรียนบ้านตะโละ 182
29 15.93
20 10.99
3 1.65
32 17.58
1 0.55
97 53.30
85 46.70%
15  โรงเรียนบ้านยะออ 102
22 21.57
9 8.82
14 13.73
0 0.00
0 0.00
57 55.88
45 44.12%
16  โรงเรียนบ้านบูกิต 207
16 7.73
27 13.04
14 6.76
25 12.08
8 3.86
117 56.52
90 43.48%
17  โรงเรียนบ้านกาแย 313
52 16.61
51 16.29
13 4.15
18 5.75
1 0.32
178 56.87
135 43.13%
18  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 141
6 4.26
34 24.11
8 5.67
6 4.26
6 4.26
81 57.45
60 42.55%
19  โรงเรียนบ้านบละแต 106
13 12.26
11 10.38
10 9.43
8 7.55
2 1.89
62 58.49
44 41.51%
20  โรงเรียนราชประสงค์ 127
20 15.75
19 14.96
0 0.00
12 9.45
0 0.00
76 59.84
51 40.16%
21  โรงเรียนบ้านปารี 353
33 9.35
22 6.23
7 1.98
78 22.10
0 0.00
213 60.34
140 39.66%
22  โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 447
73 16.33
46 10.29
18 4.03
27 6.04
10 2.24
273 61.07
174 38.93%
23  โรงเรียนบ้านสาเมาะ 517
31 6.00
38 7.35
7 1.35
75 14.51
48 9.28
318 61.51
199 38.49%
24  โรงเรียนบ้านฮูลู 222
7 3.15
16 7.21
14 6.31
24 10.81
23 10.36
138 62.16
84 37.84%
25  โรงเรียนบ้านบาโง 103
9 8.74
22 21.36
3 2.91
4 3.88
0 0.00
65 63.11
38 36.89%
26  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 197
24 12.18
28 14.21
11 5.58
4 2.03
0 0.00
130 65.99
67 34.01%
27  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 304
28 9.21
39 12.83
11 3.62
23 7.57
2 0.66
201 66.12
103 33.88%
28  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 402
31 7.71
21 5.22
5 1.24
52 12.94
26 6.47
267 66.42
135 33.58%
29  โรงเรียนบ้านไอร์โซ 322
17 5.28
61 18.94
11 3.42
16 4.97
2 0.62
215 66.77
107 33.23%
30  โรงเรียนราชพัฒนา 91
10 10.99
9 9.89
1 1.10
10 10.99
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
31  โรงเรียนบ้านลาไม 165
13 7.88
15 9.09
8 4.85
8 4.85
10 6.06
111 67.27
54 32.73%
32  โรงเรียนบ้านทํานบ 146
16 10.96
9 6.16
0 0.00
21 14.38
1 0.68
99 67.81
47 32.19%
33  โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 116
3 2.59
6 5.17
24 20.69
4 3.45
0 0.00
79 68.10
37 31.90%
34  โรงเรียนบ้านตือกอ 110
3 2.73
17 15.45
2 1.82
7 6.36
5 4.55
76 69.09
34 30.91%
35  โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 127
17 13.39
15 11.81
7 5.51
0 0.00
0 0.00
88 69.29
39 30.71%
36  โรงเรียนบ้านยานิง 305
18 5.90
25 8.20
29 9.51
12 3.93
8 2.62
213 69.84
92 30.16%
37  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 149
9 6.04
12 8.05
9 6.04
9 6.04
5 3.36
105 70.47
44 29.53%
38  โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 370
18 4.86
32 8.65
28 7.57
12 3.24
15 4.05
265 71.62
105 28.38%
39  โรงเรียนบ้านกาลิซา 594
52 8.75
35 5.89
26 4.38
42 7.07
11 1.85
428 72.05
166 27.95%
40  โรงเรียนบ้านละหาร 188
4 2.13
14 7.45
3 1.60
18 9.57
12 6.38
137 72.87
51 27.13%
41  โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 196
14 7.14
30 15.31
8 4.08
1 0.51
0 0.00
143 72.96
53 27.04%
42  โรงเรียนบ้านสิโป 235
17 7.23
34 14.47
12 5.11
0 0.00
0 0.00
172 73.19
63 26.81%
43  โรงเรียนบ้านแมะแซ 206
11 5.34
17 8.25
22 10.68
4 1.94
1 0.49
151 73.30
55 26.70%
44  โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 323
26 8.05
16 4.95
19 5.88
16 4.95
6 1.86
240 74.30
83 25.70%
45  โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 298
19 6.38
20 6.71
12 4.03
17 5.70
8 2.68
222 74.50
76 25.50%
46  โรงเรียนอนุบาลระแงะ 555
33 5.95
51 9.19
23 4.14
32 5.77
0 0.00
416 74.95
139 25.05%
47  โรงเรียนบ้านน้ำวน 125
12 9.60
8 6.40
3 2.40
8 6.40
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
48  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 143
12 8.39
11 7.69
5 3.50
7 4.90
0 0.00
108 75.52
35 24.48%
49  โรงเรียนบ้านไอปาเซ 100
10 10.00
8 8.00
0 0.00
4 4.00
2 2.00
76 76.00
24 24.00%
50  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 147
17 11.56
18 12.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 76.19
35 23.81%
51  โรงเรียนบ้านจะแนะ 936
115 12.29
62 6.62
28 2.99
9 0.96
4 0.43
718 76.71
218 23.29%
52  โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 201
7 3.48
2 1.00
16 7.96
18 8.96
3 1.49
155 77.11
46 22.89%
53  โรงเรียนวัดร่อน 80
0 0.00
0 0.00
6 7.50
9 11.25
3 3.75
62 77.50
18 22.50%
54  โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 112
4 3.57
5 4.46
0 0.00
16 14.29
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
55  โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 381
34 8.92
36 9.45
13 3.41
1 0.26
0 0.00
297 77.95
84 22.05%
56  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 151
10 6.62
8 5.30
3 1.99
6 3.97
6 3.97
118 78.15
33 21.85%
57  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 245
19 7.76
17 6.94
5 2.04
12 4.90
0 0.00
192 78.37
53 21.63%
58  โรงเรียนบ้านรือเปาะ 194
12 6.19
18 9.28
8 4.12
2 1.03
0 0.00
154 79.38
40 20.62%
59  โรงเรียนบ้านบองอ 224
12 5.36
17 7.59
14 6.25
2 0.89
1 0.45
178 79.46
46 20.54%
60  โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 225
16 7.11
16 7.11
11 4.89
3 1.33
0 0.00
179 79.56
46 20.44%
61  โรงเรียนบ้านเขาพระ 152
5 3.29
12 7.89
14 9.21
0 0.00
0 0.00
121 79.61
31 20.39%
62  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 128
10 7.81
8 6.25
6 4.69
2 1.56
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
63  โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 353
20 5.67
28 7.93
11 3.12
7 1.98
4 1.13
283 80.17
70 19.83%
64  โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 154
15 9.74
5 3.25
5 3.25
3 1.95
2 1.30
124 80.52
30 19.48%
65  โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ 123
7 5.69
5 4.07
11 8.94
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
66  โรงเรียนผดุงมาตร 313
16 5.11
26 8.31
9 2.88
3 0.96
3 0.96
256 81.79
57 18.21%
67  โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 136
7 5.15
6 4.41
0 0.00
11 8.09
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
68  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 350
20 5.71
11 3.14
14 4.00
4 1.14
8 2.29
293 83.71
57 16.29%
69  โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 185
8 4.32
10 5.41
9 4.86
0 0.00
0 0.00
158 85.41
27 14.59%
70  โรงเรียนบ้านแกแม 113
8 7.08
2 1.77
1 0.88
4 3.54
1 0.88
97 85.84
16 14.16%
71  โรงเรียนบ้านสะโล 200
3 1.50
5 2.50
5 2.50
8 4.00
3 1.50
176 88.00
24 12.00%
72  โรงเรียนบ้านริแง 376
16 4.26
18 4.79
4 1.06
6 1.60
1 0.27
331 88.03
45 11.97%
73  โรงเรียนบ้านไอกรอส 194
10 5.15
7 3.61
3 1.55
3 1.55
0 0.00
171 88.14
23 11.86%
74  โรงเรียนบ้านดุซงยอ 499
20 4.01
10 2.00
7 1.40
15 3.01
7 1.40
440 88.18
59 11.82%
75  โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 157
6 3.82
4 2.55
3 1.91
1 0.64
1 0.64
142 90.45
15 9.55%

 

จำนวนนักเรียน  17,546 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,638 9.34
เตี้ย  1,776 10.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  754 4.30
ผอมและเตี้ย  1,188 6.77
อ้วนและเตี้ย  462 2.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,728 66.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,818 คน


33.16%


Powered By www.thaieducation.net