ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 148 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1018
326 32.02
233 22.89
35 3.44
168 16.50
256 25.15
0 0.00
1018 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกาโดะ 195
57 29.23
36 18.46
17 8.72
55 28.21
14 7.18
16 8.21
179 91.79%
3  โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 428
71 16.59
75 17.52
1 0.23
86 20.09
75 17.52
120 28.04
308 71.96%
4  โรงเรียนบ้านละหาน 191
27 14.14
42 21.99
23 12.04
16 8.38
22 11.52
61 31.94
130 68.06%
5  โรงเรียนบ้านกลูบี 414
80 19.32
92 22.22
13 3.14
48 11.59
45 10.87
136 32.85
278 67.15%
6  โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ 158
62 39.24
20 12.66
5 3.16
11 6.96
7 4.43
53 33.54
105 66.46%
7  โรงเรียนบ้านคลอแระ 198
53 26.77
74 37.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 35.86
127 64.14%
8  โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ 284
63 22.18
57 20.07
15 5.28
33 11.62
1 0.35
115 40.49
169 59.51%
9  โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ 102
31 30.39
21 20.59
8 7.84
0 0.00
0 0.00
42 41.18
60 58.82%
10  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 87
19 21.84
12 13.79
6 6.90
4 4.60
10 11.49
36 41.38
51 58.62%
11  โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 203
40 19.70
13 6.40
16 7.88
43 21.18
4 1.97
87 42.86
116 57.14%
12  โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ 163
5 3.07
22 13.50
12 7.36
27 16.56
27 16.56
70 42.94
93 57.06%
13  โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ 115
14 12.17
18 15.65
5 4.35
28 24.35
0 0.00
50 43.48
65 56.52%
14  โรงเรียนบ้านดาฮง 194
33 17.01
64 32.99
9 4.64
3 1.55
0 0.00
85 43.81
109 56.19%
15  โรงเรียนบ้านจอเบาะ 59
11 18.64
9 15.25
3 5.08
7 11.86
3 5.08
26 44.07
33 55.93%
16  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 404
64 15.84
63 15.59
45 11.14
37 9.16
16 3.96
179 44.31
225 55.69%
17  โรงเรียนบ้านสะแนะ 98
18 18.37
17 17.35
0 0.00
0 0.00
16 16.33
47 47.96
51 52.04%
18  โรงเรียนบ้านกูยิ 263
33 12.55
44 16.73
9 3.42
49 18.63
0 0.00
128 48.67
135 51.33%
19  โรงเรียนบ้านตอหลัง 73
17 23.29
9 12.33
5 6.85
6 8.22
0 0.00
36 49.32
37 50.68%
20  โรงเรียนบ้านลาเวง 223
43 19.28
39 17.49
9 4.04
12 5.38
9 4.04
111 49.78
112 50.22%
21  โรงเรียนบ้านแยะ 207
19 9.18
28 13.53
14 6.76
22 10.63
19 9.18
105 50.72
102 49.28%
22  โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ 61
9 14.75
6 9.84
4 6.56
7 11.48
4 6.56
31 50.82
30 49.18%
23  โรงเรียนบ้านบือแนนากอ 55
16 29.09
7 12.73
2 3.64
2 3.64
0 0.00
28 50.91
27 49.09%
24  โรงเรียนบ้านกูแว 82
12 14.63
20 24.39
1 1.22
7 8.54
0 0.00
42 51.22
40 48.78%
25  โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 192
36 18.75
29 15.10
6 3.13
17 8.85
4 2.08
100 52.08
92 47.92%
26  โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 211
26 12.32
15 7.11
6 2.84
38 18.01
14 6.64
112 53.08
99 46.92%
27  โรงเรียนบ้านมะยูง 129
15 11.63
20 15.50
5 3.88
14 10.85
6 4.65
69 53.49
60 46.51%
28  โรงเรียนบ้านนาดา 248
10 4.03
80 32.26
20 8.06
3 1.21
2 0.81
133 53.63
115 46.37%
29  โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล 164
25 15.24
37 22.56
5 3.05
6 3.66
3 1.83
88 53.66
76 46.34%
30  โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล 149
12 8.05
24 16.11
3 2.01
29 19.46
0 0.00
81 54.36
68 45.64%
31  โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ 157
24 15.29
34 21.66
3 1.91
3 1.91
2 1.27
91 57.96
66 42.04%
32  โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 126
12 9.52
22 17.46
17 13.49
1 0.79
0 0.00
74 58.73
52 41.27%
33  โรงเรียนบ้านซือเลาะ 170
19 11.18
25 14.71
3 1.76
19 11.18
3 1.76
101 59.41
69 40.59%
34  โรงเรียนบ้านยี่งอ 446
69 15.47
102 22.87
6 1.35
0 0.00
0 0.00
269 60.31
177 39.69%
35  โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 396
73 18.43
56 14.14
16 4.04
12 3.03
0 0.00
239 60.35
157 39.65%
36  โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 144
8 5.56
28 19.44
10 6.94
8 5.56
3 2.08
87 60.42
57 39.58%
37  โรงเรียนบ้านจืองา 109
5 4.59
13 11.93
4 3.67
16 14.68
5 4.59
66 60.55
43 39.45%
38  โรงเรียนบ้านไร่พญา 186
39 20.97
15 8.06
6 3.23
12 6.45
1 0.54
113 60.75
73 39.25%
39  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 108
7 6.48
14 12.96
3 2.78
1 0.93
17 15.74
66 61.11
42 38.89%
40  โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 98
13 13.27
7 7.14
4 4.08
9 9.18
5 5.10
60 61.22
38 38.78%
41  โรงเรียนบ้านจูดแดง 165
20 12.12
25 15.15
2 1.21
15 9.09
0 0.00
103 62.42
62 37.58%
42  โรงเรียนบ้านไอร์แยง 286
31 10.84
46 16.08
4 1.40
24 8.39
2 0.70
179 62.59
107 37.41%
43  โรงเรียนบ้านยือลาแป 361
20 5.54
35 9.70
15 4.16
39 10.80
26 7.20
226 62.60
135 37.40%
44  โรงเรียนเมืองนราธิวาส 823
98 11.91
102 12.39
31 3.77
52 6.32
24 2.92
516 62.70
307 37.30%
45  โรงเรียนบ้านบากง 237
30 12.66
11 4.64
9 3.80
22 9.28
16 6.75
149 62.87
88 37.13%
46  โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ 192
13 6.77
41 21.35
14 7.29
2 1.04
1 0.52
121 63.02
71 36.98%
47  โรงเรียนบ้านทอน 524
96 18.32
36 6.87
17 3.24
26 4.96
17 3.24
332 63.36
192 36.64%
48  โรงเรียนบ้านลาเมาะ 160
23 14.38
15 9.38
2 1.25
18 11.25
0 0.00
102 63.75
58 36.25%
49  โรงเรียนบ้านยารอ 155
11 7.10
27 17.42
16 10.32
2 1.29
0 0.00
99 63.87
56 36.13%
50  โรงเรียนบ้านดูกู 169
20 11.83
15 8.88
5 2.96
15 8.88
6 3.55
108 63.91
61 36.09%
51  โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ 113
14 12.39
10 8.85
8 7.08
6 5.31
2 1.77
73 64.60
40 35.40%
52  โรงเรียนบ้านเปล 74
6 8.11
9 12.16
8 10.81
2 2.70
1 1.35
48 64.86
26 35.14%
53  โรงเรียนบ้านหัวเขา 151
19 12.58
15 9.93
5 3.31
5 3.31
9 5.96
98 64.90
53 35.10%
54  โรงเรียนบ้านสวนพลู 156
19 12.18
13 8.33
15 9.62
7 4.49
0 0.00
102 65.38
54 34.62%
55  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 70
7 10.00
12 17.14
4 5.71
1 1.43
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
56  โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 349
43 12.32
47 13.47
8 2.29
18 5.16
3 0.86
230 65.90
119 34.10%
57  โรงเรียนบ้านปลักปลา 264
38 14.39
22 8.33
11 4.17
18 6.82
0 0.00
175 66.29
89 33.71%
58  โรงเรียนบ้านกาบุ๊ 125
19 15.20
15 12.00
0 0.00
8 6.40
0 0.00
83 66.40
42 33.60%
59  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 214
23 10.75
26 12.15
11 5.14
7 3.27
2 0.93
145 67.76
69 32.24%
60  โรงเรียนบ้านบือเระ 109
10 9.17
12 11.01
3 2.75
10 9.17
0 0.00
74 67.89
35 32.11%
61  โรงเรียนบ้านบือแรง 153
31 20.26
16 10.46
1 0.65
0 0.00
0 0.00
105 68.63
48 31.37%
62  โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู 125
11 8.80
2 1.60
25 20.00
1 0.80
0 0.00
86 68.80
39 31.20%
63  โรงเรียนบ้านโคกสยา 182
36 19.78
13 7.14
7 3.85
0 0.00
0 0.00
126 69.23
56 30.77%
64  โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 245
45 18.37
13 5.31
8 3.27
8 3.27
0 0.00
171 69.80
74 30.20%
65  โรงเรียนบ้านตามุง 133
12 9.02
23 17.29
2 1.50
3 2.26
0 0.00
93 69.92
40 30.08%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง 90
16 17.78
9 10.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
67  โรงเรียนบ้านสาวอ 107
14 13.08
12 11.21
6 5.61
0 0.00
0 0.00
75 70.09
32 29.91%
68  โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง 67
11 16.42
4 5.97
2 2.99
3 4.48
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
69  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 265
48 18.11
26 9.81
3 1.13
2 0.75
0 0.00
186 70.19
79 29.81%
70  โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ 208
17 8.17
36 17.31
8 3.85
0 0.00
0 0.00
147 70.67
61 29.33%
71  โรงเรียนประชาพัฒนา 134
8 5.97
8 5.97
8 5.97
7 5.22
8 5.97
95 70.90
39 29.10%
72  โรงเรียนบ้านตันหยง 275
14 5.09
53 19.27
8 2.91
4 1.45
0 0.00
196 71.27
79 28.73%
73  โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ 130
15 11.54
5 3.85
11 8.46
5 3.85
1 0.77
93 71.54
37 28.46%
74  โรงเรียนวัดกําแพง 78
8 10.26
6 7.69
7 8.97
1 1.28
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
75  โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ 152
9 5.92
7 4.61
2 1.32
16 10.53
8 5.26
110 72.37
42 27.63%
76  โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 580
41 7.07
54 9.31
27 4.66
35 6.03
0 0.00
423 72.93
157 27.07%
77  โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ 183
14 7.65
29 15.85
3 1.64
3 1.64
0 0.00
134 73.22
49 26.78%
78  โรงเรียนบ้านสาคร 267
33 12.36
27 10.11
6 2.25
4 1.50
1 0.37
196 73.41
71 26.59%
79  โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 982
92 9.37
81 8.25
44 4.48
37 3.77
7 0.71
721 73.42
261 26.58%
80  โรงเรียนบ้านต้นตาล 219
27 12.33
19 8.68
10 4.57
2 0.91
0 0.00
161 73.52
58 26.48%
81  โรงเรียนบ้านโคกตีเต 42
2 4.76
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
82  โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 199
17 8.54
24 12.06
7 3.52
4 2.01
0 0.00
147 73.87
52 26.13%
83  โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 167
9 5.39
7 4.19
7 4.19
20 11.98
0 0.00
124 74.25
43 25.75%
84  โรงเรียนบ้านค่าย 372
25 6.72
24 6.45
8 2.15
38 10.22
0 0.00
277 74.46
95 25.54%
85  โรงเรียนบ้านตะมะยูง 79
4 5.06
4 5.06
7 8.86
4 5.06
1 1.27
59 74.68
20 25.32%
86  โรงเรียนบ้านยือลอ 238
20 8.40
11 4.62
11 4.62
8 3.36
10 4.20
178 74.79
60 25.21%
87  โรงเรียนบ้านอีนอ 147
10 6.80
6 4.08
1 0.68
17 11.56
3 2.04
110 74.83
37 25.17%
88  โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา 171
10 5.85
26 15.20
3 1.75
4 2.34
0 0.00
128 74.85
43 25.15%
89  โรงเรียนบ้านบางมะนาว 216
5 2.31
11 5.09
9 4.17
14 6.48
15 6.94
162 75.00
54 25.00%
90  โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ 165
13 7.88
12 7.27
12 7.27
4 2.42
0 0.00
124 75.15
41 24.85%
91  โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 210
21 10.00
19 9.05
3 1.43
7 3.33
2 0.95
158 75.24
52 24.76%
92  โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ 114
14 12.28
10 8.77
4 3.51
0 0.00
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
93  โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 204
15 7.35
23 11.27
10 4.90
2 0.98
0 0.00
154 75.49
50 24.51%
94  โรงเรียนบ้านรือเสาะ 164
15 9.15
19 11.59
6 3.66
0 0.00
0 0.00
124 75.61
40 24.39%
95  โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 99
14 14.14
1 1.01
8 8.08
1 1.01
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
96  โรงเรียนบ้านบลูกา 66
6 9.09
0 0.00
0 0.00
10 15.15
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
97  โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) 318
25 7.86
18 5.66
31 9.75
0 0.00
0 0.00
244 76.73
74 23.27%
98  โรงเรียนบ้านดือแย 78
12 15.38
4 5.13
1 1.28
1 1.28
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
99  โรงเรียนบ้านปาหนัน 421
32 7.60
65 15.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
324 76.96
97 23.04%
100  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 115
7 6.09
14 12.17
3 2.61
2 1.74
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
101  โรงเรียนบ้านปูตะ 116
5 4.31
7 6.03
4 3.45
10 8.62
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
102  โรงเรียนบ้านกูยิ 120
6 5.00
7 5.83
7 5.83
6 5.00
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
103  โรงเรียนบ้านตายา 217
16 7.37
20 9.22
8 3.69
2 0.92
0 0.00
171 78.80
46 21.20%
104  โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ 148
10 6.76
11 7.43
6 4.05
4 2.70
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
105  โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ 115
4 3.48
5 4.35
6 5.22
7 6.09
2 1.74
91 79.13
24 20.87%
106  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 107
4 3.74
11 10.28
6 5.61
1 0.93
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
107  โรงเรียนวัดโคกโก 152
6 3.95
7 4.61
11 7.24
5 3.29
2 1.32
121 79.61
31 20.39%
108  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 207
8 3.86
29 14.01
4 1.93
1 0.48
0 0.00
165 79.71
42 20.29%
109  โรงเรียนสว่างวัฒนา 99
9 9.09
4 4.04
5 5.05
2 2.02
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 119
3 2.52
14 11.76
5 4.20
1 0.84
1 0.84
95 79.83
24 20.17%
111  โรงเรียนบ้านกาแร 191
2 1.05
26 13.61
3 1.57
7 3.66
0 0.00
153 80.10
38 19.90%
112  โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1402
103 7.35
46 3.28
46 3.28
43 3.07
38 2.71
1126 80.31
276 19.69%
113  โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ 160
17 10.63
7 4.38
1 0.63
3 1.88
2 1.25
130 81.25
30 18.75%
114  โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ 98
8 8.16
0 0.00
7 7.14
2 2.04
1 1.02
80 81.63
18 18.37%
115  โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 523
30 5.74
31 5.93
9 1.72
26 4.97
0 0.00
427 81.64
96 18.36%
116  โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 223
7 3.14
22 9.87
10 4.48
1 0.45
0 0.00
183 82.06
40 17.94%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 371
18 4.85
12 3.23
13 3.50
14 3.77
7 1.89
307 82.75
64 17.25%
118  โรงเรียนบ้านยาบี 116
12 10.34
5 4.31
3 2.59
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
119  โรงเรียนบ้านกูเล็ง 227
13 5.73
13 5.73
0 0.00
13 5.73
0 0.00
188 82.82
39 17.18%
120  โรงเรียนบ้านรามา 127
5 3.94
10 7.87
4 3.15
2 1.57
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
121  โรงเรียนบ้านกะลูแป 201
9 4.48
10 4.98
12 5.97
2 1.00
0 0.00
168 83.58
33 16.42%
122  โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 220
14 6.36
12 5.45
5 2.27
3 1.36
2 0.91
184 83.64
36 16.36%
123  โรงเรียนบ้านมือและห์ 178
1 0.56
1 0.56
12 6.74
11 6.18
3 1.69
150 84.27
28 15.73%
124  โรงเรียนบ้านโคกแมแน 122
12 9.84
2 1.64
5 4.10
0 0.00
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
125  โรงเรียนบ้านแคนา 176
10 5.68
8 4.55
3 1.70
4 2.27
1 0.57
150 85.23
26 14.77%
126  โรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) 300
21 7.00
23 7.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
256 85.33
44 14.67%
127  โรงเรียนบ้านบือแนปีแย 147
9 6.12
3 2.04
2 1.36
7 4.76
0 0.00
126 85.71
21 14.29%
128  โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 154
19 12.34
1 0.65
2 1.30
0 0.00
0 0.00
132 85.71
22 14.29%
129  โรงเรียนวัดลําภู 130
5 3.85
3 2.31
5 3.85
4 3.08
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
130  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 107
3 2.80
8 7.48
3 2.80
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
131  โรงเรียนบ้านบาตง 172
2 1.16
6 3.49
6 3.49
8 4.65
0 0.00
150 87.21
22 12.79%
132  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 97
0 0.00
11 11.34
0 0.00
1 1.03
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
133  โรงเรียนบ้านกาแนะ 208
13 6.25
9 4.33
3 1.44
0 0.00
0 0.00
183 87.98
25 12.02%
134  โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ 178
8 4.49
7 3.93
4 2.25
2 1.12
0 0.00
157 88.20
21 11.80%
135  โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ 114
4 3.51
4 3.51
2 1.75
3 2.63
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
136  โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 216
7 3.24
6 2.78
3 1.39
4 1.85
4 1.85
192 88.89
24 11.11%
137  โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ 73
3 4.11
4 5.48
1 1.37
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
138  โรงเรียนบ้านอีโยะ 137
2 1.46
2 1.46
3 2.19
4 2.92
4 2.92
122 89.05
15 10.95%
139  โรงเรียนบ้านทรายขาว 92
4 4.35
2 2.17
2 2.17
1 1.09
1 1.09
82 89.13
10 10.87%
140  โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 146
4 2.74
7 4.79
0 0.00
4 2.74
0 0.00
131 89.73
15 10.27%
141  โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 182
10 5.49
4 2.20
3 1.65
1 0.55
0 0.00
164 90.11
18 9.89%
142  โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ 243
7 2.88
4 1.65
0 0.00
11 4.53
0 0.00
221 90.95
22 9.05%
143  โรงเรียนบ้านโคกสุมุ 124
5 4.03
3 2.42
2 1.61
1 0.81
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
144  โรงเรียนบ้านนาโอน 59
2 3.39
3 5.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
145  โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) 126
4 3.17
3 2.38
2 1.59
0 0.00
0 0.00
117 92.86
9 7.14%
146  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 125
2 1.60
2 1.60
2 1.60
1 0.80
1 0.80
117 93.60
8 6.40%
147  โรงเรียนบ้านจือแร 148
1 0.68
1 0.68
1 0.68
0 0.00
0 0.00
145 97.97
3 2.03%
148  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 129
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,307 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,321 10.96
เตี้ย  3,253 10.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,133 3.74
ผอมและเตี้ย  1,645 5.43
อ้วนและเตี้ย  827 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,128 66.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,179 คน


33.59%


Powered By www.thaieducation.net