ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.52
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 182
16 8.79
13 7.14
34 18.68
7 3.85
12 6.59
100 54.95
82 45.05%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 53
6 11.32
1 1.89
9 16.98
3 5.66
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
3  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 163
6 3.68
4 2.45
36 22.09
4 2.45
2 1.23
111 68.10
52 31.90%
4  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 142
11 7.75
0 0.00
23 16.20
0 0.00
0 0.00
108 76.06
34 23.94%
5  โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 89
3 3.37
5 5.62
6 6.74
2 2.25
2 2.25
71 79.78
18 20.22%
6  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 171
8 4.68
5 2.92
8 4.68
5 2.92
4 2.34
141 82.46
30 17.54%
7  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
8  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  868 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  50 5.76
เตี้ย  28 3.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  122 14.06
ผอมและเตี้ย  21 2.42
อ้วนและเตี้ย  20 2.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  627 72.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 241 คน


27.76%


Powered By www.thaieducation.net