ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.70
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านพอโกบ 110
14 12.73
5 4.55
12 10.91
4 3.64
0 0.00
75 68.18
35 31.82%
2  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 259
16 6.18
10 3.86
17 6.56
17 6.56
9 3.47
190 73.36
69 26.64%
3  โรงเรียนบ้านกันละ 46
0 0.00
0 0.00
10 21.74
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
4  โรงเรียนราชเวชพิศาล 88
6 6.82
0 0.00
6 6.82
2 2.27
2 2.27
72 81.82
16 18.18%
5  โรงเรียนบ้านหนองยาง 82
6 7.32
1 1.22
7 8.54
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
6  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 105
2 1.90
2 1.90
8 7.62
1 0.95
2 1.90
90 85.71
15 14.29%
7  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 88
3 3.41
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%

 

จำนวนนักเรียน  778 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  47 6.04
เตี้ย  18 2.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  62 7.97
ผอมและเตี้ย  24 3.08
อ้วนและเตี้ย  13 1.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  614 78.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 164 คน


21.08%


Powered By www.thaieducation.net