ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 109 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.93
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดชัน 162
9 5.56
4 2.47
49 30.25
2 1.23
0 0.00
98 60.49
64 39.51%
2  โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 110
8 7.27
7 6.36
17 15.45
3 2.73
1 0.91
74 67.27
36 32.73%
3  โรงเรียนบ้านคันธง 146
1 0.68
4 2.74
17 11.64
23 15.75
2 1.37
99 67.81
47 32.19%
4  โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม 81
6 7.41
7 8.64
10 12.35
3 3.70
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
5  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 117
3 2.56
3 2.56
28 23.93
1 0.85
0 0.00
82 70.09
35 29.91%
6  โรงเรียนวัดเชิงแตระ 159
11 6.92
6 3.77
25 15.72
0 0.00
0 0.00
117 73.58
42 26.42%
7  โรงเรียนวัดไทรงาม 47
4 8.51
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
8  โรงเรียนวัดบ้านตาล 82
6 7.32
4 4.88
3 3.66
6 7.32
1 1.22
62 75.61
20 24.39%
9  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 35
1 2.86
2 5.71
4 11.43
1 2.86
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
10  โรงเรียนวัดท่าแพ 114
9 7.89
1 0.88
14 12.28
1 0.88
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
11  โรงเรียนวัดสมอ 208
6 2.88
0 0.00
17 8.17
8 3.85
14 6.73
163 78.37
45 21.63%
12  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 318
1 0.31
1 0.31
32 10.06
1 0.31
0 0.00
283 88.99
35 11.01%
13  โรงเรียนวัดใหม่ทอน 74
1 1.35
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%

 

จำนวนนักเรียน  1,653 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  66 3.99
เตี้ย  39 2.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  231 13.97
ผอมและเตี้ย  49 2.96
อ้วนและเตี้ย  18 1.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  1,250 75.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 403 คน


24.38%


Powered By www.thaieducation.net