ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 225 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 32
7 21.88
0 0.00
12 37.50
0 0.00
0 0.00
13 40.63
19 59.38%
2  โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 45
10 22.22
2 4.44
8 17.78
0 0.00
1 2.22
24 53.33
21 46.67%
3  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 56
2 3.57
5 8.93
13 23.21
3 5.36
3 5.36
30 53.57
26 46.43%
4  โรงเรียนบ้านหนองห่าง 35
7 20.00
0 0.00
8 22.86
0 0.00
0 0.00
20 57.14
15 42.86%
5  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
0 0.00
12 26.09
27 58.70
19 41.30%
6  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 62
14 22.58
0 0.00
9 14.52
1 1.61
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
7  โรงเรียนกุลโน 877
116 13.23
16 1.82
158 18.02
40 4.56
5 0.57
542 61.80
335 38.20%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 238
59 24.79
0 0.00
24 10.08
0 0.00
7 2.94
148 62.18
90 37.82%
9  โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 99
8 8.08
4 4.04
20 20.20
5 5.05
0 0.00
62 62.63
37 37.37%
10  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 79
20 25.32
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
11  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 85
11 12.94
9 10.59
9 10.59
1 1.18
0 0.00
55 64.71
30 35.29%
12  โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 83
14 16.87
1 1.20
13 15.66
1 1.20
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
13  โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1172
61 5.20
22 1.88
150 12.80
83 7.08
92 7.85
764 65.19
408 34.81%
14  โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 58
4 6.90
2 3.45
14 24.14
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
15  โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 134
5 3.73
9 6.72
13 9.70
6 4.48
13 9.70
88 65.67
46 34.33%
16  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 47
1 2.13
3 6.38
7 14.89
3 6.38
2 4.26
31 65.96
16 34.04%
17  โรงเรียนบ้านโนนรัง 207
27 13.04
17 8.21
24 11.59
0 0.00
0 0.00
139 67.15
68 32.85%
18  โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 55
9 16.36
0 0.00
8 14.55
1 1.82
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
19  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 71
12 16.90
0 0.00
11 15.49
0 0.00
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
20  โรงเรียนบ้านถนน 53
9 16.98
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
21  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 97
0 0.00
1 1.03
10 10.31
17 17.53
3 3.09
66 68.04
31 31.96%
22  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 76
13 17.11
0 0.00
11 14.47
0 0.00
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
23  โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 154
15 9.74
3 1.95
28 18.18
0 0.00
1 0.65
107 69.48
47 30.52%
24  โรงเรียนบ้านคล้า 53
5 9.43
4 7.55
4 7.55
2 3.77
1 1.89
37 69.81
16 30.19%
25  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 98
11 11.22
0 0.00
18 18.37
0 0.00
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
26  โรงเรียนบ้านชีวาน 85
4 4.71
7 8.24
14 16.47
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
27  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 141
8 5.67
3 2.13
25 17.73
5 3.55
0 0.00
100 70.92
41 29.08%
28  โรงเรียนวัดจันทนาราม 163
10 6.13
0 0.00
37 22.70
0 0.00
0 0.00
116 71.17
47 28.83%
29  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 111
15 13.51
4 3.60
11 9.91
1 0.90
1 0.90
79 71.17
32 28.83%
30  โรงเรียนบ้านหันเตย 87
11 12.64
1 1.15
12 13.79
1 1.15
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
31  โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 56
5 8.93
0 0.00
8 14.29
0 0.00
3 5.36
40 71.43
16 28.57%
32  โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 85
7 8.24
2 2.35
12 14.12
3 3.53
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
33  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 47
7 14.89
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
34  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 159
16 10.06
3 1.89
20 12.58
2 1.26
2 1.26
116 72.96
43 27.04%
35  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 74
5 6.76
7 9.46
5 6.76
2 2.70
1 1.35
54 72.97
20 27.03%
36  โรงเรียนบ้านมะกอก 134
7 5.22
11 8.21
17 12.69
0 0.00
1 0.75
98 73.13
36 26.87%
37  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 165
11 6.67
7 4.24
26 15.76
0 0.00
0 0.00
121 73.33
44 26.67%
38  โรงเรียนดอนมัน 127
12 9.45
1 0.79
14 11.02
5 3.94
1 0.79
94 74.02
33 25.98%
39  โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 133
10 7.52
10 7.52
14 10.53
0 0.00
0 0.00
99 74.44
34 25.56%
40  โรงเรียนบ้านหนองโสน 55
11 20.00
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
41  โรงเรียนจารย์ตำรา 134
9 6.72
4 2.99
12 8.96
7 5.22
2 1.49
100 74.63
34 25.37%
42  โรงเรียนบ้านหนองขาม 171
19 11.11
5 2.92
11 6.43
8 4.68
0 0.00
128 74.85
43 25.15%
43  โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 84
4 4.76
2 2.38
15 17.86
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
44  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 60
8 13.33
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
45  โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 52
0 0.00
2 3.85
11 21.15
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
46  โรงเรียนสระประดู่ 105
1 0.95
1 0.95
24 22.86
0 0.00
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
47  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 77
17 22.08
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
48  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 248
10 4.03
7 2.82
13 5.24
9 3.63
22 8.87
187 75.40
61 24.60%
49  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 82
3 3.66
0 0.00
17 20.73
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
50  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 111
6 5.41
5 4.50
16 14.41
0 0.00
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
51  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 95
3 3.16
4 4.21
16 16.84
0 0.00
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
52  โรงเรียนช่องแมวพิทยา 120
10 8.33
6 5.00
13 10.83
0 0.00
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
53  โรงเรียนบ้านซาด 54
1 1.85
3 5.56
8 14.81
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
54  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 215
17 7.91
7 3.26
15 6.98
6 2.79
6 2.79
164 76.28
51 23.72%
55  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 114
7 6.14
4 3.51
10 8.77
2 1.75
4 3.51
87 76.32
27 23.68%
56  โรงเรียนบ้านหนองแสง 51
4 7.84
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
57  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม 94
6 6.38
7 7.45
6 6.38
3 3.19
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
58  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 133
11 8.27
0 0.00
20 15.04
0 0.00
0 0.00
102 76.69
31 23.31%
59  โรงเรียนห้วยบงวิทยา 103
5 4.85
5 4.85
14 13.59
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
60  โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 86
3 3.49
0 0.00
17 19.77
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
61  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 65
3 4.62
1 1.54
11 16.92
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
62  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 74
10 13.51
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
63  โรงเรียนบ้านหนองตาด 109
5 4.59
6 5.50
12 11.01
2 1.83
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
64  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 463
27 5.83
8 1.73
67 14.47
2 0.43
2 0.43
357 77.11
106 22.89%
65  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 105
4 3.81
3 2.86
15 14.29
2 1.90
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
66  โรงเรียนบ้านพุทรา 330
15 4.55
6 1.82
52 15.76
1 0.30
1 0.30
255 77.27
75 22.73%
67  โรงเรียนบ้านวังม่วง 66
6 9.09
2 3.03
6 9.09
0 0.00
1 1.52
51 77.27
15 22.73%
68  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 89
10 11.24
2 2.25
6 6.74
2 2.25
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
69  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 138
8 5.80
3 2.17
20 14.49
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
70  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 58
2 3.45
3 5.17
7 12.07
1 1.72
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
71  โรงเรียนประโดกสามัคคี 67
6 8.96
2 2.99
6 8.96
1 1.49
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
72  โรงเรียนบ้านไพล 121
2 1.65
4 3.31
13 10.74
2 1.65
6 4.96
94 77.69
27 22.31%
73  โรงเรียนวัดบ้านตำแย 121
5 4.13
0 0.00
14 11.57
8 6.61
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
74  โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 139
15 10.79
2 1.44
10 7.19
1 0.72
3 2.16
108 77.70
31 22.30%
75  โรงเรียนบ้านโนนปีบ 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
76  โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 172
22 12.79
2 1.16
14 8.14
0 0.00
0 0.00
134 77.91
38 22.09%
77  โรงเรียนบ้านศาลา 77
4 5.19
1 1.30
12 15.58
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
78  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 109
2 1.83
3 2.75
15 13.76
4 3.67
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
79  โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 50
4 8.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
80  โรงเรียนบ้านฝาง 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
81  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 142
10 7.04
2 1.41
19 13.38
0 0.00
0 0.00
111 78.17
31 21.83%
82  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) 102
6 5.88
0 0.00
15 14.71
1 0.98
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
83  โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 80
2 2.50
0 0.00
15 18.75
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
84  โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 114
10 8.77
2 1.75
10 8.77
2 1.75
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
85  โรงเรียนพิกุลทอง 403
21 5.21
23 5.71
37 9.18
2 0.50
1 0.25
319 79.16
84 20.84%
86  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 53
6 11.32
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
87  โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 188
15 7.98
4 2.13
20 10.64
0 0.00
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
88  โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 64
0 0.00
0 0.00
11 17.19
2 3.13
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
89  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 447
6 1.34
12 2.68
61 13.65
5 1.12
6 1.34
357 79.87
90 20.13%
90  โรงเรียนบ้านจาบ 70
4 5.71
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
91  โรงเรียนบ้านโสกดู่ 40
1 2.50
3 7.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
92  โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 35
4 11.43
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
93  โรงเรียนมะค่าสามัคคี 166
15 9.04
5 3.01
13 7.83
0 0.00
0 0.00
133 80.12
33 19.88%
94  โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 107
5 4.67
4 3.74
12 11.21
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
95  โรงเรียนบ้านทับควาย 46
1 2.17
4 8.70
4 8.70
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
96  โรงเรียนบ้านดอนวัว 41
1 2.44
0 0.00
6 14.63
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
97  โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 144
11 7.64
2 1.39
14 9.72
1 0.69
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
98  โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 160
6 3.75
0 0.00
21 13.13
4 2.50
0 0.00
129 80.63
31 19.38%
99  โรงเรียนท่าลาด 316
13 4.11
6 1.90
41 12.97
0 0.00
1 0.32
255 80.70
61 19.30%
100  โรงเรียนวัดปลักแรต 140
5 3.57
7 5.00
15 10.71
0 0.00
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
101  โรงเรียนเมืองจากวิทยา 131
8 6.11
4 3.05
13 9.92
0 0.00
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
102  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 111
2 1.80
2 1.80
17 15.32
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
103  โรงเรียนบ้านละโว้ 180
5 2.78
7 3.89
22 12.22
0 0.00
0 0.00
146 81.11
34 18.89%
104  โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 277
18 6.50
3 1.08
30 10.83
1 0.36
0 0.00
225 81.23
52 18.77%
105  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 240
15 6.25
6 2.50
24 10.00
0 0.00
0 0.00
195 81.25
45 18.75%
106  โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 64
5 7.81
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
107  โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 102
5 4.90
2 1.96
12 11.76
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
108  โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 129
4 3.10
4 3.10
13 10.08
1 0.78
2 1.55
105 81.40
24 18.60%
109  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 81
4 4.94
2 2.47
9 11.11
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
110  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 153
17 11.11
0 0.00
10 6.54
1 0.65
0 0.00
125 81.70
28 18.30%
111  โรงเรียนราษฎร์สโมสร 270
6 2.22
6 2.22
36 13.33
1 0.37
0 0.00
221 81.85
49 18.15%
112  โรงเรียนชุมชนประทาย 844
49 5.81
18 2.13
86 10.19
0 0.00
0 0.00
691 81.87
153 18.13%
113  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 61
0 0.00
1 1.64
7 11.48
3 4.92
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
114  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 122
3 2.46
0 0.00
19 15.57
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
115  โรงเรียนบ้านกล้วย 173
18 10.40
3 1.73
9 5.20
1 0.58
0 0.00
142 82.08
31 17.92%
116  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 56
0 0.00
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
117  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 298
14 4.70
6 2.01
29 9.73
4 1.34
0 0.00
245 82.21
53 17.79%
118  โรงเรียนบ้านนาดี 45
4 8.89
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
119  โรงเรียนบ้านดอนแซะ 147
9 6.12
2 1.36
15 10.20
0 0.00
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
120  โรงเรียนบ้านลุงตามัน 272
7 2.57
24 8.82
17 6.25
0 0.00
0 0.00
224 82.35
48 17.65%
121  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 68
2 2.94
1 1.47
9 13.24
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
122  โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 159
9 5.66
5 3.14
14 8.81
0 0.00
0 0.00
131 82.39
28 17.61%
123  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 200
12 6.00
8 4.00
14 7.00
0 0.00
1 0.50
165 82.50
35 17.50%
124  โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 40
1 2.50
2 5.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
125  โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 126
5 3.97
2 1.59
15 11.90
0 0.00
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
126  โรงเรียนท่าเรือวิทยา 109
9 8.26
2 1.83
5 4.59
3 2.75
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
127  โรงเรียนอาสนาราม 138
9 6.52
3 2.17
12 8.70
0 0.00
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
128  โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 75
3 4.00
4 5.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
129  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 110
5 4.55
2 1.82
12 10.91
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
130  โรงเรียนวัดโชติการาม 309
19 6.15
7 2.27
26 8.41
1 0.32
0 0.00
256 82.85
53 17.15%
131  โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" 170
5 2.94
5 2.94
19 11.18
0 0.00
0 0.00
141 82.94
29 17.06%
132  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 94
7 7.45
0 0.00
9 9.57
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
133  โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 30
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
134  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 114
2 1.75
1 0.88
16 14.04
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
135  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
2 1.59
5 3.97
14 11.11
0 0.00
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
136  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 73
6 8.22
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
137  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 140
11 7.86
0 0.00
12 8.57
0 0.00
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
138  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 110
7 6.36
1 0.91
0 0.00
10 9.09
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
139  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 49
2 4.08
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
140  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 43
2 4.65
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
141  โรงเรียนบ้านหนองบัว 168
7 4.17
1 0.60
19 11.31
0 0.00
0 0.00
141 83.93
27 16.07%
142  โรงเรียนบ้านยางวิทยา 212
7 3.30
2 0.94
25 11.79
0 0.00
0 0.00
178 83.96
34 16.04%
143  โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 50
1 2.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
144  โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 138
5 3.62
5 3.62
6 4.35
2 1.45
4 2.90
116 84.06
22 15.94%
145  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 134
4 2.99
0 0.00
17 12.69
0 0.00
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
146  โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 90
1 1.11
0 0.00
13 14.44
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
147  โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 97
5 5.15
0 0.00
8 8.25
2 2.06
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
148  โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 164
13 7.93
3 1.83
9 5.49
0 0.00
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
149  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 164
4 2.44
4 2.44
17 10.37
0 0.00
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
150  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 224
5 2.23
5 2.23
24 10.71
0 0.00
0 0.00
190 84.82
34 15.18%
151  โรงเรียนบ้านหนองยาง 73
2 2.74
2 2.74
7 9.59
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
152  โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 93
3 3.23
3 3.23
8 8.60
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
153  โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 160
5 3.13
2 1.25
12 7.50
5 3.13
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
154  โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 40
4 10.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
155  โรงเรียนอรพิมวิทยา 115
4 3.48
3 2.61
9 7.83
1 0.87
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
156  โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 68
1 1.47
1 1.47
7 10.29
0 0.00
1 1.47
58 85.29
10 14.71%
157  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 102
7 6.86
2 1.96
5 4.90
1 0.98
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
158  โรงเรียนหนองกรดวิทยา 48
1 2.08
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
159  โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 76
1 1.32
2 2.63
8 10.53
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
160  โรงเรียนบ้านตลาดไทร 97
2 2.06
1 1.03
11 11.34
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
161  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 146
2 1.37
8 5.48
10 6.85
1 0.68
0 0.00
125 85.62
21 14.38%
162  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 49
1 2.04
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
163  โรงเรียนบ้านดอนยาว 119
4 3.36
1 0.84
10 8.40
2 1.68
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
164  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 186
9 4.84
2 1.08
15 8.06
0 0.00
0 0.00
160 86.02
26 13.98%
165  โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม 86
2 2.33
1 1.16
9 10.47
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
166  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 109
1 0.92
0 0.00
14 12.84
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
167  โรงเรียนวัดวังน้ำ 160
3 1.88
1 0.63
17 10.63
1 0.63
0 0.00
138 86.25
22 13.75%
168  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 103
5 4.85
1 0.97
8 7.77
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
169  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 162
7 4.32
1 0.62
14 8.64
0 0.00
0 0.00
140 86.42
22 13.58%
170  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 211
11 5.21
6 2.84
9 4.27
2 0.95
0 0.00
183 86.73
28 13.27%
171  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 122
1 0.82
0 0.00
15 12.30
0 0.00
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
172  โรงเรียนบ้านประทาย 92
1 1.09
0 0.00
11 11.96
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
173  โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
174  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 55
2 3.64
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
175  โรงเรียนโนนตูม 150
2 1.33
2 1.33
15 10.00
0 0.00
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
176  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 87
4 4.60
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
177  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 167
1 0.60
5 2.99
15 8.98
0 0.00
0 0.00
146 87.43
21 12.57%
178  โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 184
3 1.63
4 2.17
16 8.70
0 0.00
0 0.00
161 87.50
23 12.50%
179  โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 291
10 3.44
6 2.06
20 6.87
0 0.00
0 0.00
255 87.63
36 12.37%
180  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) 170
8 4.71
6 3.53
7 4.12
0 0.00
0 0.00
149 87.65
21 12.35%
181  โรงเรียนบ้านท่าแดง 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
182  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 49
0 0.00
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
183  โรงเรียนชุมชนโนนแดง 451
13 2.88
2 0.44
40 8.87
0 0.00
0 0.00
396 87.80
55 12.20%
184  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 74
2 2.70
2 2.70
5 6.76
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
185  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 107
3 2.80
4 3.74
4 3.74
2 1.87
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
186  โรงเรียนบ้านประสุข 223
3 1.35
3 1.35
21 9.42
0 0.00
0 0.00
196 87.89
27 12.11%
187  โรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี 101
2 1.98
0 0.00
10 9.90
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
188  โรงเรียนบ้านหนองบง 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
0 0.00
3 5.88
45 88.24
6 11.76%
189  โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 130
2 1.54
1 0.77
12 9.23
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
190  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 96
7 7.29
0 0.00
3 3.13
1 1.04
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
191  โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 160
3 1.88
2 1.25
13 8.13
0 0.00
0 0.00
142 88.75
18 11.25%
192  โรงเรียนบ้านช่องแมว 136
9 6.62
0 0.00
6 4.41
0 0.00
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
193  โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 55
2 3.64
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
194  โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 56
3 5.36
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
195  โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 172
10 5.81
3 1.74
2 1.16
3 1.74
0 0.00
154 89.53
18 10.47%
196  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 68
2 2.94
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
197  โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 40
0 0.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
198  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
4 4.82
1 1.20
75 90.36
8 9.64%
199  โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 73
0 0.00
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
200  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
201  โรงเรียนเพชรหนองขาม 306
7 2.29
0 0.00
21 6.86
0 0.00
0 0.00
278 90.85
28 9.15%
202  โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 191
4 2.09
4 2.09
9 4.71
0 0.00
0 0.00
174 91.10
17 8.90%
203  โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 90
1 1.11
0 0.00
5 5.56
1 1.11
1 1.11
82 91.11
8 8.89%
204  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 91
1 1.10
1 1.10
6 6.59
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
205  โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) 50
3 6.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
206  โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
207  โรงเรียนหนองบัวลอย 81
1 1.23
1 1.23
4 4.94
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
208  โรงเรียนอัมพวันวิทยา 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
209  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 137
6 4.38
0 0.00
4 2.92
0 0.00
0 0.00
127 92.70
10 7.30%
210  โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 55
1 1.82
1 1.82
1 1.82
1 1.82
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
211  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 42
2 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
39 92.86
3 7.14%
212  โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 248
1 0.40
0 0.00
11 4.44
4 1.61
0 0.00
232 93.55
16 6.45%
213  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
214  โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 83
2 2.41
1 1.20
2 2.41
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
215  โรงเรียนบ้านขามใต้ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
216  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 119
3 2.52
4 3.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 94.12
7 5.88%
217  โรงเรียนหนองปรือแก้ว 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
34 94.44
2 5.56%
218  โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป 150
2 1.33
0 0.00
5 3.33
0 0.00
0 0.00
143 95.33
7 4.67%
219  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 113
1 0.88
0 0.00
3 2.65
1 0.88
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
220  โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
221  โรงเรียนบ้านโนนยอ 244
1 0.41
0 0.00
5 2.05
2 0.82
1 0.41
235 96.31
9 3.69%
222  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประทาย) 98
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
223  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 68
2 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
224  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 81
2 2.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
225  โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
57 98.28
1 1.72%

 

จำนวนนักเรียน  28,871 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,596 5.53
เตี้ย  606 2.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,984 10.34
ผอมและเตี้ย  328 1.14
อ้วนและเตี้ย  220 0.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,137 80.14
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,734 คน


19.86%


Powered By www.thaieducation.net