ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 36 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 32
7 21.88
0 0.00
12 37.50
0 0.00
0 0.00
13 40.63
19 59.38%
2  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 85
11 12.94
9 10.59
9 10.59
1 1.18
0 0.00
55 64.71
30 35.29%
3  โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 83
14 16.87
1 1.20
13 15.66
1 1.20
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
4  โรงเรียนบ้านถนน 53
9 16.98
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
5  โรงเรียนบ้านชีวาน 85
4 4.71
7 8.24
14 16.47
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
6  โรงเรียนบ้านหันเตย 87
11 12.64
1 1.15
12 13.79
1 1.15
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
7  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 47
7 14.89
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
8  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 60
8 13.33
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
9  โรงเรียนสระประดู่ 105
1 0.95
1 0.95
24 22.86
0 0.00
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
10  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 114
7 6.14
4 3.51
10 8.77
2 1.75
4 3.51
87 76.32
27 23.68%
11  โรงเรียนบ้านศาลา 77
4 5.19
1 1.30
12 15.58
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
12  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 109
2 1.83
3 2.75
15 13.76
4 3.67
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
13  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 447
6 1.34
12 2.68
61 13.65
5 1.12
6 1.34
357 79.87
90 20.13%
14  โรงเรียนวัดปลักแรต 140
5 3.57
7 5.00
15 10.71
0 0.00
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
15  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 81
4 4.94
2 2.47
9 11.11
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
16  โรงเรียนชุมชนประทาย 844
49 5.81
18 2.13
86 10.19
0 0.00
0 0.00
691 81.87
153 18.13%
17  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 122
3 2.46
0 0.00
19 15.57
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
18  โรงเรียนอาสนาราม 138
9 6.52
3 2.17
12 8.70
0 0.00
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
19  โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 30
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
20  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
2 1.59
5 3.97
14 11.11
0 0.00
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
21  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 73
6 8.22
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
22  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 49
2 4.08
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
23  โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 50
1 2.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
24  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 164
4 2.44
4 2.44
17 10.37
0 0.00
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
25  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 49
1 2.04
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
26  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 109
1 0.92
0 0.00
14 12.84
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
27  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 55
2 3.64
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 87
4 4.60
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
29  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 167
1 0.60
5 2.99
15 8.98
0 0.00
0 0.00
146 87.43
21 12.57%
30  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 74
2 2.70
2 2.70
5 6.76
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
31  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
4 4.82
1 1.20
75 90.36
8 9.64%
32  โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 90
1 1.11
0 0.00
5 5.56
1 1.11
1 1.11
82 91.11
8 8.89%
33  โรงเรียนอัมพวันวิทยา 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
34  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 42
2 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
39 92.86
3 7.14%
35  โรงเรียนบ้านขามใต้ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
36  โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%

 

จำนวนนักเรียน  4,043 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  193 4.77
เตี้ย  94 2.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  452 11.18
ผอมและเตี้ย  19 0.47
อ้วนและเตี้ย  13 0.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,272 80.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 771 คน


19.07%


Powered By www.thaieducation.net