ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 179 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 26
3 11.54
5 19.23
10 38.46
2 7.69
6 23.08
0 0.00
26 100.00%
2  โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม 21
10 47.62
3 14.29
8 38.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
3  โรงเรียนเสมาวิทยา 67
5 7.46
2 2.99
59 88.06
1 1.49
0 0.00
0 0.00
67 100.00%
4  โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 114
28 24.56
33 28.95
19 16.67
22 19.30
2 1.75
10 8.77
104 91.23%
5  โรงเรียนวัดบันไดม้า 87
11 12.64
10 11.49
16 18.39
11 12.64
16 18.39
23 26.44
64 73.56%
6  โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 796
229 28.77
150 18.84
151 18.97
0 0.00
0 0.00
266 33.42
530 66.58%
7  โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 388
48 12.37
41 10.57
57 14.69
42 10.82
58 14.95
142 36.60
246 63.40%
8  โรงเรียนถนนมิตรภาพ 44
5 11.36
5 11.36
5 11.36
5 11.36
5 11.36
19 43.18
25 56.82%
9  โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 106
13 12.26
5 4.72
10 9.43
18 16.98
10 9.43
50 47.17
56 52.83%
10  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 145
22 15.17
34 23.45
13 8.97
7 4.83
0 0.00
69 47.59
76 52.41%
11  โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 249
17 6.83
27 10.84
30 12.05
27 10.84
25 10.04
123 49.40
126 50.60%
12  โรงเรียนบ้านห้วยลุง 101
11 10.89
6 5.94
26 25.74
6 5.94
0 0.00
52 51.49
49 48.51%
13  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 139
7 5.04
8 5.76
21 15.11
7 5.04
23 16.55
73 52.52
66 47.48%
14  โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 325
35 10.77
25 7.69
20 6.15
35 10.77
37 11.38
173 53.23
152 46.77%
15  โรงเรียนวัดกลางดง 220
31 14.09
18 8.18
48 21.82
4 1.82
1 0.45
118 53.64
102 46.36%
16  โรงเรียนบ้านกุดน้อย 41
4 9.76
3 7.32
9 21.95
1 2.44
2 4.88
22 53.66
19 46.34%
17  โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 78
11 14.10
4 5.13
11 14.10
4 5.13
6 7.69
42 53.85
36 46.15%
18  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 169
28 16.57
21 12.43
28 16.57
0 0.00
0 0.00
92 54.44
77 45.56%
19  โรงเรียนบ้านหนองโอง 55
4 7.27
4 7.27
3 5.45
5 9.09
9 16.36
30 54.55
25 45.45%
20  โรงเรียนบ้านปางโก 81
10 12.35
12 14.81
13 16.05
1 1.23
0 0.00
45 55.56
36 44.44%
21  โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 79
7 8.86
7 8.86
5 6.33
8 10.13
8 10.13
44 55.70
35 44.30%
22  โรงเรียนบ้านซับหวาย 103
12 11.65
4 3.88
6 5.83
23 22.33
0 0.00
58 56.31
45 43.69%
23  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 130
13 10.00
8 6.15
23 17.69
9 6.92
0 0.00
77 59.23
53 40.77%
24  โรงเรียนบ้านมะค่างาม 194
15 7.73
14 7.22
20 10.31
15 7.73
15 7.73
115 59.28
79 40.72%
25  โรงเรียนคีรีวัฒนา 201
13 6.47
11 5.47
35 17.41
6 2.99
16 7.96
120 59.70
81 40.30%
26  โรงเรียนบ้านหมูสี 115
7 6.09
6 5.22
11 9.57
11 9.57
11 9.57
69 60.00
46 40.00%
27  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 70
5 7.14
2 2.86
6 8.57
7 10.00
8 11.43
42 60.00
28 40.00%
28  โรงเรียนบ้านหนองหมาก 173
4 2.31
20 11.56
26 15.03
3 1.73
16 9.25
104 60.12
69 39.88%
29  โรงเรียนบ้านสระเพลง 145
12 8.28
3 2.07
15 10.34
10 6.90
15 10.34
90 62.07
55 37.93%
30  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 56
13 23.21
1 1.79
7 12.50
0 0.00
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
31  โรงเรียนสันติพัฒนา 40
6 15.00
3 7.50
5 12.50
1 2.50
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
32  โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 198
23 11.62
15 7.58
31 15.66
3 1.52
1 0.51
125 63.13
73 36.87%
33  โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 129
7 5.43
3 2.33
15 11.63
10 7.75
12 9.30
82 63.57
47 36.43%
34  โรงเรียนบ้านซับตะเคียน 209
30 14.35
20 9.57
19 9.09
6 2.87
1 0.48
133 63.64
76 36.36%
35  โรงเรียนบ้านวังกระสวย 114
8 7.02
9 7.89
10 8.77
8 7.02
6 5.26
73 64.04
41 35.96%
36  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 28
6 21.43
2 7.14
0 0.00
0 0.00
2 7.14
18 64.29
10 35.71%
37  โรงเรียนบ้านโศกน้อย 43
2 4.65
0 0.00
5 11.63
3 6.98
5 11.63
28 65.12
15 34.88%
38  โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม 113
4 3.54
2 1.77
11 9.73
11 9.73
11 9.73
74 65.49
39 34.51%
39  โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) 59
4 6.78
1 1.69
7 11.86
5 8.47
3 5.08
39 66.10
20 33.90%
40  โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 495
30 6.06
30 6.06
40 8.08
30 6.06
35 7.07
330 66.67
165 33.33%
41  โรงเรียนขนงพระใต้ 188
12 6.38
12 6.38
12 6.38
13 6.91
13 6.91
126 67.02
62 32.98%
42  โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 52
5 9.62
0 0.00
5 9.62
2 3.85
5 9.62
35 67.31
17 32.69%
43  โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ 108
10 9.26
9 8.33
14 12.96
0 0.00
1 0.93
74 68.52
34 31.48%
44  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 129
12 9.30
13 10.08
13 10.08
2 1.55
0 0.00
89 68.99
40 31.01%
45  โรงเรียนบ้านดอนเมือง 159
9 5.66
11 6.92
13 8.18
8 5.03
8 5.03
110 69.18
49 30.82%
46  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 72
6 8.33
2 2.78
4 5.56
5 6.94
5 6.94
50 69.44
22 30.56%
47  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 226
15 6.64
10 4.42
18 7.96
15 6.64
10 4.42
158 69.91
68 30.09%
48  โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 40
5 12.50
2 5.00
3 7.50
2 5.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
49  โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 151
9 5.96
9 5.96
15 9.93
5 3.31
7 4.64
106 70.20
45 29.80%
50  โรงเรียนบ้านหนองแวง 145
6 4.14
8 5.52
11 7.59
9 6.21
9 6.21
102 70.34
43 29.66%
51  โรงเรียนจตุรคามสามัคคี 95
7 7.37
0 0.00
21 22.11
0 0.00
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
52  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 89
12 13.48
1 1.12
8 8.99
5 5.62
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
53  โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 566
29 5.12
18 3.18
47 8.30
26 4.59
45 7.95
401 70.85
165 29.15%
54  โรงเรียนพรพิทยาคม 131
7 5.34
6 4.58
7 5.34
9 6.87
9 6.87
93 70.99
38 29.01%
55  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 152
10 6.58
10 6.58
8 5.26
8 5.26
8 5.26
108 71.05
44 28.95%
56  โรงเรียนบ้านคลองยาง 470
35 7.45
30 6.38
20 4.26
30 6.38
20 4.26
335 71.28
135 28.72%
57  โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 98
6 6.12
7 7.14
10 10.20
5 5.10
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
58  โรงเรียนบ้านหนองบัว 84
6 7.14
1 1.19
7 8.33
4 4.76
6 7.14
60 71.43
24 28.57%
59  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 95
7 7.37
1 1.05
17 17.89
2 2.11
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
60  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 681
33 4.85
25 3.67
55 8.08
30 4.41
50 7.34
488 71.66
193 28.34%
61  โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 173
9 5.20
13 7.51
17 9.83
6 3.47
3 1.73
125 72.25
48 27.75%
62  โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) 76
6 7.89
5 6.58
3 3.95
3 3.95
4 5.26
55 72.37
21 27.63%
63  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 69
5 7.25
2 2.90
5 7.25
2 2.90
5 7.25
50 72.46
19 27.54%
64  โรงเรียนบ้านหินดาด 167
9 5.39
7 4.19
10 5.99
10 5.99
10 5.99
121 72.46
46 27.54%
65  โรงเรียนบ้านหนองขาม 40
0 0.00
2 5.00
7 17.50
2 5.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
66  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 51
4 7.84
0 0.00
2 3.92
6 11.76
2 3.92
37 72.55
14 27.45%
67  โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 354
14 3.95
11 3.11
30 8.47
15 4.24
25 7.06
259 73.16
95 26.84%
68  โรงเรียนบ้านวังสีสด 124
12 9.68
4 3.23
17 13.71
0 0.00
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
69  โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 189
10 5.29
10 5.29
10 5.29
10 5.29
10 5.29
139 73.54
50 26.46%
70  โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 141
6 4.26
5 3.55
10 7.09
6 4.26
10 7.09
104 73.76
37 26.24%
71  โรงเรียนสง่าพัฒนา 135
11 8.15
3 2.22
8 5.93
11 8.15
2 1.48
100 74.07
35 25.93%
72  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 403
25 6.20
14 3.47
20 4.96
20 4.96
25 6.20
299 74.19
104 25.81%
73  โรงเรียนหนองน้ำใส 582
30 5.15
30 5.15
30 5.15
20 3.44
40 6.87
432 74.23
150 25.77%
74  โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 157
9 5.73
4 2.55
27 17.20
0 0.00
0 0.00
117 74.52
40 25.48%
75  โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 123
6 4.88
15 12.20
10 8.13
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
76  โรงเรียนบ้านวังราง 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
1 5.00
1 5.00
15 75.00
5 25.00%
77  โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 189
10 5.29
9 4.76
10 5.29
10 5.29
8 4.23
142 75.13
47 24.87%
78  โรงเรียนบ้านคลองเสือ 85
3 3.53
3 3.53
5 5.88
5 5.88
5 5.88
64 75.29
21 24.71%
79  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 197
11 5.58
8 4.06
11 5.58
11 5.58
7 3.55
149 75.63
48 24.37%
80  โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 111
8 7.21
6 5.41
10 9.01
3 2.70
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
81  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 928
49 5.28
37 3.99
110 11.85
20 2.16
8 0.86
704 75.86
224 24.14%
82  โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง 79
5 6.33
2 2.53
5 6.33
3 3.80
4 5.06
60 75.95
19 24.05%
83  โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 372
27 7.26
15 4.03
40 10.75
6 1.61
0 0.00
284 76.34
88 23.66%
84  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 90
2 2.22
3 3.33
5 5.56
6 6.67
5 5.56
69 76.67
21 23.33%
85  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) 142
6 4.23
7 4.93
16 11.27
4 2.82
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
86  โรงเรียนบ้านหินเพิง 222
28 12.61
5 2.25
17 7.66
1 0.45
0 0.00
171 77.03
51 22.97%
87  โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 114
4 3.51
3 2.63
19 16.67
0 0.00
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
88  โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง 22
1 4.55
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
89  โรงเรียนโค้งยางวิทยา 115
8 6.96
5 4.35
12 10.43
0 0.00
1 0.87
89 77.39
26 22.61%
90  โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 254
10 3.94
10 3.94
15 5.91
10 3.94
12 4.72
197 77.56
57 22.44%
91  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 94
3 3.19
5 5.32
7 7.45
4 4.26
2 2.13
73 77.66
21 22.34%
92  โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 103
3 2.91
5 4.85
15 14.56
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
93  โรงเรียนบ้านซับน้อย 189
5 2.65
1 0.53
24 12.70
12 6.35
0 0.00
147 77.78
42 22.22%
94  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) 199
10 5.03
7 3.52
10 5.03
7 3.52
10 5.03
155 77.89
44 22.11%
95  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 177
5 2.82
9 5.08
10 5.65
5 2.82
10 5.65
138 77.97
39 22.03%
96  โรงเรียนบ้านเขาวง 210
9 4.29
7 3.33
10 4.76
10 4.76
10 4.76
164 78.10
46 21.90%
97  โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 84
4 4.76
2 2.38
4 4.76
4 4.76
4 4.76
66 78.57
18 21.43%
98  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 202
6 2.97
6 2.97
11 5.45
11 5.45
9 4.46
159 78.71
43 21.29%
99  โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 252
16 6.35
16 6.35
21 8.33
0 0.00
0 0.00
199 78.97
53 21.03%
100  โรงเรียนบ้านส้มกบงาม 75
4 5.33
4 5.33
7 9.33
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
101  โรงเรียนบ้านสองคร 150
4 2.67
4 2.67
22 14.67
0 0.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
102  โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 141
5 3.55
5 3.55
5 3.55
5 3.55
8 5.67
113 80.14
28 19.86%
103  โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ 72
4 5.56
2 2.78
3 4.17
2 2.78
3 4.17
58 80.56
14 19.44%
104  โรงเรียนบ้านวังไทร 258
9 3.49
11 4.26
30 11.63
0 0.00
0 0.00
208 80.62
50 19.38%
105  โรงเรียนเจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 57
4 7.02
0 0.00
6 10.53
1 1.75
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
106  โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 83
2 2.41
2 2.41
5 6.02
2 2.41
5 6.02
67 80.72
16 19.28%
107  โรงเรียนสันติวิทยา 59
5 8.47
1 1.69
3 5.08
1 1.69
1 1.69
48 81.36
11 18.64%
108  โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 147
12 8.16
5 3.40
10 6.80
0 0.00
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
109  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 409
16 3.91
7 1.71
25 6.11
12 2.93
15 3.67
334 81.66
75 18.34%
110  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 94
0 0.00
3 3.19
14 14.89
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
111  โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 117
5 4.27
1 0.85
5 4.27
5 4.27
5 4.27
96 82.05
21 17.95%
112  โรงเรียนบ้านซับใต้ 176
4 2.27
14 7.95
13 7.39
0 0.00
0 0.00
145 82.39
31 17.61%
113  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 197
7 3.55
8 4.06
8 4.06
5 2.54
6 3.05
163 82.74
34 17.26%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 145
5 3.45
2 1.38
5 3.45
5 3.45
8 5.52
120 82.76
25 17.24%
115  โรงเรียนบ้านหนองเบน 193
5 2.59
8 4.15
5 2.59
10 5.18
5 2.59
160 82.90
33 17.10%
116  โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 229
5 2.18
7 3.06
26 11.35
1 0.44
0 0.00
190 82.97
39 17.03%
117  โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 201
8 3.98
6 2.99
7 3.48
6 2.99
7 3.48
167 83.08
34 16.92%
118  โรงเรียนบ้านซับชุมพล 101
5 4.95
1 0.99
1 0.99
5 4.95
5 4.95
84 83.17
17 16.83%
119  โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 161
8 4.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 11.80
134 83.23
27 16.77%
120  โรงเรียนบ้านหนองจอก 90
1 1.11
1 1.11
7 7.78
1 1.11
5 5.56
75 83.33
15 16.67%
121  โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 103
3 2.91
3 2.91
4 3.88
3 2.91
4 3.88
86 83.50
17 16.50%
122  โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 188
10 5.32
3 1.60
8 4.26
5 2.66
5 2.66
157 83.51
31 16.49%
123  โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 154
5 3.25
10 6.49
10 6.49
0 0.00
0 0.00
129 83.77
25 16.23%
124  โรงเรียนบ้านสอยดาว 142
3 2.11
3 2.11
7 4.93
3 2.11
7 4.93
119 83.80
23 16.20%
125  โรงเรียนบ้านโนนเสลา 50
1 2.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
126  โรงเรียนบ้านสลักใด 182
1 0.55
1 0.55
26 14.29
1 0.55
0 0.00
153 84.07
29 15.93%
127  โรงเรียนบ้านหนองตะกู 140
5 3.57
2 1.43
5 3.57
5 3.57
5 3.57
118 84.29
22 15.71%
128  โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 77
0 0.00
3 3.90
9 11.69
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
129  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) 488
18 3.69
19 3.89
11 2.25
7 1.43
20 4.10
413 84.63
75 15.37%
130  โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 98
5 5.10
0 0.00
10 10.20
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
131  โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 46
0 0.00
2 4.35
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
132  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 107
2 1.87
2 1.87
5 4.67
2 1.87
5 4.67
91 85.05
16 14.95%
133  โรงเรียนบ้านบุตาสง 96
3 3.13
2 2.08
5 5.21
2 2.08
2 2.08
82 85.42
14 14.58%
134  โรงเรียนบ้านหนองบอน 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 14.29
30 85.71
5 14.29%
135  โรงเรียนบ้านหนองเลา 78
2 2.56
3 3.85
3 3.85
1 1.28
2 2.56
67 85.90
11 14.10%
136  โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 71
2 2.82
2 2.82
2 2.82
2 2.82
2 2.82
61 85.92
10 14.08%
137  โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย 130
6 4.62
1 0.77
9 6.92
1 0.77
1 0.77
112 86.15
18 13.85%
138  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 37
1 2.70
1 2.70
1 2.70
1 2.70
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
139  โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 82
2 2.44
0 0.00
5 6.10
3 3.66
1 1.22
71 86.59
11 13.41%
140  โรงเรียนวัดกุดเวียน 38
1 2.63
1 2.63
1 2.63
1 2.63
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
141  โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น 62
2 3.23
1 1.61
2 3.23
2 3.23
1 1.61
54 87.10
8 12.90%
142  โรงเรียนบ้านหนองตอ 87
0 0.00
3 3.45
8 9.20
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
143  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 81
2 2.47
2 2.47
2 2.47
2 2.47
2 2.47
71 87.65
10 12.35%
144  โรงเรียนบ้านหัวป้าง 154
1 0.65
2 1.30
7 4.55
6 3.90
3 1.95
135 87.66
19 12.34%
145  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 66
1 1.52
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
146  โรงเรียนโนนกราดสามัคคี 149
0 0.00
0 0.00
18 12.08
0 0.00
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
147  โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 126
4 3.17
7 5.56
4 3.17
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
148  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 68
6 8.82
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
149  โรงเรียนบ้านนากลาง 175
5 2.86
3 1.71
5 2.86
2 1.14
5 2.86
155 88.57
20 11.43%
150  โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม 224
5 2.23
5 2.23
5 2.23
5 2.23
5 2.23
199 88.84
25 11.16%
151  โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 45
1 2.22
1 2.22
1 2.22
1 2.22
1 2.22
40 88.89
5 11.11%
152  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
0 0.00
1 1.59
56 88.89
7 11.11%
153  โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) 99
3 3.03
2 2.02
2 2.02
2 2.02
2 2.02
88 88.89
11 11.11%
154  โรงเรียนโนนค่าวิทยา 85
2 2.35
1 1.18
1 1.18
2 2.35
3 3.53
76 89.41
9 10.59%
155  โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
156  โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 203
3 1.48
2 0.99
7 3.45
6 2.96
3 1.48
182 89.66
21 10.34%
157  โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 79
2 2.53
0 0.00
2 2.53
2 2.53
2 2.53
71 89.87
8 10.13%
158  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 129
3 2.33
3 2.33
5 3.88
1 0.78
1 0.78
116 89.92
13 10.08%
159  โรงเรียนทับ6วิทยาคาร 180
3 1.67
3 1.67
4 2.22
4 2.22
4 2.22
162 90.00
18 10.00%
160  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
1 2.50
36 90.00
4 10.00%
161  โรงเรียนบ้านซับใต้ 61
3 4.92
1 1.64
0 0.00
0 0.00
2 3.28
55 90.16
6 9.84%
162  โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 189
1 0.53
3 1.59
2 1.06
3 1.59
9 4.76
171 90.48
18 9.52%
163  โรงเรียนบ้านปางละกอ 161
3 1.86
3 1.86
2 1.24
2 1.24
5 3.11
146 90.68
15 9.32%
164  โรงเรียนบ้านหนองสลักได 77
0 0.00
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
165  โรงเรียนบ้านปรางคล้า 169
0 0.00
0 0.00
15 8.88
0 0.00
0 0.00
154 91.12
15 8.88%
166  โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
167  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 125
1 0.80
2 1.60
2 1.60
5 4.00
1 0.80
114 91.20
11 8.80%
168  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด 61
1 1.64
1 1.64
1 1.64
1 1.64
1 1.64
56 91.80
5 8.20%
169  โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 102
2 1.96
2 1.96
1 0.98
2 1.96
1 0.98
94 92.16
8 7.84%
170  โรงเรียนหนองน้ำขุ่น 115
8 6.96
0 0.00
1 0.87
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
171  โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 297
4 1.35
3 1.01
4 1.35
3 1.01
8 2.69
275 92.59
22 7.41%
172  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 69
1 1.45
1 1.45
1 1.45
1 1.45
1 1.45
64 92.75
5 7.25%
173  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 70
1 1.43
1 1.43
1 1.43
1 1.43
1 1.43
65 92.86
5 7.14%
174  โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 92
3 3.26
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
175  โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
1 3.13
30 93.75
2 6.25%
176  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 55
3 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
177  โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 134
2 1.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.49
130 97.01
4 2.99%
178  โรงเรียนบ้านโนนรัง 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
179  โรงเรียนบ้านสายชนวน 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,543 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,652 6.22
เตี้ย  1,253 4.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,231 8.41
ผอมและเตี้ย  944 3.56
อ้วนและเตี้ย  1,013 3.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,450 73.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,093 คน


26.72%


Powered By www.thaieducation.net