ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 83
9 10.84
23 27.71
17 20.48
8 9.64
11 13.25
15 18.07
68 81.93%
2  โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1091
116 10.63
70 6.42
193 17.69
45 4.12
65 5.96
602 55.18
489 44.82%
3  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 43
5 11.63
2 4.65
9 20.93
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
4  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 80
10 12.50
6 7.50
12 15.00
0 0.00
1 1.25
51 63.75
29 36.25%
5  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 33
4 12.12
3 9.09
3 9.09
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
6  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 119
6 5.04
3 2.52
18 15.13
4 3.36
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
7  โรงเรียนบ้านตะแกรง 109
10 9.17
4 3.67
11 10.09
1 0.92
0 0.00
83 76.15
26 23.85%
8  โรงเรียนวัดสลักได 60
6 10.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
9  โรงเรียนชุมชนวัดรวง 300
9 3.00
3 1.00
28 9.33
0 0.00
0 0.00
260 86.67
40 13.33%
10  โรงเรียนบ้านโนนเพชร 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
11  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 162
1 0.62
0 0.00
13 8.02
0 0.00
0 0.00
148 91.36
14 8.64%
12  โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%

 

จำนวนนักเรียน  2,184 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  176 8.06
เตี้ย  114 5.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  320 14.65
ผอมและเตี้ย  58 2.66
อ้วนและเตี้ย  77 3.53
ไม่มีภาวะโภชนาการ  1,439 65.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 745 คน


34.11%


Powered By www.thaieducation.net