ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 80 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 261
25 9.58
45 17.24
7 2.68
61 23.37
53 20.31
70 26.82
191 73.18%
2  โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 248
24 9.68
26 10.48
13 5.24
45 18.15
26 10.48
114 45.97
134 54.03%
3  โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 390
56 14.36
45 11.54
51 13.08
25 6.41
14 3.59
199 51.03
191 48.97%
4  โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 213
4 1.88
12 5.63
21 9.86
16 7.51
24 11.27
136 63.85
77 36.15%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 228
24 10.53
17 7.46
12 5.26
10 4.39
11 4.82
154 67.54
74 32.46%
6  โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 250
26 10.40
15 6.00
26 10.40
13 5.20
1 0.40
169 67.60
81 32.40%
7  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 128
15 11.72
2 1.56
14 10.94
8 6.25
0 0.00
89 69.53
39 30.47%
8  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 584
33 5.65
59 10.10
52 8.90
9 1.54
1 0.17
430 73.63
154 26.37%
9  โรงเรียนบ้านยางขาว 152
6 3.95
10 6.58
16 10.53
2 1.32
6 3.95
112 73.68
40 26.32%
10  โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 213
11 5.16
24 11.27
10 4.69
0 0.00
0 0.00
168 78.87
45 21.13%
11  โรงเรียนหลุงกัง 114
7 6.14
2 1.75
9 7.89
5 4.39
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
12  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 125
5 4.00
11 8.80
9 7.20
0 0.00
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
13  โรงเรียนบ้านไร่ 296
13 4.39
29 9.80
17 5.74
0 0.00
0 0.00
237 80.07
59 19.93%
14  โรงเรียนบ้านเขาพัง 71
5 7.04
4 5.63
4 5.63
1 1.41
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
15  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 60
3 5.00
1 1.67
2 3.33
3 5.00
1 1.67
50 83.33
10 16.67%
16  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 69
6 8.70
2 2.90
3 4.35
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
17  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 152
4 2.63
1 0.66
7 4.61
0 0.00
0 0.00
140 92.11
12 7.89%
18  โรงเรียนบ้านหนองขอน 49
3 6.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
19  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 130
1 0.77
0 0.00
4 3.08
0 0.00
0 0.00
125 96.15
5 3.85%
20  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  3,822 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  271 7.09
เตี้ย  305 7.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  277 7.25
ผอมและเตี้ย  198 5.18
อ้วนและเตี้ย  137 3.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  2,634 68.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,188 คน


31.08%


Powered By www.thaieducation.net