ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครนายก
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.16
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 78
9 11.54
0 0.00
14 17.95
0 0.00
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
2  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 61
6 9.84
1 1.64
8 13.11
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
3  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 87
2 2.30
7 8.05
8 9.20
1 1.15
3 3.45
66 75.86
21 24.14%
4  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 79
2 2.53
3 3.80
13 16.46
1 1.27
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
5  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 643
20 3.11
25 3.89
109 16.95
0 0.00
0 0.00
489 76.05
154 23.95%
6  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 73
0 0.00
0 0.00
15 20.55
2 2.74
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
7  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 127
12 9.45
6 4.72
6 4.72
4 3.15
1 0.79
98 77.17
29 22.83%
8  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 40
2 5.00
1 2.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
9  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 57
1 1.75
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
10  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
11  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 84
1 1.19
1 1.19
3 3.57
0 0.00
1 1.19
78 92.86
6 7.14%
12  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  1,471 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  57 3.87
เตี้ย  46 3.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  194 13.19
ผอมและเตี้ย  8 0.54
อ้วนและเตี้ย  5 0.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  1,161 78.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 310 คน


21.07%


Powered By www.thaieducation.net