ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 68 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 56.20
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอรุณเมธา 475
30 6.32
63 13.26
152 32.00
167 35.16
63 13.26
0 0.00
475 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแม่จวาง 350
240 68.57
66 18.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 12.57
306 87.43%
3  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 756
42 5.56
295 39.02
16 2.12
38 5.03
1 0.13
364 48.15
392 51.85%
4  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 134
12 8.96
8 5.97
10 7.46
20 14.93
18 13.43
66 49.25
68 50.75%
5  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 376
32 8.51
128 34.04
10 2.66
18 4.79
2 0.53
186 49.47
190 50.53%
6  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 170
24 14.12
42 24.71
2 1.18
12 7.06
0 0.00
90 52.94
80 47.06%
7  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 289
19 6.57
19 6.57
17 5.88
46 15.92
30 10.38
158 54.67
131 45.33%
8  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 209
20 9.57
20 9.57
15 7.18
14 6.70
15 7.18
125 59.81
84 40.19%
9  โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 180
10 5.56
23 12.78
25 13.89
3 1.67
8 4.44
111 61.67
69 38.33%
10  โรงเรียนบ้านไม้กะพง 233
4 1.72
25 10.73
4 1.72
29 12.45
27 11.59
144 61.80
89 38.20%
11  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 470
52 11.06
70 14.89
10 2.13
23 4.89
20 4.26
295 62.77
175 37.23%
12  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 201
3 1.49
21 10.45
13 6.47
24 11.94
13 6.47
127 63.18
74 36.82%
13  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 125
16 12.80
9 7.20
7 5.60
10 8.00
2 1.60
81 64.80
44 35.20%
14  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 134
24 17.91
8 5.97
12 8.96
1 0.75
0 0.00
89 66.42
45 33.58%
15  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 150
14 9.33
21 14.00
7 4.67
5 3.33
0 0.00
103 68.67
47 31.33%
16  โรงเรียนบ้านสามหมื่น 216
17 7.87
44 20.37
5 2.31
0 0.00
0 0.00
150 69.44
66 30.56%
17  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 820
69 8.41
62 7.56
32 3.90
85 10.37
0 0.00
572 69.76
248 30.24%
18  โรงเรียนบ้านจกปก 72
10 13.89
5 6.94
0 0.00
6 8.33
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
19  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 165
18 10.91
21 12.73
7 4.24
2 1.21
0 0.00
117 70.91
48 29.09%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 210
22 10.48
15 7.14
24 11.43
0 0.00
0 0.00
149 70.95
61 29.05%
21  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 100
8 8.00
18 18.00
0 0.00
0 0.00
3 3.00
71 71.00
29 29.00%
22  โรงเรียนบ้านแม่พลู 581
84 14.46
67 11.53
0 0.00
17 2.93
0 0.00
413 71.08
168 28.92%
23  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 144
11 7.64
16 11.11
13 9.03
1 0.69
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
24  โรงเรียนบ้านวังผา 243
14 5.76
26 10.70
26 10.70
3 1.23
0 0.00
174 71.60
69 28.40%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 819
81 9.89
101 12.33
32 3.91
7 0.85
6 0.73
592 72.28
227 27.72%
26  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 465
23 4.95
19 4.09
32 6.88
21 4.52
29 6.24
341 73.33
124 26.67%
27  โรงเรียนบ้านแม่กาษา 222
22 9.91
6 2.70
30 13.51
0 0.00
0 0.00
164 73.87
58 26.13%
28  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 157
19 12.10
17 10.83
4 2.55
1 0.64
0 0.00
116 73.89
41 26.11%
29  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 561
48 8.56
37 6.60
24 4.28
37 6.60
0 0.00
415 73.98
146 26.02%
30  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 378
16 4.23
28 7.41
3 0.79
51 13.49
0 0.00
280 74.07
98 25.93%
31  โรงเรียนบ้านหนองบัว 989
35 3.54
156 15.77
52 5.26
6 0.61
4 0.40
736 74.42
253 25.58%
32  โรงเรียนแม่สอด 724
86 11.88
12 1.66
77 10.64
2 0.28
0 0.00
547 75.55
177 24.45%
33  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 185
11 5.95
6 3.24
24 12.97
2 1.08
1 0.54
141 76.22
44 23.78%
34  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 317
7 2.21
32 10.09
23 7.26
5 1.58
3 0.95
247 77.92
70 22.08%
35  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 201
7 3.48
19 9.45
11 5.47
6 2.99
0 0.00
158 78.61
43 21.39%
36  โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 80
8 10.00
5 6.25
3 3.75
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
37  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 307
7 2.28
16 5.21
29 9.45
8 2.61
0 0.00
247 80.46
60 19.54%
38  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 295
5 1.69
30 10.17
18 6.10
2 0.68
2 0.68
238 80.68
57 19.32%
39  โรงเรียนบ้านเซอทะ 187
8 4.28
13 6.95
2 1.07
10 5.35
2 1.07
152 81.28
35 18.72%
40  โรงเรียนบ้านพะละ 81
9 11.11
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 194
6 3.09
8 4.12
7 3.61
14 7.22
0 0.00
159 81.96
35 18.04%
42  โรงเรียนบ้านแม่สละ 206
13 6.31
12 5.83
12 5.83
0 0.00
0 0.00
169 82.04
37 17.96%
43  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 166
6 3.61
10 6.02
12 7.23
0 0.00
1 0.60
137 82.53
29 17.47%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 170
14 8.24
7 4.12
5 2.94
3 1.76
0 0.00
141 82.94
29 17.06%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 366
13 3.55
27 7.38
20 5.46
2 0.55
0 0.00
304 83.06
62 16.94%
46  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 135
6 4.44
9 6.67
4 2.96
3 2.22
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
47  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 167
4 2.40
8 4.79
15 8.98
0 0.00
0 0.00
140 83.83
27 16.17%
48  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 192
2 1.04
8 4.17
15 7.81
6 3.13
0 0.00
161 83.85
31 16.15%
49  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 157
11 7.01
7 4.46
7 4.46
0 0.00
0 0.00
132 84.08
25 15.92%
50  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 183
3 1.64
10 5.46
10 5.46
5 2.73
0 0.00
155 84.70
28 15.30%
51  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 144
6 4.17
8 5.56
5 3.47
3 2.08
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
52  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 151
4 2.65
9 5.96
9 5.96
1 0.66
0 0.00
128 84.77
23 15.23%
53  โรงเรียนบ้านปูเต้อ 196
8 4.08
12 6.12
6 3.06
1 0.51
0 0.00
169 86.22
27 13.78%
54  โรงเรียนบ้านห้วยบง 140
8 5.71
0 0.00
11 7.86
0 0.00
0 0.00
121 86.43
19 13.57%
55  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 118
2 1.69
4 3.39
0 0.00
10 8.47
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
56  โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 126
4 3.17
5 3.97
8 6.35
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
57  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 459
16 3.49
18 3.92
25 5.45
0 0.00
0 0.00
400 87.15
59 12.85%
58  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 108
3 2.78
5 4.63
5 4.63
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
59  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 466
7 1.50
8 1.72
5 1.07
20 4.29
16 3.43
410 87.98
56 12.02%
60  โรงเรียนบ้านกล้อทอ 689
7 1.02
62 9.00
8 1.16
5 0.73
0 0.00
607 88.10
82 11.90%
61  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 108
3 2.78
5 4.63
4 3.70
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
62  โรงเรียนบ้านปูแป้ 72
1 1.39
0 0.00
5 6.94
1 1.39
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
63  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 115
4 3.48
2 1.74
1 0.87
0 0.00
1 0.87
107 93.04
8 6.96%
64  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 198
4 2.02
0 0.00
5 2.53
0 0.00
0 0.00
189 95.45
9 4.55%
65  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 66
0 0.00
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 604
6 0.99
13 2.15
5 0.83
1 0.17
0 0.00
579 95.86
25 4.14%
67  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 180
2 1.11
4 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
174 96.67
6 3.33%
68  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 259
2 0.77
3 1.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
254 98.07
5 1.93%

 

จำนวนนักเรียน  18,906 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,352 7.15
เตี้ย  1,856 9.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  984 5.20
ผอมและเตี้ย  759 4.01
อ้วนและเตี้ย  267 1.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,688 72.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,218 คน


27.60%


Powered By www.thaieducation.net