ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 63
16 25.40
5 7.94
10 15.87
17 26.98
13 20.63
2 3.17
61 96.83%
2  โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย 41
27 65.85
8 19.51
2 4.88
0 0.00
2 4.88
2 4.88
39 95.12%
3  โรงเรียนวัดพระบาท 36
13 36.11
0 0.00
9 25.00
0 0.00
0 0.00
14 38.89
22 61.11%
4  โรงเรียนออป.13 229
28 12.23
40 17.47
30 13.10
20 8.73
0 0.00
111 48.47
118 51.53%
5  โรงเรียนศรีจอมทอง 1674
166 9.92
148 8.84
305 18.22
82 4.90
115 6.87
858 51.25
816 48.75%
6  โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 94
16 17.02
18 19.15
6 6.38
0 0.00
0 0.00
54 57.45
40 42.55%
7  โรงเรียนบ้านขุนยะ 71
13 18.31
10 14.08
1 1.41
6 8.45
0 0.00
41 57.75
30 42.25%
8  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 56
3 5.36
15 26.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
9  โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 109
3 2.75
4 3.67
12 11.01
7 6.42
16 14.68
67 61.47
42 38.53%
10  โรงเรียนบ้านแปะ 53
7 13.21
0 0.00
9 16.98
3 5.66
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
11  โรงเรียนบ้านแม่สอย 84
7 8.33
9 10.71
13 15.48
1 1.19
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
12  โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 37
2 5.41
0 0.00
6 16.22
3 8.11
2 5.41
24 64.86
13 35.14%
13  โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 89
15 16.85
0 0.00
4 4.49
9 10.11
3 3.37
58 65.17
31 34.83%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 93
10 10.75
12 12.90
0 0.00
9 9.68
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
15  โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 15
2 13.33
0 0.00
2 13.33
0 0.00
1 6.67
10 66.67
5 33.33%
16  โรงเรียนบ้านหาดนาค 33
3 9.09
0 0.00
8 24.24
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
17  โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 63
4 6.35
2 3.17
6 9.52
8 12.70
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
18  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 140
13 9.29
12 8.57
15 10.71
0 0.00
4 2.86
96 68.57
44 31.43%
19  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 132
5 3.79
8 6.06
28 21.21
0 0.00
0 0.00
91 68.94
41 31.06%
20  โรงเรียนบ้านขุนแปะ 201
32 15.92
18 8.96
11 5.47
0 0.00
0 0.00
140 69.65
61 30.35%
21  โรงเรียนบ้านขุนแตะ 99
18 18.18
11 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
22  โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 121
6 4.96
16 13.22
12 9.92
0 0.00
0 0.00
87 71.90
34 28.10%
23  โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 65
1 1.54
6 9.23
6 9.23
3 4.62
2 3.08
47 72.31
18 27.69%
24  โรงเรียนบ้านหนองคัน 42
6 14.29
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
25  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 101
1 0.99
13 12.87
11 10.89
1 0.99
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
26  โรงเรียนบ้านสบวาก 43
3 6.98
3 6.98
2 4.65
3 6.98
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
27  โรงเรียนบ้านจันทร์ 90
3 3.33
2 2.22
18 20.00
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
28  โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 154
14 9.09
5 3.25
11 7.14
7 4.55
2 1.30
115 74.68
39 25.32%
29  โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 61
2 3.28
5 8.20
8 13.11
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
30  โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 139
18 12.95
9 6.47
4 2.88
0 0.00
2 1.44
106 76.26
33 23.74%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 187
6 3.21
7 3.74
31 16.58
0 0.00
0 0.00
143 76.47
44 23.53%
32  โรงเรียนบ้านกองแขก 142
3 2.11
6 4.23
19 13.38
3 2.11
1 0.70
110 77.46
32 22.54%
33  โรงเรียนบ้านพุย 169
2 1.18
23 13.61
13 7.69
0 0.00
0 0.00
131 77.51
38 22.49%
34  โรงเรียนบ้านแม่ปอน 130
2 1.54
9 6.92
18 13.85
0 0.00
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
35  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 137
5 3.65
6 4.38
18 13.14
0 0.00
1 0.73
107 78.10
30 21.90%
36  โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 288
13 4.51
33 11.46
5 1.74
12 4.17
0 0.00
225 78.13
63 21.88%
37  โรงเรียนบ้านผาละปิ 84
5 5.95
6 7.14
2 2.38
5 5.95
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
38  โรงเรียนบ้านสบแปะ 73
1 1.37
1 1.37
12 16.44
1 1.37
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
39  โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 72
5 6.94
5 6.94
2 2.78
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
40  โรงเรียนบ้านท่าหลุก 52
0 0.00
5 9.62
5 9.62
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
41  โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 202
6 2.97
21 10.40
6 2.97
5 2.48
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
42  โรงเรียนบ้านทัพ 86
0 0.00
4 4.65
12 13.95
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
43  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 184
5 2.72
9 4.89
20 10.87
0 0.00
0 0.00
150 81.52
34 18.48%
44  โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 198
3 1.52
6 3.03
15 7.58
12 6.06
0 0.00
162 81.82
36 18.18%
45  โรงเรียนบ้านอมขูด 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
46  โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 152
11 7.24
0 0.00
16 10.53
0 0.00
0 0.00
125 82.24
27 17.76%
47  โรงเรียนบ้านห้วยปู 76
4 5.26
0 0.00
5 6.58
2 2.63
2 2.63
63 82.89
13 17.11%
48  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) 77
3 3.90
0 0.00
8 10.39
2 2.60
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 227
8 3.52
4 1.76
26 11.45
0 0.00
0 0.00
189 83.26
38 16.74%
50  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 339
17 5.01
25 7.37
14 4.13
0 0.00
0 0.00
283 83.48
56 16.52%
51  โรงเรียนบ้านเมืองอาง 61
2 3.28
0 0.00
4 6.56
4 6.56
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
52  โรงเรียนบ้านแม่ซา 111
1 0.90
5 4.50
12 10.81
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
53  โรงเรียนบ้านนากลาง 76
3 3.95
3 3.95
1 1.32
3 3.95
2 2.63
64 84.21
12 15.79%
54  โรงเรียนบ้านห้วยยา 70
3 4.29
2 2.86
4 5.71
1 1.43
1 1.43
59 84.29
11 15.71%
55  โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 26
0 0.00
1 3.85
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
56  โรงเรียนบ้านแม่หอย 56
1 1.79
2 3.57
2 3.57
2 3.57
1 1.79
48 85.71
8 14.29%
57  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 71
5 7.04
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
58  โรงเรียนบ้านห้วยผา 50
1 2.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
59  โรงเรียนบ้านแม่นาจร 108
4 3.70
0 0.00
3 2.78
8 7.41
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
60  โรงเรียนบ้านแม่วาก 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
3 6.82
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
61  โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 119
4 3.36
4 3.36
8 6.72
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
62  โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 69
5 7.25
4 5.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
63  โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 77
3 3.90
3 3.90
4 5.19
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
64  โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
65  โรงเรียนบ้านสองธาร 104
4 3.85
5 4.81
4 3.85
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
66  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 56
3 5.36
3 5.36
0 0.00
1 1.79
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
67  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
68  โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 81
5 6.17
2 2.47
3 3.70
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
69  โรงเรียนบ้านสามสบ 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 107
1 0.93
6 5.61
6 5.61
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 132
2 1.52
10 7.58
2 1.52
2 1.52
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
72  โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 118
3 2.54
8 6.78
3 2.54
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
73  โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 97
2 2.06
1 1.03
6 6.19
2 2.06
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
74  โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
75  โรงเรียนบ้านโรงวัว 105
2 1.90
2 1.90
7 6.67
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
76  โรงเรียนบ้านแม่ปาน 130
1 0.77
0 0.00
12 9.23
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
77  โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 61
3 4.92
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
78  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 63
3 4.76
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
79  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 116
7 6.03
0 0.00
3 2.59
0 0.00
1 0.86
105 90.52
11 9.48%
80  โรงเรียนบ้านแม่มุ 74
3 4.05
3 4.05
1 1.35
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
81  โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 118
1 0.85
5 4.24
4 3.39
1 0.85
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
82  โรงเรียนบ้านแม่ศึก 66
2 3.03
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
83  โรงเรียนบ้านขุนกลาง 450
38 8.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
412 91.56
38 8.44%
84  โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 132
3 2.27
3 2.27
2 1.52
3 2.27
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
85  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 186
6 3.23
4 2.15
5 2.69
0 0.00
0 0.00
171 91.94
15 8.06%
86  โรงเรียนบ้านผานัง 102
2 1.96
0 0.00
5 4.90
1 0.98
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
87  โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 169
5 2.96
2 1.18
6 3.55
0 0.00
0 0.00
156 92.31
13 7.69%
88  โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 74
2 2.70
1 1.35
2 2.70
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
89  โรงเรียนบ้านต่อเรือ 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
90  โรงเรียนบ้านแม่ตูม 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
91  โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 171
2 1.17
1 0.58
6 3.51
0 0.00
0 0.00
162 94.74
9 5.26%
92  โรงเรียนบ้านอมเม็ง 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
2 2.06
1 1.03
92 94.85
5 5.15%
93  โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 66
1 1.52
1 1.52
0 0.00
1 1.52
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
94  โรงเรียนบ้านบนนา 133
2 1.50
0 0.00
4 3.01
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
95  โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
96  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 486
1 0.21
0 0.00
13 2.67
0 0.00
0 0.00
472 97.12
14 2.88%
97  โรงเรียนบ้านปางหินฝน 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
98  โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
99  โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 115
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,113 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  696 5.75
เตี้ย  636 5.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  984 8.12
ผอมและเตี้ย  260 2.15
อ้วนและเตี้ย  172 1.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,365 77.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,748 คน


22.69%


Powered By www.thaieducation.net