ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย 41
27 65.85
8 19.51
2 4.88
0 0.00
2 4.88
2 4.88
39 95.12%
2  โรงเรียนบ้านแปะ 53
7 13.21
0 0.00
9 16.98
3 5.66
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
3  โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 15
2 13.33
0 0.00
2 13.33
0 0.00
1 6.67
10 66.67
5 33.33%
4  โรงเรียนบ้านสบวาก 43
3 6.98
3 6.98
2 4.65
3 6.98
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
5  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 137
5 3.65
6 4.38
18 13.14
0 0.00
1 0.73
107 78.10
30 21.90%
6  โรงเรียนบ้านผาละปิ 84
5 5.95
6 7.14
2 2.38
5 5.95
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
7  โรงเรียนบ้านสบแปะ 73
1 1.37
1 1.37
12 16.44
1 1.37
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
8  โรงเรียนบ้านท่าหลุก 52
0 0.00
5 9.62
5 9.62
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
9  โรงเรียนบ้านห้วยปู 76
4 5.26
0 0.00
5 6.58
2 2.63
2 2.63
63 82.89
13 17.11%
10  โรงเรียนบ้านนากลาง 76
3 3.95
3 3.95
1 1.32
3 3.95
2 2.63
64 84.21
12 15.79%
11  โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 26
0 0.00
1 3.85
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
12  โรงเรียนบ้านแม่หอย 56
1 1.79
2 3.57
2 3.57
2 3.57
1 1.79
48 85.71
8 14.29%
13  โรงเรียนบ้านห้วยผา 50
1 2.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
14  โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 81
5 6.17
2 2.47
3 3.70
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
15  โรงเรียนบ้านสามสบ 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
16  โรงเรียนบ้านแม่ปาน 130
1 0.77
0 0.00
12 9.23
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
17  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 63
3 4.76
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
18  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 116
7 6.03
0 0.00
3 2.59
0 0.00
1 0.86
105 90.52
11 9.48%
19  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 186
6 3.23
4 2.15
5 2.69
0 0.00
0 0.00
171 91.94
15 8.06%
20  โรงเรียนบ้านต่อเรือ 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
21  โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 171
2 1.17
1 0.58
6 3.51
0 0.00
0 0.00
162 94.74
9 5.26%
22  โรงเรียนบ้านปางหินฝน 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
23  โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 115
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  1,785 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  84 4.71
เตี้ย  48 2.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  103 5.77
ผอมและเตี้ย  19 1.06
อ้วนและเตี้ย  10 0.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  1,521 85.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 264 คน


14.79%


Powered By www.thaieducation.net