ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 99 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอกแดง 6
0 0.00
2 33.33
2 33.33
2 33.33
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 426
112 26.29
112 26.29
14 3.29
68 15.96
4 0.94
116 27.23
310 72.77%
3  โรงเรียนบ้านดอยคำ 111
23 20.72
41 36.94
7 6.31
0 0.00
0 0.00
40 36.04
71 63.96%
4  โรงเรียนบ้านแม่โขง 65
18 27.69
12 18.46
0 0.00
6 9.23
0 0.00
29 44.62
36 55.38%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 475
35 7.37
14 2.95
81 17.05
49 10.32
76 16.00
220 46.32
255 53.68%
6  โรงเรียนบ้านแปลง 2 61
7 11.48
9 14.75
9 14.75
6 9.84
0 0.00
30 49.18
31 50.82%
7  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 34
7 20.59
4 11.76
6 17.65
0 0.00
0 0.00
17 50.00
17 50.00%
8  โรงเรียนบ้านแม่สะเต 85
4 4.71
4 4.71
1 1.18
4 4.71
28 32.94
44 51.76
41 48.24%
9  โรงเรียนบ้านสบลาน 143
43 30.07
24 16.78
1 0.70
0 0.00
0 0.00
75 52.45
68 47.55%
10  โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 49
5 10.20
1 2.04
13 26.53
0 0.00
3 6.12
27 55.10
22 44.90%
11  โรงเรียนบ้านวังหม้อ 67
10 14.93
8 11.94
11 16.42
0 0.00
0 0.00
38 56.72
29 43.28%
12  โรงเรียนบ้านโปง 87
13 14.94
6 6.90
10 11.49
4 4.60
3 3.45
51 58.62
36 41.38%
13  โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 88
14 15.91
13 14.77
6 6.82
3 3.41
0 0.00
52 59.09
36 40.91%
14  โรงเรียนบ้านไร่ 88
7 7.95
11 12.50
14 15.91
3 3.41
0 0.00
53 60.23
35 39.77%
15  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 78
6 7.69
6 7.69
4 5.13
9 11.54
5 6.41
48 61.54
30 38.46%
16  โรงเรียนบ้านเตียนอาง 99
2 2.02
12 12.12
0 0.00
15 15.15
9 9.09
61 61.62
38 38.38%
17  โรงเรียนบ้านสันติสุข 21
0 0.00
0 0.00
8 38.10
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
18  โรงเรียนบ้านกองหิน 90
12 13.33
9 10.00
12 13.33
0 0.00
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
19  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 209
8 3.83
5 2.39
31 14.83
11 5.26
18 8.61
136 65.07
73 34.93%
20  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 52
4 7.69
4 7.69
4 7.69
4 7.69
2 3.85
34 65.38
18 34.62%
21  โรงเรียนบ้านยางเปียง 89
12 13.48
6 6.74
12 13.48
0 0.00
0 0.00
59 66.29
30 33.71%
22  โรงเรียนบ้านทุ่ง 46
0 0.00
0 0.00
12 26.09
3 6.52
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
23  โรงเรียนบ้านผาปูน 172
13 7.56
32 18.60
1 0.58
9 5.23
1 0.58
116 67.44
56 32.56%
24  โรงเรียนบ้านนาเกียน 123
6 4.88
24 19.51
7 5.69
1 0.81
2 1.63
83 67.48
40 32.52%
25  โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 85
6 7.06
6 7.06
15 17.65
0 0.00
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
26  โรงเรียนบ้านห่างหลวง 66
4 6.06
10 15.15
5 7.58
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
27  โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 49
5 10.20
3 6.12
5 10.20
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
28  โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 53
4 7.55
1 1.89
7 13.21
2 3.77
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
29  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 277
28 10.11
21 7.58
22 7.94
2 0.72
0 0.00
204 73.65
73 26.35%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 114
5 4.39
0 0.00
21 18.42
1 0.88
3 2.63
84 73.68
30 26.32%
31  โรงเรียนบ้านฉิมพลี 62
6 9.68
10 16.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 98
4 4.08
5 5.10
15 15.31
1 1.02
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
33  โรงเรียนบ้านแควมะกอก 153
9 5.88
3 1.96
25 16.34
1 0.65
1 0.65
114 74.51
39 25.49%
34  โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
2 6.67
1 3.33
23 76.67
7 23.33%
35  โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 133
1 0.75
0 0.00
30 22.56
0 0.00
0 0.00
102 76.69
31 23.31%
36  โรงเรียนบ้านขุนตื่น 65
2 3.08
9 13.85
2 3.08
2 3.08
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
37  โรงเรียนบ้านแปลง 5 100
8 8.00
4 4.00
9 9.00
1 1.00
1 1.00
77 77.00
23 23.00%
38  โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 131
4 3.05
4 3.05
21 16.03
1 0.76
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
39  โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 140
2 1.43
17 12.14
11 7.86
2 1.43
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
40  โรงเรียนบ้านวังลุง 101
3 2.97
4 3.96
12 11.88
4 3.96
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 192
11 5.73
19 9.90
10 5.21
3 1.56
0 0.00
149 77.60
43 22.40%
42  โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 157
3 1.91
8 5.10
24 15.29
0 0.00
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
43  โรงเรียนบ้านผาจุก 27
2 7.41
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
44  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 153
5 3.27
10 6.54
19 12.42
0 0.00
0 0.00
119 77.78
34 22.22%
45  โรงเรียนบ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
46  โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 148
5 3.38
0 0.00
24 16.22
3 2.03
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
47  โรงเรียนบ้านขุน 91
5 5.49
3 3.30
11 12.09
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
48  โรงเรียนบ้านตาลใต้ 39
2 5.13
0 0.00
4 10.26
2 5.13
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
49  โรงเรียนบ้านยางแก้ว 125
7 5.60
8 6.40
9 7.20
0 0.00
1 0.80
100 80.00
25 20.00%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด 31
1 3.23
2 6.45
1 3.23
2 6.45
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
51  โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 115
1 0.87
2 1.74
19 16.52
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
52  โรงเรียนบ้านกองวะ 21
1 4.76
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
53  โรงเรียนบ้านบงตัน 210
10 4.76
4 1.90
20 9.52
2 0.95
4 1.90
170 80.95
40 19.05%
54  โรงเรียนบ้านมูเซอ 271
15 5.54
15 5.54
3 1.11
15 5.54
3 1.11
220 81.18
51 18.82%
55  โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 187
4 2.14
6 3.21
19 10.16
0 0.00
6 3.21
152 81.28
35 18.72%
56  โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 129
3 2.33
8 6.20
10 7.75
2 1.55
1 0.78
105 81.40
24 18.60%
57  โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 120
11 9.17
11 9.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
58  โรงเรียนบ้านดงดำ 55
2 3.64
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
59  โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว 248
12 4.84
20 8.06
5 2.02
8 3.23
0 0.00
203 81.85
45 18.15%
60  โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 136
17 12.50
3 2.21
0 0.00
4 2.94
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
61  โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 59
2 3.39
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
62  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 124
1 0.81
10 8.06
3 2.42
7 5.65
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 380
7 1.84
0 0.00
44 11.58
4 1.05
7 1.84
318 83.68
62 16.32%
64  โรงเรียนบ้านยางเปา 239
12 5.02
7 2.93
8 3.35
7 2.93
4 1.67
201 84.10
38 15.90%
65  โรงเรียนบ้านตุงลอย 317
17 5.36
7 2.21
20 6.31
1 0.32
1 0.32
271 85.49
46 14.51%
66  โรงเรียนบ้านหลวง 235
7 2.98
14 5.96
12 5.11
1 0.43
0 0.00
201 85.53
34 14.47%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 99
4 4.04
1 1.01
3 3.03
5 5.05
1 1.01
85 85.86
14 14.14%
68  โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 307
4 1.30
15 4.89
24 7.82
0 0.00
0 0.00
264 85.99
43 14.01%
69  โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
70  โรงเรียนบ้านอูตูม 111
10 9.01
1 0.90
4 3.60
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
71  โรงเรียนบ้านตุงติง 156
2 1.28
8 5.13
11 7.05
0 0.00
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
72  โรงเรียนบ้านกิ่วลม 53
1 1.89
2 3.77
3 5.66
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
73  โรงเรียนบ้านพุย 172
6 3.49
8 4.65
4 2.33
4 2.33
0 0.00
150 87.21
22 12.79%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 80
2 2.50
0 0.00
7 8.75
1 1.25
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
75  โรงเรียนบ้านแม่บวน 80
3 3.75
0 0.00
4 5.00
0 0.00
3 3.75
70 87.50
10 12.50%
76  โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 108
0 0.00
4 3.70
9 8.33
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
77  โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 158
1 0.63
10 6.33
3 1.90
5 3.16
0 0.00
139 87.97
19 12.03%
78  โรงเรียนบ้านหางดง 60
2 3.33
0 0.00
4 6.67
1 1.67
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
79  โรงเรียนบ้านวังกอง 78
2 2.56
7 8.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
80  โรงเรียนบ้านแม่ลอง 103
4 3.88
1 0.97
6 5.83
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
81  โรงเรียนบ้านกองลอย 212
3 1.42
7 3.30
10 4.72
2 0.94
0 0.00
190 89.62
22 10.38%
82  โรงเรียนบ้านบ่อสลี 51
1 1.96
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
83  โรงเรียนบ้านตีนตก 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
84  โรงเรียนบ้านยางครก 159
0 0.00
4 2.52
7 4.40
3 1.89
1 0.63
144 90.57
15 9.43%
85  โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 163
6 3.68
2 1.23
4 2.45
1 0.61
2 1.23
148 90.80
15 9.20%
86  โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 151
6 3.97
3 1.99
1 0.66
3 1.99
0 0.00
138 91.39
13 8.61%
87  โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 174
6 3.45
5 2.87
3 1.72
0 0.00
0 0.00
160 91.95
14 8.05%
88  โรงเรียนบ้านแม่งูด 78
1 1.28
1 1.28
2 2.56
0 0.00
2 2.56
72 92.31
6 7.69%
89  โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 134
2 1.49
4 2.99
4 2.99
0 0.00
0 0.00
124 92.54
10 7.46%
90  โรงเรียนบ้านโค้งงาม 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
91  โรงเรียนบ้านวังหลวง 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
92  โรงเรียนบ้านนาไคร้ 91
0 0.00
1 1.10
3 3.30
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
93  โรงเรียนบ้านใบหนา 131
5 3.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 96.18
5 3.82%
94  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง 134
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 2.99
0 0.00
130 97.01
4 2.99%
95  โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
96  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
97  โรงเรียนบ้านซิแบร 271
0 0.00
2 0.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
269 99.26
2 0.74%
98  โรงเรียนบ้านผาแตน 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,907 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  692 5.81
เตี้ย  702 5.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  888 7.46
ผอมและเตี้ย  308 2.59
อ้วนและเตี้ย  193 1.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,124 76.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,783 คน


23.37%


Powered By www.thaieducation.net