ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 99 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 36 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 36.36
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอกแดง 6
0 0.00
2 33.33
2 33.33
2 33.33
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 475
35 7.37
14 2.95
81 17.05
49 10.32
76 16.00
220 46.32
255 53.68%
3  โรงเรียนบ้านแปลง 2 61
7 11.48
9 14.75
9 14.75
6 9.84
0 0.00
30 49.18
31 50.82%
4  โรงเรียนบ้านโปง 87
13 14.94
6 6.90
10 11.49
4 4.60
3 3.45
51 58.62
36 41.38%
5  โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 88
14 15.91
13 14.77
6 6.82
3 3.41
0 0.00
52 59.09
36 40.91%
6  โรงเรียนบ้านสันติสุข 21
0 0.00
0 0.00
8 38.10
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
7  โรงเรียนบ้านกองหิน 90
12 13.33
9 10.00
12 13.33
0 0.00
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
8  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 209
8 3.83
5 2.39
31 14.83
11 5.26
18 8.61
136 65.07
73 34.93%
9  โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 53
4 7.55
1 1.89
7 13.21
2 3.77
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 98
4 4.08
5 5.10
15 15.31
1 1.02
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
11  โรงเรียนบ้านแควมะกอก 153
9 5.88
3 1.96
25 16.34
1 0.65
1 0.65
114 74.51
39 25.49%
12  โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
2 6.67
1 3.33
23 76.67
7 23.33%
13  โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 133
1 0.75
0 0.00
30 22.56
0 0.00
0 0.00
102 76.69
31 23.31%
14  โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 131
4 3.05
4 3.05
21 16.03
1 0.76
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
15  โรงเรียนบ้านผาจุก 27
2 7.41
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
16  โรงเรียนบ้านขุน 91
5 5.49
3 3.30
11 12.09
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด 31
1 3.23
2 6.45
1 3.23
2 6.45
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
18  โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 115
1 0.87
2 1.74
19 16.52
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
19  โรงเรียนบ้านดงดำ 55
2 3.64
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 380
7 1.84
0 0.00
44 11.58
4 1.05
7 1.84
318 83.68
62 16.32%
21  โรงเรียนบ้านตุงลอย 317
17 5.36
7 2.21
20 6.31
1 0.32
1 0.32
271 85.49
46 14.51%
22  โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 307
4 1.30
15 4.89
24 7.82
0 0.00
0 0.00
264 85.99
43 14.01%
23  โรงเรียนบ้านตุงติง 156
2 1.28
8 5.13
11 7.05
0 0.00
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
24  โรงเรียนบ้านแม่บวน 80
3 3.75
0 0.00
4 5.00
0 0.00
3 3.75
70 87.50
10 12.50%
25  โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 108
0 0.00
4 3.70
9 8.33
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
26  โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 158
1 0.63
10 6.33
3 1.90
5 3.16
0 0.00
139 87.97
19 12.03%
27  โรงเรียนบ้านหางดง 60
2 3.33
0 0.00
4 6.67
1 1.67
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
28  โรงเรียนบ้านแม่ลอง 103
4 3.88
1 0.97
6 5.83
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
29  โรงเรียนบ้านกองลอย 212
3 1.42
7 3.30
10 4.72
2 0.94
0 0.00
190 89.62
22 10.38%
30  โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 174
6 3.45
5 2.87
3 1.72
0 0.00
0 0.00
160 91.95
14 8.05%
31  โรงเรียนบ้านแม่งูด 78
1 1.28
1 1.28
2 2.56
0 0.00
2 2.56
72 92.31
6 7.69%
32  โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 134
2 1.49
4 2.99
4 2.99
0 0.00
0 0.00
124 92.54
10 7.46%
33  โรงเรียนบ้านวังหลวง 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
34  โรงเรียนบ้านนาไคร้ 91
0 0.00
1 1.10
3 3.30
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
35  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง 134
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 2.99
0 0.00
130 97.01
4 2.99%
36  โรงเรียนบ้านซิแบร 271
0 0.00
2 0.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
269 99.26
2 0.74%

 

จำนวนนักเรียน  4,784 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  175 3.66
เตี้ย  145 3.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  452 9.45
ผอมและเตี้ย  101 2.11
อ้วนและเตี้ย  112 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,799 79.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 985 คน


20.59%


Powered By www.thaieducation.net