ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดนันทาราม 6
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา 51
11 21.57
18 35.29
2 3.92
11 21.57
1 1.96
8 15.69
43 84.31%
3  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 379
38 10.03
54 14.25
38 10.03
84 22.16
74 19.53
91 24.01
288 75.99%
4  โรงเรียนบ้านอ่าย 251
45 17.93
48 19.12
33 13.15
16 6.37
17 6.77
92 36.65
159 63.35%
5  โรงเรียนบ้านเวียงแหง 438
52 11.87
32 7.31
23 5.25
84 19.18
61 13.93
186 42.47
252 57.53%
6  โรงเรียนบ้านแม่ข่า 232
40 17.24
24 10.34
12 5.17
33 14.22
20 8.62
103 44.40
129 55.60%
7  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 120
5 4.17
7 5.83
16 13.33
17 14.17
21 17.50
54 45.00
66 55.00%
8  โรงเรียนบ้านกองลม 390
33 8.46
25 6.41
45 11.54
60 15.38
45 11.54
182 46.67
208 53.33%
9  โรงเรียนบ้านดอน 44
8 18.18
5 11.36
7 15.91
2 4.55
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
10  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 546
10 1.83
54 9.89
49 8.97
64 11.72
75 13.74
294 53.85
252 46.15%
11  โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 233
5 2.15
18 7.73
16 6.87
23 9.87
34 14.59
137 58.80
96 41.20%
12  โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 136
10 7.35
13 9.56
12 8.82
10 7.35
11 8.09
80 58.82
56 41.18%
13  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 542
45 8.30
34 6.27
58 10.70
75 13.84
10 1.85
320 59.04
222 40.96%
14  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 259
33 12.74
36 13.90
22 8.49
9 3.47
2 0.77
157 60.62
102 39.38%
15  โรงเรียนวัดจอมคีรี 67
11 16.42
10 14.93
5 7.46
0 0.00
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 317
30 9.46
40 12.62
25 7.89
23 7.26
0 0.00
199 62.78
118 37.22%
17  โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 122
5 4.10
7 5.74
21 17.21
5 4.10
7 5.74
77 63.11
45 36.89%
18  โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 299
12 4.01
20 6.69
24 8.03
27 9.03
27 9.03
189 63.21
110 36.79%
19  โรงเรียนบ้านดอนชัย 127
14 11.02
25 19.69
7 5.51
0 0.00
0 0.00
81 63.78
46 36.22%
20  โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 447
43 9.62
22 4.92
37 8.28
37 8.28
22 4.92
286 63.98
161 36.02%
21  โรงเรียนบ้านปางปอย 337
5 1.48
24 7.12
24 7.12
29 8.61
39 11.57
216 64.09
121 35.91%
22  โรงเรียนบ้านปางป๋อ 169
15 8.88
25 14.79
19 11.24
0 0.00
0 0.00
110 65.09
59 34.91%
23  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 404
5 1.24
17 4.21
48 11.88
22 5.45
49 12.13
263 65.10
141 34.90%
24  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 67
2 2.99
6 8.96
14 20.90
0 0.00
1 1.49
44 65.67
23 34.33%
25  โรงเรียนบ้านโป่งนก 225
6 2.67
11 4.89
24 10.67
17 7.56
19 8.44
148 65.78
77 34.22%
26  โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 410
23 5.61
60 14.63
28 6.83
28 6.83
0 0.00
271 66.10
139 33.90%
27  โรงเรียนบ้านเชียงดาว 705
73 10.35
10 1.42
103 14.61
30 4.26
20 2.84
469 66.52
236 33.48%
28  โรงเรียนบ้านขอบด้ง 309
11 3.56
61 19.74
19 6.15
8 2.59
4 1.29
206 66.67
103 33.33%
29  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 49
4 8.16
8 16.33
4 8.16
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
30  โรงเรียนวัดป่าแดง 173
11 6.36
6 3.47
20 11.56
15 8.67
3 1.73
118 68.21
55 31.79%
31  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 180
8 4.44
14 7.78
28 15.56
5 2.78
2 1.11
123 68.33
57 31.67%
32  โรงเรียนบ้านยาง 117
7 5.98
9 7.69
3 2.56
8 6.84
10 8.55
80 68.38
37 31.62%
33  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 357
32 8.96
32 8.96
44 12.32
3 0.84
1 0.28
245 68.63
112 31.37%
34  โรงเรียนบ้านหนองบัว 64
4 6.25
7 10.94
9 14.06
0 0.00
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
35  โรงเรียนบ้านแม่สาว 475
25 5.26
17 3.58
59 12.42
24 5.05
21 4.42
329 69.26
146 30.74%
36  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 300
10 3.33
15 5.00
13 4.33
25 8.33
28 9.33
209 69.67
91 30.33%
37  โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 84
0 0.00
3 3.57
22 26.19
0 0.00
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
38  โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 202
43 21.29
5 2.48
11 5.45
1 0.50
0 0.00
142 70.30
60 29.70%
39  โรงเรียนบ้านนามน 152
4 2.63
7 4.61
14 9.21
10 6.58
10 6.58
107 70.39
45 29.61%
40  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 703
24 3.41
20 2.84
64 9.10
44 6.26
55 7.82
496 70.55
207 29.45%
41  โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 794
33 4.16
50 6.30
113 14.23
22 2.77
9 1.13
567 71.41
227 28.59%
42  โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 166
4 2.41
29 17.47
12 7.23
1 0.60
1 0.60
119 71.69
47 28.31%
43  โรงเรียนดอยสามหมื่น 48
8 16.67
3 6.25
2 4.17
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
44  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 85
13 15.29
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
45  โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 196
9 4.59
15 7.65
11 5.61
14 7.14
4 2.04
143 72.96
53 27.04%
46  โรงเรียนบ้านห้วยบง 64
3 4.69
2 3.13
5 7.81
2 3.13
5 7.81
47 73.44
17 26.56%
47  โรงเรียนแกน้อยศึกษา 362
33 9.12
22 6.08
11 3.04
19 5.25
11 3.04
266 73.48
96 26.52%
48  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 200
9 4.50
22 11.00
14 7.00
2 1.00
6 3.00
147 73.50
53 26.50%
49  โรงเรียนบ้านเมืองนะ 568
37 6.51
40 7.04
71 12.50
0 0.00
0 0.00
420 73.94
148 26.06%
50  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 77
5 6.49
8 10.39
4 5.19
3 3.90
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
51  โรงเรียนบ้านจอง 308
14 4.55
19 6.17
27 8.77
19 6.17
0 0.00
229 74.35
79 25.65%
52  โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 94
8 8.51
7 7.45
3 3.19
6 6.38
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 106
1 0.94
6 5.66
15 14.15
2 1.89
3 2.83
79 74.53
27 25.47%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 55
4 7.27
6 10.91
4 7.27
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
55  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 112
15 13.39
0 0.00
13 11.61
0 0.00
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
56  โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 196
18 9.18
18 9.18
9 4.59
3 1.53
1 0.51
147 75.00
49 25.00%
57  โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 121
0 0.00
19 15.70
7 5.79
4 3.31
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
58  โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 164
10 6.10
18 10.98
11 6.71
1 0.61
0 0.00
124 75.61
40 24.39%
59  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 272
5 1.84
13 4.78
36 13.24
4 1.47
8 2.94
206 75.74
66 24.26%
60  โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ 141
1 0.71
13 9.22
19 13.48
0 0.00
0 0.00
108 76.60
33 23.40%
61  โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 90
13 14.44
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
62  โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 120
9 7.50
7 5.83
10 8.33
2 1.67
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 155
7 4.52
13 8.39
14 9.03
0 0.00
2 1.29
119 76.77
36 23.23%
64  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 125
2 1.60
3 2.40
9 7.20
6 4.80
9 7.20
96 76.80
29 23.20%
65  โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 124
8 6.45
4 3.23
11 8.87
2 1.61
3 2.42
96 77.42
28 22.58%
66  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ) 120
4 3.33
2 1.67
13 10.83
8 6.67
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 375
13 3.47
0 0.00
71 18.93
0 0.00
0 0.00
291 77.60
84 22.40%
68  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 176
5 2.84
9 5.11
21 11.93
1 0.57
3 1.70
137 77.84
39 22.16%
69  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 165
3 1.82
13 7.88
10 6.06
3 1.82
7 4.24
129 78.18
36 21.82%
70  โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 235
7 2.98
13 5.53
13 5.53
18 7.66
0 0.00
184 78.30
51 21.70%
71  โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 135
6 4.44
12 8.89
10 7.41
1 0.74
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
72  โรงเรียนบ้านแม่ขิ 131
13 9.92
9 6.87
6 4.58
0 0.00
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
73  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 391
10 2.56
9 2.30
55 14.07
9 2.30
0 0.00
308 78.77
83 21.23%
74  โรงเรียนบ้านสบคาบ 81
3 3.70
1 1.23
6 7.41
5 6.17
2 2.47
64 79.01
17 20.99%
75  โรงเรียนบ้านถ้ำ 67
6 8.96
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
76  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 91
7 7.69
6 6.59
4 4.40
2 2.20
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
77  โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 115
3 2.61
13 11.30
8 6.96
0 0.00
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
78  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 413
11 2.66
32 7.75
14 3.39
17 4.12
12 2.91
327 79.18
86 20.82%
79  โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) 322
23 7.14
18 5.59
26 8.07
0 0.00
0 0.00
255 79.19
67 20.81%
80  โรงเรียนบ้านปางสัก 145
12 8.28
8 5.52
10 6.90
0 0.00
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
81  โรงเรียนสันติวนา 92
4 4.35
9 9.78
6 6.52
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
82  โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 328
24 7.32
17 5.18
18 5.49
7 2.13
0 0.00
262 79.88
66 20.12%
83  โรงเรียนบ้านสันม่วง 45
3 6.67
4 8.89
2 4.44
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
84  โรงเรียนบ้านวังมะริว 91
6 6.59
3 3.30
4 4.40
3 3.30
2 2.20
73 80.22
18 19.78%
85  โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 133
10 7.52
7 5.26
6 4.51
0 0.00
3 2.26
107 80.45
26 19.55%
86  โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 127
7 5.51
8 6.30
9 7.09
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
87  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(ฝาง) 202
5 2.48
11 5.45
22 10.89
0 0.00
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
88  โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 171
11 6.43
9 5.26
6 3.51
6 3.51
0 0.00
139 81.29
32 18.71%
89  โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 270
3 1.11
10 3.70
37 13.70
0 0.00
0 0.00
220 81.48
50 18.52%
90  โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 130
0 0.00
2 1.54
21 16.15
1 0.77
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
91  โรงเรียนบ้านแม่คะ 224
2 0.89
12 5.36
27 12.05
0 0.00
0 0.00
183 81.70
41 18.30%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 333
22 6.61
13 3.90
22 6.61
0 0.00
3 0.90
273 81.98
60 18.02%
93  โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 206
2 0.97
20 9.71
9 4.37
0 0.00
5 2.43
170 82.52
36 17.48%
94  โรงเรียนบ้านผาแดง 83
4 4.82
5 6.02
5 6.02
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
95  โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 340
10 2.94
32 9.41
15 4.41
0 0.00
0 0.00
283 83.24
57 16.76%
96  โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 418
14 3.35
22 5.26
30 7.18
3 0.72
1 0.24
348 83.25
70 16.75%
97  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 84
6 7.14
5 5.95
1 1.19
2 2.38
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
98  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ฝาง) 90
5 5.56
1 1.11
9 10.00
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
99  โรงเรียนบ้านใหม่ 179
10 5.59
5 2.79
14 7.82
0 0.00
0 0.00
150 83.80
29 16.20%
100  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย 173
13 7.51
4 2.31
11 6.36
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
101  โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 169
3 1.78
12 7.10
10 5.92
1 0.59
1 0.59
142 84.02
27 15.98%
102  โรงเรียนบ้านดง 202
13 6.44
15 7.43
4 1.98
0 0.00
0 0.00
170 84.16
32 15.84%
103  โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 279
25 8.96
18 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
236 84.59
43 15.41%
104  โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 65
0 0.00
2 3.08
8 12.31
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 341
15 4.40
20 5.87
15 4.40
2 0.59
0 0.00
289 84.75
52 15.25%
106  โรงเรียนบ้านปางมะเยา 301
10 3.32
25 8.31
0 0.00
5 1.66
5 1.66
256 85.05
45 14.95%
107  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 2229
46 2.06
74 3.32
198 8.88
3 0.13
1 0.04
1907 85.55
322 14.45%
108  โรงเรียนบ้านเด่นใหม่ 134
2 1.49
5 3.73
4 2.99
4 2.99
4 2.99
115 85.82
19 14.18%
109  โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 192
0 0.00
25 13.02
2 1.04
0 0.00
0 0.00
165 85.94
27 14.06%
110  โรงเรียนบ้านต้นโชค 214
13 6.07
5 2.34
12 5.61
0 0.00
0 0.00
184 85.98
30 14.02%
111  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 145
6 4.14
1 0.69
13 8.97
0 0.00
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
112  โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 51
2 3.92
2 3.92
1 1.96
2 3.92
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
113  โรงเรียนบ้านหลวง 145
3 2.07
6 4.14
9 6.21
1 0.69
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
114  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 163
3 1.84
5 3.07
7 4.29
3 1.84
3 1.84
142 87.12
21 12.88%
115  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 370
6 1.62
21 5.68
19 5.14
0 0.00
0 0.00
324 87.57
46 12.43%
116  โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 156
4 2.56
3 1.92
7 4.49
2 1.28
3 1.92
137 87.82
19 12.18%
117  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 148
4 2.70
0 0.00
3 2.03
10 6.76
1 0.68
130 87.84
18 12.16%
118  โรงเรียนบ้านแม่นะ 222
2 0.90
8 3.60
15 6.76
0 0.00
1 0.45
196 88.29
26 11.71%
119  โรงเรียนบ้านห้วยปู 105
6 5.71
3 2.86
3 2.86
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
120  โรงเรียนบ้านออน 72
3 4.17
1 1.39
2 2.78
1 1.39
1 1.39
64 88.89
8 11.11%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 64
2 3.13
1 1.56
2 3.13
1 1.56
1 1.56
57 89.06
7 10.94%
122  โรงเรียนบ้านโละ 141
3 2.13
6 4.26
5 3.55
0 0.00
1 0.71
126 89.36
15 10.64%
123  โรงเรียนบ้านสันทราย 57
1 1.75
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
124  โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 565
40 7.08
0 0.00
19 3.36
0 0.00
0 0.00
506 89.56
59 10.44%
125  โรงเรียนบ้านแม่ใจ 96
0 0.00
0 0.00
10 10.42
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
126  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 206
7 3.40
2 0.97
12 5.83
0 0.00
0 0.00
185 89.81
21 10.19%
127  โรงเรียนบ้านสินชัย 162
3 1.85
6 3.70
0 0.00
5 3.09
2 1.23
146 90.12
16 9.88%
128  โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 142
2 1.41
0 0.00
12 8.45
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
129  โรงเรียนวัดบ้านท่า 204
3 1.47
3 1.47
12 5.88
2 0.98
0 0.00
184 90.20
20 9.80%
130  โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 41
4 9.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
131  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 72
2 2.78
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
132  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 486
3 0.62
25 5.14
19 3.91
0 0.00
0 0.00
439 90.33
47 9.67%
133  โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 125
5 4.00
3 2.40
4 3.20
0 0.00
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
134  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 418
18 4.31
8 1.91
14 3.35
0 0.00
0 0.00
378 90.43
40 9.57%
135  โรงเรียนบ้านปางเฟือง 96
1 1.04
5 5.21
3 3.13
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
136  โรงเรียนบ้านลาน 392
9 2.30
9 2.30
4 1.02
8 2.04
5 1.28
357 91.07
35 8.93%
137  โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 45
1 2.22
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
138  โรงเรียนบ้านนาหวาย 254
3 1.18
4 1.57
5 1.97
4 1.57
5 1.97
233 91.73
21 8.27%
139  โรงเรียนบ้านเมืองคอง 88
1 1.14
0 0.00
1 1.14
1 1.14
4 4.55
81 92.05
7 7.95%
140  โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 226
1 0.44
6 2.65
4 1.77
5 2.21
1 0.44
209 92.48
17 7.52%
141  โรงเรียนบ้านปางแดง 227
9 3.96
4 1.76
3 1.32
0 0.00
1 0.44
210 92.51
17 7.49%
142  โรงเรียนวิรุณเทพ 163
0 0.00
0 0.00
12 7.36
0 0.00
0 0.00
151 92.64
12 7.36%
143  โรงเรียนวัดปางมะโอ 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
144  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 283
8 2.83
3 1.06
4 1.41
2 0.71
0 0.00
266 93.99
17 6.01%
145  โรงเรียนบ้านหนองยาว 238
0 0.00
0 0.00
13 5.46
1 0.42
0 0.00
224 94.12
14 5.88%
146  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 148
2 1.35
4 2.70
2 1.35
0 0.00
0 0.00
140 94.59
8 5.41%
147  โรงเรียนบ้านสันปอธง 124
1 0.81
4 3.23
0 0.00
0 0.00
1 0.81
118 95.16
6 4.84%
148  โรงเรียนบ้านหัวนา 259
3 1.16
0 0.00
8 3.09
0 0.00
0 0.00
248 95.75
11 4.25%
149  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 168
0 0.00
0 0.00
6 3.57
0 0.00
0 0.00
162 96.43
6 3.57%
150  โรงเรียนบ้านปงตำ 62
1 1.61
1 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
151  โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 329
2 0.61
2 0.61
2 0.61
2 0.61
2 0.61
319 96.96
10 3.04%
152  โรงเรียนบ้านแม่แมะ 66
2 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
153  โรงเรียนบ้านป่าแดง 235
2 0.85
0 0.00
2 0.85
1 0.43
1 0.43
229 97.45
6 2.55%
154  โรงเรียนบ้านรินหลวง 239
0 0.00
2 0.84
3 1.26
0 0.00
0 0.00
234 97.91
5 2.09%

 

จำนวนนักเรียน  34,050 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,623 4.77
เตี้ย  1,881 5.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,551 7.49
ผอมและเตี้ย  1,113 3.27
อ้วนและเตี้ย  833 2.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,049 76.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,001 คน


23.50%


Powered By www.thaieducation.net