ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 141 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 35 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.82
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสบเปิงวิทยา 223
127 56.95
24 10.76
21 9.42
25 11.21
26 11.66
0 0.00
223 100.00%
2  โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 71
5 7.04
4 5.63
15 21.13
9 12.68
14 19.72
24 33.80
47 66.20%
3  โรงเรียนบ้านหนองปิด 74
11 14.86
9 12.16
16 21.62
8 10.81
4 5.41
26 35.14
48 64.86%
4  โรงเรียนบ้านหนองก๋าย 13
1 7.69
0 0.00
5 38.46
0 0.00
1 7.69
6 46.15
7 53.85%
5  โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 87
7 8.05
10 11.49
8 9.20
12 13.79
9 10.34
41 47.13
46 52.87%
6  โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 131
15 11.45
13 9.92
12 9.16
13 9.92
14 10.69
64 48.85
67 51.15%
7  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 75
4 5.33
3 4.00
20 26.67
1 1.33
6 8.00
41 54.67
34 45.33%
8  โรงเรียนบ้านป่าลาน 112
14 12.50
0 0.00
26 23.21
0 0.00
8 7.14
64 57.14
48 42.86%
9  โรงเรียนบ้านเอียก 12
1 8.33
0 0.00
4 33.33
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
10  โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 38
8 21.05
2 5.26
4 10.53
1 2.63
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
11  โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 135
5 3.70
10 7.41
10 7.41
16 11.85
10 7.41
84 62.22
51 37.78%
12  โรงเรียนบ้านต้นรุง 138
22 15.94
9 6.52
19 13.77
0 0.00
0 0.00
88 63.77
50 36.23%
13  โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 195
4 2.05
39 20.00
14 7.18
0 0.00
10 5.13
128 65.64
67 34.36%
14  โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
2 9.52
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
15  โรงเรียนบ้านแม่แฝก 132
7 5.30
11 8.33
15 11.36
5 3.79
4 3.03
90 68.18
42 31.82%
16  โรงเรียนวัดท่าข้าม 101
11 10.89
5 4.95
11 10.89
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
17  โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 102
0 0.00
10 9.80
15 14.71
1 0.98
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
18  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 95
6 6.32
6 6.32
5 5.26
4 4.21
2 2.11
72 75.79
23 24.21%
19  โรงเรียนบ้านศรีงาม 83
4 4.82
0 0.00
5 6.02
4 4.82
7 8.43
63 75.90
20 24.10%
20  โรงเรียนบ้านน้ำริน 79
6 7.59
0 0.00
12 15.19
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
21  โรงเรียนบ้านแม่แต 62
3 4.84
5 8.06
6 9.68
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
22  โรงเรียนบ้านผาหมอน 27
0 0.00
5 18.52
1 3.70
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
23  โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 80
6 7.50
4 5.00
6 7.50
1 1.25
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
24  โรงเรียนบ้านริมใต้ 865
12 1.39
17 1.97
66 7.63
30 3.47
46 5.32
694 80.23
171 19.77%
25  โรงเรียนบ้านแม่แว 72
6 8.33
4 5.56
4 5.56
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
26  โรงเรียนภูดินวิทยา 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
27  โรงเรียนวัดแม่กะ 164
6 3.66
12 7.32
10 6.10
0 0.00
0 0.00
136 82.93
28 17.07%
28  โรงเรียนบ้านสันปง 67
0 0.00
1 1.49
8 11.94
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
29  โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 62
4 6.45
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
30  โรงเรียนบ้านช้างใน 47
0 0.00
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
31  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก 34
2 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
32  โรงเรียนบ้านแม่แมม 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
33  โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
34  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 144
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 100.00
0 0.00%
35  โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  3,664 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  297 8.11
เตี้ย  204 5.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  353 9.63
ผอมและเตี้ย  132 3.60
อ้วนและเตี้ย  161 4.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  2,517 68.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,147 คน


31.30%


Powered By www.thaieducation.net