ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.16
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 348
4 1.15
0 0.00
33 9.48
3 0.86
308 88.51
0 0.00
348 100.00%
2  โรงเรียนบ้านออนกลาง 11
0 0.00
3 27.27
8 72.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
3  โรงเรียนออนใต้วิทยา 53
45 84.91
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
2 3.77
51 96.23%
4  โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร 77
21 27.27
12 15.58
13 16.88
11 14.29
13 16.88
7 9.09
70 90.91%
5  โรงเรียนบ้านมอญ 93
2 2.15
34 36.56
9 9.68
2 2.15
17 18.28
29 31.18
64 68.82%
6  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 50
31 62.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
17 34.00
33 66.00%
7  โรงเรียนบ้านดอนปิน 195
10 5.13
13 6.67
25 12.82
35 17.95
40 20.51
72 36.92
123 63.08%
8  โรงเรียนวัดสันโค้ง 55
6 10.91
3 5.45
7 12.73
9 16.36
8 14.55
22 40.00
33 60.00%
9  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 74
11 14.86
9 12.16
15 20.27
9 12.16
0 0.00
30 40.54
44 59.46%
10  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 47
6 12.77
3 6.38
13 27.66
2 4.26
2 4.26
21 44.68
26 55.32%
11  โรงเรียนบ้านบวกค้าง 79
9 11.39
3 3.80
13 16.46
3 3.80
12 15.19
39 49.37
40 50.63%
12  โรงเรียนวัดดอนจั่น 344
25 7.27
38 11.05
44 12.79
31 9.01
25 7.27
181 52.62
163 47.38%
13  โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 722
29 4.02
25 3.46
104 14.40
54 7.48
129 17.87
381 52.77
341 47.23%
14  โรงเรียนวัดป่าตาล 32
8 25.00
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
15  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1878
156 8.31
38 2.02
223 11.87
194 10.33
242 12.89
1025 54.58
853 45.42%
16  โรงเรียนบ้านดอนปีน 40
8 20.00
2 5.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
22 55.00
18 45.00%
17  โรงเรียนบ้านป่าป้อง 49
4 8.16
3 6.12
3 6.12
7 14.29
5 10.20
27 55.10
22 44.90%
18  โรงเรียนวัดเปาสามขา 110
10 9.09
13 11.82
9 8.18
7 6.36
10 9.09
61 55.45
49 44.55%
19  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 577
18 3.12
18 3.12
81 14.04
36 6.24
99 17.16
325 56.33
252 43.67%
20  โรงเรียนวัดดอนชัย 57
3 5.26
7 12.28
9 15.79
4 7.02
0 0.00
34 59.65
23 40.35%
21  โรงเรียนวัดเสาหิน 180
16 8.89
19 10.56
31 17.22
4 2.22
2 1.11
108 60.00
72 40.00%
22  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 59
9 15.25
4 6.78
9 15.25
1 1.69
0 0.00
36 61.02
23 38.98%
23  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 308
41 13.31
7 2.27
60 19.48
5 1.62
0 0.00
195 63.31
113 36.69%
24  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 2288
62 2.71
20 0.87
272 11.89
61 2.67
386 16.87
1487 64.99
801 35.01%
25  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 318
16 5.03
7 2.20
38 11.95
24 7.55
26 8.18
207 65.09
111 34.91%
26  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 124
10 8.06
3 2.42
23 18.55
0 0.00
7 5.65
81 65.32
43 34.68%
27  โรงเรียนท่าศาลา 203
19 9.36
12 5.91
31 15.27
2 0.99
4 1.97
135 66.50
68 33.50%
28  โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 6
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
29  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 58
14 24.14
2 3.45
3 5.17
0 0.00
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
30  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 163
30 18.40
5 3.07
13 7.98
5 3.07
0 0.00
110 67.48
53 32.52%
31  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 80
3 3.75
8 10.00
5 6.25
5 6.25
5 6.25
54 67.50
26 32.50%
32  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 394
25 6.35
0 0.00
43 10.91
34 8.63
20 5.08
272 69.04
122 30.96%
33  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 201
6 2.99
9 4.48
28 13.93
6 2.99
11 5.47
141 70.15
60 29.85%
34  โรงเรียนแม่ตะไคร้ 71
6 8.45
3 4.23
8 11.27
3 4.23
1 1.41
50 70.42
21 29.58%
35  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 190
15 7.89
25 13.16
11 5.79
3 1.58
0 0.00
136 71.58
54 28.42%
36  โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 127
11 8.66
13 10.24
10 7.87
2 1.57
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
37  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 181
13 7.18
2 1.10
14 7.73
10 5.52
10 5.52
132 72.93
49 27.07%
38  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 220
19 8.64
15 6.82
25 11.36
0 0.00
0 0.00
161 73.18
59 26.82%
39  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 152
3 1.97
16 10.53
19 12.50
1 0.66
1 0.66
112 73.68
40 26.32%
40  โรงเรียนบ้านสันทราย 32
3 9.38
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
41  โรงเรียนวัดป่าตัน 250
11 4.40
11 4.40
33 13.20
6 2.40
0 0.00
189 75.60
61 24.40%
42  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 182
20 10.99
0 0.00
22 12.09
0 0.00
0 0.00
140 76.92
42 23.08%
43  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 409
20 4.89
15 3.67
26 6.36
17 4.16
15 3.67
316 77.26
93 22.74%
44  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา 49
1 2.04
0 0.00
10 20.41
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 381
13 3.41
17 4.46
54 14.17
0 0.00
1 0.26
296 77.69
85 22.31%
46  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 78
0 0.00
2 2.56
11 14.10
3 3.85
1 1.28
61 78.21
17 21.79%
47  โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 161
1 0.62
7 4.35
27 16.77
0 0.00
0 0.00
126 78.26
35 21.74%
48  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 60
4 6.67
2 3.33
7 11.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
49  โรงเรียนชลประทานผาแตก 320
10 3.13
24 7.50
25 7.81
9 2.81
0 0.00
252 78.75
68 21.25%
50  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 124
6 4.84
7 5.65
10 8.06
2 1.61
1 0.81
98 79.03
26 20.97%
51  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 96
2 2.08
3 3.13
15 15.63
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
52  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 109
8 7.34
1 0.92
13 11.93
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
53  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 164
4 2.44
8 4.88
18 10.98
2 1.22
0 0.00
132 80.49
32 19.51%
54  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 237
14 5.91
5 2.11
6 2.53
11 4.64
7 2.95
194 81.86
43 18.14%
55  โรงเรียนวัดสวนดอก 377
6 1.59
23 6.10
39 10.34
0 0.00
0 0.00
309 81.96
68 18.04%
56  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 311
4 1.29
8 2.57
19 6.11
22 7.07
3 0.96
255 81.99
56 18.01%
57  โรงเรียนบ้านปางแดง 64
1 1.56
2 3.13
8 12.50
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
58  โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
59  โรงเรียนแม่คือวิทยา 230
7 3.04
8 3.48
18 7.83
3 1.30
2 0.87
192 83.48
38 16.52%
60  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 189
8 4.23
5 2.65
17 8.99
1 0.53
0 0.00
158 83.60
31 16.40%
61  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 32
1 3.13
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
62  โรงเรียนวัดเมืองสาตร 124
6 4.84
4 3.23
7 5.65
2 1.61
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
63  โรงเรียนศรีเนห์รู 131
5 3.82
8 6.11
6 4.58
1 0.76
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
64  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 59
2 3.39
1 1.69
0 0.00
4 6.78
2 3.39
50 84.75
9 15.25%
65  โรงเรียนวัดป่าแดด 233
14 6.01
8 3.43
8 3.43
3 1.29
2 0.86
198 84.98
35 15.02%
66  โรงเรียนวัดห้วยทราย 165
5 3.03
3 1.82
14 8.48
1 0.61
0 0.00
142 86.06
23 13.94%
67  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 122
3 2.46
0 0.00
13 10.66
1 0.82
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
68  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 166
6 3.61
2 1.20
7 4.22
8 4.82
0 0.00
143 86.14
23 13.86%
69  โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
3 5.66
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
70  โรงเรียนวัดสันป่าค่า 94
7 7.45
2 2.13
2 2.13
1 1.06
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
71  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 245
14 5.71
13 5.31
4 1.63
0 0.00
0 0.00
214 87.35
31 12.65%
72  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 206
4 1.94
5 2.43
15 7.28
1 0.49
0 0.00
181 87.86
25 12.14%
73  โรงเรียนวัดขะจาว 256
6 2.34
0 0.00
25 9.77
0 0.00
0 0.00
225 87.89
31 12.11%
74  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 42
1 2.38
1 2.38
2 4.76
1 2.38
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
75  โรงเรียนบ้านป่าขุย 85
0 0.00
3 3.53
5 5.88
2 2.35
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
76  โรงเรียนบ้านออนหลวย 72
5 6.94
0 0.00
1 1.39
2 2.78
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
77  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 123
0 0.00
4 3.25
6 4.88
3 2.44
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
78  โรงเรียนวัดล้านตอง 122
4 3.28
4 3.28
3 2.46
1 0.82
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
79  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 275
7 2.55
5 1.82
3 1.09
5 1.82
4 1.45
251 91.27
24 8.73%
80  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 107
0 0.00
1 0.93
6 5.61
1 0.93
1 0.93
98 91.59
9 8.41%
81  โรงเรียนทาเหนือวิทยา 172
4 2.33
0 0.00
9 5.23
0 0.00
0 0.00
159 92.44
13 7.56%
82  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 258
0 0.00
0 0.00
16 6.20
0 0.00
0 0.00
242 93.80
16 6.20%
83  โรงเรียนพุทธิโศภน 1060
30 2.83
20 1.89
8 0.75
2 0.19
1 0.09
999 94.25
61 5.75%
84  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
85  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 291
6 2.06
2 0.69
6 2.06
0 0.00
0 0.00
277 95.19
14 4.81%
86  โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,725 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  999 5.34
เตี้ย  630 3.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,835 9.80
ผอมและเตี้ย  691 3.69
อ้วนและเตี้ย  1,423 7.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,147 70.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,578 คน


29.79%


Powered By www.thaieducation.net