ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 87 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.41
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านออนกลาง 11
0 0.00
3 27.27
8 72.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
2  โรงเรียนออนใต้วิทยา 53
45 84.91
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
2 3.77
51 96.23%
3  โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร 77
21 27.27
12 15.58
13 16.88
11 14.29
13 16.88
7 9.09
70 90.91%
4  โรงเรียนบ้านมอญ 93
2 2.15
34 36.56
9 9.68
2 2.15
17 18.28
29 31.18
64 68.82%
5  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 50
31 62.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
17 34.00
33 66.00%
6  โรงเรียนวัดสันโค้ง 55
6 10.91
3 5.45
7 12.73
9 16.36
8 14.55
22 40.00
33 60.00%
7  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 74
11 14.86
9 12.16
15 20.27
9 12.16
0 0.00
30 40.54
44 59.46%
8  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 47
6 12.77
3 6.38
13 27.66
2 4.26
2 4.26
21 44.68
26 55.32%
9  โรงเรียนวัดดอนจั่น 344
25 7.27
38 11.05
44 12.79
31 9.01
25 7.27
181 52.62
163 47.38%
10  โรงเรียนวัดป่าตาล 32
8 25.00
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
11  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1878
156 8.31
38 2.02
223 11.87
194 10.33
242 12.89
1025 54.58
853 45.42%
12  โรงเรียนบ้านดอนปีน 40
8 20.00
2 5.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
22 55.00
18 45.00%
13  โรงเรียนบ้านป่าป้อง 49
4 8.16
3 6.12
3 6.12
7 14.29
5 10.20
27 55.10
22 44.90%
14  โรงเรียนวัดเปาสามขา 110
10 9.09
13 11.82
9 8.18
7 6.36
10 9.09
61 55.45
49 44.55%
15  โรงเรียนวัดดอนชัย 57
3 5.26
7 12.28
9 15.79
4 7.02
0 0.00
34 59.65
23 40.35%
16  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 59
9 15.25
4 6.78
9 15.25
1 1.69
0 0.00
36 61.02
23 38.98%
17  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 308
41 13.31
7 2.27
60 19.48
5 1.62
0 0.00
195 63.31
113 36.69%
18  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 2288
62 2.71
20 0.87
272 11.89
61 2.67
386 16.87
1487 64.99
801 35.01%
19  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 124
10 8.06
3 2.42
23 18.55
0 0.00
7 5.65
81 65.32
43 34.68%
20  โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 6
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
21  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 163
30 18.40
5 3.07
13 7.98
5 3.07
0 0.00
110 67.48
53 32.52%
22  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 80
3 3.75
8 10.00
5 6.25
5 6.25
5 6.25
54 67.50
26 32.50%
23  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 201
6 2.99
9 4.48
28 13.93
6 2.99
11 5.47
141 70.15
60 29.85%
24  โรงเรียนแม่ตะไคร้ 71
6 8.45
3 4.23
8 11.27
3 4.23
1 1.41
50 70.42
21 29.58%
25  โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 49
3 6.12
0 0.00
9 18.37
2 4.08
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
26  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 190
15 7.89
25 13.16
11 5.79
3 1.58
0 0.00
136 71.58
54 28.42%
27  โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 127
11 8.66
13 10.24
10 7.87
2 1.57
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
28  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 181
13 7.18
2 1.10
14 7.73
10 5.52
10 5.52
132 72.93
49 27.07%
29  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 220
19 8.64
15 6.82
25 11.36
0 0.00
0 0.00
161 73.18
59 26.82%
30  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 152
3 1.97
16 10.53
19 12.50
1 0.66
1 0.66
112 73.68
40 26.32%
31  โรงเรียนบ้านสันทราย 32
3 9.38
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
32  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 182
20 10.99
0 0.00
22 12.09
0 0.00
0 0.00
140 76.92
42 23.08%
33  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 409
20 4.89
15 3.67
26 6.36
17 4.16
15 3.67
316 77.26
93 22.74%
34  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา 49
1 2.04
0 0.00
10 20.41
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 381
13 3.41
17 4.46
54 14.17
0 0.00
1 0.26
296 77.69
85 22.31%
36  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 60
4 6.67
2 3.33
7 11.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
37  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 124
6 4.84
7 5.65
10 8.06
2 1.61
1 0.81
98 79.03
26 20.97%
38  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 109
8 7.34
1 0.92
13 11.93
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
39  โรงเรียนวัดสวนดอก 377
6 1.59
23 6.10
39 10.34
0 0.00
0 0.00
309 81.96
68 18.04%
40  โรงเรียนบ้านปางแดง 64
1 1.56
2 3.13
8 12.50
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
41  โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
42  โรงเรียนแม่คือวิทยา 230
7 3.04
8 3.48
18 7.83
3 1.30
2 0.87
192 83.48
38 16.52%
43  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 32
1 3.13
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
44  โรงเรียนวัดเมืองสาตร 124
6 4.84
4 3.23
7 5.65
2 1.61
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
45  โรงเรียนศรีเนห์รู 131
5 3.82
8 6.11
6 4.58
1 0.76
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
46  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 59
2 3.39
1 1.69
0 0.00
4 6.78
2 3.39
50 84.75
9 15.25%
47  โรงเรียนวัดห้วยทราย 165
5 3.03
3 1.82
14 8.48
1 0.61
0 0.00
142 86.06
23 13.94%
48  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 122
3 2.46
0 0.00
13 10.66
1 0.82
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
49  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 166
6 3.61
2 1.20
7 4.22
8 4.82
0 0.00
143 86.14
23 13.86%
50  โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
3 5.66
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
51  โรงเรียนวัดสันป่าค่า 94
7 7.45
2 2.13
2 2.13
1 1.06
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
52  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 245
14 5.71
13 5.31
4 1.63
0 0.00
0 0.00
214 87.35
31 12.65%
53  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 206
4 1.94
5 2.43
15 7.28
1 0.49
0 0.00
181 87.86
25 12.14%
54  โรงเรียนวัดขะจาว 256
6 2.34
0 0.00
25 9.77
0 0.00
0 0.00
225 87.89
31 12.11%
55  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 42
1 2.38
1 2.38
2 4.76
1 2.38
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
56  โรงเรียนบ้านป่าขุย 85
0 0.00
3 3.53
5 5.88
2 2.35
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
57  โรงเรียนบ้านออนหลวย 72
5 6.94
0 0.00
1 1.39
2 2.78
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
58  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 123
0 0.00
4 3.25
6 4.88
3 2.44
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
59  โรงเรียนวัดล้านตอง 122
4 3.28
4 3.28
3 2.46
1 0.82
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
60  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 107
0 0.00
1 0.93
6 5.61
1 0.93
1 0.93
98 91.59
9 8.41%
61  โรงเรียนพุทธิโศภน 1060
30 2.83
20 1.89
8 0.75
2 0.19
1 0.09
999 94.25
61 5.75%
62  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 291
6 2.06
2 0.69
6 2.06
0 0.00
0 0.00
277 95.19
14 4.81%
63  โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,901 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  762 5.91
เตี้ย  445 3.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,233 9.56
ผอมและเตี้ย  436 3.38
อ้วนและเตี้ย  766 5.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,259 71.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,642 คน


28.23%


Powered By www.thaieducation.net