ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.44
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนโยนกวิทยา 49
3 6.12
5 10.20
9 18.37
9 18.37
13 26.53
10 20.41
39 79.59%
2  โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 145
64 44.14
16 11.03
6 4.14
16 11.03
2 1.38
41 28.28
104 71.72%
3  โรงเรียนบ้านธารทอง 244
34 13.93
28 11.48
35 14.34
62 25.41
15 6.15
70 28.69
174 71.31%
4  โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 26
6 23.08
1 3.85
6 23.08
1 3.85
4 15.38
8 30.77
18 69.23%
5  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 143
8 5.59
16 11.19
14 9.79
20 13.99
24 16.78
61 42.66
82 57.34%
6  โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 185
24 12.97
20 10.81
33 17.84
13 7.03
15 8.11
80 43.24
105 56.76%
7  โรงเรียนบ้านกลาง 296
25 8.45
22 7.43
14 4.73
46 15.54
58 19.59
131 44.26
165 55.74%
8  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ 399
6 1.50
41 10.28
37 9.27
47 11.78
60 15.04
208 52.13
191 47.87%
9  โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 62
9 14.52
13 20.97
5 8.06
1 1.61
0 0.00
34 54.84
28 45.16%
10  โรงเรียนบ้านป่าแดง 306
60 19.61
19 6.21
41 13.40
13 4.25
0 0.00
173 56.54
133 43.46%
11  โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 120
13 10.83
10 8.33
18 15.00
5 4.17
6 5.00
68 56.67
52 43.33%
12  โรงเรียนบ้านไทรทอง 66
7 10.61
13 19.70
4 6.06
4 6.06
0 0.00
38 57.58
28 42.42%
13  โรงเรียนบ้านปางมะหัน 161
40 24.84
16 9.94
11 6.83
0 0.00
0 0.00
94 58.39
67 41.61%
14  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 984
30 3.05
32 3.25
110 11.18
62 6.30
142 14.43
608 61.79
376 38.21%
15  โรงเรียนบ้านผาจี 148
2 1.35
10 6.76
18 12.16
24 16.22
2 1.35
92 62.16
56 37.84%
16  โรงเรียนบ้านสันกอง 321
18 5.61
40 12.46
20 6.23
23 7.17
20 6.23
200 62.31
121 37.69%
17  โรงเรียนบ้านจะตี 175
16 9.14
21 12.00
6 3.43
11 6.29
7 4.00
114 65.14
61 34.86%
18  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 158
12 7.59
14 8.86
25 15.82
2 1.27
1 0.63
104 65.82
54 34.18%
19  โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 62
0 0.00
9 14.52
6 9.68
3 4.84
3 4.84
41 66.13
21 33.87%
20  โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ 74
5 6.76
7 9.46
9 12.16
4 5.41
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
21  โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 371
60 16.17
11 2.96
49 13.21
2 0.54
1 0.27
248 66.85
123 33.15%
22  โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 214
7 3.27
34 15.89
15 7.01
10 4.67
2 0.93
146 68.22
68 31.78%
23  โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 180
16 8.89
12 6.67
7 3.89
12 6.67
10 5.56
123 68.33
57 31.67%
24  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 323
10 3.10
20 6.19
31 9.60
10 3.10
31 9.60
221 68.42
102 31.58%
25  โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม 57
2 3.51
8 14.04
4 7.02
4 7.02
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
26  โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป 142
5 3.52
9 6.34
30 21.13
0 0.00
0 0.00
98 69.01
44 30.99%
27  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 285
25 8.77
35 12.28
10 3.51
11 3.86
5 1.75
199 69.82
86 30.18%
28  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 93
4 4.30
1 1.08
16 17.20
0 0.00
7 7.53
65 69.89
28 30.11%
29  โรงเรียนบ้านสันธาตุ 124
12 9.68
7 5.65
17 13.71
1 0.81
0 0.00
87 70.16
37 29.84%
30  โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) 151
16 10.60
11 7.28
0 0.00
2 1.32
16 10.60
106 70.20
45 29.80%
31  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1381
56 4.06
32 2.32
262 18.97
34 2.46
26 1.88
971 70.31
410 29.69%
32  โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 112
1 0.89
3 2.68
24 21.43
2 1.79
3 2.68
79 70.54
33 29.46%
33  โรงเรียนบ้านรวมใจ 212
4 1.89
41 19.34
16 7.55
1 0.47
0 0.00
150 70.75
62 29.25%
34  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ 79
5 6.33
3 3.80
11 13.92
4 5.06
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 31
2 6.45
1 3.23
6 19.35
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
36  โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 69
5 7.25
3 4.35
1 1.45
11 15.94
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
37  โรงเรียนบ้านพญาไพร 444
21 4.73
38 8.56
28 6.31
26 5.86
11 2.48
320 72.07
124 27.93%
38  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 72
10 13.89
5 6.94
5 6.94
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
39  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 235
12 5.11
11 4.68
18 7.66
11 4.68
12 5.11
171 72.77
64 27.23%
40  โรงเรียนบ้านสันทราย 519
39 7.51
21 4.05
53 10.21
21 4.05
7 1.35
378 72.83
141 27.17%
41  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 50
3 6.00
4 8.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
42  โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) 81
9 11.11
0 0.00
1 1.23
10 12.35
1 1.23
60 74.07
21 25.93%
43  โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 206
6 2.91
11 5.34
20 9.71
8 3.88
8 3.88
153 74.27
53 25.73%
44  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 55
5 9.09
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 63
5 7.94
0 0.00
11 17.46
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
46  โรงเรียนบ้านดอนงาม 111
8 7.21
1 0.90
8 7.21
9 8.11
2 1.80
83 74.77
28 25.23%
47  โรงเรียนบ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล 199
13 6.53
14 7.04
13 6.53
5 2.51
5 2.51
149 74.87
50 25.13%
48  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 108
2 1.85
3 2.78
14 12.96
8 7.41
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
49  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 733
32 4.37
20 2.73
107 14.60
13 1.77
11 1.50
550 75.03
183 24.97%
50  โรงเรียนบ้านสันติสุข 341
20 5.87
31 9.09
19 5.57
11 3.23
3 0.88
257 75.37
84 24.63%
51  โรงเรียนบ้านสันถนน 190
25 13.16
1 0.53
20 10.53
0 0.00
0 0.00
144 75.79
46 24.21%
52  โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 360
8 2.22
21 5.83
58 16.11
0 0.00
0 0.00
273 75.83
87 24.17%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน 267
39 14.61
1 0.37
7 2.62
17 6.37
0 0.00
203 76.03
64 23.97%
54  โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 67
8 11.94
0 0.00
6 8.96
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
55  โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 133
12 9.02
8 6.02
7 5.26
3 2.26
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
56  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 204
12 5.88
11 5.39
19 9.31
4 1.96
0 0.00
158 77.45
46 22.55%
57  โรงเรียนบ้านดอยจัน 160
8 5.00
9 5.63
19 11.88
0 0.00
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
58  โรงเรียนบ้านสบคำ 138
3 2.17
8 5.80
19 13.77
0 0.00
1 0.72
107 77.54
31 22.46%
59  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1141
13 1.14
35 3.07
205 17.97
1 0.09
2 0.18
885 77.56
256 22.44%
60  โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) 67
7 10.45
0 0.00
5 7.46
0 0.00
3 4.48
52 77.61
15 22.39%
61  โรงเรียนบ้านโป่ง 145
4 2.76
15 10.34
13 8.97
0 0.00
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
62  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 59
4 6.78
4 6.78
4 6.78
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
63  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 109
5 4.59
12 11.01
0 0.00
1 0.92
6 5.50
85 77.98
24 22.02%
64  โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 247
13 5.26
35 14.17
6 2.43
0 0.00
0 0.00
193 78.14
54 21.86%
65  โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 69
4 5.80
4 5.80
5 7.25
2 2.90
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
66  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 143
3 2.10
5 3.50
19 13.29
4 2.80
0 0.00
112 78.32
31 21.68%
67  โรงเรียนบ้านสันนา 88
4 4.55
4 4.55
11 12.50
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
68  โรงเรียนบ้านสันหลวง 93
10 10.75
3 3.23
4 4.30
3 3.23
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
69  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 107
4 3.74
6 5.61
11 10.28
0 0.00
2 1.87
84 78.50
23 21.50%
70  โรงเรียนบ้านดอย 145
3 2.07
5 3.45
18 12.41
5 3.45
0 0.00
114 78.62
31 21.38%
71  โรงเรียนบ้านถ้ำ 183
24 13.11
0 0.00
15 8.20
0 0.00
0 0.00
144 78.69
39 21.31%
72  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 169
11 6.51
10 5.92
13 7.69
2 1.18
0 0.00
133 78.70
36 21.30%
73  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 90
7 7.78
7 7.78
5 5.56
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
74  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 43
4 9.30
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
75  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) 271
13 4.80
23 8.49
18 6.64
1 0.37
1 0.37
215 79.34
56 20.66%
76  โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 197
16 8.12
2 1.02
22 11.17
0 0.00
0 0.00
157 79.70
40 20.30%
77  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 99
6 6.06
6 6.06
7 7.07
0 0.00
1 1.01
79 79.80
20 20.20%
78  โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 66
1 1.52
0 0.00
12 18.18
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
79  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 118
6 5.08
3 2.54
7 5.93
7 5.93
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
80  โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 389
16 4.11
6 1.54
46 11.83
4 1.03
0 0.00
317 81.49
72 18.51%
81  โรงเรียนบ้านป่ายาง 594
34 5.72
15 2.53
49 8.25
11 1.85
0 0.00
485 81.65
109 18.35%
82  โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 94
2 2.13
2 2.13
10 10.64
1 1.06
2 2.13
77 81.91
17 18.09%
83  โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 78
5 6.41
2 2.56
1 1.28
5 6.41
1 1.28
64 82.05
14 17.95%
84  โรงเรียนบ้านแม่แพง 56
3 5.36
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
85  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 101
8 7.92
4 3.96
6 5.94
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
86  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 142
9 6.34
5 3.52
4 2.82
4 2.82
3 2.11
117 82.39
25 17.61%
87  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 160
3 1.88
5 3.13
20 12.50
0 0.00
0 0.00
132 82.50
28 17.50%
88  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 129
7 5.43
3 2.33
4 3.10
5 3.88
3 2.33
107 82.95
22 17.05%
89  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 73
5 6.85
0 0.00
6 8.22
0 0.00
1 1.37
61 83.56
12 16.44%
90  โรงเรียนบ้านปางห้า 104
4 3.85
4 3.85
8 7.69
1 0.96
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
91  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 94
3 3.19
2 2.13
10 10.64
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
92  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 629
13 2.07
62 9.86
25 3.97
0 0.00
0 0.00
529 84.10
100 15.90%
93  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 63
2 3.17
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
94  โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 359
11 3.06
4 1.11
41 11.42
0 0.00
0 0.00
303 84.40
56 15.60%
95  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
96  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 90
5 5.56
3 3.33
3 3.33
0 0.00
3 3.33
76 84.44
14 15.56%
97  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 194
10 5.15
10 5.15
10 5.15
0 0.00
0 0.00
164 84.54
30 15.46%
98  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 153
10 6.54
3 1.96
8 5.23
1 0.65
1 0.65
130 84.97
23 15.03%
99  โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 83
2 2.41
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 91
4 4.40
4 4.40
3 3.30
2 2.20
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
101  โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 49
3 6.12
3 6.12
0 0.00
1 2.04
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
102  โรงเรียนบ้านปางสา 229
10 4.37
15 6.55
0 0.00
6 2.62
1 0.44
197 86.03
32 13.97%
103  โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 145
4 2.76
4 2.76
5 3.45
4 2.76
3 2.07
125 86.21
20 13.79%
104  โรงเรียนบ้านไร่ 109
6 5.50
5 4.59
3 2.75
1 0.92
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
105  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 614
61 9.93
0 0.00
23 3.75
0 0.00
0 0.00
530 86.32
84 13.68%
106  โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) 125
1 0.80
4 3.20
10 8.00
2 1.60
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
107  โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 338
12 3.55
0 0.00
12 3.55
10 2.96
11 3.25
293 86.69
45 13.31%
108  โรงเรียนบ้านสบรวก 181
8 4.42
7 3.87
5 2.76
2 1.10
2 1.10
157 86.74
24 13.26%
109  โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 68
1 1.47
0 0.00
7 10.29
1 1.47
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
110  โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 85
4 4.71
1 1.18
6 7.06
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
111  โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1020
10 0.98
10 0.98
103 10.10
3 0.29
5 0.49
889 87.16
131 12.84%
112  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 440
12 2.73
12 2.73
14 3.18
12 2.73
6 1.36
384 87.27
56 12.73%
113  โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 128
4 3.13
6 4.69
6 4.69
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
114  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 113
4 3.54
4 3.54
3 2.65
2 1.77
1 0.88
99 87.61
14 12.39%
115  โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
2 3.51
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
116  โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 60
1 1.67
2 3.33
3 5.00
1 1.67
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
117  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 116
2 1.72
0 0.00
11 9.48
0 0.00
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
118  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 286
6 2.10
7 2.45
7 2.45
6 2.10
6 2.10
254 88.81
32 11.19%
119  โรงเรียนบ้านแม่คำ 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
5 6.17
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
120  โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) 88
4 4.55
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 336
10 2.98
9 2.68
5 1.49
3 0.89
5 1.49
304 90.48
32 9.52%
122  โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 117
1 0.85
3 2.56
7 5.98
0 0.00
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
123  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 9.38
58 90.63
6 9.38%
124  โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.65
39 90.70
4 9.30%
125  โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 76
4 5.26
1 1.32
0 0.00
0 0.00
2 2.63
69 90.79
7 9.21%
126  โรงเรียนบ้านห้วยหก 102
0 0.00
2 1.96
4 3.92
3 2.94
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
127  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 35
2 5.71
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
128  โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 184
5 2.72
3 1.63
7 3.80
0 0.00
0 0.00
169 91.85
15 8.15%
129  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 288
0 0.00
9 3.13
14 4.86
0 0.00
0 0.00
265 92.01
23 7.99%
130  โรงเรียนบ้านสันมะนะ 160
3 1.88
2 1.25
7 4.38
0 0.00
0 0.00
148 92.50
12 7.50%
131  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 126
4 3.17
0 0.00
5 3.97
0 0.00
0 0.00
117 92.86
9 7.14%
132  โรงเรียนบ้านป่าลัน 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
133  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 98
0 0.00
2 2.04
4 4.08
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
134  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง 108
2 1.85
0 0.00
3 2.78
0 0.00
0 0.00
103 95.37
5 4.63%
135  โรงเรียนบ้านจ้อง 338
4 1.18
4 1.18
5 1.48
0 0.00
0 0.00
325 96.15
13 3.85%
136  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 151
4 2.65
0 0.00
1 0.66
0 0.00
0 0.00
146 96.69
5 3.31%
137  โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 65
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
138  โรงเรียนบ้านเวียงพาน 736
3 0.41
2 0.27
3 0.41
0 0.00
0 0.00
728 98.91
8 1.09%
139  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,586 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,432 5.19
เตี้ย  1,238 4.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,370 8.59
ผอมและเตี้ย  749 2.72
อ้วนและเตี้ย  613 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,184 76.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,402 คน


23.21%


Powered By www.thaieducation.net