ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 146 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 151 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 103.42
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 3
2 66.67
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 52
11 21.15
12 23.08
4 7.69
8 15.38
8 15.38
9 17.31
43 82.69%
3  โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 119
21 17.65
15 12.61
18 15.13
8 6.72
33 27.73
24 20.17
95 79.83%
4  โรงเรียนบ้านศาลา 29
3 10.34
1 3.45
5 17.24
4 13.79
9 31.03
7 24.14
22 75.86%
5  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 62
0 0.00
0 0.00
13 20.97
18 29.03
14 22.58
17 27.42
45 72.58%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 392
32 8.16
25 6.38
72 18.37
57 14.54
96 24.49
110 28.06
282 71.94%
7  โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 206
60 29.13
32 15.53
20 9.71
17 8.25
14 6.80
63 30.58
143 69.42%
8  โรงเรียนบ้านแม่ตะละวิทยา 124
1 0.81
27 21.77
15 12.10
18 14.52
5 4.03
58 46.77
66 53.23%
9  โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 31
7 22.58
1 3.23
7 22.58
1 3.23
0 0.00
15 48.39
16 51.61%
10  โรงเรียนบ้านวาวี 629
31 4.93
48 7.63
57 9.06
80 12.72
71 11.29
342 54.37
287 45.63%
11  โรงเรียนบ้านดอยช้าง 396
35 8.84
45 11.36
30 7.58
35 8.84
27 6.82
224 56.57
172 43.43%
12  โรงเรียนสันกลางวิทยา 122
0 0.00
11 9.02
13 10.66
11 9.02
16 13.11
71 58.20
51 41.80%
13  โรงเรียนบ้านหนองผำ 84
10 11.90
14 16.67
0 0.00
10 11.90
0 0.00
50 59.52
34 40.48%
14  โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 102
17 16.67
17 16.67
3 2.94
2 1.96
1 0.98
62 60.78
40 39.22%
15  โรงเรียนบ้านดงมะดะ 87
24 27.59
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
53 60.92
34 39.08%
16  โรงเรียนบ้านดอนสลี 139
6 4.32
9 6.47
9 6.47
15 10.79
14 10.07
86 61.87
53 38.13%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 121
11 9.09
7 5.79
12 9.92
6 4.96
10 8.26
75 61.98
46 38.02%
18  โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 108
12 11.11
16 14.81
6 5.56
4 3.70
3 2.78
67 62.04
41 37.96%
19  โรงเรียนบ้านปางอ้อย 29
5 17.24
1 3.45
4 13.79
1 3.45
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
20  โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 315
13 4.13
13 4.13
34 10.79
26 8.25
33 10.48
196 62.22
119 37.78%
21  โรงเรียนบ้านป่าบง 103
13 12.62
2 1.94
15 14.56
3 2.91
5 4.85
65 63.11
38 36.89%
22  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 50
6 12.00
8 16.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
23  โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 334
13 3.89
68 20.36
24 7.19
4 1.20
2 0.60
223 66.77
111 33.23%
24  โรงเรียนบ้านกล้วย 169
12 7.10
8 4.73
31 18.34
4 2.37
0 0.00
114 67.46
55 32.54%
25  โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 114
7 6.14
4 3.51
23 20.18
3 2.63
0 0.00
77 67.54
37 32.46%
26  โรงเรียนบ้านหนองยาว 128
19 14.84
0 0.00
22 17.19
0 0.00
0 0.00
87 67.97
41 32.03%
27  โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 25
2 8.00
4 16.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
28  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า) 41
1 2.44
2 4.88
7 17.07
3 7.32
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
29  โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 146
2 1.37
2 1.37
22 15.07
6 4.11
13 8.90
101 69.18
45 30.82%
30  โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 126
8 6.35
7 5.56
22 17.46
1 0.79
0 0.00
88 69.84
38 30.16%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 153
12 7.84
11 7.19
23 15.03
0 0.00
0 0.00
107 69.93
46 30.07%
32  โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 97
10 10.31
9 9.28
9 9.28
0 0.00
1 1.03
68 70.10
29 29.90%
33  โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 96
4 4.17
4 4.17
20 20.83
0 0.00
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
34  โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 179
14 7.82
8 4.47
11 6.15
11 6.15
7 3.91
128 71.51
51 28.49%
35  โรงเรียนบ้านป่าตึง 88
5 5.68
7 7.95
8 9.09
5 5.68
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
36  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 132
6 4.55
14 10.61
15 11.36
0 0.00
2 1.52
95 71.97
37 28.03%
37  โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 596
44 7.38
50 8.39
72 12.08
0 0.00
0 0.00
430 72.15
166 27.85%
38  โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 79
7 8.86
0 0.00
5 6.33
5 6.33
5 6.33
57 72.15
22 27.85%
39  โรงเรียนบ้านป่าสัก 83
5 6.02
3 3.61
11 13.25
3 3.61
1 1.20
60 72.29
23 27.71%
40  โรงเรียนบ้านสันสลี 47
3 6.38
3 6.38
4 8.51
1 2.13
2 4.26
34 72.34
13 27.66%
41  โรงเรียนบ้านต้นยาง 48
5 10.42
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
42  โรงเรียนโรงช้างวิทยา 111
11 9.91
8 7.21
11 9.91
0 0.00
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
43  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 829
24 2.90
20 2.41
75 9.05
37 4.46
65 7.84
608 73.34
221 26.66%
44  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 79
4 5.06
2 2.53
12 15.19
2 2.53
1 1.27
58 73.42
21 26.58%
45  โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 236
21 8.90
16 6.78
11 4.66
9 3.81
5 2.12
174 73.73
62 26.27%
46  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 107
3 2.80
16 14.95
9 8.41
0 0.00
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
47  โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 200
6 3.00
8 4.00
8 4.00
14 7.00
16 8.00
148 74.00
52 26.00%
48  โรงเรียนสันหนองควาย 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
49  โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 130
17 13.08
8 6.15
2 1.54
6 4.62
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
50  โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 211
11 5.21
20 9.48
21 9.95
1 0.47
0 0.00
158 74.88
53 25.12%
51  โรงเรียนบ้านโป่ง 162
4 2.47
5 3.09
23 14.20
0 0.00
8 4.94
122 75.31
40 24.69%
52  โรงเรียนป่าแดงวิทยา 193
15 7.77
1 0.52
21 10.88
6 3.11
4 2.07
146 75.65
47 24.35%
53  โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 58
7 12.07
1 1.72
6 10.34
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
6 20.69
22 75.86
7 24.14%
55  โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 50
3 6.00
5 10.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
56  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 125
1 0.80
20 16.00
9 7.20
0 0.00
0 0.00
95 76.00
30 24.00%
57  โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 188
11 5.85
5 2.66
27 14.36
1 0.53
1 0.53
143 76.06
45 23.94%
58  โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 122
9 7.38
8 6.56
6 4.92
6 4.92
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
59  โรงเรียนริมวัง ๒ 22
2 9.09
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
60  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 168
13 7.74
3 1.79
16 9.52
6 3.57
0 0.00
130 77.38
38 22.62%
61  โรงเรียนบ้านขุนลาว 31
2 6.45
1 3.23
4 12.90
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
62  โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 133
2 1.50
7 5.26
21 15.79
0 0.00
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
63  โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 49
2 4.08
1 2.04
5 10.20
2 4.08
1 2.04
38 77.55
11 22.45%
64  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 211
2 0.95
20 9.48
24 11.37
1 0.47
0 0.00
164 77.73
47 22.27%
65  โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 72
4 5.56
2 2.78
9 12.50
1 1.39
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
66  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 91
9 9.89
1 1.10
10 10.99
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
67  โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 101
6 5.94
3 2.97
12 11.88
1 0.99
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
68  โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 79
1 1.27
14 17.72
1 1.27
0 0.00
1 1.27
62 78.48
17 21.52%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) 169
6 3.55
7 4.14
7 4.14
3 1.78
13 7.69
133 78.70
36 21.30%
70  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 138
8 5.80
6 4.35
12 8.70
0 0.00
3 2.17
109 78.99
29 21.01%
71  โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 81
4 4.94
1 1.23
12 14.81
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
72  โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 129
6 4.65
5 3.88
16 12.40
0 0.00
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
73  โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 48
4 8.33
0 0.00
5 10.42
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
74  โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 101
2 1.98
5 4.95
14 13.86
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
75  โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 254
16 6.30
7 2.76
28 11.02
1 0.39
0 0.00
202 79.53
52 20.47%
76  โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 131
17 12.98
9 6.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
77  โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 153
17 11.11
12 7.84
0 0.00
1 0.65
0 0.00
123 80.39
30 19.61%
78  โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 87
4 4.60
4 4.60
9 10.34
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
79  โรงเรียนบ้านปางหลวง 41
5 12.20
0 0.00
0 0.00
1 2.44
2 4.88
33 80.49
8 19.51%
80  โรงเรียนบ้านลังกา 67
2 2.99
3 4.48
1 1.49
3 4.48
4 5.97
54 80.60
13 19.40%
81  โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 258
10 3.88
10 3.88
29 11.24
1 0.39
0 0.00
208 80.62
50 19.38%
82  โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 88
3 3.41
5 5.68
9 10.23
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
83  โรงเรียนบ้านโป่งนก 224
2 0.89
21 9.38
16 7.14
1 0.45
3 1.34
181 80.80
43 19.20%
84  โรงเรียนบ้านสัน 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
4 5.88
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
85  โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
2 9.52
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
86  โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 37
2 5.41
4 10.81
1 2.70
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
87  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 85
1 1.18
0 0.00
15 17.65
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
88  โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 80
2 2.50
4 5.00
6 7.50
2 2.50
1 1.25
65 81.25
15 18.75%
89  โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 107
1 0.93
7 6.54
10 9.35
2 1.87
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
90  โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 59
0 0.00
1 1.69
10 16.95
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
91  โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 219
6 2.74
20 9.13
14 6.39
0 0.00
0 0.00
179 81.74
40 18.26%
92  โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 94
5 5.32
5 5.32
6 6.38
1 1.06
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
93  โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 100
5 5.00
8 8.00
2 2.00
0 0.00
3 3.00
82 82.00
18 18.00%
94  โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 28
2 7.14
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
95  โรงเรียนบ้านวังวิทยา 210
5 2.38
3 1.43
26 12.38
3 1.43
0 0.00
173 82.38
37 17.62%
96  โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 260
13 5.00
3 1.15
13 5.00
16 6.15
0 0.00
215 82.69
45 17.31%
97  โรงเรียนบัวสลีวิทยา 48
4 8.33
0 0.00
1 2.08
0 0.00
3 6.25
40 83.33
8 16.67%
98  โรงเรียนบ้านจำคาวตอง 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
99  โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 49
0 0.00
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
100  โรงเรียนบ้านแม่พุง 68
0 0.00
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
101  โรงเรียนบ้านป่าจั่น 101
0 0.00
0 0.00
16 15.84
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
102  โรงเรียนบ้านร้องบง 131
0 0.00
4 3.05
16 12.21
0 0.00
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
103  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 120
8 6.67
3 2.50
6 5.00
0 0.00
1 0.83
102 85.00
18 15.00%
104  โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 86
1 1.16
1 1.16
9 10.47
1 1.16
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
105  โรงเรียนบ้านดินดำ 108
2 1.85
3 2.78
10 9.26
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
106  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 199
3 1.51
4 2.01
6 3.02
7 3.52
7 3.52
172 86.43
27 13.57%
107  โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 60
1 1.67
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
108  โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 75
4 5.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
1 1.33
65 86.67
10 13.33%
109  โรงเรียนบ้านปางหก 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
110  โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) 138
4 2.90
4 2.90
2 1.45
5 3.62
3 2.17
120 86.96
18 13.04%
111  โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 142
0 0.00
18 12.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 87.32
18 12.68%
112  โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 97
4 4.12
1 1.03
3 3.09
4 4.12
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
113  โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 201
1 0.50
5 2.49
18 8.96
0 0.00
0 0.00
177 88.06
24 11.94%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 84
4 4.76
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
115  โรงเรียนร่องธารวิทยา 148
7 4.73
0 0.00
10 6.76
0 0.00
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
116  โรงเรียนบ้านป่าต้าก 157
4 2.55
3 1.91
7 4.46
2 1.27
2 1.27
139 88.54
18 11.46%
117  โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 515
13 2.52
3 0.58
39 7.57
0 0.00
3 0.58
457 88.74
58 11.26%
118  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 242
7 2.89
0 0.00
20 8.26
0 0.00
0 0.00
215 88.84
27 11.16%
119  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 318
8 2.52
5 1.57
8 2.52
8 2.52
6 1.89
283 88.99
35 11.01%
120  โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
121  โรงเรียนบ้านป่าตึง 49
3 6.12
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
122  โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 96
4 4.17
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
123  โรงเรียนบ้านสันติวัน 76
0 0.00
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
124  โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 613
11 1.79
14 2.28
16 2.61
8 1.31
5 0.82
559 91.19
54 8.81%
125  โรงเรียนบ้านถ้ำ 92
1 1.09
1 1.09
6 6.52
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
126  โรงเรียนบ้านเลาลี 208
6 2.88
4 1.92
6 2.88
1 0.48
1 0.48
190 91.35
18 8.65%
127  โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 106
1 0.94
0 0.00
8 7.55
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
128  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 113
0 0.00
2 1.77
4 3.54
0 0.00
3 2.65
104 92.04
9 7.96%
129  โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 271
4 1.48
6 2.21
7 2.58
4 1.48
0 0.00
250 92.25
21 7.75%
130  โรงเรียนบ้านป่าส้าน 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
1 1.69
55 93.22
4 6.78%
131  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) 164
2 1.22
0 0.00
9 5.49
0 0.00
0 0.00
153 93.29
11 6.71%
132  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 116
3 2.59
0 0.00
4 3.45
0 0.00
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
133  โรงเรียนบ้านขุนสรวย 100
2 2.00
1 1.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
134  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 382
7 1.83
6 1.57
9 2.36
0 0.00
0 0.00
360 94.24
22 5.76%
135  โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.56
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
136  โรงเรียนบ้านสิบสอง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
137  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 365
5 1.37
5 1.37
3 0.82
2 0.55
2 0.55
348 95.34
17 4.66%
138  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.35
0 0.00
83 97.65
2 2.35%
139  โรงเรียนเวียงผาวิทยา 449
2 0.45
3 0.67
3 0.67
1 0.22
0 0.00
440 98.00
9 2.00%
140  โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 110
0 0.00
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
108 98.18
2 1.82%
141  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านมังกาล่า 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านหนองบัว 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนริมวัง ๑ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,279 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  970 4.78
เตี้ย  958 4.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,618 7.98
ผอมและเตี้ย  561 2.77
อ้วนและเตี้ย  567 2.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,605 76.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,674 คน


23.05%


Powered By www.thaieducation.net