ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 104 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.31
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 38
4 10.53
3 7.89
9 23.68
2 5.26
0 0.00
20 52.63
18 47.37%
2  โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 49
8 16.33
5 10.20
6 12.24
3 6.12
0 0.00
27 55.10
22 44.90%
3  โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 178
27 15.17
4 2.25
19 10.67
0 0.00
3 1.69
125 70.22
53 29.78%
4  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 18
0 0.00
2 11.11
2 11.11
1 5.56
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
5  โรงเรียนบ้านปางลาว 111
10 9.01
8 7.21
3 2.70
6 5.41
3 2.70
81 72.97
30 27.03%
6  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 103
4 3.88
4 3.88
15 14.56
2 1.94
2 1.94
76 73.79
27 26.21%
7  โรงเรียนบ้านปุยคำ 116
6 5.17
10 8.62
12 10.34
1 0.86
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
8  โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 48
1 2.08
1 2.08
9 18.75
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
9  โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 192
13 6.77
4 2.08
15 7.81
9 4.69
2 1.04
149 77.60
43 22.40%
10  โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 170
3 1.76
3 1.76
27 15.88
1 0.59
1 0.59
135 79.41
35 20.59%
11  โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 64
0 0.00
0 0.00
12 18.75
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
12  โรงเรียนบ้านนางแลใน 130
3 2.31
5 3.85
16 12.31
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
13  โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 60
2 3.33
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
14  โรงเรียนบ้านริมลาว 108
9 8.33
3 2.78
6 5.56
1 0.93
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
15  โรงเรียนบ้านปางคึก 81
0 0.00
5 6.17
8 9.88
0 0.00
1 1.23
67 82.72
14 17.28%
16  โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 58
3 5.17
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
17  โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 146
7 4.79
3 2.05
8 5.48
0 0.00
0 0.00
128 87.67
18 12.33%
18  โรงเรียนบ้านจำบอน 122
0 0.00
0 0.00
10 8.20
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%

 

จำนวนนักเรียน  1,792 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  100 5.58
เตี้ย  60 3.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  192 10.71
ผอมและเตี้ย  26 1.45
อ้วนและเตี้ย  12 0.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  1,402 78.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 390 คน


21.76%


Powered By www.thaieducation.net