ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 188 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 188 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 385
35 9.09
39 10.13
50 12.99
74 19.22
89 23.12
98 25.45
287 74.55%
2  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 32
5 15.63
4 12.50
4 12.50
3 9.38
2 6.25
14 43.75
18 56.25%
3  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 18
4 22.22
1 5.56
5 27.78
0 0.00
0 0.00
8 44.44
10 55.56%
4  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 462
59 12.77
52 11.26
34 7.36
69 14.94
41 8.87
207 44.81
255 55.19%
5  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 28
5 17.86
5 17.86
5 17.86
0 0.00
0 0.00
13 46.43
15 53.57%
6  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 30
3 10.00
2 6.67
0 0.00
10 33.33
1 3.33
14 46.67
16 53.33%
7  โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 28
7 25.00
3 10.71
4 14.29
0 0.00
0 0.00
14 50.00
14 50.00%
8  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 65
6 9.23
4 6.15
17 26.15
1 1.54
1 1.54
36 55.38
29 44.62%
9  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 25
3 12.00
3 12.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 515
17 3.30
12 2.33
73 14.17
28 5.44
91 17.67
294 57.09
221 42.91%
11  โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 42
3 7.14
5 11.90
5 11.90
5 11.90
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
12  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 161
26 16.15
10 6.21
28 17.39
4 2.48
0 0.00
93 57.76
68 42.24%
13  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 63
7 11.11
11 17.46
8 12.70
0 0.00
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
14  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 33
1 3.03
11 33.33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
15  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 207
9 4.35
7 3.38
23 11.11
16 7.73
25 12.08
127 61.35
80 38.65%
16  โรงเรียนบ้านซับใหม่ 83
5 6.02
6 7.23
16 19.28
4 4.82
0 0.00
52 62.65
31 37.35%
17  โรงเรียนบ้านวังพง 30
2 6.67
1 3.33
6 20.00
2 6.67
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
18  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 115
18 15.65
10 8.70
8 6.96
6 5.22
0 0.00
73 63.48
42 36.52%
19  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 297
11 3.70
10 3.37
38 12.79
20 6.73
28 9.43
190 63.97
107 36.03%
20  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 310
29 9.35
29 9.35
24 7.74
29 9.35
0 0.00
199 64.19
111 35.81%
21  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 93
6 6.45
6 6.45
17 18.28
4 4.30
0 0.00
60 64.52
33 35.48%
22  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 90
4 4.44
1 1.11
12 13.33
14 15.56
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
23  โรงเรียนบ้านหนองขาม 91
15 16.48
10 10.99
6 6.59
0 0.00
0 0.00
60 65.93
31 34.07%
24  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 27
3 11.11
3 11.11
2 7.41
0 0.00
1 3.70
18 66.67
9 33.33%
25  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 91
11 12.09
12 13.19
6 6.59
1 1.10
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
26  โรงเรียนบ้านนา 31
1 3.23
0 0.00
8 25.81
0 0.00
1 3.23
21 67.74
10 32.26%
27  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 63
7 11.11
2 3.17
9 14.29
1 1.59
1 1.59
43 68.25
20 31.75%
28  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 176
11 6.25
15 8.52
13 7.39
9 5.11
6 3.41
122 69.32
54 30.68%
29  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 33
5 15.15
0 0.00
3 9.09
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
30  โรงเรียนหัวสระวิทยา 126
5 3.97
9 7.14
9 7.14
7 5.56
8 6.35
88 69.84
38 30.16%
31  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 444
37 8.33
11 2.48
70 15.77
8 1.80
7 1.58
311 70.05
133 29.95%
32  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 57
5 8.77
4 7.02
7 12.28
0 0.00
1 1.75
40 70.18
17 29.82%
33  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 405
15 3.70
15 3.70
48 11.85
28 6.91
14 3.46
285 70.37
120 29.63%
34  โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 44
0 0.00
1 2.27
12 27.27
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
35  โรงเรียนบ้านหนองจะบก 62
5 8.06
6 9.68
3 4.84
3 4.84
1 1.61
44 70.97
18 29.03%
36  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 176
23 13.07
10 5.68
16 9.09
2 1.14
0 0.00
125 71.02
51 28.98%
37  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 63
6 9.52
0 0.00
12 19.05
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
38  โรงเรียนบ้านเดื่อ 91
4 4.40
1 1.10
18 19.78
2 2.20
1 1.10
65 71.43
26 28.57%
39  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 84
5 5.95
0 0.00
11 13.10
5 5.95
3 3.57
60 71.43
24 28.57%
40  โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 93
6 6.45
5 5.38
15 16.13
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 351
13 3.70
19 5.41
65 18.52
1 0.28
0 0.00
253 72.08
98 27.92%
42  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 61
6 9.84
4 6.56
3 4.92
2 3.28
2 3.28
44 72.13
17 27.87%
43  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 79
5 6.33
2 2.53
9 11.39
2 2.53
4 5.06
57 72.15
22 27.85%
44  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 708
38 5.37
35 4.94
62 8.76
25 3.53
36 5.08
512 72.32
196 27.68%
45  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 76
5 6.58
1 1.32
12 15.79
3 3.95
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
46  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 58
2 3.45
1 1.72
13 22.41
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
47  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 156
11 7.05
7 4.49
9 5.77
8 5.13
8 5.13
113 72.44
43 27.56%
48  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 40
4 10.00
3 7.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
49  โรงเรียนบ้านโคกแสว 44
6 13.64
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
50  โรงเรียนบ้านไทรงาม 81
8 9.88
9 11.11
5 6.17
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
51  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 83
8 9.64
4 4.82
9 10.84
0 0.00
1 1.20
61 73.49
22 26.51%
52  โรงเรียนหนองกกสามัคคี 42
0 0.00
4 9.52
6 14.29
1 2.38
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
53  โรงเรียนบ้านทามจาน 35
3 8.57
0 0.00
3 8.57
3 8.57
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
54  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 156
12 7.69
4 2.56
12 7.69
10 6.41
2 1.28
116 74.36
40 25.64%
55  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 230
4 1.74
4 1.74
12 5.22
34 14.78
4 1.74
172 74.78
58 25.22%
56  โรงเรียนบ้านดอนละนาม 52
0 0.00
0 0.00
10 19.23
3 5.77
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
57  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 128
14 10.94
4 3.13
11 8.59
3 2.34
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
58  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 81
11 13.58
3 3.70
2 2.47
1 1.23
3 3.70
61 75.31
20 24.69%
59  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 130
13 10.00
0 0.00
19 14.62
0 0.00
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
60  โรงเรียนบ้านหนองจาน 41
2 4.88
1 2.44
5 12.20
2 4.88
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 165
16 9.70
3 1.82
21 12.73
0 0.00
0 0.00
125 75.76
40 24.24%
62  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 108
14 12.96
2 1.85
9 8.33
1 0.93
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
63  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 352
17 4.83
25 7.10
13 3.69
17 4.83
12 3.41
268 76.14
84 23.86%
64  โรงเรียนบ้านห้วยบง 63
2 3.17
5 7.94
8 12.70
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
65  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 93
1 1.08
4 4.30
17 18.28
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
66  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 34
4 11.76
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
67  โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 56
5 8.93
2 3.57
4 7.14
2 3.57
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
68  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 177
16 9.04
7 3.95
10 5.65
0 0.00
8 4.52
136 76.84
41 23.16%
69  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 229
12 5.24
5 2.18
32 13.97
4 1.75
0 0.00
176 76.86
53 23.14%
70  โรงเรียนบ้านท่ากูบ 156
10 6.41
5 3.21
8 5.13
8 5.13
5 3.21
120 76.92
36 23.08%
71  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 26
0 0.00
2 7.69
2 7.69
2 7.69
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 178
10 5.62
9 5.06
20 11.24
2 1.12
0 0.00
137 76.97
41 23.03%
73  โรงเรียนปากจาบวิทยา 109
8 7.34
1 0.92
15 13.76
1 0.92
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
74  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 123
8 6.50
2 1.63
17 13.82
0 0.00
1 0.81
95 77.24
28 22.76%
75  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 89
3 3.37
2 2.25
7 7.87
8 8.99
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
76  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 117
7 5.98
0 0.00
14 11.97
5 4.27
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
77  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) 59
6 10.17
2 3.39
5 8.47
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
78  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 132
16 12.12
0 0.00
10 7.58
3 2.27
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
79  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 41
4 9.76
3 7.32
2 4.88
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
80  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
2 8.70
1 4.35
18 78.26
5 21.74%
81  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 350
13 3.71
10 2.86
44 12.57
4 1.14
5 1.43
274 78.29
76 21.71%
82  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 106
0 0.00
0 0.00
22 20.75
0 0.00
1 0.94
83 78.30
23 21.70%
83  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 98
13 13.27
1 1.02
6 6.12
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
84  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 49
4 8.16
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
85  โรงเรียนบ้านหนองตอ 64
2 3.13
1 1.56
9 14.06
1 1.56
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
86  โรงเรียนบ้านหนองโจด 192
16 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 11.98
153 79.69
39 20.31%
87  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 268
9 3.36
10 3.73
35 13.06
0 0.00
0 0.00
214 79.85
54 20.15%
88  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 134
11 8.21
4 2.99
9 6.72
2 1.49
1 0.75
107 79.85
27 20.15%
89  โรงเรียนวังกะอาม 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
1 2.86
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
90  โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 152
5 3.29
2 1.32
23 15.13
0 0.00
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
91  โรงเรียนบ้านละหานค่าย 73
5 6.85
2 2.74
5 6.85
2 2.74
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
92  โรงเรียนบ้านยางเครือ 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
93  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 84
6 7.14
0 0.00
3 3.57
6 7.14
1 1.19
68 80.95
16 19.05%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 385
16 4.16
26 6.75
29 7.53
1 0.26
1 0.26
312 81.04
73 18.96%
95  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 95
8 8.42
0 0.00
5 5.26
0 0.00
5 5.26
77 81.05
18 18.95%
96  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 169
7 4.14
1 0.59
20 11.83
4 2.37
0 0.00
137 81.07
32 18.93%
97  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 64
0 0.00
0 0.00
8 12.50
4 6.25
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
98  โรงเรียนบ้านวังมน 91
0 0.00
3 3.30
13 14.29
1 1.10
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
99  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 38
0 0.00
0 0.00
7 18.42
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
100  โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 71
3 4.23
0 0.00
10 14.08
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
101  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
102  โรงเรียนบ้านโป่งเกต 33
3 9.09
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
103  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 88
8 9.09
3 3.41
4 4.55
1 1.14
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
104  โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 83
3 3.61
0 0.00
9 10.84
3 3.61
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
105  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 323
19 5.88
6 1.86
30 9.29
1 0.31
2 0.62
265 82.04
58 17.96%
106  โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
1 3.57
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
107  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 141
6 4.26
7 4.96
9 6.38
3 2.13
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
108  โรงเรียนบ้านท่าแตง 34
1 2.94
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
109  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 103
1 0.97
3 2.91
14 13.59
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
110  โรงเรียนบ้านดอนกอก 92
1 1.09
1 1.09
12 13.04
2 2.17
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
111  โรงเรียนบ้านห้วย 23
2 8.70
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
112  โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 52
6 11.54
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
113  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
4 13.79
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
114  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 41
6 14.63
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
115  โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 107
3 2.80
8 7.48
7 6.54
0 0.00
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
116  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 119
2 1.68
6 5.04
12 10.08
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
117  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 256
12 4.69
12 4.69
17 6.64
1 0.39
1 0.39
213 83.20
43 16.80%
118  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 803
50 6.23
36 4.48
45 5.60
2 0.25
1 0.12
669 83.31
134 16.69%
119  โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 72
5 6.94
1 1.39
6 8.33
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
120  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 78
1 1.28
2 2.56
10 12.82
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
121  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) 97
6 6.19
2 2.06
0 0.00
0 0.00
8 8.25
81 83.51
16 16.49%
122  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 61
4 6.56
1 1.64
3 4.92
1 1.64
1 1.64
51 83.61
10 16.39%
123  โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 171
9 5.26
4 2.34
11 6.43
2 1.17
2 1.17
143 83.63
28 16.37%
124  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 257
13 5.06
6 2.33
17 6.61
3 1.17
3 1.17
215 83.66
42 16.34%
125  โรงเรียนบ้านหนองผักชี 148
4 2.70
2 1.35
17 11.49
1 0.68
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
126  โรงเรียนบ้านหนองโสน 105
7 6.67
4 3.81
6 5.71
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
127  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 69
1 1.45
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
128  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 101
7 6.93
2 1.98
5 4.95
2 1.98
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
129  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 425
13 3.06
5 1.18
49 11.53
0 0.00
0 0.00
358 84.24
67 15.76%
130  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 96
9 9.38
1 1.04
4 4.17
1 1.04
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
131  โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 122
3 2.46
1 0.82
13 10.66
1 0.82
1 0.82
103 84.43
19 15.57%
132  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 45
0 0.00
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
133  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
134  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 145
6 4.14
3 2.07
11 7.59
2 1.38
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
135  โรงเรียนบ้านดงลาน 81
0 0.00
3 3.70
9 11.11
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
136  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 85
0 0.00
10 11.76
2 2.35
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
137  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
138  โรงเรียนบ้านซับยาง 43
2 4.65
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
139  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 130
8 6.15
2 1.54
6 4.62
2 1.54
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
140  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 116
6 5.17
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
141  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 22
0 0.00
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
142  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 153
2 1.31
4 2.61
14 9.15
0 0.00
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
143  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 208
7 3.37
18 8.65
2 0.96
0 0.00
0 0.00
181 87.02
27 12.98%
144  โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
1 1.61
1 1.61
54 87.10
8 12.90%
145  โรงเรียนรังงามวิทยา 117
1 0.85
2 1.71
7 5.98
5 4.27
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
146  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 135
6 4.44
4 2.96
7 5.19
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
147  โรงเรียนบ้านหนองโดน 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
148  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 147
6 4.08
0 0.00
12 8.16
0 0.00
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
149  โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 33
3 9.09
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
150  โรงเรียนบ้านซับหมี 141
3 2.13
5 3.55
8 5.67
1 0.71
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
151  โรงเรียนบ้านงิ้ว 117
1 0.85
2 1.71
11 9.40
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
152  โรงเรียนบ้านหนองดง 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
153  โรงเรียนบ้านหนองแขม 60
1 1.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
1 1.67
53 88.33
7 11.67%
154  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 104
4 3.85
2 1.92
6 5.77
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
155  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 206
7 3.40
8 3.88
8 3.88
0 0.00
0 0.00
183 88.83
23 11.17%
156  โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 63
1 1.59
1 1.59
4 6.35
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
157  โรงเรียนบ้านสะพานยาว 183
7 3.83
3 1.64
10 5.46
0 0.00
0 0.00
163 89.07
20 10.93%
158  โรงเรียนบ้านบะเสียว 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
2 4.26
42 89.36
5 10.64%
159  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 119
3 2.52
4 3.36
4 3.36
0 0.00
1 0.84
107 89.92
12 10.08%
160  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
161  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 61
0 0.00
3 4.92
3 4.92
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
162  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 83
2 2.41
0 0.00
4 4.82
1 1.20
1 1.20
75 90.36
8 9.64%
163  โรงเรียนบ้านโนนฝาย 43
0 0.00
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
164  โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 121
0 0.00
0 0.00
7 5.79
4 3.31
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
165  โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
166  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) 100
2 2.00
3 3.00
2 2.00
2 2.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
167  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
2 2.99
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
168  โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 46
0 0.00
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
169  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 165
5 3.03
3 1.82
0 0.00
3 1.82
3 1.82
151 91.52
14 8.48%
170  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 166
3 1.81
4 2.41
4 2.41
1 0.60
2 1.20
152 91.57
14 8.43%
171  โรงเรียนโป่งขุนเพชร 86
0 0.00
0 0.00
7 8.14
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
172  โรงเรียนบ้านซับไทร 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
1 2.63
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
173  โรงเรียนบ้านวังคมคาย 143
3 2.10
2 1.40
4 2.80
2 1.40
0 0.00
132 92.31
11 7.69%
174  โรงเรียนซับมงคลวิทยา 168
2 1.19
2 1.19
5 2.98
2 1.19
1 0.60
156 92.86
12 7.14%
175  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
176  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 101
2 1.98
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
177  โรงเรียนบ้านตาล 130
5 3.85
1 0.77
1 0.77
1 0.77
1 0.77
121 93.08
9 6.92%
178  โรงเรียนบ้านวังกุง 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
179  โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 104
3 2.88
0 0.00
4 3.85
0 0.00
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
180  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 36
2 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
181  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
182  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 123
0 0.00
1 0.81
3 2.44
1 0.81
0 0.00
118 95.93
5 4.07%
183  โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
184  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 110
2 1.82
0 0.00
1 0.91
0 0.00
0 0.00
107 97.27
3 2.73%
185  โรงเรียนบ้านโคกไค 84
2 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
186  โรงเรียนบ้านหนองตานา 133
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,148 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,200 5.42
เตี้ย  790 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,978 8.93
ผอมและเตี้ย  605 2.73
อ้วนและเตี้ย  478 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,097 77.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,051 คน


22.81%


Powered By www.thaieducation.net