ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 243 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.75
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนหัน 48
11 22.92
5 10.42
5 10.42
7 14.58
2 4.17
18 37.50
30 62.50%
2  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 20
7 35.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
2 10.00
8 40.00
12 60.00%
3  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 44
1 2.27
9 20.45
5 11.36
3 6.82
6 13.64
20 45.45
24 54.55%
4  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 50
11 22.00
0 0.00
12 24.00
2 4.00
0 0.00
25 50.00
25 50.00%
5  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 16
0 0.00
2 12.50
6 37.50
0 0.00
0 0.00
8 50.00
8 50.00%
6  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 139
13 9.35
14 10.07
9 6.47
14 10.07
16 11.51
73 52.52
66 47.48%
7  โรงเรียนบ้านจมื่น 34
6 17.65
3 8.82
6 17.65
1 2.94
0 0.00
18 52.94
16 47.06%
8  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 297
48 16.16
17 5.72
40 13.47
9 3.03
25 8.42
158 53.20
139 46.80%
9  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 89
8 8.99
10 11.24
4 4.49
5 5.62
14 15.73
48 53.93
41 46.07%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 171
9 5.26
26 15.20
18 10.53
23 13.45
2 1.17
93 54.39
78 45.61%
11  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 36
8 22.22
0 0.00
4 11.11
4 11.11
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
12  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 224
20 8.93
20 8.93
43 19.20
9 4.02
6 2.68
126 56.25
98 43.75%
13  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 96
9 9.38
3 3.13
9 9.38
10 10.42
11 11.46
54 56.25
42 43.75%
14  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 71
7 9.86
4 5.63
13 18.31
4 5.63
3 4.23
40 56.34
31 43.66%
15  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 199
47 23.62
8 4.02
26 13.07
0 0.00
0 0.00
118 59.30
81 40.70%
16  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 197
7 3.55
13 6.60
38 19.29
5 2.54
17 8.63
117 59.39
80 40.61%
17  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 43
9 20.93
0 0.00
4 9.30
4 9.30
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
18  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 109
15 13.76
10 9.17
17 15.60
0 0.00
0 0.00
67 61.47
42 38.53%
19  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1135
111 9.78
53 4.67
236 20.79
36 3.17
0 0.00
699 61.59
436 38.41%
20  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 32
4 12.50
3 9.38
3 9.38
1 3.13
1 3.13
20 62.50
12 37.50%
21  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 235
44 18.72
8 3.40
20 8.51
14 5.96
0 0.00
149 63.40
86 36.60%
22  โรงเรียนบ้านสระแต้ 41
2 4.88
2 4.88
3 7.32
4 9.76
4 9.76
26 63.41
15 36.59%
23  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 33
5 15.15
2 6.06
5 15.15
0 0.00
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
24  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111
5 4.50
9 8.11
11 9.91
9 8.11
6 5.41
71 63.96
40 36.04%
25  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 62
6 9.68
2 3.23
13 20.97
1 1.61
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
26  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 119
8 6.72
6 5.04
13 10.92
7 5.88
8 6.72
77 64.71
42 35.29%
27  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 83
10 12.05
7 8.43
10 12.05
2 2.41
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
28  โรงเรียนบ้านหนองปลา 168
17 10.12
7 4.17
28 16.67
6 3.57
0 0.00
110 65.48
58 34.52%
29  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 113
11 9.73
4 3.54
15 13.27
7 6.19
2 1.77
74 65.49
39 34.51%
30  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 58
4 6.90
6 10.34
5 8.62
4 6.90
1 1.72
38 65.52
20 34.48%
31  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 105
12 11.43
6 5.71
9 8.57
4 3.81
4 3.81
70 66.67
35 33.33%
32  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 91
15 16.48
0 0.00
14 15.38
0 0.00
1 1.10
61 67.03
30 32.97%
33  โรงเรียนหนองเบนประภากร 49
4 8.16
3 6.12
7 14.29
2 4.08
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
34  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 31
0 0.00
1 3.23
9 29.03
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
35  โรงเรียนบ้านหลุบคา 66
8 12.12
7 10.61
6 9.09
0 0.00
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
36  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 82
5 6.10
4 4.88
5 6.10
7 8.54
5 6.10
56 68.29
26 31.71%
37  โรงเรียนบ้านกลาง 76
10 13.16
0 0.00
12 15.79
2 2.63
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
38  โรงเรียนบ้านนาสีดา 147
12 8.16
12 8.16
8 5.44
12 8.16
2 1.36
101 68.71
46 31.29%
39  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 93
3 3.23
7 7.53
17 18.28
2 2.15
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
40  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 161
17 10.56
5 3.11
12 7.45
0 0.00
16 9.94
111 68.94
50 31.06%
41  โรงเรียนบ้านโนนทอง 65
3 4.62
4 6.15
7 10.77
3 4.62
3 4.62
45 69.23
20 30.77%
42  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 397
18 4.53
6 1.51
48 12.09
24 6.05
26 6.55
275 69.27
122 30.73%
43  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 140
5 3.57
7 5.00
29 20.71
2 1.43
0 0.00
97 69.29
43 30.71%
44  โรงเรียนบ้านหนองรวก 82
6 7.32
4 4.88
11 13.41
0 0.00
4 4.88
57 69.51
25 30.49%
45  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 148
8 5.41
10 6.76
15 10.14
6 4.05
6 4.05
103 69.59
45 30.41%
46  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 135
17 12.59
3 2.22
9 6.67
10 7.41
2 1.48
94 69.63
41 30.37%
47  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 47
2 4.26
0 0.00
10 21.28
2 4.26
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
48  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 54
1 1.85
0 0.00
9 16.67
6 11.11
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
49  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 231
13 5.63
13 5.63
19 8.23
8 3.46
15 6.49
163 70.56
68 29.44%
50  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 127
14 11.02
9 7.09
12 9.45
2 1.57
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
51  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 38
4 10.53
2 5.26
2 5.26
2 5.26
1 2.63
27 71.05
11 28.95%
52  โรงเรียนสระโพนทอง 121
4 3.31
5 4.13
12 9.92
4 3.31
10 8.26
86 71.07
35 28.93%
53  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 201
6 2.99
15 7.46
32 15.92
3 1.49
2 1.00
143 71.14
58 28.86%
54  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 106
19 17.92
3 2.83
6 5.66
2 1.89
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 53
5 9.43
3 5.66
7 13.21
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
56  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 75
6 8.00
15 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
57  โรงเรียนบ้านเรือ 51
7 13.73
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
58  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 73
5 6.85
0 0.00
10 13.70
3 4.11
2 2.74
53 72.60
20 27.40%
59  โรงเรียนบ้านหัวโสก 73
0 0.00
4 5.48
13 17.81
3 4.11
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
60  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 140
10 7.14
10 7.14
3 2.14
11 7.86
4 2.86
102 72.86
38 27.14%
61  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 107
3 2.80
5 4.67
19 17.76
2 1.87
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
62  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 201
8 3.98
5 2.49
41 20.40
0 0.00
0 0.00
147 73.13
54 26.87%
63  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 86
11 12.79
0 0.00
12 13.95
0 0.00
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
64  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 79
3 3.80
9 11.39
7 8.86
2 2.53
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
65  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 96
7 7.29
7 7.29
11 11.46
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
66  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 93
5 5.38
5 5.38
10 10.75
3 3.23
1 1.08
69 74.19
24 25.81%
67  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 66
1 1.52
2 3.03
14 21.21
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
68  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 101
6 5.94
3 2.97
8 7.92
5 4.95
4 3.96
75 74.26
26 25.74%
69  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 39
2 5.13
5 12.82
0 0.00
3 7.69
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
70  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 94
16 17.02
5 5.32
0 0.00
3 3.19
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
71  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 113
11 9.73
4 3.54
5 4.42
4 3.54
4 3.54
85 75.22
28 24.78%
72  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 101
10 9.90
3 2.97
9 8.91
2 1.98
1 0.99
76 75.25
25 24.75%
73  โรงเรียนบ้านกุดแดง 41
7 17.07
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
74  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 29
0 0.00
4 13.79
2 6.90
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
75  โรงเรียนบ้านดงกลาง 92
5 5.43
5 5.43
9 9.78
0 0.00
3 3.26
70 76.09
22 23.91%
76  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 175
10 5.71
13 7.43
15 8.57
2 1.14
1 0.57
134 76.57
41 23.43%
77  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 172
15 8.72
8 4.65
16 9.30
1 0.58
0 0.00
132 76.74
40 23.26%
78  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 155
7 4.52
6 3.87
23 14.84
0 0.00
0 0.00
119 76.77
36 23.23%
79  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 95
15 15.79
1 1.05
6 6.32
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
80  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 78
3 3.85
0 0.00
13 16.67
2 2.56
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
81  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 122
2 1.64
6 4.92
20 16.39
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
82  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 149
10 6.71
7 4.70
4 2.68
6 4.03
7 4.70
115 77.18
34 22.82%
83  โรงเรียนบ้านดงพอง 22
1 4.55
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
84  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 163
13 7.98
8 4.91
10 6.13
6 3.68
0 0.00
126 77.30
37 22.70%
85  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 31
3 9.68
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
86  โรงเรียนบ้านหนองแซง 204
15 7.35
0 0.00
29 14.22
2 0.98
0 0.00
158 77.45
46 22.55%
87  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 166
9 5.42
0 0.00
24 14.46
3 1.81
1 0.60
129 77.71
37 22.29%
88  โรงเรียนบ้านคอนสาร 171
7 4.09
4 2.34
27 15.79
0 0.00
0 0.00
133 77.78
38 22.22%
89  โรงเรียนบ้านดงใต้ 59
4 6.78
4 6.78
5 8.47
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
90  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 82
1 1.22
1 1.22
6 7.32
3 3.66
7 8.54
64 78.05
18 21.95%
91  โรงเรียนบ้านโปร่ง 46
2 4.35
2 4.35
6 13.04
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
92  โรงเรียนบ้านโนนโจด 74
6 8.11
3 4.05
4 5.41
3 4.05
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
93  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 153
10 6.54
3 1.96
19 12.42
1 0.65
0 0.00
120 78.43
33 21.57%
94  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 52
7 13.46
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
95  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 52
1 1.92
3 5.77
5 9.62
2 3.85
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
96  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 266
22 8.27
7 2.63
27 10.15
0 0.00
0 0.00
210 78.95
56 21.05%
97  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 105
11 10.48
5 4.76
6 5.71
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
98  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 67
1 1.49
1 1.49
11 16.42
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 514
23 4.47
8 1.56
71 13.81
2 0.39
2 0.39
408 79.38
106 20.62%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 175
11 6.29
7 4.00
14 8.00
1 0.57
3 1.71
139 79.43
36 20.57%
101  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 73
6 8.22
3 4.11
4 5.48
2 2.74
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
102  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 137
4 2.92
3 2.19
19 13.87
1 0.73
1 0.73
109 79.56
28 20.44%
103  โรงเรียนบ้านนาดี 59
2 3.39
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
104  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 69
6 8.70
5 7.25
3 4.35
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
105  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 74
10 13.51
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
106  โรงเรียนบ้านนายม 99
6 6.06
4 4.04
4 4.04
3 3.03
3 3.03
79 79.80
20 20.20%
107  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 239
14 5.86
11 4.60
9 3.77
5 2.09
9 3.77
191 79.92
48 20.08%
108  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 30
0 0.00
1 3.33
4 13.33
1 3.33
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
109  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 76
2 2.63
1 1.32
5 6.58
6 7.89
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
110  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 92
2 2.17
1 1.09
14 15.22
1 1.09
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
111  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 124
2 1.61
1 0.81
16 12.90
1 0.81
4 3.23
100 80.65
24 19.35%
112  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 57
5 8.77
0 0.00
0 0.00
6 10.53
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
113  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 47
6 12.77
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
114  โรงเรียนบ้านวังหิน 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
115  โรงเรียนบ้านหนองกุง 231
10 4.33
5 2.16
29 12.55
0 0.00
0 0.00
187 80.95
44 19.05%
116  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 163
9 5.52
3 1.84
18 11.04
1 0.61
0 0.00
132 80.98
31 19.02%
117  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 202
5 2.48
4 1.98
18 8.91
2 0.99
9 4.46
164 81.19
38 18.81%
118  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
1 6.25
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
119  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 156
5 3.21
6 3.85
18 11.54
0 0.00
0 0.00
127 81.41
29 18.59%
120  โรงเรียนบ้านสีปลาด 92
8 8.70
2 2.17
7 7.61
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
121  โรงเรียนบุปผาราม 76
5 6.58
5 6.58
4 5.26
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
122  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 38
0 0.00
0 0.00
7 18.42
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
123  โรงเรียนบ้านม่วง 136
1 0.74
1 0.74
18 13.24
3 2.21
2 1.47
111 81.62
25 18.38%
124  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 22
0 0.00
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
125  โรงเรียนศาลาสามัคคี 132
4 3.03
8 6.06
12 9.09
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
126  โรงเรียนหัวนานคร 99
3 3.03
2 2.02
12 12.12
1 1.01
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
127  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 259
11 4.25
7 2.70
19 7.34
1 0.39
9 3.47
212 81.85
47 18.15%
128  โรงเรียนบ้านโนนข่า 61
5 8.20
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
129  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 61
2 3.28
5 8.20
3 4.92
1 1.64
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
130  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 67
5 7.46
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
131  โรงเรียนบ้านคลองบอน 51
3 5.88
2 3.92
4 7.84
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
132  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
133  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 52
1 1.92
3 5.77
5 9.62
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
134  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 52
5 9.62
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
135  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 29
1 3.45
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
136  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 116
10 8.62
1 0.86
8 6.90
1 0.86
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
137  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 186
14 7.53
0 0.00
18 9.68
0 0.00
0 0.00
154 82.80
32 17.20%
138  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 35
3 8.57
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
139  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 142
5 3.52
7 4.93
12 8.45
0 0.00
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
140  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 71
8 11.27
2 2.82
2 2.82
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
141  โรงเรียนบ้านนาบัว 77
2 2.60
1 1.30
9 11.69
1 1.30
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
142  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 30
2 6.67
1 3.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
143  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 108
3 2.78
4 3.70
9 8.33
2 1.85
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
144  โรงเรียนสามสวนวิทยา 265
12 4.53
8 3.02
15 5.66
4 1.51
5 1.89
221 83.40
44 16.60%
145  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 103
9 8.74
4 3.88
2 1.94
1 0.97
1 0.97
86 83.50
17 16.50%
146  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
147  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 81
4 4.94
1 1.23
3 3.70
2 2.47
3 3.70
68 83.95
13 16.05%
148  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 106
4 3.77
5 4.72
7 6.60
1 0.94
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
149  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 69
1 1.45
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
150  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 183
8 4.37
6 3.28
14 7.65
1 0.55
0 0.00
154 84.15
29 15.85%
151  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 140
1 0.71
5 3.57
15 10.71
0 0.00
1 0.71
118 84.29
22 15.71%
152  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 141
7 4.96
6 4.26
7 4.96
2 1.42
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
153  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 149
10 6.71
0 0.00
11 7.38
2 1.34
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
154  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 156
7 4.49
4 2.56
13 8.33
0 0.00
0 0.00
132 84.62
24 15.38%
155  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 86
7 8.14
3 3.49
3 3.49
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
156  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 15.09
45 84.91
8 15.09%
157  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 67
5 7.46
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
158  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 62
1 1.61
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
159  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 125
2 1.60
2 1.60
14 11.20
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
160  โรงเรียนบ้านก่าน 153
11 7.19
0 0.00
11 7.19
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
161  โรงเรียนบ้านดงบัง 35
3 8.57
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
162  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 63
3 4.76
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
163  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 56
5 8.93
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
164  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 226
12 5.31
10 4.42
6 2.65
4 1.77
0 0.00
194 85.84
32 14.16%
165  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 184
2 1.09
3 1.63
14 7.61
7 3.80
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
166  โรงเรียนบ้านธาตุ 164
13 7.93
0 0.00
10 6.10
0 0.00
0 0.00
141 85.98
23 14.02%
167  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 124
9 7.26
0 0.00
6 4.84
2 1.61
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
168  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 125
3 2.40
4 3.20
3 2.40
3 2.40
4 3.20
108 86.40
17 13.60%
169  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 103
4 3.88
2 1.94
5 4.85
2 1.94
1 0.97
89 86.41
14 13.59%
170  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 59
0 0.00
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
171  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 179
0 0.00
7 3.91
16 8.94
0 0.00
1 0.56
155 86.59
24 13.41%
172  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
173  โรงเรียนบ้านห้วยไห 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
174  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 90
4 4.44
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
175  โรงเรียนบ้านหนองคัน 189
12 6.35
2 1.06
11 5.82
0 0.00
0 0.00
164 86.77
25 13.23%
176  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 61
1 1.64
2 3.28
4 6.56
1 1.64
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
177  โรงเรียนบ้านเขวา 84
3 3.57
2 2.38
6 7.14
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
178  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 77
2 2.60
2 2.60
4 5.19
2 2.60
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
179  โรงเรียนบ้านวังม่วง 224
8 3.57
8 3.57
3 1.34
5 2.23
5 2.23
195 87.05
29 12.95%
180  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 78
4 5.13
1 1.28
5 6.41
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
181  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 63
2 3.17
2 3.17
2 3.17
2 3.17
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
182  โรงเรียนฉิมพลีมา 103
4 3.88
0 0.00
6 5.83
3 2.91
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
183  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 64
2 3.13
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
184  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 57
2 3.51
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
185  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
2 4.08
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
186  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
187  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 159
4 2.52
4 2.52
9 5.66
2 1.26
0 0.00
140 88.05
19 11.95%
188  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 170
10 5.88
0 0.00
6 3.53
0 0.00
4 2.35
150 88.24
20 11.76%
189  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 85
1 1.18
0 0.00
6 7.06
1 1.18
2 2.35
75 88.24
10 11.76%
190  โรงเรียนบ้านกุดแคน 26
0 0.00
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
191  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
0 0.00
1 1.61
55 88.71
7 11.29%
192  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 90
3 3.33
2 2.22
5 5.56
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
193  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
194  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
195  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 404
26 6.44
9 2.23
5 1.24
2 0.50
2 0.50
360 89.11
44 10.89%
196  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 83
1 1.20
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
197  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
198  โรงเรียนบ้านห้างสูง 82
2 2.44
1 1.22
2 2.44
3 3.66
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
199  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 123
2 1.63
2 1.63
7 5.69
1 0.81
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
200  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 72
0 0.00
3 4.17
3 4.17
1 1.39
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
201  โรงเรียนบ้านโคกกุง 211
16 7.58
0 0.00
4 1.90
0 0.00
0 0.00
191 90.52
20 9.48%
202  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 53
2 3.77
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
203  โรงเรียนบ้านโนนงาม 75
5 6.67
1 1.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
204  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 97
2 2.06
1 1.03
6 6.19
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
205  โรงเรียนบ้านขามป้อม 143
5 3.50
2 1.40
5 3.50
1 0.70
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
206  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
207  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 176
0 0.00
0 0.00
10 5.68
6 3.41
0 0.00
160 90.91
16 9.09%
208  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 101
2 1.98
2 1.98
0 0.00
0 0.00
5 4.95
92 91.09
9 8.91%
209  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 34
1 2.94
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
210  โรงเรียนบ้านหนองคู 160
3 1.88
2 1.25
3 1.88
3 1.88
3 1.88
146 91.25
14 8.75%
211  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 198
3 1.52
2 1.01
9 4.55
2 1.01
1 0.51
181 91.41
17 8.59%
212  โรงเรียนบ้านนาแก 293
4 1.37
3 1.02
7 2.39
3 1.02
8 2.73
268 91.47
25 8.53%
213  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
3 4.11
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
214  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 74
1 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 6.76
68 91.89
6 8.11%
215  โรงเรียนบ้านพีพวย 76
2 2.63
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
216  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 107
0 0.00
0 0.00
8 7.48
0 0.00
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
217  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
218  โรงเรียนบ้านหินลาด 54
0 0.00
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
219  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 123
0 0.00
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
220  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
2 2.70
1 1.35
69 93.24
5 6.76%
221  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 241
10 4.15
0 0.00
6 2.49
0 0.00
0 0.00
225 93.36
16 6.64%
222  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 76
3 3.95
0 0.00
1 1.32
1 1.32
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
223  โรงเรียนบ้านเมืองคง 98
2 2.04
1 1.02
3 3.06
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
224  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 50
0 0.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
225  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 238
3 1.26
3 1.26
7 2.94
1 0.42
0 0.00
224 94.12
14 5.88%
226  โรงเรียนบ้านกุดจอก 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.77
49 94.23
3 5.77%
227  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
228  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
229  โรงเรียนบ้านโคกงาม 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
230  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 58
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
231  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 219
2 0.91
5 2.28
1 0.46
2 0.91
1 0.46
208 94.98
11 5.02%
232  โรงเรียนบ้านโนนชาด 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
233  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
234  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 90
3 3.33
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
235  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 99
0 0.00
0 0.00
2 2.02
2 2.02
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
236  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
237  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 136
0 0.00
0 0.00
4 2.94
0 0.00
0 0.00
132 97.06
4 2.94%
238  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
239  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
240  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 158
0 0.00
0 0.00
4 2.53
0 0.00
0 0.00
154 97.47
4 2.53%
241  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 178
0 0.00
0 0.00
2 1.12
0 0.00
0 0.00
176 98.88
2 1.12%
242  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,404 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,523 5.77
เตี้ย  819 3.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,348 8.89
ผอมและเตี้ย  504 1.91
อ้วนและเตี้ย  366 1.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,844 78.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,560 คน


21.06%


Powered By www.thaieducation.net