ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 228 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 178 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.07
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านชีลองใต้ 102
11 10.78
11 10.78
18 17.65
15 14.71
24 23.53
23 22.55
79 77.45%
2  โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 70
41 58.57
0 0.00
8 11.43
0 0.00
1 1.43
20 28.57
50 71.43%
3  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 86
12 13.95
17 19.77
22 25.58
4 4.65
0 0.00
31 36.05
55 63.95%
4  โรงเรียนบ้านห้วยหัน 144
75 52.08
0 0.00
12 8.33
0 0.00
0 0.00
57 39.58
87 60.42%
5  โรงเรียนบ้านโนนถาวร 96
21 21.88
9 9.38
22 22.92
4 4.17
0 0.00
40 41.67
56 58.33%
6  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 51
9 17.65
2 3.92
8 15.69
6 11.76
2 3.92
24 47.06
27 52.94%
7  โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 61
13 21.31
0 0.00
15 24.59
2 3.28
1 1.64
30 49.18
31 50.82%
8  โรงเรียน บ้านหนองไฮเหนือ 65
7 10.77
8 12.31
7 10.77
5 7.69
5 7.69
33 50.77
32 49.23%
9  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 42
6 14.29
7 16.67
4 9.52
2 4.76
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
10  โรงเรียน บ้านนารี 140
17 12.14
13 9.29
21 15.00
9 6.43
0 0.00
80 57.14
60 42.86%
11  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 133
3 2.26
23 17.29
5 3.76
25 18.80
1 0.75
76 57.14
57 42.86%
12  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 99
12 12.12
2 2.02
15 15.15
10 10.10
2 2.02
58 58.59
41 41.41%
13  โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ 87
9 10.34
1 1.15
7 8.05
10 11.49
8 9.20
52 59.77
35 40.23%
14  โรงเรียน บ้านหินกอง 42
6 14.29
7 16.67
3 7.14
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
15  โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ 2558
133 5.20
14 0.55
445 17.40
147 5.75
229 8.95
1590 62.16
968 37.84%
16  โรงเรียนบ้านหินลาด 24
3 12.50
0 0.00
6 25.00
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
17  โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 51
10 19.61
4 7.84
5 9.80
0 0.00
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
18  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง 116
12 10.34
0 0.00
17 14.66
8 6.90
6 5.17
73 62.93
43 37.07%
19  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 276
32 11.59
26 9.42
17 6.16
16 5.80
10 3.62
175 63.41
101 36.59%
20  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 55
16 29.09
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
21  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 216
17 7.87
22 10.19
13 6.02
14 6.48
12 5.56
138 63.89
78 36.11%
22  โรงเรียนบ้านนามน 125
2 1.60
1 0.80
40 32.00
1 0.80
0 0.00
81 64.80
44 35.20%
23  โรงเรียนบ้านกุดยาง 40
4 10.00
1 2.50
3 7.50
4 10.00
2 5.00
26 65.00
14 35.00%
24  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 44
5 11.36
2 4.55
5 11.36
2 4.55
1 2.27
29 65.91
15 34.09%
25  โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) 91
17 18.68
3 3.30
11 12.09
0 0.00
0 0.00
60 65.93
31 34.07%
26  โรงเรียนบ้านโสกรัง 50
5 10.00
2 4.00
6 12.00
3 6.00
1 2.00
33 66.00
17 34.00%
27  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 65
8 12.31
0 0.00
14 21.54
0 0.00
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
28  โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 77
9 11.69
4 5.19
12 15.58
1 1.30
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
29  โรงเรียน บ้านสงแคน 43
5 11.63
3 6.98
5 11.63
0 0.00
1 2.33
29 67.44
14 32.56%
30  โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 112
15 13.39
6 5.36
12 10.71
3 2.68
0 0.00
76 67.86
36 32.14%
31  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 112
11 9.82
8 7.14
14 12.50
1 0.89
1 0.89
77 68.75
35 31.25%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 429
33 7.69
12 2.80
57 13.29
22 5.13
8 1.86
297 69.23
132 30.77%
33  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 153
12 7.84
2 1.31
27 17.65
4 2.61
0 0.00
108 70.59
45 29.41%
34  โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 176
18 10.23
0 0.00
27 15.34
5 2.84
1 0.57
125 71.02
51 28.98%
35  โรงเรียน บ้านโนนศรีสง่า 118
10 8.47
7 5.93
14 11.86
3 2.54
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
36  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
4 19.05
15 71.43
6 28.57%
37  โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 71
11 15.49
1 1.41
7 9.86
1 1.41
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
38  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 47
6 12.77
3 6.38
4 8.51
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
39  โรงเรียนบ้านหนองไห 91
7 7.69
4 4.40
12 13.19
2 2.20
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
40  โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 126
11 8.73
0 0.00
22 17.46
1 0.79
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
41  โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 105
16 15.24
2 1.90
8 7.62
0 0.00
2 1.90
77 73.33
28 26.67%
42  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 147
12 8.16
11 7.48
7 4.76
0 0.00
9 6.12
108 73.47
39 26.53%
43  โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 68
16 23.53
1 1.47
1 1.47
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
44  โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 42
3 7.14
0 0.00
4 9.52
4 9.52
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
45  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 88
9 10.23
1 1.14
4 4.55
7 7.95
2 2.27
65 73.86
23 26.14%
46  โรงเรียน บ้านค่ายหางเรียง 46
5 10.87
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
47  โรงเรียนบ้านโนนกอก 27
0 0.00
0 0.00
7 25.93
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
48  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า 192
15 7.81
7 3.65
24 12.50
2 1.04
1 0.52
143 74.48
49 25.52%
49  โรงเรียน สามพันตาราษฎร์อุทิศ 169
21 12.43
11 6.51
9 5.33
2 1.18
0 0.00
126 74.56
43 25.44%
50  โรงเรียนบ้านซับสีทอง 63
13 20.63
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
51  โรงเรียน บ้านหัวนาคำ 174
7 4.02
16 9.20
13 7.47
7 4.02
1 0.57
130 74.71
44 25.29%
52  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 255
26 10.20
1 0.39
16 6.27
7 2.75
14 5.49
191 74.90
64 25.10%
53  โรงเรียน บ้านกุดหูลิง 150
11 7.33
0 0.00
14 9.33
6 4.00
6 4.00
113 75.33
37 24.67%
54  โรงเรียน บ้านเขว้าศึกษา 281
11 3.91
7 2.49
13 4.63
21 7.47
17 6.05
212 75.44
69 24.56%
55  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 45
3 6.67
2 4.44
5 11.11
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
56  โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 79
6 7.59
0 0.00
12 15.19
1 1.27
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
57  โรงเรียนบ้านลาดใต้ 121
14 11.57
1 0.83
13 10.74
1 0.83
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
58  โรงเรียนบ้านต้อน 46
5 10.87
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
59  โรงเรียน บ้านนาสีนวล 63
0 0.00
5 7.94
10 15.87
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
60  โรงเรียน บ้านแก้งยาว 89
1 1.12
5 5.62
10 11.24
3 3.37
2 2.25
68 76.40
21 23.60%
61  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 145
5 3.45
7 4.83
12 8.28
6 4.14
4 2.76
111 76.55
34 23.45%
62  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 78
5 6.41
6 7.69
7 8.97
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
63  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 13
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
64  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 44
1 2.27
2 4.55
5 11.36
2 4.55
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
65  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก 108
5 4.63
3 2.78
15 13.89
1 0.93
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
66  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 36
2 5.56
0 0.00
5 13.89
1 2.78
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
67  โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 45
8 17.78
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
68  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 77
2 2.60
2 2.60
11 14.29
2 2.60
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
69  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 59
3 5.08
3 5.08
4 6.78
3 5.08
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
70  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 46
2 4.35
0 0.00
7 15.22
1 2.17
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
71  โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 47
4 8.51
2 4.26
3 6.38
0 0.00
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
72  โรงเรียนบ้านหนองแวง 126
4 3.17
0 0.00
21 16.67
0 0.00
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
73  โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 36
1 2.78
0 0.00
5 13.89
1 2.78
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
74  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 114
6 5.26
2 1.75
13 11.40
1 0.88
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
75  โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
76  โรงเรียน บ้านฝาย 70
4 5.71
1 1.43
7 10.00
1 1.43
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
77  โรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา 98
9 9.18
2 2.04
5 5.10
2 2.04
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
78  โรงเรียน บ้านเล่าวิทยาคาร 201
7 3.48
4 1.99
23 11.44
2 1.00
0 0.00
165 82.09
36 17.91%
79  โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 45
2 4.44
2 4.44
3 6.67
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
80  โรงเรียน บ้านกุดไผ่ 102
3 2.94
3 2.94
11 10.78
1 0.98
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
81  โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 57
1 1.75
3 5.26
5 8.77
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
82  โรงเรียน หนองเบ็นเจริญวิทย์ 97
4 4.12
2 2.06
10 10.31
1 1.03
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
83  โรงเรียน บ้านห้วยร่วม 75
5 6.67
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
84  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 58
2 3.45
2 3.45
3 5.17
1 1.72
2 3.45
48 82.76
10 17.24%
85  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 83
8 9.64
1 1.20
5 6.02
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
86  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) 172
6 3.49
8 4.65
7 4.07
5 2.91
3 1.74
143 83.14
29 16.86%
87  โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้ 48
3 6.25
3 6.25
2 4.17
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
88  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 260
20 7.69
11 4.23
10 3.85
2 0.77
0 0.00
217 83.46
43 16.54%
89  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 134
7 5.22
2 1.49
13 9.70
0 0.00
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
90  โรงเรียน ท่าแกวิทยากร 61
2 3.28
2 3.28
5 8.20
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
91  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 129
5 3.88
0 0.00
5 3.88
7 5.43
4 3.10
108 83.72
21 16.28%
92  โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า 112
1 0.89
1 0.89
16 14.29
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
93  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 56
1 1.79
2 3.57
6 10.71
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
94  โรงเรียนคุรุประชานุกูล 269
17 6.32
7 2.60
18 6.69
0 0.00
0 0.00
227 84.39
42 15.61%
95  โรงเรียน บ้านวังปลาฝา 45
1 2.22
0 0.00
5 11.11
0 0.00
1 2.22
38 84.44
7 15.56%
96  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 316
7 2.22
8 2.53
34 10.76
0 0.00
0 0.00
267 84.49
49 15.51%
97  โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 52
3 5.77
1 1.92
3 5.77
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
98  โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
99  โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 267
12 4.49
8 3.00
17 6.37
4 1.50
0 0.00
226 84.64
41 15.36%
100  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 297
0 0.00
0 0.00
2 0.67
14 4.71
29 9.76
252 84.85
45 15.15%
101  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 300
7 2.33
4 1.33
34 11.33
0 0.00
0 0.00
255 85.00
45 15.00%
102  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 102
8 7.84
2 1.96
4 3.92
1 0.98
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
103  โรงเรียนนาฝายวิทยา 171
10 5.85
2 1.17
11 6.43
2 1.17
0 0.00
146 85.38
25 14.62%
104  โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา 308
26 8.44
0 0.00
19 6.17
0 0.00
0 0.00
263 85.39
45 14.61%
105  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 55
3 5.45
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
106  โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 62
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
3 4.84
53 85.48
9 14.52%
107  โรงเรียน บ้านสำราญ 83
5 6.02
1 1.20
6 7.23
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
108  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 97
5 5.15
3 3.09
6 6.19
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
109  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 97
2 2.06
5 5.15
5 5.15
2 2.06
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
110  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง 174
6 3.45
7 4.02
8 4.60
2 1.15
2 1.15
149 85.63
25 14.37%
111  โรงเรียนบ้านเจาทอง 337
5 1.48
15 4.45
23 6.82
5 1.48
0 0.00
289 85.76
48 14.24%
112  โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 134
3 2.24
1 0.75
13 9.70
2 1.49
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
113  โรงเรียนโพนทองพิทยา 92
5 5.43
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
114  โรงเรียนสหประชาสรร 149
3 2.01
1 0.67
14 9.40
3 2.01
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
115  โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 308
26 8.44
0 0.00
9 2.92
8 2.60
0 0.00
265 86.04
43 13.96%
116  โรงเรียน บ้านลาดไทรงาม 156
7 4.49
2 1.28
11 7.05
1 0.64
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
117  โรงเรียนบ้านวังกำแพง 52
4 7.69
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
118  โรงเรียน บ้านลำชี 45
0 0.00
1 2.22
4 8.89
0 0.00
1 2.22
39 86.67
6 13.33%
119  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 136
4 2.94
0 0.00
14 10.29
0 0.00
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
120  โรงเรียน บ้านขี้เหล็กใหญ่ 61
0 0.00
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
121  โรงเรียนบ้านช่อระกา 183
8 4.37
2 1.09
10 5.46
2 1.09
2 1.09
159 86.89
24 13.11%
122  โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
4 6.56
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
123  โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 171
7 4.09
0 0.00
15 8.77
0 0.00
0 0.00
149 87.13
22 12.87%
124  โรงเรียนบ้านโนนตูม 144
3 2.08
4 2.78
11 7.64
0 0.00
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
125  โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 48
0 0.00
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
126  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
127  โรงเรียน บ้านขวาน้อย 42
3 7.14
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
128  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 42
1 2.38
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
129  โรงเรียนบ้านนางเม้ง 68
0 0.00
2 2.94
5 7.35
0 0.00
1 1.47
60 88.24
8 11.76%
130  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) 104
2 1.92
0 0.00
10 9.62
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
131  โรงเรียนวัดพุทโธวาท 87
0 0.00
3 3.45
7 8.05
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
132  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 124
3 2.42
5 4.03
6 4.84
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
133  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 72
2 2.78
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
134  โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 123
6 4.88
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
135  โรงเรียนบ้านป่ายาง 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
1 5.26
17 89.47
2 10.53%
136  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 95
1 1.05
0 0.00
9 9.47
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
137  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี 110
4 3.64
4 3.64
3 2.73
0 0.00
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
138  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
139  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 40
1 2.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
140  โรงเรียนบ้านโนนตาด 50
2 4.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
141  โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 233
2 0.86
2 0.86
11 4.72
2 0.86
5 2.15
211 90.56
22 9.44%
142  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
143  โรงเรียน บ้านดอนหัน 44
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
144  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) 69
1 1.45
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
145  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 94
2 2.13
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
146  โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
147  โรงเรียนบ้านซับชมภู 158
3 1.90
2 1.27
8 5.06
0 0.00
0 0.00
145 91.77
13 8.23%
148  โรงเรียน บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 101
3 2.97
0 0.00
1 0.99
1 0.99
3 2.97
93 92.08
8 7.92%
149  โรงเรียน บ้านท่าหินโงม 279
10 3.58
0 0.00
9 3.23
3 1.08
0 0.00
257 92.11
22 7.89%
150  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
151  โรงเรียนบ้านนาวัง 52
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
152  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 429
7 1.63
6 1.40
10 2.33
2 0.47
7 1.63
397 92.54
32 7.46%
153  โรงเรียน บ้านนาโจด 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
154  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 149
5 3.36
3 2.01
2 1.34
0 0.00
0 0.00
139 93.29
10 6.71%
155  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 105
2 1.90
2 1.90
3 2.86
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
156  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 77
1 1.30
0 0.00
3 3.90
1 1.30
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
157  โรงเรียน บ้านพัฒนาสามัคคี 248
3 1.21
5 2.02
8 3.23
0 0.00
0 0.00
232 93.55
16 6.45%
158  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
1 3.13
30 93.75
2 6.25%
159  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
160  โรงเรียนบ้านนางแดด 134
1 0.75
0 0.00
6 4.48
0 0.00
1 0.75
126 94.03
8 5.97%
161  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 55
0 0.00
1 1.82
1 1.82
1 1.82
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
162  โรงเรียน ราษฎร์บำรุง 75
3 4.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
163  โรงเรียน บ้านห้วยบงเหนือ 80
2 2.50
0 0.00
1 1.25
1 1.25
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
164  โรงเรียน กุดเวียนวิทย์ผดุง 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
165  โรงเรียน บ้านโปร่งโก 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
166  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
167  โรงเรียน บ้านนางแดดเหนือ 177
0 0.00
1 0.56
5 2.82
1 0.56
0 0.00
170 96.05
7 3.95%
168  โรงเรียนบ้านหนองหอย 131
4 3.05
0 0.00
1 0.76
0 0.00
0 0.00
126 96.18
5 3.82%
169  โรงเรียน บ้านโนนลาน 105
0 0.00
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
170  โรงเรียน หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 229
1 0.44
1 0.44
2 0.87
0 0.00
2 0.87
223 97.38
6 2.62%
171  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 163
0 0.00
0 0.00
1 0.61
0 0.00
0 0.00
162 99.39
1 0.61%
172  โรงเรียน บ้านห้วยหว้า 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียน บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านนาฮี 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,368 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,262 5.91
เตี้ย  495 2.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,908 8.93
ผอมและเตี้ย  505 2.36
อ้วนและเตี้ย  447 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,751 78.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,617 คน


21.61%


Powered By www.thaieducation.net