ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 56.25
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโต 322
51 15.84
58 18.01
24 7.45
29 9.01
44 13.66
116 36.02
206 63.98%
2  โรงเรียนบ้านธารมะลิ 216
21 9.72
56 25.93
3 1.39
15 6.94
3 1.39
118 54.63
98 45.37%
3  โรงเรียนบ้านมาลา 128
18 14.06
15 11.72
7 5.47
0 0.00
4 3.13
84 65.63
44 34.38%
4  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 30
4 13.33
1 3.33
2 6.67
2 6.67
1 3.33
20 66.67
10 33.33%
5  โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู 31
5 16.13
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
6  โรงเรียนบ้านปะเด็ง 55
6 10.91
3 5.45
4 7.27
1 1.82
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
7  โรงเรียนบ้านวังศิลา 78
7 8.97
3 3.85
3 3.85
4 5.13
2 2.56
59 75.64
19 24.36%
8  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 124
6 4.84
6 4.84
10 8.06
5 4.03
2 1.61
95 76.61
29 23.39%
9  โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 86
0 0.00
10 11.63
5 5.81
5 5.81
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
10  โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 88
4 4.55
11 12.50
1 1.14
4 4.55
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
11  โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 771
38 4.93
29 3.76
32 4.15
43 5.58
32 4.15
597 77.43
174 22.57%
12  โรงเรียนบ้านยะรม 240
6 2.50
32 13.33
10 4.17
0 0.00
1 0.42
191 79.58
49 20.42%
13  โรงเรียนบ้านนาข่อย 247
16 6.48
26 10.53
5 2.02
0 0.00
0 0.00
200 80.97
47 19.03%
14  โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 151
23 15.23
0 0.00
5 3.31
0 0.00
0 0.00
123 81.46
28 18.54%
15  โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 125
4 3.20
6 4.80
3 2.40
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
16  โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 124
6 4.84
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
17  โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 153
1 0.65
2 1.31
10 6.54
0 0.00
0 0.00
140 91.50
13 8.50%
18  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%

 

จำนวนนักเรียน  3,004 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  218 7.26
เตี้ย  260 8.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  131 4.36
ผอมและเตี้ย  108 3.60
อ้วนและเตี้ย  89 2.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  2,198 73.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 806 คน


26.83%


Powered By www.thaieducation.net