ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.46
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 132
10 7.58
10 7.58
0 0.00
10 7.58
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
2  โรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) 111
11 9.91
4 3.60
1 0.90
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
3  โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 98
9 9.18
3 3.06
2 2.04
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
4  โรงเรียนบ้านแลแวะ 154
0 0.00
6 3.90
4 2.60
0 0.00
0 0.00
144 93.51
10 6.49%
5  โรงเรียนบ้านจ่ากอง 82
2 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%

 

จำนวนนักเรียน  577 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  32 5.55
เตี้ย  23 3.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  7 1.21
ผอมและเตี้ย  10 1.73
อ้วนและเตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  505 87.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 72 คน


12.48%


Powered By www.thaieducation.net