ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 117 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.55
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโหละหนุน 77
13 16.88
0 0.00
9 11.69
0 0.00
9 11.69
46 59.74
31 40.26%
2  โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ 61
5 8.20
0 0.00
17 27.87
0 0.00
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
3  โรงเรียนวัดเขาทอง 101
1 0.99
6 5.94
19 18.81
1 0.99
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
4  โรงเรียนบ้านเตง 72
3 4.17
0 0.00
13 18.06
1 1.39
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
5  โรงเรียนวัดป่าตอ 47
5 10.64
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
6  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 100
4 4.00
3 3.00
6 6.00
1 1.00
2 2.00
84 84.00
16 16.00%
7  โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 49
1 2.04
2 4.08
3 6.12
0 0.00
1 2.04
42 85.71
7 14.29%
8  โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 265
5 1.89
0 0.00
30 11.32
1 0.38
1 0.38
228 86.04
37 13.96%
9  โรงเรียนบ้านเขาปู่ 283
2 0.71
3 1.06
25 8.83
6 2.12
0 0.00
247 87.28
36 12.72%
10  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 109
3 2.75
2 1.83
8 7.34
0 0.00
0 0.00
96 88.07
13 11.93%

 

จำนวนนักเรียน  1,164 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  42 3.61
เตี้ย  16 1.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  135 11.60
ผอมและเตี้ย  10 0.86
อ้วนและเตี้ย  13 1.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  948 81.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 216 คน


18.56%


Powered By www.thaieducation.net