ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 112 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 60 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.57
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านสามแยก 102
9 8.82
7 6.86
24 23.53
5 4.90
0 0.00
57 55.88
45 44.12%
2  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 208
5 2.40
6 2.88
20 9.62
11 5.29
36 17.31
130 62.50
78 37.50%
3  โรงเรียนบ้านหนองข่า 118
7 5.93
4 3.39
22 18.64
2 1.69
8 6.78
75 63.56
43 36.44%
4  โรงเรียน บ้านเขาดินวังตาสี 160
6 3.75
21 13.13
27 16.88
4 2.50
0 0.00
102 63.75
58 36.25%
5  โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) 227
18 7.93
6 2.64
10 4.41
24 10.57
16 7.05
153 67.40
74 32.60%
6  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 126
9 7.14
12 9.52
18 14.29
0 0.00
1 0.79
86 68.25
40 31.75%
7  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 906
36 3.97
18 1.99
91 10.04
55 6.07
62 6.84
644 71.08
262 28.92%
8  โรงเรียน วัดท่าบุญมี 102
6 5.88
7 6.86
16 15.69
0 0.00
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
9  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 872
12 1.38
12 1.38
210 24.08
8 0.92
0 0.00
630 72.25
242 27.75%
10  โรงเรียนบ้านเนิน 94
6 6.38
8 8.51
10 10.64
2 2.13
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
11  โรงเรียน บ้านน้ำซับ 29
1 3.45
0 0.00
6 20.69
0 0.00
1 3.45
21 72.41
8 27.59%
12  โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) 101
8 7.92
1 0.99
17 16.83
0 0.00
1 0.99
74 73.27
27 26.73%
13  โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1032
68 6.59
37 3.59
159 15.41
0 0.00
0 0.00
768 74.42
264 25.58%
14  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 170
8 4.71
10 5.88
23 13.53
0 0.00
2 1.18
127 74.71
43 25.29%
15  โรงเรียนวัดพานทอง 425
24 5.65
26 6.12
52 12.24
0 0.00
0 0.00
323 76.00
102 24.00%
16  โรงเรียนวัดโป่งตามุข 365
18 4.93
12 3.29
55 15.07
0 0.00
0 0.00
280 76.71
85 23.29%
17  โรงเรียน สวนป่าคลองตาเพชรบน 92
6 6.52
6 6.52
7 7.61
2 2.17
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
18  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 311
35 11.25
3 0.96
33 10.61
0 0.00
0 0.00
240 77.17
71 22.83%
19  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 216
17 7.87
17 7.87
14 6.48
1 0.46
0 0.00
167 77.31
49 22.69%
20  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) 49
0 0.00
3 6.12
8 16.33
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
21  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 115
6 5.22
5 4.35
4 3.48
7 6.09
3 2.61
90 78.26
25 21.74%
22  โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 178
11 6.18
5 2.81
19 10.67
0 0.00
0 0.00
143 80.34
35 19.66%
23  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 93
8 8.60
5 5.38
4 4.30
1 1.08
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
24  โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส 105
1 0.95
0 0.00
18 17.14
0 0.00
1 0.95
85 80.95
20 19.05%
25  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 158
9 5.70
5 3.16
14 8.86
2 1.27
0 0.00
128 81.01
30 18.99%
26  โรงเรียนวัดนาวังหิน 58
2 3.45
5 8.62
3 5.17
0 0.00
1 1.72
47 81.03
11 18.97%
27  โรงเรียนบ้านหนองพรหม 180
12 6.67
10 5.56
12 6.67
0 0.00
0 0.00
146 81.11
34 18.89%
28  โรงเรียน บ้านหนองเกตุ 196
8 4.08
7 3.57
21 10.71
1 0.51
0 0.00
159 81.12
37 18.88%
29  โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 106
16 15.09
0 0.00
4 3.77
0 0.00
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
30  โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) 149
5 3.36
4 2.68
13 8.72
4 2.68
2 1.34
121 81.21
28 18.79%
31  โรงเรียนบ้านทับร้าง 293
19 6.48
6 2.05
26 8.87
2 0.68
2 0.68
238 81.23
55 18.77%
32  โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ 97
6 6.19
1 1.03
9 9.28
2 2.06
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
33  โรงเรียน บ้านหนองไผ่ 72
3 4.17
1 1.39
9 12.50
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
34  โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 159
11 6.92
6 3.77
6 3.77
4 2.52
1 0.63
131 82.39
28 17.61%
35  โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 128
1 0.78
9 7.03
9 7.03
3 2.34
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
36  โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 93
5 5.38
2 2.15
8 8.60
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
37  โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย 87
4 4.60
4 4.60
6 6.90
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
38  โรงเรียนวัดทรงธรรม 291
14 4.81
10 3.44
22 7.56
0 0.00
0 0.00
245 84.19
46 15.81%
39  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 280
3 1.07
3 1.07
34 12.14
2 0.71
0 0.00
238 85.00
42 15.00%
40  โรงเรียน วัดแก้วศิลาราม 174
3 1.72
16 9.20
3 1.72
1 0.57
3 1.72
148 85.06
26 14.94%
41  โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) 299
5 1.67
6 2.01
21 7.02
3 1.00
9 3.01
255 85.28
44 14.72%
42  โรงเรียน บ้านคลองใหญ่ 102
9 8.82
2 1.96
4 3.92
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
43  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง 187
5 2.67
14 7.49
8 4.28
0 0.00
0 0.00
160 85.56
27 14.44%
44  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 102
1 0.98
1 0.98
12 11.76
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
45  โรงเรียนวัดบ้านกลาง 217
2 0.92
5 2.30
19 8.76
2 0.92
0 0.00
189 87.10
28 12.90%
46  โรงเรียนบ้านคลองปริง 86
2 2.33
3 3.49
5 5.81
0 0.00
1 1.16
75 87.21
11 12.79%
47  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 150
3 2.00
4 2.67
10 6.67
0 0.00
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
48  โรงเรียน วัดใหม่ท่าโพธิ์ 74
1 1.35
1 1.35
6 8.11
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
49  โรงเรียนวัดป่าแก้ว 161
2 1.24
1 0.62
13 8.07
0 0.00
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
50  โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
2 4.88
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
51  โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ 104
1 0.96
0 0.00
6 5.77
2 1.92
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
52  โรงเรียน บ้านบางแสม 60
1 1.67
0 0.00
1 1.67
2 3.33
1 1.67
55 91.67
5 8.33%
53  โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 132
1 0.76
4 3.03
6 4.55
0 0.00
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
54  โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 99
3 3.03
1 1.01
4 4.04
0 0.00
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
55  โรงเรียน บ้านเนินถาวร 76
3 3.95
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
56  โรงเรียน บ้านหนองเสม็ด 71
1 1.41
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
57  โรงเรียน บ้านทับสูง 53
0 0.00
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
58  โรงเรียน วัดหนองกาน้ำ 72
0 0.00
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
59  โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
60  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%

 

จำนวนนักเรียน  10,927 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  486 4.45
เตี้ย  364 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,201 10.99
ผอมและเตี้ย  154 1.41
อ้วนและเตี้ย  151 1.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,571 78.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,356 คน


21.56%


Powered By www.thaieducation.net